KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝBRâHM (A.S.) OLABLMEK NEFS KURBAN EDEBLMEKTEN GEçER!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ÝBRâHM (A.S.) OLABLMEK NEFS KURBAN EDEBLMEKTEN GEçER!

 Ýbrâhim (a.s.) Olabilmek Nefsi Kurban Edebilmekten Geçer!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; her türlü fedâkarlýða lâyýk olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; ilâhi rýza doðrultusunda gayret gösteren tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Kurban bildiðiniz gibi yaklaþtýran anlamýna gelen bir kavramdýr. Allah(c.c.) ile yakýnlýk kuran ve bu yakýnlýðý pekiþtiren mânasýndadýr. Bundan dolayý bizim için deðerli olduðu halde sýrf ilâhi sevgiden ötürü vazgeçtiðimiz her dünyâlýk aslýnda bir kurbandýr. Kimi zaman para, kimi zaman evlat ve kimi zaman ise vakit kurban çeþitlerindendir! Ayný zamanda ilâhi emir doðrultusunda boðazlamýþ olduðumuz hayvanlar da birer kurbandýr. Evet! Özellikle bayramlarda kesmiþ olduðumuz kurbanlýklar; ‘Allah(c.c.)’a sunmuþ olduðumuz adaklardandýr!’ Ki bu tür bir kurban sunmanýn sebebi ise bizlere musahhar kýlýnmýþ olan varlýklarý bu doðrultuda kullanmaktýr. Böylelikle ilâhi tâlimatýn egzersizini yapmaktýr. Allah(c.c.) bu konuyla ilgili âyet meâllerinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Hayvanlarýn kurban edilmesine gelince; ‘Allah(c.c.)’ýn size olan niþânelerinden kýldýk!’ Sizin için onlarda hâyýr vardýr. Bunun için artýk sýraya dizildiklerinde onlarýn üzerinde; ‘Allah(c.c.)’ýn ismini anýn ve cansýz olarak yere serildiklerinde onlarýn etinden kendiniz de yiyin kendi nasibiyle yetinip istemeyen kimseyi de istemek zorunda kalan kimseyi de doyurun!’ Biz iþte bu amaçla onlarý sizin yararýnýza sunuyoruz ki þükredesiniz. Onlarýn ne etleri ve ne de kanlarý; ‘Allah(c.c.)’a ulaþmaz!’ O’na ancak sizden takva ulaþýr. Ýþte böylelikle onlarý size musahhar kýlýyoruz ki size, ulaþma yolunu gösterdiði için; ‘O’nun yüceliðini saygýyla anasýnýz!’ Öyleyse o iyilik yapanlarý müjdele!’

Hac Sûresi / 36-37.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Kurbanlýk hayvanlar diðer tüm hayvanlar gibi bizlere musahhar kýlýnmýþtýr. Yâni bizlerin hizmetine sunulmuþtur. Ki onlarýn hizmet þekli ise bizâtihi boðazlanmaktýr. Kýsacasý canlarýyla kurban olmaktýr. Bizler bu ilâhi yasaya uymalý ve onlarý bu doðrultuda kullanmalýyýz. Yoksa onlar karþýsýndaki yerimizi unutur ve bizlerin hizmetine verilmiþ olanlarýn hizmetine girmiþ oluruz. Dünyânýn bâzý bölgelerinde ineðe tapýlma vehâmeti bu konudaki en zirve örnektir. Aslýnda bu tam bir zulümdür. Çünkü zulüm bir þeyi yerinden etmektir. Bu anlamda böyle bir durum hem o varlýða hem de kendimize zulümdür. Hayvanlarý kurban etmemizdeki diðer bir sebep ise, maddi anlamda onlarý fedâ edebilmemizdir. Ama bunu yaparken hayvanýn kaç kilo eti çýkacak endiþesi taþýmamalý ve çýkat etten depolama hatasýna düþmemeliyiz. Çünkü kestiðimiz hayvanýn elbette ki etinden bizlerde faydalanmalýyýz. Fakat bu onu tamamiyle bu amaçla kullanacaðýmýz anlamýna gelmemelidir. Þöyle ki onun bir kýsmýný kendimize ayýrmalý, bir kýsmýný ise ihtiyaç sâhiplerine ulaþtýrmalýyýz. Efendimiz(s.a.v.) bir hadisin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Cimrilik etme ki; ‘Allah(c.c.) da sana olan nimetlerinden esirgemesin!’ Malýnýn fazlasýný saklama ki; ‘Allah(c.c.) da fazla olan keremini senden menetmesin!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Müslim)

Ýþte böyle! Malýný saklayan sâdece kendine saklamýþ olmaz. Ayný zaman da kendinden de saklamýþ olur. Çünkü cimrilik eden âyetlerde de belirtildiði gibi ancak kendine cimrilik etmiþ olur. Bunun için kurban olarak sunduðumuz hayvanýn etlerini itina ile paylaþmalýyýz. Ki asla ve asla etin ne kadar olduðuna takýlýp kalmamalýyýz. Çünkü bu durum gerçekten de çok ayýp bir husustur. Þöyle ki kurbanlýk hayvana bir kasap bakýþýyla bakmýþ ve o þekilde deðerlendirmeye çalýþmýþ oluruz. Üstelik kesmiþ olduðumuz hayvaný; ‘Allah(c.c.) için kurban etmiþ sayýlmaz onu sâdece nefsimiz için boðazlamýþ oluruz!’ Oysaki zâten hayvanlarý kurban etmemizin bir baþka sebebi de bizim için deðerli olan dünyâlýklardan vazgeçmeyi öðrenme tâlimi yapmaktýr. Bu anlamda eðer hayvanýn etini kendimize saklayacaksak yaptýðýmýz sâdece ahýrdan alýp buzdolabýna koymak olur. Evet! Hayvanlarý kurban etmemizin bu ve buna benzer hikmetleri bulunmaktadýr. Ki bu anlamda kurban hususunun ilk örnekleþtiði olay; ‘Hz.Âdem(a.s.)’in oðullarý arasýnda geçen bir olaydýr!’ Onlar ki ilâhi rýzaya birer kurban sunmuþlar ve bu konuda ibret verici bir süreç yaþamýþlardýr. Þöyle ki birisi en sevdiðinden kurban sunmuþ diðeri ise en sevmediðinden! Bu olay âyet meâllerinde þöyle anlatýlmaktadýr:

 ‘Onlara; ‘Âdem(a.s.)’in iki oðlunun haberini gerçek olarak anlat!’ Hani birer kurban takdîm etmiþlerdi de birisinden kabûl edilmiþ, diðerinden kabûl edilmemiþti. Kurbaný kabûl edilmeyen kardeþ; ‘Andolsun ki seni öldüreceðim, dedi!’ Diðeri de; ‘Allâh(c.c.) ancak takvâ sâhiplerinden kabûl eder, dedi!’

Mâide Sûresi / 27.Âyetin Meâli

Evet! Bu ders verici olayda sevdiðinden verenin kurbaný kabul edilmiþ, sevmediðinden verenin kurbaný ise reddedilmiþir. Böylelikle kabul edilmeyen içindeki tüm hastalýklarý kusmuþ böylelikle ilâhi hükmün ne kadar isâbetli olduðunu bilinçsizce ispat etmiþtir. Þöyle ki sýrf kýskançlýktan ötürü kardeþini öldürmüþtür. Yâni kardeþini nefsinin arzularýna kurban etmiþtir. Öldürülen kardeþ ise böylelikle hem malýný hem de canýný; ‘Allah(c.c.)’ýn hükmü için kurban sunmuþtur!’ Ve iþte bu þekilde kurban olma ve kurban etme serüveni baþlamýþtýr. Tâki kýyâmete kadar sürmek üzere! Çünkü kurban özünde ilâhi rýza için en sevdiðinden vazgeçebilmektir. Daha doðrusu; ‘Allah(c.c.) ile aramýza girmiþ olan tüm sevgi beslediklerimizi aradan çekebilmektir!’ Evet! Onlarýn sevgisini; ‘Allah(c.c.)’ýn sevgisi için kurban edebilmektir!’ Bu anlamda kurban sunmak; ‘Kýyýlmaz mallarýn terkedildiði gün gelmeden önce tüm kýyýlmaz mallardan vazgeçebilmektir!’ Hz.Ýbrâhim(a.s.)’ýn oðlu ile arasýnda geçen bir kýssa, bu konuyu anlatan en önemli örnektir. Hz.Ýbrâhim(a.s.) þöyle ki her baba gibi oðlunu çok seven bir peygamberdi. Yâni; ‘Hz.Ýsmâil(a.s.)’i!’ Evet! Hz.Ýbrâhim(a.s.)’in yüreðinde çok yoðun bir oðul sevgisi bulunmaktaydý. Allah(c.c.) ise bu durum konusunda onu imtihan etmek istiyor ve iki sevgi arasýnda nasýl bir tercih yapacaðýný ortaya çýkarmayý mûrat ediyordu. Çünkü; ‘Allah(c.c.) kullarýnýn yüreðinde aþýrýlaþmýþ olan her sevgiyi kýskanýr!’ Çünkü o kullarýný çok sever. Ve doðal olarak seven kýskanýr. Ýþte bu anlamda bir kulunun yüreðinde ya birinci sýrada olur, ya da hiç olmaz. O, ikinci sýrada kalmayý asla kabul etmez. Bu yüzden kendisini ikinci plana ataný, o da ikibininci plana atar. Bütün bunlar onun kullarýna olan sevgisindendir. Öyle ya! O, sevginin kaynaðýdýr. Ondandýr ki bizi; ‘Sýrf yaratmayý sevdiði için, yarattýðýný sevdiði için ve yarattýðýný sevindirmeyi sevdiði için yaratmýþtýr!’ Hz.Ýbrâhim(a.s.)’i de o denli aðýr bir imtihandan geçirmesinin sebebi iþte o sýnýrsýz sevgisidir. Bu olayý âyet meâlleri þöyle anlatmaktadýr:

 ‘Ýbrâhim(a.s.); ‘Rabbim! Bana sâlihlerden olacak bir evlat ver, dedi!’ Ýþte o zaman biz onu hâlim bir oðul ile müjdeledik. Babasýyla beraber yürüyüp gezecek çaða eriþince; ‘Yavrucuðum! Rûyada seni boðazladýðýmý görüyorum, bir düþün ne dersin, dedi!’ O da cevâben; ‘Babacýðým! Emrolunduðun þeyi yap, inþâallah beni sabredenlerden bulursun, dedi!’ Her ikisi de teslim olup onu alný üzerine yatýrýnca biz ona; ‘Ey Ýbrahim, diye seslendik!’ ‘Rûyayý gerçekleþtirdin!’ Biz iyileri böyle mükâfatlandýrýrýz. Bu, gerçekten çok açýk bir imtihandýr. Biz, oðluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasýnda ona iyi bir nam býraktýk; ‘Ýbrâhim(a.s.)’e selam, dedik!’ Biz iyileri böyle mükâfatlandýrýrýz. Çünkü o bizim mü’min kullarýmýzdandýr!’

Saffat Sûresi / 100-111.Âyetlerin Meâli

Ýþte bu! Hz.Ýbrâhim(a.s.); ‘Allah(c.c.) için oðlunu fedâ edip etmeyeceði konusunda çok açýk bir imtihandan geçmiþtir!’ Ki bu sýnavda asla tereddüte düþmemiþ, tam bir teslimiyetle boyun eðmiþtir. Þöyle ki öz oðlunu tâbiri câizse can parçasýný almýþ ve boðazlamak için onu alný üzerine yatýrmýþtýr. Ki o anda acaba oðlunun yerine bedel olacak bir kurban gelirmi diye saða sola bakmamýþtýr. O sâdece yapmasý gerekene odaklanmýþ ve bu konuda gözünü bile kýrpmamýþtýr. Ki oðlu da ayný! Evet! Hz.Ýsmâil(a.s.) de ayný teslimiyet örneðini sergilemiþ hatta bu konuda babasýna telkinde bile bulunmuþtur. Ona az önceki âyet meâlinde de vurgulandýðý gibi þöyle demiþtir: ‘Emrolunduðun þeyi yap!’ Ýþte bu söz gerçekten de muhteþem bir teslimiyet ifâdesidir. Hem öyle bir teslimiyet þeklidir ki, onun için sâhip olduðu canýn hiçbir önemi yoktur. Tek önemli olan ilâhi emirdir. Bu yüzden zerre sarsýntýya uðramadan býçaðýn altýna yatmýþ ve her hâliyle kendini kurban olmaya hazýrlamýþtýr. Resmen kurbanlýk koç misâli kesilmek için!

Þimdi bizler bu örnek üzerinden biraz düþünelim. Öncelikle þu dünyâ hayatýnda nelerin bizler için önemli olduðuna karar verelim. Yâni neleri sevdiðimizi bir bir belirleyelim. Sonra bütün bunlarýn ilâhi sevginin neresinde durduðunu açýða çýkaralým. Ve onlarý; ‘Allah(c.c.)’a yaklaþabilmek için birer vesile sayýp tek tek kurban etmeye baþlayalým!’ Yâni onlardan sýrf ilâhi sevgi doðrultusunda vazgeçelim. Örneðin dünyâvi hayallerimizi cihat yolunda kurban edip sâdece o uðurda hayaller kuralým. Tüm emeðimizi bir mücâhit olma hedefinde sergileyelim. Her ne ki; ‘Allah(c.c.) ile aramýza giriyorsa kurban edelim!’ Nefsimizin her arzusundan vazgeçelim. Girmiþ olduðumuz tüm yanlýþ yolllardan hicret edelim. Allah(c.c.)’ý seviyor gibi hiç kimseyi sevmeyelim. O’ndan baþka hiç kimseden korkmayalým. Ve hiç kimseye mutlak anlamda itâat etmeyelim. Gerek ellerimizin, gerek gözlerimizin gerekse diðer tüm uzuvlarýmýzýn haram konusundaki isteklerini boðazlayalým. Yâni tüm sevgilerimizi birer; ‘Ýsmâil(a.s.) edelim!’ Ve böylelikle bizler de birer; ‘Ýbrâhim(a.s.) olalým!’

Evet! Demek ki kurban sâdece bir hayvaný boðazlamak ve etini âfiyetle yemek deðildir. Kurban demek nefsâni arzularý boðazlamak ve sonucunda oluþacak olan hûþudan zevkle beslenmektir. Ki bu hûþu; ‘Allah(c.c.)’a yaklaþmanýn bir sonucu olacaktýr!’ Ve böylelikle kurbanýmýzýn kabul edildiði de açýða çýkmýþ sayýlacaktýr. Çünkü; ‘Allah(c.c.)’a yaklaþtýrmayan kurban kabul edilmemiþ kurban demektir!’ Allah(c.c.)’a yaklaþtýrmayan kurbanýn sebebi ise aslýnda özü itibâriyle vazgeçilmiþ olunmamasýdýr. Bu anlamda bizler eðer ilâhi rýzaya yaklaþmak ve kurbanlar sunmak istiyorsak, o zaman rûyalarýmýza dikkat edelim. Bakalým ki bizlerden de rûya aracýlýðýyla neleri kurban etmemiz isteniyor. Yâni nelerden vazgeçmemiz anlatýlmaya çalýþýlýyor. Ve biz hangi rüyâlarýmýzý gerçekleþtirip ona bedel olmak üzere kurbanlýklara kavuþuyoruz. Eðer bizlerde; ‘Ýbrâhim(a.s.) olmak istiyorsak!’ 

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6083 Defa Okundu
2013-10-17

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır