KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MüSLüMAN BAðýNý SORMADýðý ÜZüMü YEMEYENDR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         MüSLüMAN BAðýNý SORMADýðý ÜZüMü YEMEYENDR!

 Müslüman Baðýný Sormadýðý Üzümü Yemeyendir!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; her türlü itaâte lâyýk olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; hakikatlere gönülden imân etmiþ olan tüm müslüman kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi müslüman, ilâhi emirlere teslim olan demektir. Þöyle ki bir müslümanýn hayatý ancak teslimiyet merkezli olur. Ki bunun zýddý mücrimliktir. Mücrim ise ilâhi hükümlere boyun eðmeyen anlamýna gelmektedir. Allah(c.c.) bu iki kavramýnda geçtiði bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Biz hiç müslümanla mücrimi bir tutar mýyýz? Ne oluyor size? Nasýl hüküm veriyorsunuz?’

Kalem Sûresi / 35,36.Âyetlerin Meâli

Evet! Müslümanla mücrimin farký birinin ilâhi bildirilere teslimiyetle yaklaþmasý, diðerinin ise bu teslimiyetten kaçýnmasýdýr. Rabbimiz iþte bu sebepten dolayý bu iki zümrenin asla bir tutulmayacaðýný bildirmektedir. Bu da demektir ki; ‘Yaþantýsý bir olmayanýn âkýbeti de bir olmayacaktýr!’ Yâni insanlarýn baþlarýna gelecek olan durumlarýn, onlarýn isimleriyle her hangi bir alâkasý yoktur. Bu anlamda bir kiþinin adýnýn müslüman olmasý önemli deðildir. Önemli olan yaþantýsýnýn müslüman olmasýdýr. Ki aslýnda kimin müslüman olup olmadýðý; ‘Amellerin tartýlacaðý gün belli olacaktýr!’ Amellerin durumu ise kiþilerin helal ve haram konusundaki tavýrlarýna baðlýdýr!

Rabbimiz ki hem dünyâ hem de âhiret hayatýmýz için bizlere zararlý olan bir takým tutum ve davranýþlarý haram kýlmýþtýr. Ve bizlerin o haramlardan kesinlikle uzak durmamýzý istemiþ ayný zamanda ciddi bir hassasiyet taþýmamýzý belirtmiþtir. Üstelik neyin helal neyin ise haram olduðunu bir bir açýklamýþ ve bu konuda hiçbir cevapsýz soru býrakmamýþtýr. Bu anlamda þunu kesinlikle belirtmeliyiz ki; ‘Allah(c.c.)’tan baþka helal veya haram belirleyicisi yoktur!’ O ki neye helal demiþse helal, neye haram demiþse haramdýr. Bunun için bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmaktadýr:

 ‘Dillerinizin uydurduðu yalana dayanarak; ‘Bu helaldir, þu da haramdýr demeyin!’ Allah(c.c.)’a karþý çünkü yalan uydurmuþ oluyorsunuz. Allah(c.c.)’a karþý yalan uyduranlar kuþkusuz ki kurtuluþa eremezler!’

Nahl Sûresi / 116.Âyetin Meâli

Gördüðünüz gibi! Helal yada haram belirleyiciliðine giriþmek, tam anlamýyla bir hadsizliktir. Bizler ki býrakýn bir haramý helal kýlmayý, bir helali bile haram kýlamayýz. Bu konuyla ilgili bir âyetin meâlinde ise þöyle buyrulmaktadýr:

 ‘Ey imân edenler! Allah(c.c.)’ýn size helal kýldýðý iyi ve temiz þeyleri haram kýlmayýn ve haddi aþmayýn. Allah(c.c.) haddi aþanlarý sevmez!’

Mâide Sûresi / 87.Âyetin Meâli

Evet! Allah(c.c.) iþte bu helal ve haram konusunda bizleri çok ciddi bir þekilde uyarmaktadýr. Bu anlamda bize düþen helal veya haram belirlemek deðil, belirlen helal ve haram konularýna itaât etmektir. Örneðin nelerin haram kýlýndýðýna dâir birkaç örneðin verildiði bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmaktadýr:

 ‘De ki; ‘Rabbiniz’in size neleri haram kýldýðýný gelin okuyayým; ‘O’na hiçbir þeyi ortak koþmayýn, anne ve babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarýnýzý öldürmeyin ki sizin de onlarýn da rýzkýný biz veririz, kötülüklerin açýðýna da gizlisine de yaklaþmayýn ve; ‘Allah(c.c.)’ýn yasakladýðý cana haksýz yere kýymayýn!’ Ýþte bunlar; ‘Allah(c.c.)’ýn size emrettikleridir!’ Umulur ki düþünüp anlarsýnýz!’                                                                                                

En’âm Sûresi / 151.Âyetin Meâli

Allah(c.c.) gerçekten de bu ve buna benzer âyetlerde, bizler için gerekli olan her konuda açýklamalarda bulunmuþtur. Ama ne var ki; ‘Kur’an’dan uzaklaþan bu ümmet zamanla atasözleri dediðimiz bir takým yanlýþ söylemleri kullanmaya baþlamýþ hatta ciddi bir þekilde öncelemiþtir!’ Elbette ki atasözlerinin hepsi yanlýþ deðildir. Ki çoðunluðu hakikaten doðru olup çok güzel dersler sunmaktadýr. Ama ne var ki aralarýna sýzdýrýlmýþ bâzý ifâdeler, akýl almaz derecede zararlý sonuçlar doðurmaktadýr. Ýþte bu sözlerden biri þöyledir: ‘Üzümü ye, baðýný sorma!’ Evet! Kur’an’ýn içeriðine tamamiyle zýt olan bu söz ne yazýk ki toplumumuz tarafýndan yaygýn bir þekilde dillendirilmektedir. Oysaki bu sözde bahsedilen mevzû bir müslümanda olmamasý gereken bir vasýftýr. Çünkü müslüman üzümü yiyip baðýný sormayan deðil, baðýný sormadýðý üzümü yemeyendir. Yâni helal olup olmadýðýna emin olmadýðý bir yiyeceðe el uzatmayandýr. Öyle ya! Müslüman ki haramdan fersah fersah uzak duran ve yaklaþtýðý takdirde baþýna gelecek olanlardan tir tir titreyendir. Kýsacasý; ‘Cehennem’den!’ Efendimiz(s.a.v.) bir hadis meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Haramla beslenen her bedene, cehennem ateþi daha lâyýktýr!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Taberâni)

Ýþte böyle! Bizler ki gerek ellerimizle, gerek gözlerimizle gerekse diðer tüm uzuvlarýmýzla haramdan uzak durmalý ve þüpheli durumlarýndan bile sakýnmalýyýz. Ki zâten o da takvânýn gereðidir. Bunun için ölçümüz her zaman þu olmalýdýr: ‘Az olsun ama helal olsun!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)                                 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10045 Defa Okundu
2013-10-24

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır