KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÜLKüCüLERN TARH MSYONU

  Onur ERSANÇMIÞ

          
         ÜLKüCüLERN TARH MSYONU

Ülkücülerin Tarihi Misyonu

Ýstanbul’daki terör saldýrýsý sonucu 6’sý polis ve 5’i sivil olmak üzere 11 insanýmýz þehit olmuþtur. Þehit polislerden Emrah PEKDOÐAN Afyon Sandýklý eski Ülkü Ocaklarý Baþkanýmýzdýr. Þehitlerden Yaþar ÖZLEM de Muðla Ülkü Ocaklarý eski Üniversite Baþkanýmýzdýr. Bir diðer þehit Polis Gökhan Topçu’nun boynunda Göktürk alfabesiyle ’’Türk’’ yazýsý taþýmasý acaba neyin iþaretidir ? Bunlar asla bir tesadüf deðildir ve olamaz. Terörle mücadelenin son 30 yýlýnýn incelenmesi tüm bunlarýn bir tesadüf olmadýðýnýn ispatý olacaktýr. Yalýn ve kaskatý gerçek budur ki; Doðu ve Güneydoðu’da bölücü vatan hainleriyle savaþan asker ve polislerimizin ezici çoðunluðu Ülkücülerden oluþmaktadýr.

Hatta Ülkücülerin kahir ekseriyeti terör bölgesine gönüllü olarak gidebilmek için dilekçe veriyorlar. Geçtiðimiz günlerde yurtdýþýnda rahat bir görevde iken dilekçe verip Güneydoðu’ya giden ve bir ay sonra þehit düþen Ülkücü polis bunun en bariz bir örneðidir.

Elbette terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizi yani asker ve polislerimizi, Ülkücü olanlar ve olmayanlar diye sýnýflandýrmak deðildir niyetimiz. Çünkü büyük bir fedakarlýkla görev yapan bu kahramanlarýn hepsi Milletimizin öz evlatlarý, bizim de kardeþlerimizdir. Ancak bu milletin, bu devletin ve ay yýldýzlý al bayraðýn kara sevdalýsý olan Ülkücülerin, Vatan topraðý zorda ve darda olduðunda, nasýl da canýný hiçe sayarak mübarek kanlarýný sebil ettiði, görülsün, bilinsin ve bir kez daha anlaþýlsýn diye yazýlmýþtýr bu satýrlar.

Havaalanlarýnda ve miting meydanlarýnda dantelli kefenlerle þov yapanlar nerededir acaba ? Kimisi kar oraný yüksek ballý ihaleler peþinde kimisi de dolgun maaþlý danýþman kadrolarýyla zevk-ü sefa içindeler.. Öyle ya Ensar Vakfýndan ya da Türgev’den bir kiþiyi bile bulmak imkansýzken, Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat, Ülkü Ocaklarýnýn rahle-i tedrisinden geçerek yetiþmiþ yiðitlerle dolup taþmaktadýr.

Terörle mücadelenin en etkili ve sembol teþekkülü olan Özel Harekatýn temelini de ilk yýllarýndan itibaren Milliyetçi-Ülkücü gençler oluþturmuþtur. Bu inkarý mümkün olmayan bir gerçektir. O halde vatan sevdasý saikiyle, terör ve teröristle can pahasýna mücadele eden aslýnda Ülkücü Hareket deðil midir? Bu sorunun cevabýný Millet vermiþ, Tarih teyid etmiþ ve çok þükür ki bir hakikat tescil edilmiþtir.

Elbette kurban Koç’tan olur ve vatan kurban isteyince gözler koça çevrilir. Bu hayatýn ve Erliðin kanunudur. Ýþte Ülkücüler de ilahi bir sýrrýn gereðince ve kendi tercihleriyle, Din-Devlet-Millet-Vatan ve bayrak gibi mukaddes deðerlerimizi korumak için, kurbanlýk kýnalý kuzular-kýnalý koçlardýr. Gerek olduðunda meydana çýkarlar, görevlerini yüz akýyla yaparlar ve çoðu zaman da kara topraða düþerler.

Tam bir inanmýþlýk ve realist bir bakýþ açýsýyla söylenmelidir ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý nasýl ki bir Vatan ve Devlet kurmuþlarsa, -ki kurmuþlardýr- Alparslan Türkeþ ve Ülkücüler de, kan bedelini ödeyerek kurulmuþ olan bu devlet ve Vataný korumuþlardýr, halen daha korumaya devam ediyorlar. Ülkücülerin tarihi misyonlarýndan biri de tam bu noktada göze çarpmaktadýr.

Onlar bu topraklar için topraða girenlerdir. Onlar biz yaþatmak için yaþamayanlardýr.

Onlar kutlu analardan doðarlar lakin, Vatandan özgeyi ana bilmezler. Ve mübarek Vatan baðrýndan özge, Baþ koyup yatacak sine bilmezler.

Genelde tüm Þehitlerimizin özelde ise Þehit Ülkücülerin hatýralarý ve Davalarý bizim namusumuza emanettir. Onlar her iki cihanda bizim hem Þehitlerimiz hem de þahitlerimizdir. Allah(c.c) onlarýn hepsinden ayrý ayrý razý olsun. Onlarý UNUTMAK TÜKENMEKTÝR.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 45225 Defa Okundu
2016-06-09

SON YAZILARI

Þehit Fýrat Çakýroðlu Camiyi Yýk Adaleti Yýkma ABD’nin Kullarý Ülkücülerin Tarihi Misyonu Siyaset Komisyonculuðu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır