KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÜMMETN KARDEþLð!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÜMMETN KARDEþLð!

 Ümmetin Kardeþliði!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; Kur’an’la bizleri buluþturan ve bizleri birbirimizle kardeþ kýlan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; ümmetin kardeþliði için çalýþan bütün ýslahçý kullarýna selam olsun!        

Bildiðiniz gibi bizler çeþitli ýrklardan bir araya gelmiþ olan, ‘Ümmet-i Muhammed’iz. Yâni, Hz.Muhammed(s.a.v.)’in ümmetiyiz. Çünkü bizler; ‘Ýslam Dini’nin fertleriyiz!’ Ýslam Dini ise, Allah(c.c.)’ýn katýndaki tek dindir. Evet! Þöyle ki; ‘Allah(c.c.), Rabbimiz’dir!’ Bununla berâber; ‘Ýslam bizim dinimizdir!’ Ayný zamanda; ‘Kur’an, hepimizin kitabýdýr!’ Yine; ‘Hz. Muhammed(s.a.v.) ise, tüm müslümanlarýn peygamberidir!’ Ve bizler, bu eþsiz lütuflardan dolayý onur ve þeref duyarýz! Fakat gelin görün ki bu ümmetin baþýna yüzlerce yýldýr süren bir bencillik belasý musallat oldu. Bu bencillik cimriliði, cimrilik kibri, kibir hasedi, haset kini, kin düþmanlýðý ve düþmanlýkta bölünmeyi doðurdu. Rabbimiz’in nefret ettiði bu durum sonucunda, koskoca ümmet binlerce parçaya bölündü. Böylelikle birliðimiz daðýldý ve gücümüz kayboldu. Oysa Rabbimiz, bir âyetin meâlinde þöyle buyurmuþtu:

 ‘Allah(c.c.)’a ve peygamberine itaât ediniz. Aranýzda tartýþmaya, çekiþmeye düþmeyiniz. Yoksa içinize korku düþer, gücünüz kuvvetiniz kaybolur gider. Sabrediniz. Çünkü Allah(c.c.), sabredenlerle berâberdir!’

Enfal Sûresi / 46.Âyetin Meâli

Evet! Ýþte bizler ümmet olarak bu âyetin meâlindeki kurala uymadýk ve böylelikle içlerimize korku düþtü. Doðal olarak gücümüz kuvvetimiz daðýlýp gitti. Hele ki biraz öne saydýðýmýz belalarýn en beteri olan haset hastalýðý bizleri periþan etti. Bunun sonucu olarak, yahûdilerin düþmüþ olduðu hatalara bizlerde düþmüþ olduk. Gelin onu da; ‘Rabbimiz’in bir âyet meâliyle anlamaya çalýþalým!’ Rabbimiz, bu konuyla ilgili bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Allah(c.c.) katýnda geçerli olan din, Ýslam’dýr. Kitap verilenler, kendilerine bilgi geldikten sonra, sýrf aralarýndaki kýskançlýk yüzünden anlaþmazlýða ve ayrýlýða düþtüler!’

Âl-i Ýmran Sûresi / 19.Âyetin Meâli

Ýþte bu âyetin meâlinden de gördüðümüz gibi, kendilerine kitap verilenler yâni yahudiler ve hristiyanlar, sýrf birbirlerine olan kýskançlýklarýndan dolayý paramparça oldular. Rabbimiz ise, bizlerde ayný hataya düþmeyelim diye vahiyle uyardý. Fakat bizler; ‘Kur’an’dan ve onu anlamaktan uzak durduðumuz için, bu uyarýdan haberimiz bile olmadý!’ Sonuç olarak, yýllardýr kurtulamadýðýmýz belalarýn içine düþtük. Fakat düþmanýmýzýn çok olduðunu unuttuk. Bizler daðýlýp küçük parçalara bölününce, her bir parçamýza bir sýrtlan saldýrmaya baþladý. Müslümanlar, yýllardýr devam eden bir zulüm çukuruna yuvarlandý. Öyle ki bu durum, dünyânýn her bölgesinde mevcuttur. Filistin baþta olmak üzere; ‘Çeçenistan, Afganistan, Irak gibi dünyanýn birçok yeri, bu konuda verilebilecek en önemli örneklerdendir!’ Bu kardeþlerimize saldýran sýrtlanlarýn en baþýnda ise; ‘Ýsrâil denilen ve ne insanlýktan, ne de müslümanlýktan pay alamamýþ olan bir terör devleti gelmektedir!’ Artýk siz buna devlet deyin veya demeyin. Ama bir gerçek var ki, hiçbir devleti tanýmayan bu zalimler, herkesin gözü önünde istedikleri zulmü iþlemekteler. Bunun için gelin artýk, müslümanlar arasýndaki bu lânet tefrikaya bir son verelim. Gelin, bu bölünmüþlüðü bitirelim. Gelin artýk, gerçek mânada kardeþler olalým. Birbirimize karþý bencillik ve düþmanlýk etmeyi býrakalým! Unutmayalým ki; ‘Eðer bizler kardeþ olmaya çalýþýrsak, inanýn deðil müslüman kardeþlerimize, hiç kimse bir baþkasýna zulmedemez!’ Öyle ya! Rabbimiz bir deðil mi? Peygamberimiz bir deðil mi? Dinimiz bir deðil mi? Kitabýmýz bir deðil mi? Soruyorum; ‘Öyle ise derdimiz ney?’ ‘Nedir alýp veremediðimiz birbirimizle!’

Evet! Bunun için ne olur artýk biran önce; ‘Kur’an’a, Sünnet’e ve kardeþliðe sarýlalým!’ Ne olur artýk biraz olsun nefislerimizle mücâdele etmeye çalýþalým! Rabbimiz, unutmayalým ki bir âyet meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Mü’minler, ancak kardeþtirler!’

Hucurât Sûresi / 10.Âyetin Meâli

Efendimiz(s.a.v.) ise, bir hadis meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Müslüman, müslümanýn kardeþidir!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5118 Defa Okundu
2013-09-01

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır