KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR ÜMMET KTABýNA BU ANCAK KADAR YABANCý OLUR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         BR ÜMMET KTABýNA BU ANCAK KADAR YABANCý OLUR!

 Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; rahmetiyle kullarýna yol gösteren Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; ilâhi hükümlere sâdýk olan tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Kur’an bildiðiniz gibi kendisiyle yaþamamýz için indirilmiþ olan bir kitaptýr. O ki hakikatin kaynaðý ve doðru yolun rehberidir. Allah(c.c.) ki biz kullarýna merhamet etmiþ ve hidâyetin târifini yapmak için o ilâhi kýlavuzu lûtfetmiþtir. Þöyle ki bir âyetin meâlinde þu þekilde bir açýklamada bulunmuþtur:

 ‘Þüphesiz ki bu; ‘Kur’an en doðru yola iletir ve sâlih amellerde bulanan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduðunu müjdeler!’

Ýsrâ Sûresi / 9.Âyetin Meâli

Evet! Kur’an muhâtabýný her türlü hurâfeden çýkaran ve onu hakikatle buluþturan bir kýlavuzdur. Þöyle diyelim ki onun olduðu yerde zulûmat olmaz. Çünkü o vahyin tâbiriyle; ‘Karanlýklarý delip geçen bir yýldýz gibidir!’ O ki insanlarýn zihin gecelerini gündüze çevirip, gönül yokuþlarýný düzlüðe çýkarýr. Bundan dolayýdýr ki yine bir âyetin meâlinde þu denli bir ifâde kullanýlmýþtýr:

 ‘Bu öyle bir kitaptýr ki onu sana; ‘Rableri’nin izniyle bütün insanlýðý karanlýklardan aydýnlýða o her iþinde mükemmel olan ve her türlü övgüye lâyýk olanýn yoluna çýkarasýn diye indirdik!’

Ýbrâhim Sûresi / 1.Âyetin Meâli

Gördüðünüz gibi! Kur’an’ýn indiriliþ sebebi, bizleri içine düþtüðümüz her türlü karanlýktan aydýnlýða kavuþturmaktýr. Böylelikle muhâtaplarýný dünyâ ve âhiret saâdetine kavuþturup ilâhi rýzaya erdirmektir. Efendimiz(s.a.v.)’in bu anlamda bir hadis meâlinde þöyle buyurduðu rivâyet edilmiþtir:

 ‘Kur’an’a kim dosdoðru uyarsa; ‘Kur’an onu sapýklýktan kurtarýp doðru yola eriþtirir ve kýyâmet günü onu kötü bir hesaptan korur!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Taberâni)     

Evet! Kur’an gerçekten de bizlere bahþedilmiþ en önemli ilâhi ikramdýr. Ama ne var ki ümmet bu muhteþem lütuf karþýsýnda gereði gibi davranmamýþ ve bu anlamda tâbiri câizse sýnýfta kalmýþtýr. Þu ki kitabýndan ayrýlmýþ ve onu peygamberimizin tâbiriyle mahcûr býrakmýþtýr. Baþta ona abdestsiz dokunulamayacaðý gibi iddiâlarýn etkisinde kalarak el çekmiþ ve ola ki abdest alýp okusa bile sâdece âlimler tarafýndan anlaþýlabileceði iftirasýna kapýlýp yalnýzca indirildiði dilin metniyle okumuþtur. Veya açýp meâline baksa bile bu kez de onda her konunun olmadýðý söylentilerinin tesirine girerek, onunla olan baðýný yavaþ yavaþ kesmiþtir. Ki bunlar; ‘Kur’an’dan uzaklaþan ümmetin sâdece ilk adýmlarý olmuþtur!’ Þöyle ki kitâbýndan kopan ümmet, vahiy düþmanlarýnýn sistematik çalýþmalarýyla hakikatten resmen fersah fersah uzaklaþmýþtýr. Üstelik tabiat boþluk kaldýrmaz kuralý gereði; ‘Kur’an’dan boþalan yeri hurâfeler almýþtýr!’ Hem de ne hurâfeler! Hani bir atasözü vardýr ya; ‘Dere ýssýz kalýnca tilkiler bey olur!’ Evet! Kur’an hayatýn dýþýna itilmeye çalýþýlýrken merkeze gelenek denilen bir olgu getirtilmiþtir. Baþta uydurma hadislerle þekillenen bu gelenek algýsý, hurâfenin her çeþidini kapsamaktadýr. Hatta öyle ki akýl almaz bir dereceye ulaþan bu hurâfeler, insanlarýn zihin dünyâlarýna tamamiyle yerleþtirilmiþtir. Kur’an’la zerre kadar uyuþmayan bu durum ne yazýk ki nefislerin de biraz iþine geldiði için kabullenilir hatta savunulur olmuþtur. Böylelikle ortaya iki ayrý din anlayýþý çýkmýþtýr. Bunlardan birincisi; ‘Kur’an’da anlatýlan din gerçeði!’ Ýkincisi ise; ‘Gelenekte anlatýlan din söylentisidir!’ Kur’an’da anlatýlan din gerçeðinin kaynaðý vahiy olmasýna raðmen, gelenekte anlatýlan din söylentisinin gözesi rivâyet olmuþtur. Kur’an’la baðlantýlý olmadýðý için akýl ve vicdanla da uygunluðu bulunmayan bu algý, ümmeti resmen mahvetmiþtir. Kur’an’ýn her yerde okunduðu fakat zerre kadar anlaþýlmadýðý bir durum ne acýdýr ki her topluma hâkim olmuþtur. Böylelikle ümmet kitabýna resmen yabancýlaþmýþtýr. O kadar yabancýlaþmýþtýr ki; ‘Bir ümmet kitâbýna ancak bu kadar yabancý olur denilecek hâle gelmiþtir!’ Kur’an’dan neredeyse tek bir âyetini bile anlamýyla berâber bilmeyen ümmet, bu denli üzücü bir gafletin içine düþmüþtür. Böylelikle þarlatanlarýn elinde oyuncak olmuþ ve rüzgârýn önündeki bir yaprak gibi saðdan sola savrulmuþtur. Ne vâhimdir ki isteyen istediði gibi ümmeti aldatmýþ ve her dilediðini yaptýrmýþtýr. Müslümanlar hazinenin üstünde oturan fakat hazineden haberi olmayan bir adam gibi enteresan bir duruma düþmüþtür. Bunun için yeniden bu ümmetin dirilmesi için tek þart; ‘Kur’an’a dönmesidir!’ Kur’an ki ümmeti içine düþtüðü her türlü sýkýntýdan kurtuluþa ulaþtýracaktýr. Þöyle ki taptâze bir hayat verecek ve diriltecektir. Yoksa mý; ‘Allah(c.c.) muhâfaza!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10808 Defa Okundu
2013-11-29

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır