KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GöMLEðN ÖNDEN M YýRTýK ARKADAN Mý?

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         GöMLEðN ÖNDEN M YýRTýK ARKADAN Mý?

 Gömleðin Önden mi Yýrtýk Arkadan mý?

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; her türlü üstün vasfýn sâhibi olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; hâya ile kuþanmýþ tüm iffetli kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi insan fýtrat itibâriyle temiz bir þekilde var edilmiþtir. Þöyle ki yaratýlýþýnda bulunan birçok deðerli özellik, bir ziynet gibi onu sarmýþtýr. Ki bu pâha biçilmez vasýflardan biri de, hâyalý oluþudur. Evet! Ýnsan ki yapýsý itibâriyle hâya özelliðine sâhiptir. Hz.Âdem(a.s.) ve eþinin çýplak kaldýðý zaman utanmalarý ve üzerlerini cennet yapraklarýyla örtmeleri, iþte bu hâya duygusunun tâbiri câizse mayalarýnda olduðunun ispatýdýr. Çünkü o anda bulunmuþ olduklarý durumdan utanmalarý, her hangi bir kiþi tarafýndan öðretilmiþ deðildir. Tek bir ifâdeyle; ‘Rableri’nin lûtfettiði bir fýtrat süsüdür!’ Nitekim bu hâya unsuru o kadar önemli bir husustur ki kendi güzelliðinin yaný sýra baþka güzelliklere de kapý açmaktadýr. Ki bu diðer güzelliklerden biri de iffettir. Ýffet ise nefsin her türlü arzularýna karþý direnç gösteren bir ahlâki ve imâni erdemdir. Efendimiz(s.a.v.)’in tâbiriyle hâyanýn imândan oluþu da, iþte bu iffet çerçevesinde deðerlendirilmelidir.

Evet! Ýffet biraz önce de dediðimiz gibi hem ahlâki hem de imâni bir özelliktir. Bunun içindir ki her kimde bulunursa onda bir çiçek gibi açmakta ve etrâfýna misk kokusu yaymaktadýr. Týpký; ‘Yûsuf(a.s.)’da olduðu gibi!’ Yûsuf(a.s.) takdir edeceðiniz gibi iffet denilince ilk akla gelen isimlerden olup, bu konuda zor bir imtihandan geçmiþ olan peygamberdir. Þöyle ki o, kendisine nefsâni arzuyla saldýrmýþ olan bir kadýn aracýlýðýyla sýnanmýþ ve iffetinin derecesi kontrol edilmiþtir. O ise bu çetin imtihandan; ‘Rabbi’nin yardýmýyla alný ak bir þekilde çýkmýþtýr!’ Böylelikle zorlu bir mücâdele sonunda hem ahlâki hem de imâni aðýrlýðýný korumuþtur. Ki içine düþmüþ olduðu hususun zorluðu, onun da bir insan olarak nefsâni özelliklere sâhip oluþundandýr. Ýnsanýn kadýn konusundaki zaâfý ise zâten vahiy aracýlýðýyla bildirilen bir hakikattir. Þu ki bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmaktadýr:

 ‘Kadýnlar, oðullar, altýn ve gümüþ cinsinden yýðýlmýþ servetler, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin þiddetle arzuladýðý þeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünyâ hayatýnýn geçimliðidir. Oysa asýl varýlacak güzel yer ancak; ‘Allah(c.c.)’ýn katýndadýr!’

Âl-i Ýmran Sûresi / 14.Âyetin Meâli

Gerçekten de insan nefsinin en belirgin özelliklerinden biri de, kadýna olan tutkusudur. Yûsuf(a.s.) bundan dolayýdýr ki arzularýyla donanmýþ bir þekilde kendisine saldýran kadýn karþýsýnda oluþan nefsâni meyli, bir insan olarak hissetmiþtir. Ki bizler peygamberlerinde herkes gibi bir beþer olduðunu hatýrda tutarsak, o zaman bu durumu anlamamýz daha da kolaylaþacaktýr. O ki diðer tüm peygamberler gibi tamamiyle insâni özelliklere sâhip olduðu için, dolayýsýyla insansý vasýflarý ortaya çýkmýþtýr. Bu durum âyet meâllerinde þöyle anlatýlmaktadýr:

 ‘Yûsuf(a.s.) olgunluk çaðýna eriþince ona hikmet ve ilim verdik. Ýþte güzel davrananlarý biz böyle mükâfatlandýrýrýz. Derken evinde bulunduðu kadýn onun nefsinden murat almak istedi. Kapýlarý iyice kapattý ve dedi ki: ‘Haydi gel seninim!’ O ise þöyle dedi; ‘Allah(c.c.)’a sýðýnýrým. Zîra o benim efendim bana güzel bir konum kazandýrdý. Gerçek þu ki zâlimler iflah olmaz!’ Andolsun ki kadýn ona meyletti. Rabbin’den bir burhan görmeseydi, o da kadýna meyletmiþti. Ýþte böylece biz kötülük ve fuhþu ondan uzaklaþtýrmak için delilimizi gösterdik. Þüphesiz ki o ihlâslý kullarýmýzdandý. Ýkisi de kapýya doðru koþtular. Kadýn onun gömleðini arkadan yýrttý. Kapýnýn yanýnda onun kocasýna rastladýlar. Kadýn dedi ki: ‘Senin âilene kötülük etmek isteyenin cezâsý, zindana atýlmaktan veya elem verici bir iþkenceden baþka ne olabilir!’ Yûsuf(a.s.); ‘Asýl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi!’ Kadýnýn akrabasýndan biri þöyle þâhitlik etti: ‘Eðer gömleði önden yýrtýlmýþsa kadýn doðru söylemiþtir. Bu ise yalancýlardandýr. Eðer gömleði arkadan yýrtýlmýþsa kadýn yalan söylemiþtir. Bu ise doðru söyleyenlerdendir!’ Yûsuf(a.s.)’un gömleðinin arkadan yýrtýlmýþ olduðunu görünce kadýnýn kocasý; ‘Þüphesiz dedi bu sizin tuzaðýnýzdýr ki sizin tuzaðýnýz gerçekten büyüktür!’ ‘Ey Yûsuf(a.s.)! Sen olanlarý söylemekten vazgeç!’ ‘Ey kadýn! Sen de suçundan dolayý özür dile çünkü þu durum senin suçunun sâbit olduðunu gösteriyor!’

Yûsuf Sûresi / 22-29.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Yûsuf(a.s.) kendisi için kurulan büyük bir tuzaktan ilâhi yardým ile kurtarmýþtýr. Þöyle ki az önceki âyet meâllerinde de açýkça anlatýldýðý gibi nefsinden mûrat almak isteyen kadýn tarafýndan saldýrýya uðramýþ ve var gücüyle o saldýrýdan uzaklaþmaya çalýþýrken kadýnýn kocasý olaya müdâhil olmuþtur. Fakat kadýn hatasýný itiraf edeceðine iftira atmayý tercih etmiþ ve olayý kendi leyhine çevirmeye çalýþmýþtýr. Ne var ki o sýkýntýlý anda hiç kimse tarafýndan kolay kolay akledilmeyecek olan bir husus kadýnýn kocasýnýn bir akrabasý tarafýndan dikkate alýnmýþ ve böylelikle olayýn iç yüzü açýða çýkarýlmýþtýr. Allah(c.c.)’ýn lütfuyla gerçekleþen bu hususta; ‘Yûsuf(a.s.)’un gömleði baz alýnmýþ ve incelenmiþtir!’ Ki bu ince hususta þâhitlik eden kiþi þöyle bir yaklaþýmda bulunmuþtur: ‘Yûsuf(a.s.)’un gömleði eðer önden yýrtýksa, bu durum onun suçlu olduðunu gösterir. Buna göre demek ki o kadýna saldýrmýþ ve kadýn da kendisini savunurken gömlek yýrtýlmýþtýr. Yok eðer arkadan yýrtýksa, o takdirde ise suçsuz olduðu ortaya çýkar. Çünkü bu olasýlýða göre kadýn ona saldýrmýþ ve o da kaçarken gömlek yýrtýlmýþtýr!’ Evet! Allah(c.c.)’ýn inâyetiyle gerçekleþen bu þâhitlik gerçekten de muhteþem bir ilâhi destektir. Ki bu açýk destek bizler için þu anlama gelmektedir: ‘Allah(c.c.) her zaman haklýnýn yanýndadýr!’ Peki, bu ders dolu olayýn bizlere sunduðu en önemli vurgu nedir? Ýþte bu soruya þöyle cevap verebiliriz: ‘Yûsuf(a.s.)’un gömleði iffeti temsil etmektedir. Ki hepimizde böyle bir iffet gömleði bulunmaktadýr. Yâni hesap gününde ortaya konup incelenecek olan iffet gömleði! O takdirde hepimiz gömleðimizin önden mi yoksa arkadan mý yýrtýk olduðunu sürekli kontrol etmeliyiz. Eðer ki önden yýrtýk ise bir an önce onu istiðfar iðnesiyle dikmeli ve ilâhi huzura hazýrlamalýyýz!’

Evet! Bizler hem bir insan hem de bir müslüman olarak yâni hem ahlâkýmýzýn hem de imânýmýzýn gereði olarak iffetli olmalý ve bu konuda âzami hassasiyet sergilemeliyiz. Düþünün ki bir âyetin meâlinde mü’minlerin özelliklerinden bahsedilirken þu þekilde bir açýklamada bulunulmuþtur:

 ‘Doðrusu mü’minler gerçek kurtuluþa ereceklerdir. Onlar ki namazlarýný hûþu içinde kýlarlar. Yararsýz olan þeylerden yüz çevirirler. Zekâtlarýný verirler. Ve iffetlerini korurlar!’

Mü’minûn Sûresi / 1-5.Âyetlerin Meâli

Ýþte böyle! Ýffet bir mü’minde olmasý gereken en güzel vasýflardan biridir. Bu yüzdendir ki peygamberimiz bir duâsýnýn meâlinde þöyle bir talebini dile getirmiþtir:

 ‘Allah(c.c.)’ým! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliði isterim!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Müslim, Tirmizi)

Efendimiz(s.a.v.)’in bu hârikulade duâsýna yürekten âmin diyor ve bizler de bu güzel vasýflarý talep ediyoruz. Unutmayalým ki bu bizi etrâfýmýzdaki her çirkinlikten koruyacak ve bizi kendi çaðýmýzýn; ‘Yûsuf(a.s.)’u edecektir!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)           

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12229 Defa Okundu
2013-11-07

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır