KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

PARA ÝLE ÝMANýN KMDE OLDUðU BELL OLUR!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         PARA ÝLE ÝMANýN KMDE OLDUðU BELL OLUR!

 Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur!

Kovulmuþ Þeytanýn Þerrinden Allah(c.c.)’a Sýðýnýrým,

Rahman, Rahim Olan Allah(c.c.)’ýn Adýyla;  

Öncelikle; ‘Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun ilâhi rýza doðrultusunda mallarý ve canlarýyla mücâdele sergileyen tüm sâdýk kullarýna selam olsun!’

Bildiðiniz gibi insan sosyal bir yaþantý için yaratýlmýþ olan bir varlýktýr. Bunun içinde çevresindekilerle belli bir iletiþim yakalayabilmesi için kendisine çeþitli özellikler verilmiþtir. Duygular, düþünceler ve hisler gibi vasýflarýn yaný sýra bunlara olan ihtiyaç da yine ayný özelliklerdendir. Üstelik imtihan olmasýnýn bir boyutu da zâten budur. Þöyle ki bir takým sýnavlardan geçip notunu alabilmesi için toplumlarla muhâtap olmalý ve bu anlamda birçok denemeye tâbi tutulmalýdýr. Örneðin sabýrla ilgili puanýn verilebilmesi için yeri geldiði zaman zâlimlerin bile eline düþülebilir. Rabbimiz bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Biz kiminizi kiminizle imtihan ederiz. Bakalým ki sabredecek misiniz?’

Furkan Sûresi / 20.Âyetin Meâli

Evet! Sabredenlerin sýnýfýna girebilmemiz için sabredilmesi zor olan kiþilerin terbiyesinden geçmeliyiz. Çünkü kanun budur. Yoksa hiçbir olumsuz bir durumun olmadýðý bir ortamda sabrýn söz konusu olmaz. Ýþte bu anlamda herkesin insâni ve imâni derecesi, bu gibi sosyal iliþkilerde ortaya çýkar. Böylelikle gizlilik denilen her türlü durum tedavülden kaldýrýlmýþ olunur. Yâni paranýn kimde olduðu belli olduðu gibi, imânýn da kimde olduðu belli olmuþ olur. Ama ne var ki toplumumuzda para ile imânýn kimde olduðunun bilinemeyeceði gibi bir iddiâ dillendirilmektedir. Oysaki hiç de söylenildiði gibi deðildir. Çünkü gerek para gerekse imân olsun, her ikisi de mevcut olduðu bir kiþide gayet açýk bir þekilde belli olur. Bir kere paranýn kimde olduðu zâten net bir þekilde ortadadýr. Ki bunu kiþinin hayata karþý öz güveninden anlayabiliriz. Çünkü parasý olanýn her türlü tavrý tâbiri câizse rahattýr. Bu yüzden de genelde konuþkandýrlar. Fakat parasý olmayan öyle deðildir. Þu ki hangi ortama girerse girsin rahatsýzdýr. Doðal olarak suskundurlar. Âþýk Sümmâni’nin dediði gibi; ‘Yiðidin koynunda harçlýk olmazsa, aslý bülbül olsa dili lâl olur!’

Evet! Parasý olan ile olmayanýn hâli arasýnda gerçektende görmek isteyen için çok ciddi farklar vardýr. Ki yaþantýlarýndaki konfor gibi ayrýcalýklarý saymýyoruz bile. Aslýnda paranýn kimde olduðunun belli olmayacaðý düþüncesi bâzý varyemez kiþilerden kaynaklanmaktadýr. Þöyle ki bir takým kiþiler parasý olduðu halde sýrf biriktirme âþkýndan dolayý bunu fazla yansýtmazlar. Çünkü azalma korkusu duyduklarýndan dolayý, bu gibi hasta zihniyetliler kendilerine bile cimridirler. Bundan dolayý da ne kadar zengin olurlarsa olsunlar resmen fakir hayatý yaþarlar. Ki yakýnlarýna da ayný hayatý yaþatýrlar. Fakat onlardaki para aslýnda yok hükmündedir. Çünkü o paranýn kendilerine bile faydasý olmayacaktýr. Þu ki her hangi bir maddi imkânýný baþkalarýndan saklayan bir kiþi aslýnda kendisine de saklamýþ olur. Mevlâmýz bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Cimrilik eden ancak kendine cimrilik etmiþ olur!’

Muhammed Sûresi / 38.Âyetin Meâli

Ýþte bu! Ýnsan ki týpký bir ay gibi olmalýdýr. Þöyle ki güneþten aldýðý ýþýktan hem kendisi faydalanmalýdýr hem de baþkalarýnýn da faydalanmasý için ýþýðý paylaþmalýdýr. Demin de dediðimiz gibi; ‘Mülkünü insanlardan gizleyen kendine de gizlemiþ olur!’ Fakat þu da var ki her ne kadar böyle istisnâi durumlar olsa da, genel anlamda paranýn kimde olduðu insanlarýn yaþantýlarýndan kolayca anlaþýlabilir. Ayný þekilde imânýn kimde olduðu da rahatça görülebilir. Kur’an’ýn bizler için sunmuþ olduðu ölçüler bu konuda yeterli derecededir. Þu var ki imân âdeta bir çiçek gibidir. Dolayýsýyla bir çiçek gibi etrafýna güzel kokular yayar. Öyle ya! Bir çiçek ki eðer kokmuyorsa, bu onun yapay olduðunu gösterir. Yâni o çiçek demek ki sahtedir. Görüntüsü çiçek olabilir. Fakat çiçeðin çiçek olmasý için görüntüsünün yanýnda kokusunun da olmasý gerekir. Ýþte bu koku özelliði onu ele veren vasýftýr. Ýmân da týpký çiçek misâlindeki gibi bir yapýya sâhiptir. Þöyle ki dýþtan bakýlýnca bâzý tavýrlardan dolayý görüntüsü imâna benzeyebilir. Fakat yansýmasý yoksa o zaman bir yapaylýk söz konusu olur. Bu da durumu sahteleþtirir. Örneðin birçok insan imânýn her hangi bir gerekliliðini yerine getirmediði halde yüreðinde büyük bir inanç taþýdýðýný iddiâ etmektedir. Ama ne var ki bu ispatý olmayan boþ bir iddiâdan ibarettir. Þöyle ki bu gibiler imânýn ancak kalpte olup asla dýþa yansýtýlmamasý gerektiðine inanan kiþilerdir. Bundan dolayý da yansýtanlardan ciddi derecede rahatsýz olurlar. Mesela kendileri infâk etmez fakat edenlerin ise gösteriþ yaptýðýný oryaya atarlar. Kur’an’da infâkýn açýk bir þekilde yapýlmasýna bile izin verildiði bildirilmesine raðmen bu gibiler engel olmak isterler. Bu arada elbette ki gizli yapýlan bir iyilik açýkça yapýlandan daha hâyýrlýdýr. Ve kiþi her zaman yapacaðý bir yardýmýn gizli olmasýna gayret etmelidir. Fakat ola ki açýk bir þekilde yapmýþ olsa bile, hiç kimsenin onu yargýlamasý haddi deðildir. Allah(c.c.) çünkü bu duruma izin vermiþtir. Tâbi ki yardým yapýlan kiþiyi rencide etmemek þartýyla! Ama cimriliði bir mârifet zânnedenlerin bunu anlamasý imkânsýzdýr. Onlar ki kendi baþaramadýklarýný hiç kimsenin baþarmasýný istemezler. Çünkü bu onlarýn baþarýsýzlýðýný ortaya çýkaracaktýr. Þu da var ki her þeye raðmen yine de kendilerinin bir mü’min olduklarýný haykýrýrlar. Dedim ya! Onlara göre imân dýþa yansýtýlmamasý gereken bir olgudur. Oysaki çiçekte koku imânda ise yansýma bizler için bir mihenk taþý olmalýdýr. Kur’an ise az önce de belirttiðimiz gibi imânýn yansýmalarýný bizler için bir bir anlatan muhteþem bir kaynaktýr. O ki bir mü’minde olmasý gereken özellikleri teker teker sayýp her türlü açýklamayý yapar. O zaman bizler hem kendimizle hem de baþkalarýyla ilgili imâni konularda rahat bir þekilde incelemeler yapabiliriz. Bu arada elbette ki hiç kimsenin imânýna not vermek gibi bir hadsizlik içine girecek deðiliz. Ama dostluk kurmamýz gereken mü’minleri belirlerken elbette ki vahyin referanslarýný ele alacaðýz. Örneðin bir âyetin meâlinde mü’min vasýflarý masaya yatýrýlmýþ ve þu þekilde bir açýklamada bulunulmuþtur!’

 ‘Gerçekten mü’minler kurtuluþa ermiþtir. Onlar ki namazlarýnda huþû içindedirler. Onlar ki boþ ve yararsýz þeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekâtlarýný verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar!’

Mü’minûn Sûresi / 1-5.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Bu ve buna benzer birçok âyette gerçek imân sâhipleri madde madde açýklanmaktadýr. Çünkü hesap gününde insanýn kalbinde var olduðunu iddiâ ettiði bir imân deðil, ona çeþitli ameller iþletip þâhit olunan bir imân ortaya konacaktýr. Ki yapýp ettikleri incelenecek ve tartýlmasý için adâlet terazilerine konulacaktýr. Öyle ya! Ýmân ettim demekle mü’min olunmaz. Bunun için çeþitli þartlarýn yerine getirilmesi ve böylelikle iddiânýn ispat edilmesi gerekir. Efendimiz(s.a.v.)’in bir hadis meâlinde þöyle buyurduðu rivâyet edilmiþtir:

 ‘Müslüman elinden ve dilinden müslümanlarýn selâmet bulduklarý kiþidir!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Buhâri)

Ýþte böyle! Kur’an’ýn ölçüleriyle bakýldýðý takdirde aslýnda hakikatlerin ne kadar açýk olduðu görülmektedir. Bu yüzden ne paranýn ne de imânýn gizliliði mâzur bir durum sýnýfýndan deðildir. Tâbi ki bu, para veya imân gösteriþi yapmak anlamýna gelmez. Fakat gizlemenin de bir anlamý yoktur. Þöyle ki gizlenen bir paranýn hiç kimseye yararý olmayacaðý gibi, gizlenen bir imânýn da her hangi bir kula katkýsý olmaz. Düþünün ki gerektiði zaman açýða çýkmayýp gizlenen bir sevginin, þefkatin, merhametin, adâletin ve buna benzer gerek insâni gerekse imâni özelliklerin bir deðeri yoktur. Týpký peygamberimizin komþusu aç iken tok yataný kendisinden saymamasý gibi! Nitekim bugün dünyânýn her bölgesindeki mü’min kardeþlerimizin bin bir türlü maddi zorluk içinde olmasýna raðmen hiçbir þekilde bu duruma el atmaya çalýþmayan bir kiþinin, kendisinde para veya imân olduðundan bahsetmesi gerçektende anlamsýzdýr. Ki bu durum da peygamberimizin asla kendisinden saymayacaðý bir husustur. Allah(c.c.) ki âyetleri aracýlýðýyla mü’minin tanýmýný yapmýþ ve imân iddiâsýnda bulunanlara sunmuþtur. Gerisi kiþinin kendisine kalmýþtýr. Öyle ya! Atalarýmýzýn dediði gibi; ‘Halep oradaysa, arþýn burada!’

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

(Âmin!)

Mustafa Altunok

(Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Baþkaný)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15818 Defa Okundu
2014-01-23

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır