KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CAMY YýK ADALET YýKMA

  Onur ERSANÇMIÞ

          
         CAMY YýK ADALET YýKMA

Camiyi Yýk Adaleti Yýkma


Ýþsizlik, Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisidir, belki de en büyüðüdür. Çünkü ülkemizin baþýndaki en büyük bela olarak bildiðimiz terör problemini de besleyen ana kaynaklardan birisi iþsizliktir. Ýþsizlik doðal olarak fakirliði doðurmakta fakirlik de baþta Pkk olmak üzere birçok terör örgütüne istismar alaný yaratmaktadýr. Dikkat ediniz Doðu-Güneydoðu’da Pkk’ya katýlan yada zorla daða götürülen zengin aile çocuðu yada zengin bir tek gence bile rastlayamazsýnýz.

Türkiye’de iþsizlik her geçen gün artmaktadýr. Uzun bir aradan sonra iþsizlik oranlarýnýn tekrar çift haneli rakamlara ulaþmasý bunun delilidir. Ülkemizde ortalama olarak her evde bir iþsiz bulunmaktadýr.

Ýþsizlik, bilhassa genç nüfusu geliþi güzel, baþý boþ ve gelecekten umutsuz bir hayata sürüklemektedir. Ýþsizliðin ve iþsizlikten kaynaklý ekonomik sorunlarýn tetiklediði aile içi þiddet, cinnet geçirmeler, kadýn cinayetleri ve boþanmalarda anormal derecede artýþlar görülmektedir.

Bir dönem, iþsizliði ve yokluðu iliklerine kadar hissederek yaþamýþ bir insan olarak ifade etmeliyim ki; Ýþsizlik, 21. Yüzyýlýn en büyük Sosyal Felaketidir. Bu nedenle, Türkiye’de en son iþsiz bile iþ sahibi yapýlýncaya kadar, Devlet ve toplum olarak bu felaketle en etkin þekilde mücadele edilmelidir. Çünkü ’’Bataklýk ve Sivrisinek’’ teorisinde olduðu gibi, çözülmesi gereken toplumsal meselelerimizin bir çoðunun kaynaðýnda iþsizlik vardýr.

Peki ülkemizde iþsizlik gibi büyük bir Sosyal Yara olur da Türkiye’nin en köklü kurumlarýndan biri olan MHP buna kayýtsýz kalabilir mi ? Tabi ki kalamaz ve kalmadý da.. Geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirdiði bir ’’Ýþe Alým’’ ile deyim yerindeyse sessiz yýðýnlarýn hislerine tercüman oldu.. Öyle bir iþe alým ki, taraflý tarafsýz herkesi ’’Ýþte sosyal sorumluluk dediðin böyle olur’’ dedirten cinsten.. Hem hak eden hem de ihtiyaç sahibi böyle bir aileyle çocuðunun bu þekilde taltif edilmesi ne kadar da anlamlý.. Gerçekten duygulanmamak elde deðil…

Ýþsizlik, Ülkücü Hareketin de kanayan bir yarasýdýr. Þöyle ki; Ülkü Ocaklarý Genel Merkezi de dahil olmak üzere, Ýl-Ýlçe ve belde Ocaklarýmýzda görev yapan Teþkilatçý kardeþlerimizin ezici çoðunluðu iþsizlik belasýndan müzdariptir. Hatta sýrf bu yüzden yaþý geçen, saçý sakalý aðaran, gençlikleri eriyen arkadaþlarýmýz evlenememekte ve bir yuva kuramamaktadýrlar.

Ömrü boyunca hiç SSK giriþi olmayan Ülküdaþlarýmýz var iken.. Evine ekmek götürmekte zorlanan yada hiç götüremeyen dava arkadaþlarýmýz biliniyor iken.. Ýþsizlik Ülkücü haneleri adeta kasýp kavuruyor iken.. Doðup büyüdüðü ayný zamanda Ýl Baþkanlýðý yaptýðý kendi memleketinden, sýrf ekonomik nedenlerden yani fakirliðinden ötürü, adeta kaçarcasýna göç eden eski Ülkü Ocaklarý Baþkanlarýmýz hafýzalarýmýzda duruyor iken…

Tüm bu acý gerçeklere karþý Ruhsar DEMÝREL’in 22 yaþýndaki akýl küpü oðlunun, TBMM MHP Grubunda dolgun maaþla Danýþman olarak iþe baþlatýlmasý her þeyden önce Ülkücülere karþý yapýlmýþ büyük bir haksýzlýktýr hem de haksýzlýðýn dik alâsýdýr.

O Ruhsar DEMÝREL ki MHP Genel Baþkan yardýmcýsý olduðu halde, son seçimde memleketi Eskiþehir’den 1. Sýra Milletvekili adayý olmuþ ve seçilememiþtir. Kendi ilinde bile bir karþýlýðý olmayan bir kadýn, oðlu grup danýþmaný yapýlarak, baþarýsýzlýðýndan dolayý ödüllendirilmiþtir. Ruhsar DEMÝREL MHP gibi Türk Milliyetçisi bir partide siyaset yapmasýna raðmen, oðlu Bozkurt figürüyle deðil de

Rus’larýn milli sembolü olan kocaman bir ayýcýkla(Ayý) fotoðraf çektirip bunu sosyal medyada paylaþacak kadar, Türklükten, Milliyetçilikten ve Teþkilatlarýmýzdan uzaktýr.

Anadolu’nun fakir yiðitleri hem Vatan sevgilerinden hem de iþ bulamamaktan ötürü, son çare diyerek Uzman Çavuþluða veya Polis Özel Harekata gidip, birer ikiþer bayraða sarýlý tabutlarla, sývasýz baraka misali evlerine geri dönüyor iken, içki masalarýnda poz veren 22 yaþýndaki tosuncuða yapýlan bu kýyak, Ülkücülere yapýlmýþ bir zulüm deðilse nedir?

MHP Genel Merkezimizin bu icraatý, ne yazýk ki Ülkücü gönülleri yaralamýþ ve mâþeri vicdanda þimdiden mahkum olmuþtur.

Peygamber(s.a.v) efendimizin amcasýnýn oðlu ve damadý Hz. Ali ’’Haksýzlýk karþýsýnda susmayýnýz. Zira hakkýnýzla birlikte þerefinizi de kaybedersiniz.’’ Diyerek, modern çaðda pusulasýný kaybetmiþ insanlýða adeta ufuk açmýþtýr. Þükürler olsun ki bu yalan dünyada bizim þeref ve haysiyetimizden baþka hiçbir þeyimiz yoktur. Þeref ve haysiyetimizi kaybetmeye niyetimiz de yoktur.

Ýsteyenler þimdiye kadar olduðu gibi koltuklarýný koruyabilmek ve pozisyonlarýný sürdürebilmek uðruna susmaya devam edebilirler. Fakat bizler þahit olduðumuz zulüm ve haksýzlýklar karþýsýnda, yalan söylemeden ve hiç kimseye iftira atmadan gerçekleri haykýrmaya devam edeceðiz.

Annesinden oðluna, babasýndan kýzýna sürüp giden saadet zinciriniz paramparça olacak.

Temeli adalet ve hakkaniyete dayanmayan, adam kayýrmacýlýðýn yaygýnlaþarak normalleþtiði ’’Yönetim Anlayýþlarý’’ yýkýlýp yerle yeksan olacak.

Fýrat’ýn kýyýsýnda kaybolan bir koyundan bile, kendi namýna mesuliyet hissesi çýkaran, Adalet timsali Hattab’ýn oðlu Ömer’in þu tarihi sözleri kulaklarýnýzdan ziyade vicdanýnýzda ve beyninizde çýnlasýn; ’’Camiyi yýk Adaleti yýkma.’’

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 39477 Defa Okundu
2016-09-28

SON YAZILARI

Þehit Fýrat Çakýroðlu Camiyi Yýk Adaleti Yýkma ABD’nin Kullarý Ülkücülerin Tarihi Misyonu Siyaset Komisyonculuðu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır