KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KüSKüNLER BARýþTýRMAK SâLH BR AMELDR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         KüSKüNLER BARýþTýRMAK SâLH BR AMELDR!

Küskünleri Barýþtýrmak Sâlih Bir Ameldir!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; yeryüzünün ýslâhý için peygamberlerine vahyeden Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; vahiy doðrultusunda yaþayan tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Allah(c.c.) bildiðiniz gibi imân eden ve sâlih amel iþleyenleri mü’min olarak nitelemiþ ve aralarýnda oluþmasý gereken iliþki þeklinin ise kardeþlik olduðunu vurgulamýþtýr. Þöyle ki bu konuda adâlet merkezli bir çok husus belirlemiþ ve bizlere sunmuþtur. Böylelikle kardeþlik kavramý üzerinde önemle durmuþ ve bizleri bu olguyla inþâ etmek istemiþtir. Düþünün ki bir âyetin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Mü’minler, ancak kardeþtirler. Öyle ise kardeþlerinizin arasýný düzeltin. Allah(c.c.)’tan sakýnýn ki rahmete kavuþasýnýz!’

Hucurât Sûresi / 10.Âyetin Meâli 

Evet! Rabbimiz’in tâbiriyle; ‘Bir mü’min baþka bir mü’minin ancak kardeþidir!’ Ki bundan öte bir durum olmamalýdýr. Yâni iki mü’min örneðin asla düþmanlýk durumuna düþmemelidir. Hatta küsmemelidir bile! Ola ki küsmüþse o zaman da bu durumu uzatmamalý ve bir an önce küskünlüðe son vermelidir. Efendimiz(s.a.v.) bir hadis meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Hiçbir müslümana müslüman kardeþini üç günden fazla terk etmesi helal deðildir!

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

Gördüðünüz gibi! Küskünlük müslümanlar arasýnda olmamasý gereken bir durumdur. Ama ne var ki bu âziz kardeþlik iliþkisi bile bâzen istem dýþý olarak bir takým olumsuz durumlara da þâhit olmaktadýr. Þöyle ki her ne kadar da vukû bulmamasý gerekirken, yine de ne yazýk ki bâzý hoþ olmayan durumlar müslümanlar arasýnda yaþanmaktadýr. Ýþte bahsetmiþ olduðumuz küskünlük hâli, bu nâhoþ durumlarýn baþýnda gelmektedir. Bâzen resmen iki mü’min arasýnda bile olabilecek olan bu durum, aslýnda bir anlamda diðer mü’minlerin de imtihaný için ortaya çýkan bir vukûdur. Yâni iki müslümanýn küsmesiyle bir nevi iki bin müslüman imtihan edilmiþ olur. Çünkü böyle bir olayla diðer müslümanlarýn da nabzý ölçülmüþ olunur. Þu ki bu durumu umursayýp o durumda olan kardeþlerinin arasýný düzeltmeye çalýþacaklar mý diye! Ýþte bu yüzden bizler ola ki iki müslüman kardeþin veya zümrenin arasýnda bir dargýnlýk fark edecek olursak hemen aralarýný düzeltmeye çalýþmalýyýz. Asla bu þekil bir mevzûda umursamazlýk etmemeliyiz. Dikkat ettiyseniz az önce belirtmiþ olduðumuz âyet meâlinin sonunda çok çarpýcý bir ifâde vardýr; ‘Allah(c.c.)’tan sakýnýn ki rahmete kavuþasýnýz!’ Evet! Biz âcizler bu ifâdeyi þöyle anlamalýyýz: ‘Allah(c.c.)’tan sakýnýp rahmetine kavuþmak istiyorsanýz, o halde dargýn olan kardeþlerinizin arasýný düzeltin!’ Hatta bundan þunu da anlarýz ki ancak gerçekten de sakýnýp rahmete kavuþmak isteyenler böyle bir emri yerine getirirler. Üstelik âyet meâlinde kullanýlan düzeltin ifâdesinin aslý, ýslah edin þeklindedir. Öyle ise demek ki küskün olan müslümanlarý barýþtýrmak tam anlamýyla bir sâlih ameldir. Sâlihlerin yapabileceði bu amel, bildiðiniz gibi cennete girmenin ikinci þartýdýr. Çünkü cennete girebilmenin ilk þartý imân etmek, ikinci þartý ise sâlih ameller iþlemektir. Fakat ne var ki sâdece namaz kýlmakla sâlih amel iþlediðini zanneden bâzý zihniyet sâhipleri, bu gibi sâlih amellere tenezzül bile etmezler. Öyle ki en yakýnýnda bile iki müslümanýn küskün olduðunu görse, bu beyefendiler zerre kadar umursamazlar. Ondan sonra da yeri geldi mi utanýp sýkýlmadan âyetlerden ve meâllerinden bahsederler. Onlar vahyin tâbiri ile bir kýsmýný kabul edip bir kýsmýný ise inkâr edenler gibidirler. Öyle ya! Sanki kitapta küskünleri barýþtýrmaktan bahsedilmiyormuþ gibi, asla gündemlerine almazlar! Onlarýn iþi gücü sâdece iþlerine gelen âyet meâllerini okuyup çalýþmalar yapmaktýr. Öyle ki bu gibi küskünlüklerden dolayý ümmet zâr aðlarken, bunlar hâlen daha oturup birbirlerine yapmadýklarýný anlatýrlar. Allah(c.c.)’ýn katýnda nefretle karþýlanan bir durum olan bu yapmadýðýný konuþmak iþi, onlarýn en klasik amellerindendir. Bu gibiler ki hâlen daha oturup bâzý gizemli kavramlarla uðraþmayý bir özellik olarak sayarlar. Ýlmi sâdece mâlumat yönüyle ele alýr, bir türlü kendi hayatlarýnda olup olmadýðýyla ilgilenmezler. Onlar ki vahyin hayattan çýkarýlmasýna çalýþan tiplerdir. Bunlarýn derdi konuþmaktýr, yaþamak deðil! Ýþte bu yüzden de küskünleri barýþtýrmak gibi sâlih amellerle iþleri olmaz. Oysaki ýslah etmek vahiyle de belirtildiði gibi fesat çýkarmanýn tersidir. O zaman demek ki her hangi bir durumu ýslah etmeye çalýþmamak, oluþmuþ olan o fesada destek olmak anlamýna gelir. Hatta þunu da söyleyelim ki; ‘Ýki müslümanýn arasýný ýslah etmeyen birinin, ortaya çýkmýþ olan o fesattan bir çýkarý vardýr!’ Fakat daha da ötesi demek ki o fesatta onun da bir parmaðý vardýr. Hani güzel bir söz vardýr ya; ‘Her hangi bir sorunun çözümünde görev almayanlar, o sorunun oluþmasýnda görev almýþlardýr!’ Þöyle ki birinci veya ikinci elden onlarýn da bir payý vardýr. Kýsacasý o fesadýn çýkmamasý için yapýlmasý gerekeni yapmamýþlardýr. Oysaki vahiy daha da ötesinden bahsedip iki müslüman topluluðunun çarpýþmasý durumunda aralarýný ýslah etmemizi, eðer bir taraf doðru yola gelmiyorsa o zaman doðru olan tarafta bizim de saf tutmamýzý ve döndüðü takdirde ise oluþan durumu âdil bir þekilde ýslah etmemizi ister. O zaman varýn gerisini siz düþünün. Ýþte bunun için böyle mevzûlara çok dikkat etmeli, nerede bir küskünlük görürsek hemen ona müdâhale etmeliyiz. Yâni ýslah etmeliyiz. Allah(c.c.)’tan gerçekten de sakýnmak ve rahmetine nâil olmak isteyenlerdensek eðer!

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun! (Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10067 Defa Okundu
2013-10-03

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır