KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YURDUNUZDA Üç GüN DAHA YAþAYýN!

  Mustafa ALTUNOK

          maltunok@hotmail.com
         YURDUNUZDA Üç GüN DAHA YAþAYýN!

 Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn!

Kovulmuþ Þeytanýn Þerrinden Allah(c.c.)’a Sýðýnýrým,

Rahman, Rahim Olan Allah(c.c.)’ýn Adýyla;  

Öncelikle; ‘Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun insanlýðýn kurtuluþu için mücâdele eden tüm sâdýk kullarýna selam olsun!’

Bildiðiniz gibi dünyâ denilen yaþam alaný, insanoðlunun imtihan edildiði fâni bir hayattýr. Ki o kadar geçicidir ki sâkinlerinin nazarýnda göz açýp kapayýncaya kadar bitip tükenir. Bir nevi su gibi akýp gider! Bundan dolayýdýr ki yüz yaþýna kadar yaþamýþ birine bile dünyâdan ne anladýn diye bir soru sorulduðu zaman, verdiði cevap hep aynýdýr; ‘Hiçbir þey anlamadým!’ Evet! Çünkü dünyâ hayatý gerçekten de kýsa, basit ve yetersizdir. Yâni insaný tatmin eden bir süreç deðildir. Daha doðrusu nefislerin isteklerini karþýlayacak bir potansiyeli bulunmamaktadýr. Üstelik hastalýk, bela ve zorluk gibi sýkýntýlarda cabasýdýr. Bu anlamda bahsetmiþ olduðumuz tüm dileklerimizi karþýlayacak ve bizi her türlü elemden muhaf tutacak yaþantý, âhiret hayatýdýr. Kýsacasý; ‘Cennet’tir!’ Allah(c.c.) bir âyetin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Allah(c.c.) dilediðine rýzkýný bollaþtýrýr da daraltýrda! Onlar dünyâ hayatýyla þýmardýlar. Oysa dünyâ hayatý âhiretin yanýnda geçici bir metâdan baþka bir þey deðildir!’

Râd Sûresi / 26.Âyetin Meâli

Evet! Dünyâ hayatý âhiret yaþantýsýnýn yanýnda sözü bile olmayacak kadar bayaðýdýr. Þöyle ki tâbiri câizse, üç günlüktür. Sâlih(a.s.) bu durumu çok net bir þekilde dilendiren bir peygamberdir. O ki küfürde ýsrar eden kavmine, almýþ olduðu vahiy doðrultusunda bir âyetin meâlinde belirtildiði üzere þöyle demiþtir:

 ‘Semûd’a ise kardeþleri; ‘Sâlih(a.s.)’i gönderdik!’ Dedi ki; ‘Ey kavmim! Allah(c.c.)’a kulluk edin. O’ndan baþka sizin kulluk edeceðiniz bir ilah yoktur. O’dur sizi topraktan inþâ eden ve orayý imar etme yeteneði bahþeden. O halde; ‘O’ndan günahlarýnýz için baðýþlanma dileyin ve bilincinizi yenileyerek; ‘O’na yönelin!’ Rabbim þüphesiz ki yakýndýr, duâlarý kabul eden tek mercîdir!’ Dediler ki; ‘Ey Sâlih(a.s.)! Bundan önce sen bizim içimizde ümit beslenir bir zât idin. Þimdi bizi babalarýmýzýn taptýklarýna tapmaktan mý engelliyorsun? Doðrusunu istersen biz, dâvet ettiðin þeyden kuþkulandýran bir þüphe içindeyiz!’ Sâlih(a.s.) dedi ki; ‘Ey kavmim! Rabbim’den açýk bir mucize üzerinde isem eðer ben ve o bana tarafýndan bir rahmet bahþetmiþ ise!’ ‘Allah(c.c.)’a isyan ettiðim takdirde beni; ‘O’ndan kim kurtarabilir?’ Demek ki siz bana zarar vermekten baþka bir þey yapmýyorsunuz!’ ‘Ey kavmim! Ýþte þu; ‘Allah(c.c.)’ýn diþi devesi size bir mucizedir!’ Býrakýn onu; ‘Allah(c.c.)’ýn yeryüzünde otlasýn. Sakýn ona kötülük yapayým demeyin. Sonra sizi yakýn bir âzap yakalar!’ Buna raðmen onu vahþice katlettiler.  Sâlih(a.s.) bunun üzerine dedi ki; ‘Yurdunuzda üç gün daha yaþayýn. Ýþte bu yalanlanmasý imkânsýz bir tehdittir!’ Ne zaman ki âzap emrimiz geldi; ‘Sâlih(a.s.)’i ve berâberindeki imân edenleri tarafýmýzdan bir rahmet sayesinde kurtardýk. Üstelik o günün periþanlýðýndan da kurtardýk. Rabbin hiç þüphesiz ki eþsiz güç sâhibidir, üstün ve yüce olandýr. O zâlimleri bir sayha yakalayýverdi de olduklarý yerde çöküp kaldýlar. Sanki orada hiç yaþamamýþlardý. Bak iþte! Semûd gerçekten de; ‘Rableri’ni inkâr etmiþlerdi!’ Bak iþte nasýl yok olup gittiler!’

Hûd Sûresi / 61-68.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Sâlih(a.s.) kâfirliði tercih eden kavmini iþte bu þekilde tehdit etmiþtir. Þöyle ki onlara yurtlarýnda üç gün daha yaþayabileceklerini söylemiþ ve þiddetli bir âzabý hatýrlatmýþtýr. Fakat onlarsa her zaman ki gibi küfürde ýsrar etmeyi sürdürmüþ ve kendilerine yöneltilen bu ilâhi tehdidi alaya almýþlardýr. Ne var ki sonuçta çok þiddetli bir biçimde hüsrana uðramýþlardýr. Þimdi bizler âyetteki üç gün ifâdesini, üç günlük dünyâ hayatý olarak alabiliriz. Öyle ya! Dünyâ hayatý az önce de belirttiðimiz gibi üç günlüktür; ‘Dün, bugün ve yarýn!’ Þöyle ki dün geçti. Bugün varýz. Yarýna ise garantimiz bile yok. Ýþte uðrunda hatalar yapýp günahlar iþlediðimiz ve böylelikle âhiret hayatýný fedâ ettiðimiz dünyâ hayatý bu kadar ucuzdur.  Efendimiz(s.a.v.)’in bu yüzden bir hadis meâlinde þöyle buyurduðu rivâyet edilmiþtir:

 ‘Dünyâ ile aramýzda bir münasebet yok. Zîra ben dünyâda yaz gününde yola çýkan yolcu gibiyim. Yolcu yolda bir aðaç gölgesinde biraz istirahat eder. Sonra gölgeyi terk edip gider. Ben de yoluma devam edeceðim!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

 (Hâkim)

Ýþte böyle! Dünyâ hayatý güvenilecek, yaslanýlacak ve sýðýnýlacak bir hayat deðildir. Þu ki ebedi olan âhiret hayatýnýn yanýnda gerçekten de üç gün gibidir. Ve bu üç günün sonunda öyle bir gün gelecektir ki, iþte o an her kim ne yapmýþsa bir bir ortaya serilecek ve kimsenin yaptýðý yanýna býrakýlmayacaktýr. Ki o gün gözler korkudan allak bullak olacak ve suçlular kendilerini bel kemiklerini kýran bir âzabýn beklediðini anlayacaklardýr. Cehennem öfkesinden neredeyse patlayacak bir hâlde onlarý saracak ve kendisine doldun mu diye sorulduðunda þöyle cevap verecektir: ‘Gene var mý?’ Ýþte tüm günahkârlar böyle elem verici bir ebedi âkýbete mahkûm edileceklerdir. Bunun için þimdi bizler de yeryüzündeki tüm zâlimlere, tüm fâsýklara, tüm münâfýklara, tüm müþriklere ve tüm kâfirlere ayný þekilde sesleniyoruz: ‘Yurdunuzda üç gün daha yaþayýn!’ 

Allah(c.c.) kabul etsin inþâallah! 

Rabbimiz, Kur’an’ý okuyan, anlayan, yaþayan ve teblið eden kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Efendimiz(s.a.v.)’i örnek alan kullarýndan etsin.

Rabbimiz, Ümmet-i Muhammed’in her bir mensubuyla kardeþ olan kullarýndan etsin.

Rabbimiz’in selamý hepimizin üzerine olsun!

 (Âmin)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 16858 Defa Okundu
2014-02-12

SON YAZILARI

Kur’an’ý Okuyarak Deðil, Yaþayarak Hatmedenler Cennet’e Girer! Hüdhüd Kuþu’nun Süleyman(a.s.)’a Öðüdü! Yurdunuzda Üç Gün Daha Yaþayýn! Para Ýle Ýmanýn Kimde Olduðu Belli Olur! Kur’an Kardeþliði Derneði’nin Tanýtýmý! Allah (c.c.)’a Ýtaât Etmek Kur’an’a Uymaktan Geçer! Haksýza Hakký, Haklýya Sabrý Tavsiye Etmek! Bir Ümmet Kitabýna Bu Ancak Kadar Yabancý Olur! Kur’an’ý Anlamaya Çalýþmamak Allah(c.c.)’a Hakarettir! Cennet’i Vatan Bilene Dünyâ Gurbet Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır