KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SARýKAMýþ’TA TARH KATERNA KöþKü AHýR OLARAK KULLANýLýYOR

  Mustafa KÜPELÝ

          mustafakupeli@gmail.com
         SARýKAMýþ’TA TARH KATERNA KöþKü AHýR OLARAK KULLANýLýYOR
Sarýkamýþ’ta Tarihi Katerina Köþkü ahýr olarak kullanýlýyor
 
Katarina Köþkü; Sarýkamýþ’ta 1896 yýlýnda Rus Çarý 2. Nikola tarafýndan tek çivi çakýlmadan aðaç kütüklerinden inþa edilmiþtir. Bu aðaç tomruklar 20 santimetre kalýnlýðýnda olup alt ve üst taraflarý birbirine baðlanarak yapýlmýþtýr. Tarihi Katerina Köþk’ü günümüzde ahýr olarak kullanýlmaktadýr.
 
Köþkte ve diðer ahþap binada toplam 24 oda bulunuyor. Muhteþem köþkün bazý odalarýnda þimdi inekler, öküzler, danalar barýnýyor. Bazý odalarýnda ise çobanlar kalýyor. Ýneklerin zaman zaman pencereden manzarayý seyrettiði köþk, yapým tekniði bakýmýndan eþine az rastlanýr bir eser olmasýna raðmen, hayvan pisliði içinde bakýmsýzlýktan çürümeye terk edilmiþ.
 
Köþkün birçok yerinde sökülmeler yaþanýrken, binada yer yer çürümelerin de olduðu gözleniyor.
 
Yetkililerce, Sarýkamýþ Þehitlik Projesi yle birlikte söz konusu tarihi av köþkünün de restorasyonunun gündemde olduðu ifade edilmiþti. Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn büyük bir proje hazýrladýðý dile getirilmiþti. Yetkililer, proje için yapýlan yarýþmada birinci olan projenin uygulanmasý için çalýþmalar yapýldýðýný, ancak restorasyon aþamasýna geçmenin kolay olmadýðýný dile getirmiþlerdi.
 
1877 – 1878 yýllarýnda Osmanlý - Rus Savaþý’nýn ardýndan 40 yýl Ruslar’ýn iþgali altýnda kalan köþk, sarý çam aðaçlarýyla çivi kullanýlmadan “Baltýk Mimarisi” tarzýnda yapýlmýþ. Uzun yýllar askeri bölge içinde olmasýndan dolayý iyi korunan köþk, Kültür ve Turizm Bakanlýðý’na devredilince yeterince korunamamýþ. Koruma altýna alýnmayan köþkün bazý parçalarý vatandaþlar tarafýndan sökülerek evlerde yakýlmýþ.
 
Gazetemiz tarihi köþkün vatandaþlar tarafýndan sökülerek tahrip edildiðini sürekli haber yapýnca, Kars Valiliði köþkün, koruma altýn alýnarak restore edileceði konusunda beyanatta bulundu.
 
Bu geliþmeleri takiben Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Hakan Doðanay; Köþk’ün 49 yýllýðýna kiraya verileceðini açýkladý. Doðanay; “Bakanlýðýmýz, taþýnmazlarýn tahsisiyle tarihi köþkün yapýmýný üstlenen ilgili þahýs ve þirketlere ücretsiz olarak 49 yýllýðýna kiraya verilmesi için web sitesinde yayýmladý” dedi.
 
Ancak; iki yýla yakýn takip ettiðimiz Katarina Köþkü’nü ne alan, ne satan, nede 49 yýllýðýna kiralayan olmadýðý için, tarih eserliðini kaybetmeye baþlamýþ durumda.
 
Geçen yýl Ýþkur’dan 6 ay süreyle 3 güvenlik görevlisi köþkte görevlendirilerek, tahribat önlenmiþti. Ancak; bu yýl köþk ve yanýndaki tarihi ahþap yapýlarýn korunmasý için güvenlik önlemi alýnmadý. Ýnsanlar köþkün tahtalarýný söküp götürmenin yaný sýra, ineklerini, danalarýný tarihi eserin içine kapatarak, ahýr olarak kullanmaya baþladý.
 
Fýrýnlanmýþ çam aðaçlarýnýn köþelerinin çentilmesiyle tek bir çivi bile kullanýlmadan inþa edilen köþkte, duvarlarýnýn içinden geçirilen borularla oluþturulan bir tür kalorifer sistemi de bulunuyor. Köþkün içi ise “Baltýk Tarzý” olarak isimlendirilen bir mimari tarzýn özelliklerini taþýyor. Tarihi köþk, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu tarafýndan 1989 yýlýnda tescil edilerek koruma altýna alýnmýþtý. Bu gün ahýr olarak kullanýlan Katerina Köþkü bakýmsýzlýktan çürümeye terk edilmiþ durumda. Bu nasýl koruma altýna alma bunu da anlamýþ deðiliz Sonuç olarak restore edildikten sonra dünyanýn hayran kalacaðý Katerina Köþkü’ne sahip çýkmak için yetkilileri göreve çaðýrýyoruz
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 20522 Defa Okundu
2011-08-17

SON YAZILARI

Sarýkamýþ’ta Kýzýlçubuk’un Ayazýný Hissetmeden Anma Olur mu? Yerel GAZETECÝLÝK; Mesleðini Güçlü kýlmalýyýz Zaman Sarýkamýþ’ta bizi haklý çýkardý ÝYGAD’da Ankara’dan tam destek Karsspor’u Siyasete Kurban Etmek Demiryolu Kars’ý; ekonominin Turizmin baþkenti yapacak Aþýklýk Geleneðine TRT ve Medya Sahiplenmelidir KAI’lýlar 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde sýnýfta kaldý Yiðit; Düþtüðü yerden kalkacak Sarýkamýþ Harekatý’nýn 99. Yýldönümü Anma Törenlerinin Ardýndan

YORUMLARahmet 2013-05-01
KATARÝNA KÖÞKÜ KURTULMALI

yazara teþekürler.köþk restore edildiði taktirde kayak merkeziyle koordineli þekilde çýkartýlacak bir servisle kýþýn turirstler köþke akýn edecektir. yazýn ise mesire alaný olrak hizmet verebilir dolayýsýyla sarýkamýþ sosyal bir faaliyete kavuþtuðu gibi turist sayýsýndada artýþ olacaktýr. eðer alan olursa bu iþten hem alan hem sarýkamýþlý kazanacaktýr. bunda kuþku yoktur. yetlililer acilen bu iþi bitirmeli çok cazip teklifler vermeliler. sarýkamýþýn geleceði için köþk alan veya devlet eliyle mutlaka hizmete açýlmalý eðer gerçekleþirse sarýkamýþýn çehresi deðiþecektir.

Ýkram 2011-09-01
Yazara teþekkür

Böylesi bir barbarlýðý dile getirdiði için yazarý içtenlikle kutlarým. Ben de gördüm ve utandým. Orasý tarihi bir mekan, kültürel bir miras ve paradan baþka birþey görmeyen zamane için ise bir millî servettir. Oradaki vahþetten Sarýkamýþ belediyesi, Kaymakamlýðý ve Kars Valiliði sorumludur. Görevlerini yapmalý ve (restorasyonu geçtim) o cennetten köþeyi temizleyip koruma altýna almalýdýrlar.

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır