KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DUâYA OLAN ÝHTYACýMýZýN FARKýNA VARMAK!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         DUâYA OLAN ÝHTYACýMýZýN FARKýNA VARMAK!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;

Öncelikle; bizim gibi âcizlerin duâsýna icâbet eden Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; duâ ehli bütün mü’min kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi; musibet adýný verdiðimiz olaylar, dünyâ hayatýnýn olmazsa olmaz uðrak alanlardýr. Onlar ki bizi bize gösteren birer ayna konumundadýrlar. Çünkü her musibet, aslýnda terbiye olmamýz gereken bir yönümüzü ele verir. Öyle ya, musibetler kendi ellerimizle yaptýklarýmýzdan dolayý baþýmýza gelir. Rabbimiz, bu konuyla ilgili bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

‘Baþýnýza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle iþlediklerinizden ötürüdür. O, yine de çoðunu affeder!’

Þûra Sûresi / 30.Âyetin Meâli

Evet! Kendi hatalarýmýzdan dolayý baþýmýza gelen musibet adýndaki olaylar, aslýnda bizler için bir fýrsattýr. Daha doðrusu bizler o olaylarý bir fýrsata dönüþtürmeli ve daha büyüklerine uðramamak için almamýz gereken dersleri almalýyýz. Ýþte o gibi anlarda duâ, her türlü anda olduðu gibi en büyük ihtiyacýmýzdýr. Ki duâya olan bu ihtiyacýmýzý fark etmek de, en önemli ihtiyacýmýzý fark etmektir. Nitekim bunu farkettiren; ‘Allah(c.c.)’týr!’ Rabbimiz, bizim ihtiyaç sâhibi bir kul olduðumuzu hatýrlatmakla, bizlere kendisinin de ihtiyaçlarý gideren bir ilah olduðunu vurgulamak ister. Böylelikle bizlere bâzý sýkýntýlar vererek, bu sýkýntýlarla bir takým eðitimlerden geçmemizi murat eder. Ama bizi asla yalnýz býrakmaz. Ki gerektiði yerde hemen yetiþir. Hani þöyle bir söz vardýr ya; ‘Kul bittim dediði an, Allah(c.c.) de yettim der!’

Gördüðünüz gibi! Demek ki sýkýntý dediðimiz olaylar, aslýnda bizleri; ‘Allah(c.c.)’a yaklaþtýran olaylardýr!’ Evet! Allah(c.c.)’ý hatýrlatan bu olaylar, bizlere kendi âcizliðimizi telkin eden ve haddimizi bilmemizi saðlayan durumlardýr. Bunun için; ‘Ne mutlu ki sýkýntýlarýmýz var!’ Ne mutlu ki bu sýkýntýlar sâyesinde; ‘Rabbimiz’i hatýrlayýp el açabiliyoruz!’ Ne mutlu ki; ‘Rabbimiz bizleri henüz terbiyesinden kovmamýþ!’ Hatta ne mutlu ki; ‘Allah(c.c.) bizden henüz umudunu kesmemiþ!’ Bu yüzden, bizimde kendimizden umut kesmememiz gerekir. Kendi âcizliðimizi bilmemiz ve her an ilâhi yardýma muhtaç olduðumuzu hatýrda tutmamýz gerekir. Böylelikle duâya olan ihtiyacýmýzý kavramamýz ve duâsýz bir andan; ‘Allah(c.c.)’a sýðýnmamýz gerekir!’ Efendimiz(s.a.v.)’in bir hadis meâlinde dediði gibi;

‘Allah(c.c.) katýnda, duâdan daha kýymetli bir ibâdet yoktur!’

                                                                                          Hz.Muhammed(s.a.v.)

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

                                                                        (Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5455 Defa Okundu
2013-08-11

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır