KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÂZZ, ZELLE TENEZZüL EDEBLENDR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÂZZ, ZELLE TENEZZüL EDEBLENDR!

 Âziz, Zelile Tenezzül Edebilendir!

                                  Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

                                  Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla; 
 
    Öncelikle; her türlü izzetin tek sâhibi ve tek kaynaðý olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; ilâhi izzete mazhar olmuþ tüm âziz kullarýna selam olsun! 
 
   Bildiðiniz gibi izzet; onur, haysiyet ve yücelik gibi anlamlara gelen bir kavramdýr. Zillet ize, izzetin tam zýddý olarak onursuzluk, haysiyetsizlik ve alçaklýk demektir. Yani zillet, izzetin tam tersidir. Ýþte konunun burasýnda hemen þunu söyleyelim ki; ‘Her türlü izzet Allah(c.c.)’ýndýr!’ Evet! Allah(c.c.), mutlak anlamda izzet sâhibi olandýr. Yani izzetin tümüne sâhip olup, izzetinde ne eksilme, ne de artma olmayandýr. Bu yüzden hem izzetin tümüne sâhip olan, hem de dilediðine izzet verendir. Ýþte bu anlamda aklýný kullanabilen kiþi; ‘Allah(c.c.)’ýn yanýnda olan izzeti, baþkasýnýn yanýnda aramayandýr!’ Rabbimiz, bu konudaki bir âyetin meâlinde þöyle buyurmuþtur:
   ‘Onlar, mü’minleri býrakýp da kâfirleri dostlar edinirler. Ýzzeti onlarýn yanýnda mý arýyorlar? Þüphesiz ki izzetin tamamý, Allah(c.c.)’ýndýr!’
                                                                                   Nisa Sûresi / 139.Âyetin Meâli
 
   Evet, iþte böyle! Ki izzeti baþkasýnýn yanýnda arayanýn hâli yani baþkasýný veli edinenlerin durumu, bir âyetin meâlinde örümceðin durumuna benzetilmiþtir. Çünkü örümceðin yuvasý, yuvalarýn en çürük olanýdýr. Ama örümcek, o çürük yuvayý kendine yuva edinmiþtir. Bu durum, âyet meâlinde þöyle belirtilmektedir: 
   ‘Allah(c.c.)’tan baþka dostlar edinenlerin durumu, kendine yuva yapan örümceðin durumu gibidir. Gerçek þu ki, evlerin en dayanýksýzý örümceðin yuvasýdýr. Keþke bilselerdi!’
                                                                                    Ankebût Sûresi / 41.Âyetin Meâli
 
   Baþka bir âyetin meâlinde ise þöyle buyrulmuþtur:
   ‘Her kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamýyla Allah(c.c.)’ýndýr. O’na güzel kelimeler yükselir. Onu da sâlih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara þiddetli bir âzap vardýr. Onlarýn tuzaklarý hep darmadaðýn olur!’ 
                                                                                   Fatýr Sûresi / 10.Âyetin Meâli
 
   Evet! Bu âyet meâlleri, izzet konusundaki hakikati, net bir þekilde ortaya koymaktadýr. Ki bu pencereden bakmaya devam edersek, izzet sâhibi olaný iki husus ölçüsünden tanýmlayabiliriz;
   a-)Zillet içinde olana tenezzül edebilen ve bu tenezzülünden dolayý hiçbir þekilde zillet bulaþmayan yani izzetinde her hangi bir eksilme olmayan ki bununla ilgili bir korkuya da sâhip olmayan!
   b-)Zillet sahipleri tarafýndan yapýlan her hangi bir çirkin söz veya buna benzer davranýþlarla, asla izzetine zede gelmeyen!
 
   Evet! Þimdi biraz önceki âyet meâlinde dönersek, orada ancak güzel sözlerin ilâhi makama ulaþabileceði hakikatinden bahsedildiðini hatýrlarýz. Gördüðünüz gibi, çirkin sözün ulaþma ihtimâli bile yoktur. Bu ifâdemiz þu anlama gelmemektedir; ‘Rabbimiz’in o çirkin sözden haberi yoktur!’ Elbette ki asla! Tabi ki haberi vardýr. Buradaki vurgu; ‘O’nun makamýna çirkin sözlerin ulaþmayacaðýdýr!’ Þöyle ki ne o çirkin sözün, ne de o sözü söyleyenin öyle bir gücü yoktur!’ Allah(c.c.), unutmayalým ki; ‘Subhân’dýr!’ Subhan ise, her türlü hatadan, kusurdan, lekeden ve buna benzer kul vasýflarýndan münezzeh olan yâni ak, pak ve hak olan demektir. Bu þu anlama gelir; ‘Allah(c.c.)’a karþý çirkin sözler söyleyenler, o mutlak izzetine asla leke bulaþtýramazlar!’ Hatta zihinlerdeki izzetine bile etki yapamazlar. Bunu ise þöyle izah edebiliriz: ‘Allah(c.c.)’a çeþitli iftiralarda bulunulmasýyla, asla mü’minlerin tasavvurunda bir deðiþme olmaz!’ O, mü’min kullarýnýn bilinçlerindeki yerini bile korur. Dedik ya; ‘O ki mutlak izzet sâhibi olup, zillet içinde olanlarýn yakýþtýrmalarýndan münezzehtir!’ Bir âyetin meâlinde þöyle buyurmuþtur:  
   ‘Senin izzet sahibi Rabb’in, onlarýn vasýflandýrmalarýndan münezzehtir!’
                                                                                   Saffat Sûresi / 180.Âyetin Meâli
 
   Bu konuda, isyan edip lânetlenen þeytanla ilgili bir hususu daha doðrusu þeytanýn bir yeminini örnek verebiliriz;
   ‘Allah(c.c.); ‘Defol oradan, sen artýk kovulmuþ birisin. Din Günü’ne kadar lânetim senin üzerinedir’ dedi. ‘Rabbim! Dirilecekleri güne kadar beni ertele’ dedi. Allah(c.c.); ‘Sen bilinen güne kadar ertelenenlerdensin’ dedi. Ýblis; ‘Senin izzetine and olsun ki, onlardan ihlâs sahibi kullarýn bir yana, hepsini azdýracaðým’ dedi. Allah(c.c.); ‘Doðrudur! Ýþte, Ben hakikati söylüyorum; ‘Sen ve sana uyanlarýn hepsiyle cehennemi dolduracaðým’ dedi!’
                                                                                  Sâd Sûresi / 77-85.Âyetlerin Meâli
 
   Evet! Allah(c.c.)’a yemin ederek, insanlarýn çoðunu doðru yoldan saptýrma iddiâsýný sunmaya çalýþan þeytan, gördüðünüz gibi bu konuda o kadar iddialýdýr ki, büyük bir hususun üzerinde yemin etmeye çalýþmaktadýr. Çünkü büyük iddiâda bulunanlar, büyük bir hakikatin üzerine yemin ederler. Ýþte o da kendince büyük olan iddiâsýný sunmak için, büyük bir yemin etmiþ ve bu konuda aklýna büyük bir hakikat gelmiþtir. O da; ‘Allah(c.c.)’ýn izzeti!’ Evet, gerçekten de bu büyük hakikatin büyüklüðü konusunda haklýdýr. Fakat bu yeminin altýnda baþka vurgu da olabilir mi diye bakacak olursak, sanki konumuzla alâkalý þöyle bir vurgunun olduðunu görürüz; ‘Sen ki mutlak bir izzete sâhipsin. Yâni senin izzetinde ne eksilme, ne de artma olmaz. Ben ki senin, insanlar içinde ki ihlâs sahibi olanlar hariç, kullarýnýn hepsini azdýracaðýmý iddiâ ediyorum. Þunu biliyorum ki, onlarýn azmasý senin izzetine zarar veremez. Yâni senin izzetinde bir eksilme olmaz. Ki zaten azmalarýnýn sebebi de, ihlâs sahibi olmayýþlarýdýr. Ýþte ben bu büyük hakikat üzerine yâni senin asla artmayan ve eksilmeyen sýnýrsýz izzetinin üzerine yemin ediyorum!’
 
   Gördüðünüz gibi, her zamanki gibi âyetleri biraz incelediðimizde, muazzam vurgularla karþýlaþýyoruz. Allah(c.c.) o kadar izzetlidir ki, kibri yüzünden kendini âlemin en güzel nimetlerinden mahrum eden o beyinsizlerin beyinsizi þeytan tarafýndan bile anlaþýlmýþtýr. Ki onun yandaþlarý tarafýndan da! Rabbimiz, yine o kadar izzetlidir ki, ayný zamanda zillet içinde bulunanlarýn en zilletlisi olan þeytana dâhi tenezzül buyurmuþtur. Ki az önce dediðimiz gibi, onun yandaþlarýna da! Evet! Mevlâmýz, öyle ki þeytanýn isyanýnda bile onu dinlemiþ ve ona yol göstermiþtir. Oysaki o gözleri körleþmiþ, yüreði ise nankörleþmiþ olan ve zillet içine düþmüþ olan rezil, bu tenezzülün deðerini bile bilememiþtir! 
 
   Evet, izzet konusundaki incelikler böyledir. Demek ki izzet sâhibi olmak, her türlü zilletten ve zillet korkusundan beri olmak demektir. Çünkü gerçektende izzet sâhibi olan, izzetinin eksilmesinden endiþe etmez. Bu yüzden de zillette olanlara tenezzül edebilir. Ama örneðin sýrf zengin olduklarý için kendilerini âziz zanneden bâzý kibirli zeliller, bakarsýnýz ki fakirlerle oturup kalkmazlar. Çünkü izzetlerinin eksileceðinden korkarlar. Allah(c.c.) ise, âzizlerin âzizi olarak,  bizim gibi zelillere bile tenezzül edendir. Örneðin dilediði zaman, iþlemiþ olduðumuz zelillikleri baðýþlar. Ki baðýþlamasýyla, izzetinde deðiþiklik olmaz. Hz.Ýsa(a.s.)’ýn, Hesap Günü’nde söyleyeceði ve bizlere de bir âyetle bildirilmiþ olan þu sözünde vurguladýðý gibi; 
   ‘Eðer onlara azap edersen, doðrusu onlar senin kullarýndýr. Eðer onlarý baðýþlarsan, hiç þüphesiz ki mutlak izzet ve mutlak hikmet sahibi olan sensin!’
                                                                                         Mâide Sûresi / 118.Âyetin Meâli
 
   Evet! Allah(c.c.), gerçekten de âyette de belirtildiði gibi mutlak izzet sahibi olup; ‘El- Âziz’dir!’ O, yine bu konuda dilediðini yapan ve yaptýðýnda da bir hikmet bulunan olup; ‘El-Hâkim’dir!’ Ýþte bu yüzden de bizlerin bu hakikati iyice anlamamýzý ve kendisine þöyle duâ etmemizi istemiþtir:
   ‘De ki; ‘Mülkün sahibi olan Allah(c.c.)’ým! Mülkü dilediðine verirsin, dilediðinden çekip alýrsýn. Dilediðini âziz kýlar, dilediðini zelil edersin. Hâyýr, senin elindedir. Sen, doðrusu her þeye güç yetirensin!’
                                                                                        Âl-i Ýmran Sûresi / 26.Âyetin Meâli
 
   Âyet mealine dikkat edersek, bir duâ olduðunu ve baþýnda da þu ifadenin geçtiðini görürüz: ‘De ki!’ Evet! Rabbimiz, demek ki özellikle kendisine bu duâyý etmemizi ve böylelikle kendisinden izzet talebinde bulunmamýzý buyurmuþtur. Öyle ise soruyoruz; ‘O halde neyi bekliyoruz?’
 
   Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!
  
   Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.
Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.
Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.
Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!
 
                                                                        (Âmin!)
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4122 Defa Okundu
2013-06-27

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır