KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEHT FýRAT ÇAKýROðLU

  Onur ERSANÇMIÞ

          
         ÞEHT FýRAT ÇAKýROðLU

Þehit Fýrat Çakýroðlu

 

Bu dünya bir çarpýþma alanýdýr ve sonunda da ölüm vardýr. Ancak hayatýn olduðu gibi ölümün de iyisi kötüsü ve onurlusu onursuzu vardýr. Hikmetinden sual olunmayan Yüce Allah(c.c.) her nedense, þimdiye deðin, güzel ve onurlu ölümleri hep savaþçýlara nasip edegelmiþtir. Deyim yerindeyse, at üstünde murat peþinde büyük bir gaye uðruna mücadele veren savaþçýlarýn týpký ölümleri gibi yaþamlarý da destan niteliðindedir. Herkesin yolunda ve keyfinde olduðu bu çaðda, Pkk’nýn üniversiteleri bir terör üssü gibi kullanarak, Türk devletine ve milletine meydan okuduðu bir dönemde, bir avuç inanmýþ gençle birlikte meydana çýkýp milli ve manevi deðerlerin bayraktarlýðýný yaparken, Pkk militanlarý tarafýndan þehid edilen Fýrat ÇAKIROÐLU’nun ölümü de iþte bu cümledendir.

Bugün , Ýzmir Ege Üniversitesinin Ülkü Ocaklarý Teþkilat Baþkanlýðý görevini yürütmekte iken, Pkk ‘lý vatan hainlerinin býçaklý saldýrýsý sonucunda Hakk’a yürüyen Fýrat Çakýroðlu’nun Þehâdetinin 2’inci yýldönümüdür. Fýrat Çakýroðlu daha 24 yaþýndaydý, tarih bölümü son sýnýf öðrencisiydi, umutlarý hayalleri vardý, ailesi ne zorluklarla büyütüp okutmuþtu kim bilir? Mezun olup diplomasýný eline alamadý ama Ülkücü Hareketin tarihine altýn harflerle yazdýrdý adýný. Hem de kutlu bir Þehid olarak.

Tertemiz yüzü ve masum bakýþlarýyla, baþta Ülküdaþlarý olmak üzere, tanýyan/tanýmayan herkesi derin bir acýya boðarak bu dünyadan göçüp gitti Þehid Fýrat ÇAKIROÐLU. Cenab-ý Allah(c.c.)’a niyazýmýz odur ki; Fýrat ÇAKIROÐLU’nun vatan topraðýna dökülen mübarek kanýnýn ve uðruna canýný verdiði mukaddes Dava’nýn davacýsý olacak nesillerin ardý arkasý kesilmesin. Kutlu emanet sahipsiz kalmasýn diye bir iken bin olsunlar, artsýn sayýlarý, bereketlensin çoðalsýnlar.

Dürüst olmakta fayda var, özellikle yönetici kadrolar içinde böyle bir nesle çok ihtiyacýmýzýn olduðu gün gibi aþikâr.

Türk Milleti asker millettir. Bütün dünyada, tarihin ilk çaðlarýndan bu zamana kadar Ordu-Millet diye anýlmýþtýr. 20 yaþýna gelen her genç gibi, Ordu-Millet’in Milliyetçi bir evladý olan Þehid Fýrat ÇAKIROÐLU’nun da en büyük hayaliydi asker olmak.

Fakat bu ülkenin üniversitelerini adeta bir terör kampýna çeviren alçaklar yüzünden hiçbir zaman çaký gibi bir asker olamayacak Fýrat.

O kutsal elbiseyi giyip, sert bir asker selamý çakamayacak mesela.

Ýlk fýrsatta fotoðraf çektirip yavuklusuna gönderemeyecek asker ocaðýndan.

Okulunu bitirip hayatýný bir düzene soktuðunda sevdiði kýzý da alamayacak.

Evlenip damat da olamayacak.

Ülküdaþlarý teþkilattan arkadaþlarý düðününde toplanamayacaklar, toyunda oynayamayacaklar.

Baba da olamayacak Fýrat, akþam eve geldiðinde yolunu gözleyen bir eþ, büyüdüklerinde mukaddes davayý anlatýp öðreteceði nur yüzlü evlatlarý da hiç olamayacak Fýrat’ýn.

Belki 20 Þubat 2015 tarihinde þehid oluncaya kadar, öðrencisi olduðu Ýzmir Ege Üniversitesinin dýþýnda tanýyan bilen kimsecikler yoktu Fýrat Çakýroðlu’nu.

Ama bu tarihten sonra Fýrat Çakýroðlu’nun ismi ve resmi önce Türkiye’ye sonra da tüm dünyaya yayýldý ve bilindi.

Öyle ya mensuplarýna daha doðrusu sevdalýlarýna hayatta iken vermediði deðer ve itibarý öldükten sonra musalla taþýnda veren bir harekettir Ülkücü Hareket.

Týpký Ýstanbul Esenyurt’ta MHP seçim bürosuna Pkk’lý hainler tarafýndan yapýlan silahlý saldýrýda þehid olan Cengiz AKYILDIZ örneðinde olduðu gibi. Yokluklar içinde yaþam mücadelesi verirken hiç yüzüne bile bakýlmamýþ ama vefatýndan sonra yere göðe sýðdýrýlamamýþtý þehid Cengiz AKYILDIZ.

Pkk’lý canavarlar tarafýndan katledilen Ýzmir Ülkü Ocaklarýnýn Ege Üniversitesi Teþkilat Baþkaný þehid Fýrat Çakýroðlu’nun cenaze törenine katýlmayýp ol mübarek bedenini topraða verme zahmetine katlanmayanlar, kýdemli Pkk’lý Ahmet TÜRK’ü misafir ederek aðýrlamaya hazýrlanýyorlar. Bu garabet, Fýrat ÇAKIROÐLU’nu katleden Pkk zihniyetine yönelik bir taltif midir yoksa teþekkür mü? Bu ilginç durumu önce þaþmaz adaletin sahibi Cenab-ý Allah’a sonra da Þehid Fýrat ÇAKIROÐLU’nun Ülküdaþlarýna ve tüm þehit ailelerine havale ediyorum.

Ölümün her türlüsü acýdýr fakat ölen genç ise hele bir de þehid olmuþsa daha bir baþka yakar yüreklerimizi. Öyle ki genç ölüme evliyalar bile çok üzülmüþ, aðýtlar yakmýþlardýr giden yiðitlerin ardýndan;
“Bu dünyada tek nesneye
Yanar içim göynür özüm
Genç iken ölenlere
Gök ekini biçer gibi.’’

Ýki yýl deðil iki bin yýl geçse bile unutmak þöyle dursun acýsý hafifleyene yazýklar olsun. Bu topraklar için topraða giren, bizi yaþatmak için yaþamayan Yusuf yüzlü þehid Fýrat ÇAKIROÐLU seni unutanýn da unutturanýn da soyu sopu kurusun.

Çünkü UNUTMAK TÜKENMEKTÝR.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 91405 Defa Okundu
2017-02-20

SON YAZILARI

Þehit Fýrat Çakýroðlu Camiyi Yýk Adaleti Yýkma ABD’nin Kullarý Ülkücülerin Tarihi Misyonu Siyaset Komisyonculuðu

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır