KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PEYGAMBERLER ASLA KENDLðNDEN KONUþMAZLAR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         PEYGAMBERLER ASLA KENDLðNDEN KONUþMAZLAR!

Peygamberler Asla Kendiliðinden Konuþmazlar!                                                                                                                                                                     

                                  Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,
                                  Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;

    Öncelikle; ilâhi kitaplar aracýlýðýyla bizlere yol gösteren Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; bu yolun öncüleri olan bütün peygamberlerine selam olsun!

   Bildiðiniz gibi; peygamberler, bir nevi vahyin dilidirler. Vahiy, onlarýn dili ile bizim algý dünyamýza girer. Onlar, bu yönüyle bir sözcüdürler. Vahyin sözcüleri! Öyle ki; ‘Rabbimiz’den vahiy aracýlýðý ile aldýklarý emirleri bize bildirirler!’ Rabbimiz, bu konuyla ilgili bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:
   ‘(Râsulüm!) De ki; ‘Ey insanlar! Ben sizin için, sâdece açýk sözlü bir uyarýcýyým!’
                                                                               Hac Sûresi / 49.Âyetin Meâli

   Evet! Peygamberler birer uyarýcýdýrlar. Fakat uyardýklarý hususlarý ilk olarak kendileri uygularlar. Onlar gerek zihinlerini, gerek kalplerini, gerekse hayatlarýnýn tümünü vahiyle inþâ ederler. Ki vahiyle düþünür, vahiyle konuþur, vahiyle yaþarlar. Evet! Onlar asla kendiliðinden konuþmazlar. Söyledikleri her sözün arka planýnda vahiy vardýr. Ýþte bu anlamda hadis kavramý, bu konudaki en önemli örnektir! Þöyle ki; ‘Hadis, bir peygamberin vahyin penceresinden bakýp, her hangi bir konu hakkýndaki yaptýðý yorumdur!’ Bir nevi, tefsiridir! Bu yüzden, asla vahiyden ayrý bir kavram deðildir. Tam aksine, vahyin peygamber dili ile yorumlanýþýdýr. Kýsacasý; ‘Kur’an’dan beslenilen peygamber sözüdür!’ Bu nedenden dolayý da; ‘Kur’an’ýn daha iyi anlaþýlmasý için bir araçtýr!’ O yüzden az öncede dediðimiz gibi, peygamberler kendiliðinden konuþmazlar. Rabbimiz, bu hususla ilgili bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:
   ‘O, (peygamber) kendi nefsi arzularýna göre konuþmuyor. Söyledikleri, kendisine indirilen bir vahiydir!’
                                                                                Necm Sûresi / 3-4.Âyetlerin Meâli

   Gördüðünüz gibi! Peygamberlerin asla kendiliðinden konuþmadýðý, bu âyet meâlinde açýkça bildirilmektedir. Fakat bundan daha öte bir âyet vardýr ki, onda ise bu konunun ne kadar hassas bir konu olduðu vurgulanmaktadýr. Böylelikle, bir peygamberin bu konuda hata yapmasý durumunda ne olacaðý, net bir þekilde ilan edilmektedir. Evet! Rabbimiz, bu mevzuyla ilgili bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:
   ‘Eðer o, (peygamber) bizim adýmýza bâzý sözler uydurmaya kalkýþsaydý, onu kuvvetle yakalardýk. Sonra onun þah damarýný koparýrdýk. Hiçbiriniz de onu koruyamazdýnýz!’
                                                                               Hakka Sûresi / 44-47.Âyetlerin Meâli

   Ýþte böyle! Bu bir çok mâna içeren ilâhi kelama dikkat edersek, bir peygamberin kendiliðinden konuþmasýnýn asla söz konusu olmadýðýný görürüz. Ki onlar, böyle bir hatadan zâten uzak ve temizdirler. Öyle ise þu bir gerçektir ki, ‘Hadisler, âyetlerin meyvesidirler!’ Demekki bir hadis ki eðer sahihse, mutlaka dayandýðý bir âyet vardýr. Yâni onun sahih olduðunu destekleyen muhakkakki bir âyet bulunmaktadýr. Buda demek oluyor ki; ‘Hadisler, ancak âyetler ýþýðýnda anlaþýlabilir!’     

   Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!
 
   Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.
Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.
Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.
Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

                                                                        (Âmin!)
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2835 Defa Okundu
2013-06-20

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır