KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝMAN ÝDDASý ÝTAAT ÝSPATý ÝSTER?

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÝMAN ÝDDASý ÝTAAT ÝSPATý ÝSTER?

 Ýman Ýddiasý Ýtaat Ýspatý Ýster?

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;

Öncelikle; itaât edilmeye lâyýk olan Allah(c.c.)’ a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; tüm itaatkâr kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi imân, inanmak anlamýna gelen bir kelime olup, ayný zamanda biraz daha geniþ anlamýyla inanýp güvenmek, güvenip teslim olmak manâlarýna da gelir. Allah(c.c.)’a imân ile baþlayan bu kelimenin boyutlarý, ayný zamanda bildirdiði tüm ðaybi konularý da kapsar. Meleklere imân, kitaplara imân, âhiret gününe imân gibi! Allah(c.c.)’a imân, aslýnda bu iþin özüdür. Ondan sonraki gelen maddeler, bir nevi o imânýn þartlarýdýr. Öyle ya! Örneðin; ‘Allah(c.c.)’a inanmak, ayný zamanda âhirete imaný da gerektirir!’ Kur’an’da imân edenler diye baþlayan âyetlerde, aslýnda biraz önce saydýðýmýz hakikatlere inandýðýný iddiâ edenlerden bahsedilir. Yâni burada kiþi tam olarak imân etmemiþ, henüz imân ettiðini iddiâ etmiþtir. Bu yüzden o kiþilerden, daha saðlam bir þekilde imân etmeleri istenir. Týpký þu âyetin meâlinde vurgulandýðý gibi;

 ‘Ey iman edenler! Allah(c.c.)’a, elçisine, elçisine indirdiði kitaba ve bundan önce indirdiði kitaba imân edin. Allah(c.c.)’ý, meleklerini, kitaplarýný, elçilerini ve âhiret gününü kim inkâr ederse, þüphesiz uzak bir sapýklýkla sapýtmýþtýr!’

Nisa Sûresi / 136.Âyetin Meâli

Gördüðümüz gibi! Ýmân iddiâsýnda bulunanlardan, tam olarak imân etmeleri istenmiþtir. Yâni, amellerle ispat etmeleri! Buna da þöyle diyebiliriz; ‘mü’min olmalarý!’ Öyle ise þunu diyebiliriz ki; ‘Mü’min, imânla ilgili iddiâlarýný ispatlayan demektir!’ Buna da, þu âyetlerin meâllerini örnek verebiliriz:

 ‘Mü’minler ancak o kimselerdir ki; ‘Allah(c.c.) anýldýðý zaman yürekleri ürperir. O’nun ayetleri okunduðunda, imânlarýný arttýrýr. Rableri’ne yalnýzca tevekkül ederler. Onlar, namazý dosdoðru kýlarlar ve kendilerine rýzýk olarak verdiklerimizden infâk ederler. Ýþte gerçek mü’minler bunlardýr. Rableri katýnda onlar için dereceler, baðýþlanma ve üstün bir rýzýk vardýr!’

Enfal Sûresi / 2-4.Âyetlerin Meâli

Evet! Gerçek mü’minler, ayetlerdeki vasýflara ulaþmýþ olanlardýr. Çünkü her iddiâ ispat ister. Bunun için, ispatý olmayan iddiâlar geçersiz sayýlýr. Kelime-i Þehâdet, dünyanýn en büyük iddiasýdýr. En büyük ispatýný ister. Çünkü ispatý olmayan þehâdet iddiâsý geçersiz sayýlýr. Allah(c.c.)’tan baþka ilah olmadýðýna þâhitlik etmek, hiçbir mahlûka kulluk etmemekle ispatlanmýþ olur. Yâni sözlü olan hiçbir bir iddiâ, fiile dökülmedikçe kabul görmez. Demek ki müslümaným demekle müslüman olunmaz. Önemli olan, ispat etmektir. Hele ki müslümaným deyip kâfir gibi yaþamakla hiç olunmaz. Öyle ya! Þimdi henüz dünyâdayken bize müslüman olup olmadýðýmýz sorulduðunda, rahatça müslüman olduðumuzu iddia ediyoruz. Peki, hesap gününde sorduklarý zaman nasýl cevap vereceðiz? Çünkü o gün, vahyin tâbiri ile aðýzlara gem vurulacaktýr. O gün, vücudun organlarý konuþacaktýr. Buda þu anlama gelir ki, o gün ameller konuþacaktýr. Ki tartýya konulacak ve tartýdan çýkan sonuca göre de, kimin müslüman olup kimin olmadýðý ortaya çýkacaktýr. Dediðimiz gibi, imân etmiþsek, o halde bunu ispat etmemiz gerekir. Zâten imân iddiâsýndan sonraki boyut, bizim doðru söyleyip söylemediðimizi açýða çýkaracaktýr. Unutmayalým ki; ‘Allah(c.c.), sözümüze deðil amelimize bakar ve ona göre hükmünü verir!’ Bizler, imân iddiasýnda bulunanlar olarak maddi ve mânevi her türlü sýnavdan geçecek, sözlü olarak iddiâ ettiklerimizde ne kadar doðru olduðumuzu göstermiþ olacaðýz. Rabbimiz, bu konuyla ilgilli bir âyetin meâlinde, her zaman olduðu gibi açýk ve net bir þekilde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Ýnsanlar, imtihandan geçirilmeden sâdece iman ettik demeleriyle býrakýlacaklarýný mý zannettiler? Andolsun ki onlardan öncekileri de sýnadýk. Allah(c.c.), doðru söyleyenleri de bilmekte, yalancýlarý da bilmektedir!’

Ankebut Sûresi / 2,3.Âyetin Meâli

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah!

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5862 Defa Okundu
2013-09-13

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır