KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAI’NýN GURBETTEK GZL GüCü

  Mustafa KÜPELÝ

          mustafakupeli@gmail.com
         KAI’NýN GURBETTEK GZL GüCü

 KAI’nýn Gurbetteki Gizli Gücü

Göç olgusuyla birlikte anýlan Serhat ilimiz Kars, Ardahan, Iðdýr’ýn tarihsel sürecine baktýðýmýzda, sýnýr kapýlarýn kapanmasýndan ve 12 Eylül siyasi olaylardan sonra yoðun göç yaþamýþ yarým asýr’a yakýn devam eden bir göçten sonra gurbetteki yaþayanlarýn sayýsý 2 milyona ulaþmýþ bulunmaktadýr.

Her geçen gün gurbette’ki iþ adamlarýnýn, siyasilerin, sanatçýlarýn.STÖ’leri temsilcilerinin sayýsý artan KAI’lýlarýn bu güçlü potansiyelinin Türkiye kamuoyuna yansýmadýðý için dýþarýdan KAI’lý lobimize zayýf gözle bakýlmaktadýr.

Gurbette’ki emeðiyle alýn teriyle sanat, sivil toplum örgütleri ve siyaset gibi çeþitli dallarda baþarýlý KAI’lýlar’nda yetirince tanýtýlmadýðý için Türkiye’deki Kurum ve kuruluþlarýn, ihtiyaç duyduðu halde kadrolarýnda yer vermemiþtir.

Gurbetteki yaþayan 2 milyonun üzerindeki KAI’lýlarýn tanýtýmýnýn yaný sýra KAI’ bölgesinde devam eden göçü, suyu yolu, olmayan köyleri, saðlýk, eðitim ve öðretimdeki önemli sorunlarýn giderilmesi konularý kamuoyuyla paylaþýlmadýðý için çözülme noktasýna taþýnmamýþtýr.

Organik dünyasý Kars Ardahan Iðdýr’ýn organik ürünlerinin tanýtýmý, reklamý iyi yapýlmadýðý için Türkiye ve dünyada pazarýnda yerini bir türlü almayý baþaramamýþtýr.

Diðer yandan özellikle ülkemizin dünyanýn aradýðý organik ürünlerini tanýtmak, reklamýný yapmak ve satýþ pazarý oluþturmakta büyük zorluk çekmekteyiz.

Bu güçlü toplumun televizyon radyo ve günlük gazetesi olmadýðý içi KAI.’ýn coðrafi güzelliðini, tarih, kültür turizmini, dinsel turizmini, kýþ turizmini iyi tanýtamadýðýmýz için yerli yabancý turistleri çekmekte zorlanmaktayýz.

Bu nedenle gurbette 2 milyon, toplamda 3 milyona yakýn bir potansiyelin siyasi, ekonomi örgütlülük ve her türlü dayanýþmayý harekete geçirmek için þu an Türkiye geneline yayýn yapan Siyasal Birikim Gazetesi ve KAI’lýlarýn emeðiyle kurulan FACEBOOK ve TÝWÝTTER’lerle ihtiyacý karþýlamaya çalýþýyoruz.

Fakat FACEBOOK ve TÝWÝTTER toplumu etkileyen deðil sadece haberdar eden iletiþim araçlarýdýr. Ama TV Radyo ve günlük gazete KAI toplumunu bütün deðerlerini ulusal alana yansýtacaðý için çok önemlidir.

Bu anlamda KAI’ toplumuna acilen radyo günlük gazete, özelikle bir televizyon þart gözüküyor. Yoksa bütün KAI’ deðerleri uzun yýllar tanýtýlmakta zorluk çekilecektir

KAI’LILAR BU YEREL SEÇÝMLERDE DE KAZANÇLI ÇIKAMAYACAKLARDIR.

29 Mart 2009 yýlýnda seçimlerde kaybedince dizine vuran çok sayýda KAI’lý 29 Mart 2014 yýlýnda yapýlacak yerel seçimler için þu ana kadar Türkiye genelinde 15 Belediye Baþkan aday adayýnýn müracaat etmesi demektir ki bu yerel seçimlerde az sayýda belediye baþkaný seçilecek.

DERNEKLER TOPLUMU HAREKET GEÇÝRMELÝ

2009’da Beykoz belediye  Baþkaný Yücel Çelikbilek ve Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara toplamda 2 belediye baþkaný seçilmiþti

Þimdi meþhur kaz gecelerini yapan ve özellikle cenaze. Ve bazý etkinlikler için yoðun bir þekilde gönderilen mesajlar yerini yerin seçimler için almalýdýr

KAI Dernekleri, bu yerel seçimlerin önemini topluma anlatýp duyarlý hale getirmeleri için yoðun toplantý ve etkinlikler yaparsa yerelde baþarýlý olabilirler.

KAI TOPLUMU AÞ ÝÞ ÝÇÝN KAPI AÞINDIRMAKTAN YORULDU

Bireysel çýkýþlarýn deneyimini, acý bedellerle ödeyen ve uzun yýllar aþ iþ sýkýntýsý çeken KAI’ toplumu aþ için aþýndýrdýklarý kapýlarýn tamamýna yakýný üzerlerine kapandýklarýnda unutmamak lazým.

Bunun için yerel seçimlerde dürüst onurlu, siyasetçileri destekleyip kazandýrmak lazým.

Yoksa seçim sonrasýnda timsah gözyaþlarýyla toplumun karþýsýna çýkmak o toplumla alay etme anlamýna gelir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 37981 Defa Okundu
2013-09-19

SON YAZILARI

Sarýkamýþ’ta Kýzýlçubuk’un Ayazýný Hissetmeden Anma Olur mu? Yerel GAZETECÝLÝK; Mesleðini Güçlü kýlmalýyýz Zaman Sarýkamýþ’ta bizi haklý çýkardý ÝYGAD’da Ankara’dan tam destek Karsspor’u Siyasete Kurban Etmek Demiryolu Kars’ý; ekonominin Turizmin baþkenti yapacak Aþýklýk Geleneðine TRT ve Medya Sahiplenmelidir KAI’lýlar 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde sýnýfta kaldý Yiðit; Düþtüðü yerden kalkacak Sarýkamýþ Harekatý’nýn 99. Yýldönümü Anma Törenlerinin Ardýndan

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır