KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SYASET KOMSYONCULUðU

  Onur ERSANÇMIÞ

          
         SYASET KOMSYONCULUðU

 Siyaset Komisyonculuðu

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Onur Ersançmýþ’ýn ‘Siyaset Komisyonculuðu’ baþlýklý yazýsý:

 “Tarihin en eski çaðlarýndan beri en ilkel toplumlarda bile her insanýn bir mesleði-iþi olagelmiþtir. Bazý mesleklerle birlikte anýlan milletler bile vardýr. Mesela Almanlar mühendislikte, Ermeniler kuyumculukta, Yahudiler ticarette, Ýngilizler siyaset ve diplomaside, Türkler ise askerlikte baþarýlarýyla öne çýkmýþlardýr. Bu gerçeklik günümüzde de geçerliliðini sürdürmekle birlikte Türk MesleklerSözlüðüne þöyle bi baktýðýmýzda ülkemizde bilinen ve yapýlan 6763 farklý meslek olduðu görülecektir.Þimdi bunlarý tek tek saymaya gerek ve imkan yok ancak benim dikkatimi çeken mesleklerin baþýnda Komisyonculuk gelir. Mesela bizim Kars’ta mal meydanýna gittiðinizde canlý hayvaný alan ile satan arasýnda bir köprü vazifesi gören, gerektiðinde taraflardan birine kefil olarak alýþ veriþin gerçekleþmesini saðlayan yani her iki tarafýn da iþini gören ve ticaretin sonunda da bu hizmetine karþýlýk belli bir miktar ücret alan komisyoncular vardýr. Sebze halinde, genellikle Antalya ve Mersin gibi illerden gelen sebze ve meyveyi bakkallar, marketler ve pazar esnafýyla buluþturan komisyoncular vardýr. Emlakçýlarda ev, arsa ve tarla alandan ve satandan olmak üzere belli bir oranla komisyon alýnmaktadýr. Tüm bunlar yasal ve meþrudur zira emek ve alýn teri vardýr.

Ülkemizde siyasetin bir geçim kapýsý ve sektör haline gelmesiyle birlikte son yýllarda bu siyaset sektöründe istihdam patlamasý yaþanmaktadýr. Her türlü deðer yargýlarýnýn paraya tahvil edildiði acýmasýz bir sektör bu. Emeðin ve adanmýþlýðýn iþ görmediði, amiyane tabirle para etmediði bir sektör. Bilhassa son dönemlerde parayý verenin düdüðü çaldýðý, gayrý ahlaki bir sistem-düzen siyaset kurumuna hakim olmaya baþlamýþtýr. Bunun neticesinde bu yapýnýn içinden deparayla iþ bitirensimsarlar peyda olmuþtur. Bu simsarlar olmasa, birbirine taban tabana zýt siyasi partiler arasýndaki ideolojik geçiþkenlik baþka türlü nasýl açýklanabilir ki ?

Her ne kadar halk arasýnda bu tür iliþkilere rüþvet denilse de, biz þimdilik bu tabiri kullanmayýp bu sektöre siyaset komisyonculuðu, bu iþi yaparak para ve çýkar elde edenlere de siyaset komisyoncusu diyoruz.

Ünlü sosyolog ve siyaset bilimci Max Weber’e göre “siyaset bir tahtayý delmek gibi çok aðýr ilerleyenbir uðraþ” iken bu komisyoncular marifetiyle koca Max Weber’in tezi yerle bir ediliyor.Verilen siyasi komisyonlar sayesinde, paraþütle iner gibi nice makam ve mevkiler, hiç hak etmeyen insanlarca elde ediliyor-edilebiliyor.Siyasi partilerde yuvalanmýþ bu komisyoncu zihniyet, iþin ucunda komisyon olunca, söz konusu partili bile olmayan yada olsa bile yeterli donanýmý bulunmayan þahýslarý, aldýðý komisyon karþýlýðýnda bir yerlere getirebilmektedir.Maalesef bu komisyoncu tiplere Türk siyasi hayatýnda faaliyet gösteren hemen her partide rastlamak mümkün.Bizim zaviyemizden meselenin en acý ve acýklý yönü de bu olsa gerek.Bu komisyoncular yerel ve bölgesel ölçekte olduðu gibi bazen ulusal düzeyde bile etkin olabilmekteler.

Bu vesileyle buradan Çalýþma Bakanlýðýmýza da bir çaðrýda bulunarak ‘Siyaset Komisyonculuðu’nun da Türk Meslek Sözlüðüne eklenmesini önemle rica ediyorum.Çünkü son on yýllar içinde bu mesleði icra ederek geçimini bu meslekten temin eden insanlarýn sayýsýnda ciddi bir artýþ görülmektedir.

Geçtiðimiz günlerde MKE Müdürünün aldýðý komisyon ile Milli Piyade Tüfeðinin projesini yabancý ülkelere satarken suçüstü yakalanmasý ise komisyonculuðun, devlet bürokrasisinde bile hangi boyutlara ulaþtýðýný göstermesi açýsýndan ibretlik bir hadisedir.

Türkiye’nin yönetim þekli demokrasi olduðuna göre, siyasi partiler de bu demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduðuna göre ve ülkemizin terör, iþsizlik, asayiþsizlik, ahlaki çöküntü, sosyal ve kültürel bunalýmlar gibi önemli ve öncelikli problemlerini siyaset kurumundan baþka çözüme kavuþturacak baþka bir merci bulunmadýðýna göre, ilk önce siyaset kurumunun, görevini tam anlamýyla yapabilen saðlýklý bir yapýya kavuþturulmasý gerekiyor. Yani siyaset kurumuna çöreklenmiþ, tek dertleri ceplerini doldurmak olan malum siyaset komisyoncularýný, ülkenin yönetim mekanizmasýndan söküp atmak daha doðrusu temizlemek þart.

Hülasa hakkaniyetin deðil maddiyatýn tek belirleyici olduðu bu sistem-düzen deðiþip yýkýlmadýðý müddetçe milletimizin, meselelerinin çözümü noktasýnda, siyasi partilere umut baðlamasý ne yazýk ki beyhude bir hayalden öteye gidemeyecektir.”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 18440 Defa Okundu
2016-04-30

SON YAZILARI

Þehit Fýrat Çakýroðlu Camiyi Yýk Adaleti Yýkma ABD’nin Kullarý Ülkücülerin Tarihi Misyonu Siyaset Komisyonculuðu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır