KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ALLAH (C.C.)’A ÝTAâT ETMEK KUR’AN’A UYMAKTAN GEçER!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         ALLAH (C.C.)’A ÝTAâT ETMEK KUR’AN’A UYMAKTAN GEçER!

Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; mutlak anlamda her türlü itâate lâyýk olan Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; kayýtsýz ve þartsýz teslim olmuþ olan tüm müslüman kullarýna selam olsun!

Bildiðiniz gibi müslüman ilâhi irâdeye boyun eðmiþ kiþi demektir. Yâni hiçbir tereddüt taþýmadan vahiyle bildirilmiþ olan tüm hükümleri kabul etmektir. Bu anlamda vahiy, ilâhi emirler bütünlüðüdür. Kur’an ise bu bütünlüðün bize yansýma hâlidir. Dolayýsýyla her kim ki mü’min olduðunu iddiâ ederse, o takdirde ilâhi kitaba tâbi olmalýdýr. Unutmayalým! Kur’an’a uymak demek; ‘Allah(c.c.)’a itâat etmek demektir!’ Öyle ya! Allah(c.c.)’tan baþka hiç kimse mutlak anlamda itaât edilmeye lâyýk deðildir. Yâni hiç kimsenin mutlak boyutta itâat edilecek bir hüküm gücü yoktur. Bu yüzdendir ki etiketi her ne olursa olsun herkes sorgulanabilir. Hatta þöyle söyleyelim ki bir peygamber bile ancak ilâhi bildiriler doðrultusunda hareket ettikçe kendisine itâat edilebilir. Öyle! Bu yüzdendir ki bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmuþtur:

 ‘De ki; ‘Ben ancak; ‘Rabbim’den bana vahyolunana uyarým!’

Â’raf Sûresi / 203.Âyetin Meâli

Gördüðünüz gibi! Peygamberler bile ancak kendilerine vahyolunana uymakla sorumludurlar. Ki elbette ki bize de düþen, peygamberlere vahyolunana uymaktýr. Kýsacasý gerek peygamberlere gerekse tüm mü’minlere emredilen; ‘Allah(c.c.)’a mutlak bir þekilde itâat etmektir!’ Fakat ne var ki bu hakikati kavramamýþ olanlar hocalarýný, þeyhlerini veya liderlerini sorgulamaktan çekinmektedirler. Hatta söylemiþ olduklarý sözler akýllarýna ve vicdanlarýna ters düþse bile yine de bir bildiði vardýr vesvesesine kapýlýp itaât etme yolunu seçmektedirler. Oysaki bu tam anlamýyla bir vehâmettir. Ve tâbi ki bu durumun ceremesini her zaman ki gibi ümmet çekmektedir. Evet! Birilerinin yapmýþ olduðu bir takým hatalarýn faturasý mazlumlara kesilmekte ve bu fatura zâlimlerin elleriyle ödettirilmektedir. Ki bu durumun ana sebebi ise; ‘Kur’an’ýn kaynak olarak benimsenmemesi ve bin bir türlü kýlavuzun peþinde koþulmasýdýr!’ Her ne kadar acý olsa da ne yazýk ki hakikat budur. Ki tüm sýkýntýlarýn arka planýnda bu sebep yatmaktadýr. Þöyle ki bugün; ‘Allah(c.c.)’ýn kitabýnda her konu açýk bir þekilde bildirilmesine raðmen, yine de baþka kitaplarýn peþinde gayret sarf edilmektedir!’ Ve tâbi ki buna da bin bir türlü kýlýf uydurulmaktadýr. Öyle deðil mi? Kur’an’ý herkes anlayamaz veya onda her konu bulunmaz gibi iddiâlarla hocalarýnýn kitaplarýný onunla insanlarýn arasýna koymaya çalýþanlar, ne üzücüdür ki baþarýlý olmuþlardýr. Sýrf ümmetin içinden çýkmak istemediði þu gaflet hâlinden dolayý! Kur’an’ý böylelikle duvarlara hapsedip masalara ise kendi hocalarýnýn kitaplarýný yerleþtirenler, türlü süslemelerle insanlarý vahyin nûrundan mahrum býrakmýþlardýr. Allah(c.c.) onun mübin yâni apaçýk bir kitap olduðunu belirtmesine raðmen yine de onu kapalý bir metinmiþ gibi sunmaya çalýþanlar, ilâhi emirlerin býrakýn uygulanmamasýna haberdar dâhi olunmamasýna yol açmýþlardýr. Oysaki ister bir âlim olsun, ister bir hoca olsun, isterse her hangi bir müslüman olsun herkese düþen tek þey, hayatýn her alanýnda; ‘Kur’an’a uymak ve onunla hükmetmektir!’ Ama ne var ki onun sâdece güzel bir sesle okunmasýyla ilgilenenlerin veya okunup üflenmesiyle uðraþanlarýn bunu anlamasýna imkân yoktur. Onlarýn yaptýðý kitaba uymak deðil, kitabýna uydurmaktýr. Hâlbuki en büyük þirk; ‘Allah(c.c.)’ýn kitâbýnýn önüne kitap getirmektir!’ Evet! Bundan daha büyük bir þirk yoktur. Çünkü kimin kitabýna uyulursa, onun kurallarýyla yaþanýlacak demektir. Ki kimin kuralýna göre yaþanýlacaksa, onun irâdesine boyun eðilmiþ anlamýna gelecektir. Ýþte böyle! Allah(c.c.)’tan baþka ilah yoktur demek; ‘Allah(c.c.)’ýn irâdesine kayýtsýz ve þartsýz teslim olmak demektir!’ Ki tevhit de zâten budur! Bu yüzden baþkalarýnýn irâdesine kayýtsýz ve þartsýz teslim olanlar her ne kadar da tevhitten bahsetmiþ olursa olsunlar, onlarýn söylemleri slogandan öteye geçmez. Þöyle ki hâlleri dillerini yalanlamýþ olur. Þu ki! Allah(c.c.)’tan baþka ilah yoktur demek sâdece; ‘Allah(c.c.)’tan baþka yaratýcý yoktur demek deðildir!’ Tevhit üzere yaþayan bir kiþi ki hem kimseye kulluk etmez, hem de kimsenin kendisine kulluk etmesine izin vermez!

Evet! Ümmetin þu andaki durumu, aslýnda anlatmak istediðimiz konu için tam bir örnektir.  Þöyle ki ortada bir kitap olmasýna raðmen, sýrf o kitaba boyun eðilmediði için ümmet bin bir parçaya bölünmüþ durumdadýr. Bunun tek sebebi ise; ‘Kur’an’da da belirtildiði gibi kýskançlýktýr!’ Bizler mâdem ki ayný kitaba imân ediyoruz, o halde neden onun etrafýnda bir araya gelemiyoruz? Ben söyleyeyim; ‘Çünkü buna mezheplerimiz, târikatlerimiz veya cemaâtlerimiz izin vermiyor!’ Þu ki! Allah(c.c.)’ýn kitâbýna küfredilmiþ olsa sesini bile çýkaramayanlar, iþ hocalarýnýn kitabýna geldi mi ortalýðý yýkýyorlar. Peki, bunun neresi tevhit! Zâten bizler ümmet olarak tevhidi baþaramadýðýmýz için vahdeti de baþaramýyoruz. Yâni tek bir çatý altýnda toplanamýyoruz. Ýþte bu; ‘Allah(c.c.)’tan baþkalarýna mutlak anlamda itaât ettiðimizdendir!’ Bu yüzdendir ki gelin vahyin doðrultusunda yaþayýp yaþatmaya çalýþalým. Ve bu uðurda resmen cihat edelim. Efendimiz(s.a.v.) rivâyetlere göre bir hadisin meâlinde þöyle buyurmuþtur:

 ‘Kur’an’ý yüklenenler; ‘Allah(c.c.)’ýn Dostlarý’dýr!’ Onlara düþmanlýk eden; ‘Allah(c.c.)’a düþmanlýk etmiþtir!’ Onlarý dost edinen; ‘Allah(c.c.)’ý dost edinmiþtir!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

Ýþte böyle! Allah(c.c.)’ýn kitabý yolunda mücâdele etmek, çabalarýn en þereflisidir. Ve bu öyle bir þereftir ki hem dünyâda hem de âhirette bize yetecektir!

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9388 Defa Okundu
2013-12-19

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır