KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MAþAALLAH DESEYDN YA!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         MAþAALLAH DESEYDN YA!

 Maþaallah Deseydin ya!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; kuvvetlilerin en kuvvetlisi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; ilâhi kuvvete gönülden teslim olan tüm müslüman kullarýna selam olsun!

Allah(c.c.) bildiðiniz gibi her türlü kuvvetin tek sâhibidir. O’ndan baþka mutlak anlamda kuvvetli yoktur. O, her kimde ne kadar kuvvet varsa o kuvveti verendir. Ki dilediði zaman verdiðini, dilediði zaman geri alabilir. Bunun için bir âyetin meâlinde þu þekilde duâ etmemizi istemiþtir:

 ‘De ki: ‘Ey mülkün sâhibi olan Allah(c.c.)’ým! Dilediðine mülkü verirsin ve dilediðinden mülkü çekip alýrsýn. Dilediðini âziz kýlar, dilediðini zelil edersin. Hâyýr senin elindedir. Gerçekten sen, her þeye güç yetirensin!’

Âl-i Ýmran Sûresi / 26.Âyetin Meâli

Evet! Allah(c.c.) kuvvetinde sýnýrsýzdýr ve hiç kimse kuvvetine karþý gelemez. O ki gücüyle varlýklarýn tümünü yaratmýþ ve onlarý kontrolü altýna almýþtýr. Üstelik bu sonsuz derecedeki gücünden, dilediði kuluna sýnýrlý derecede güç de vermiþtir. Þöyle ki kimi kuluna akýl gücü, kimi kuluna ise beden gücü lûtfetmiþtir. Kimi kulunu maddi anlamda güçlü kýlmýþ, kimi kulunu ise evlatla gücünü arttýrmýþtýr. Hatta kimi kuluna iktidar bahþetmiþ ve gücün en zirvelerinde dolaþtýrmýþtýr. Ki bu taksiminde iyi veya kötü kul ayrýmý da yapmamýþtýr. Ýmtihan gereði hikmetiyle dilediði kulunu güç içinde yüzdürmüþtür. Ve bütün bu nimetlerinin karþýlýðýnda ise, þunu þart koþmuþtur: ‘Allah(c.c.)’ýn verdiði gücü inkâr etmemek ve o gücü hâyýr için kullanmak!’ Ama ne var ki insan bu mükemmel nimete karþý genelde nankörlüðü ve zâlimliði tercih etmiþir. Bir kere kendisine verilen bu gücü, hemen kendinden bilmeye baþlamýþtýr. Kârun’un yaptýðý gibi elinde olan mülkü kendi baþarýsýna baðlamýþtýr. Ve iþte tam da burada ipleri koparmýþtýr. Firâvun bu konuda verilebilecek en önemli örneklerdendir. Âyet meâlleri þöyledir:

 ‘Mûsa(a.s.)’nýn haberi sana geldi mi? Rabbi hani ona kutsal vâdi; ‘Tûva’da seslenmiþti: ‘Haydi demiþti. Firâvun’a git. Çünkü o çok azdý!’ De ki; ‘Ýster misin arýnasýn? Rabbin’in yoluna ileteyim de seni, ondan korkasýn!’ Mûsa(a.s.), Firâvun’a o büyük mucizeyi gösterdi. Firâvun fakat yalanladý ve karþý geldi. Sonra koþarak dönüp gitti. Derken adamlarýný topladý da baðýrdý; ‘Ben sizin en yüce Rabbiniz’im!’ Allah(c.c.) da onu tuttu dünyâ ve âhiret âzabýyla yakalayýverdi!’

Nâzi’at Sûresi / 15-25.Âyetlerin Meâli    

Gördüðünüz gibi! Haddini bilmeyen insanýn geleceði nokta iþte bu kadar tarajikomik olur. Çünkü özellikle bu denli câhilce hareket edenlerin sonu çok acý bir þekilde olmuþtur. Rab olduðunu iddiâ eden bu zavallý âsi, denizin artasýnda kendisine açýlan tuzaðý bile farkedememiþ ve feci bir þekilde can vermiþtir. Efendimiz(s.a.v.) bir hadisin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Allah(c.c.) için kim tevâzü gösterirse; ‘Allah(c.c.) onu yüceltir!’ Kim de kendini beðenip kibir gösterirse; ‘Allah(c.c.) onu alçaltýr!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Müslim, Tirmizi , Dârimi )

Nemrut da bu konudaki örneklerdendir. Rab olduðunu iddiâ eden bir diðer zavallý konumundaki bu þahsiyetin durumu ise, âyet meâllerinde þöyle anlatýlýr:

 ‘Allah(c.c.) kendisine mülk verdi diye, Ýbrâhim(a.s.) ile; ‘Rabbi hakkýnda tartýþaný görmedin mi?’ Ýbrâhim(a.s.); ‘Rabbim, dirilten ve öldürendir demiþti!’ ‘Ben de diriltir ve öldürürüm dedi!’ Ýbrâhim(a.s.); ‘Allah(c.c.) þüphesiz ki güneþi doðudan getiriyor, sen de batýdan getirsene dedi!’ Ýnkar eden þaþýrýp kaldý. Allah(c.c.) zulmeden kimseleri doðru yola eriþtirmez!’

Bakara Sûresi / 258.Âyetin Meâli    

Evet! Nemrut da kendisine verilen gücün sarhoþluðuyla ne dediðini ve ne yaptýðýný bilmez bir hâle gelen zâlimlerdendir. Ama ne var ki onun da sonu yoldaþlarýndan farklý olmamýþtýr. Þöyle ki küçük bir sineðin eline düþmüþ ve iþkence çekerek ölmüþtür. Bizler bu konudaki örnekleri daha da arttýrabiliriz. Fakat burada almamýz gereken ders þu ki; ‘Bize verilen güç zulmetmemiz için deðil tam aksine zulmedenlerin karþýsýna çýkmamýz içindir!’ Rabbimiz ise bu hataya düþmememiz için öncelikle gücümüzü kendimizden bilmememizi emretmiþtir. Evet! Ýnsaný müstaðniliðe götürüp azgýnlaþtýran bu durumdan bizleri sakýndýrmýþtýr. Ýþte bu anlamda bizlere muhteþem bir ahlâkýn, mükemmel bir sloganýný öðretmiþtir. Bu slogan þudur: ‘Mâþaallah! Lâ kuvvete illâ billâh!’ Yâni; ‘Allah(c.c.)’ýn dilediði olur. Allah(c.c.)’tan baþka kuvvet sâhibi yoktur!’ Ýþte bu âziz ifâde, hepimizin zihin tabelesýnda her an yazýlý olan bir cümle olmalýdýr. Bu söz ki toplum tarafýndan az çok bilinen bir sözdür. Ama çoðusu anlamýný bilmez. Hatta bu sözün hangi durumlarda söyleneceðinden habersizdir. Þöyle ki bu mübârek söz özellikle her hangi bir kiþinin maddi gücüne þâhit olunduðu zaman sýrf nazar deðmesin diye söylenmektedir. Elbette ki baþkalarýnýn dünyâlýklarý karþýsýnda bu sözü söylemeliyiz. Fakat ondan daha önce kendi dünyâlýklarýmýzý gördüðümüzde bu tâbiri kullanmalýyýz. Ki bunu nazar deðmesin diye deðil, kendimizi mülkün gerçek sâhibi olarak görmememiz için belirtmeliyiz. Evet! O mülkün asýl sâhibinin; ‘Allah(c.c.) olduðunu haykýrmak ve böylelikle kendi kendimize bir uyarýda bulunmak için dillendirmeliyiz!’ Yoksa zamanla bu gerçeði unutmaya ve kendimizden bilmeye baþlarýz. Yâni müstaðnileþiriz. Bu da bizim azgýnlýðýmýzýn ilk adýmý olur. Çünkü müstaðnilik gerçektende azgýnlýðýn ana sebebidir. Bu husus âyet meâllerinde þöyle ifâde edilmiþtir:

 ‘Þüphesiz ki insan azgýnlýk eder. Ne zaman ki kendini müstaðni görmeye baþlarsa. Ama ne var ki dönüþ, Rabbin’edir!’

Âlak Sûresi / 6-8.Âyetlerin Meâlleri    

Müstaðnilik kendi kendine yettiðini zannetme hastalýðýdýr. Bunun virüsü ise, mülkü kendinden bilme hâlidir. Çünkü insan verilen her hangi bir gücü kendinden bilmeye baþlarsa, o zaman kendisini gücün kaynaðý olarak da görmeye baþlar. Ve doðal olarak kendini ihtiyaçsýzmýþ gibi hisseder. Yâni müstaðnileþir. Oysa ki müstaðni olan yalnýzca; ‘Allah(c.c.)’týr!’ O’dur ancak kendi kendine yetebilen ve hiç kimseye muhtaç olmayan! Ýnsan ise tam aksine her konuda ihtiyaç sâhibi olan âciz bir varlýktýr. Yüzlerce devletin idâresini elinde bulunduran bir padiþah olsa bile âcizdir. Çünkü ne saltanatý ne de caný ona kalmayacak ve elinden alýnacaktýr. O da herkes gibi çýplak geldiði dünyâdan, çýplak bir þekilde ayrýlacaktýr. Üstelik eðer müstaðnileþirse, daha dünyâdayken bile elindekileri kaybedebilir. Kur’an’da anlatýlmakta olan þu kýssa, bu mevzûya tam yerinde bir örnektir:

 ‘Onlara iki adamý misal olarak göster; ‘Birine iki üzüm baðý verip etrafýný hurmalýklarla çevirmiþ ve aralarýnda ekinler bitirmiþtik. Her iki bahçe de ürünlerini vermiþler, hiçbir þeyi de eksik býrakmamýþlardý. Ýkisinin arasýndan bir de ýrmak akýtmýþtýk. Onun baþkaca gelirleri de vardý. Bu yüzden arkadaþiyle konuþurken; ‘Ben malca senden zengin, nüfusça da senden daha itibarlýyým dedi!’ Kendisine böylece yazýk ederek bahçesine girerken; ‘Bu bahçenin batacaðýný hiç zannetmem. Kýyametin kopacaðýný da sanmýyorum. Rabbim’e döndürülürsem eðer, andolsun ki orada bundan daha iyisini bulurum dedi!’ Kendisiyle konuþtuðu arkadaþý ona; ‘Seni topraktan, sonra nutfeden yarataný, sonunda de seni insan kýlýðýna koyaný mý inkar ediyorsun? O iþte benim, Rabbim olan; ‘Allah’týr!’ Rabbim’e kimseyi ortak koþmam. Bahçene girdiðin zaman her ne kadar beni kendinden mal ve nüfus bakýmýndan daha az buluyorsan da; ‘Allah(c.c.)’ýn dilediði olur. Allah(c.c.)’tan baþka kuvvet sâhibi yoktur demen gerekmez mi? Rabbim, senin bahçenden daha iyisini bana verebilir ve seninkinin üzerine gökten bir felaket gönderir de bahçen yerle bir olabilir. Yâhut suyu çekilir bir daha da bulamazsýn dedi!’ Nitekim ürünleri yok edildi. Baðýn altüst olmuþ çardaklarý karþýsýnda sarfettiði emeðe içi yanarak ellerini oðuþturup; ‘Rabbim’e kimseyi ortak koþmasaydým keþke diyordu!’ Allah(c.c.)’tan baþka ona yardým edebilecek adamlarý da yoktu. Kendi kendini de kurtaramadý!’

Kehf Sûresi / 32-43.Âyetlerin Meâlleri    

Ýþte böyle! Bizlerde gerek evimize girerken, gerek bahçemizde dolaþýrken, gerek arabamýza binerken gerekse tüm buna benzer durumlarda bu sözü söylemeli ve böylelikle haddimizi bilmeliyiz. Ki sâdece söylemekle kalmayýp barýndýrmýþ olduðu bilinci iliklerimize kadar iþletmeliyiz. Allah(c.c.) muhâfaza yoksa hem dünyâda hem de âhirette kaybedenlerden olur ve hüsrana uðrarýz. Ve bize de o periþen hâlimizde aynen o bahçe sâhibine söylendiði gibi söylenir; ‘Mâþaallah! Lâ kuvvete illâ billâh deseydin ya!’ Yâni; ‘Allah(c.c.)’ýn dilediði olur. Allah(c.c.)’tan baþka kuvvet sâhibi yoktur þuûruyla hareket etseydin ya!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)                          

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5473 Defa Okundu
2013-09-26

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır