KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUR’AN’A ÝMâN, ONU YAþAMAKLA OLUR!

  Özgür ÖZKUL

          ozgurozkul25@gmail.com
         KUR’AN’A ÝMâN, ONU YAþAMAKLA OLUR!

 Kur’an’a Ýmân, Onu Yaþamakla Olur!

Kovulmuþ þeytanýn þerrinden Allah(c.c.)’a sýðýnýrým,

Rahman, Rahim olan Allah(c.c.)’ýn adýyla;  

Öncelikle; Allah(c.c.)’a hamd olsun, þükürler olsun. O’nun; Kur’an’la hayat bulan tüm mü’min kullarýna selam olsun!

Kur’an, bildiðiniz gibi müttâkiler için indirilmiþ olan bir hidâyet rehberidir. Ki kendisiyle yol bulmamýz yâni kendisiyle yaþamamýz için lûtfedilmiþtir. Ayný zamanda yine kendisine imân etmemiz, mü’min olabilmenin þartlarýndandýr. Fakat burada üzerinde durulmasý gereken husus þudur: ‘Kur’an’a imân etmek, nasýl olur?’ Bir kere þunu hemen hatýrlatalým ki; ‘Ýmân sâdece sözle olan bir olgu deðildir!’ Bu yüzden bir âyetin meâlinde þöyle buyrulmuþtur:

‘Þu insanlar sâdece sâdece imân ettik demekle býrakýlacaklarýný mý sandýlar. Andolsun ki biz kendilerinden öncekileri de sýnadýk. Allah(c.c.) doðru söyleyenleri de bilir, yalancýlarý da!’

Ankebut Sûresi / 2,3.Âyetlerin Meâli

Gördüðünüz gibi! Âyet meâlinde de belirtildiði üzere, imân ispatsýz olmaz. Ýþte; ‘Kur’an’a imân mevzûsu da, ayný þekilde yalnýzla dille itiraf etmekle gerçekleþmiþ sayýlmaz!’ Ona imân etmek demek, en kýsa tâbirle; ‘Onu yaþamakla olur!’ Kur’an bir hayat kitabý olduðu için, ona imân edenin ispatý uygulamaktan geçer! Kur’an’ý uygulamaksa okuduðumuz vahyi; ‘Kur’an’ýn tâbiriyle, iþittik ve imân ettik ki ayný zamanda iþittik ve itaât ettik demekle olur!’ Ve o zaman hayat kitabýmýz bizde ete kemiðe bürünmüþ ve asýl maksada ulaþýlmýþ olur. Bunun gereði olarak da hem dünyamýz güzelleþir, hem de âhiretimiz güzelleþir. Eðer imân ettik demekle kalýrsak, o takdirde hayat kitabýmýz yaþantýmýzda yer almamýþ ve dünyamýz da âhiretimiz de hüsran olmuþ olur. Düþünün ki bir þeyi elde etmek için ancak çalýþtýðýmýz takdirde o þeye ulaþabiliriz. Çünkü çalýþmakla isteðimizi ispat etmiþ oluruz. O halde! Her þey ispat ister de; ‘Kur’an’a imân etmek, ispat istemez mi?’ Elbette ki ister!

Ýþte böyle! Kur’an’a imân iddiasý, en büyük ispatý ister. Yoksa laf kalabalýðýndan öteye geçmemiþ olur. Kur’an’a imâný yaþantýsýyla en güzel þekilde ispatlayan peygamberimiz, bir hadisin meâlinde þöyle buyurmaktadýr:

 ‘Þüphesiz insanlarýn bir kýsmý; ‘Allah(c.c.)’ýn Dostlarý’dýr!’ Onlar; ‘Ehl-i Kur’an olanlardýr!’

Hz.Muhammed(s.a.v.)

(Ýbn-i Mâce)

Evet! Ýþte bizler bu vahiy sofrasýna oturmalý ve tüm çabamýzla beslenmeliyiz. Kur’an’ýn sofrasýnda rûhumuzu doyurmalý ve aldýðýmýz vitaminleri hayatýmýzýn her alanýna yerleþtirmeliyiz. Unutmayalým ki rûhumuz doyarsa, gönlümüz de doyar. Böylelikle kalbimiz mütmâin olup, her türlü endiþe ve korkulardan temizlenir. Mustafa Altunok Hocamýz’ýn dediði gibi;

‘Kur’an’la hayat kuran, cennet tahtýna kurulur’

Mustafa Altunok

Ýþte bu! Kur’an, dünyâ ve âhiret hayatýnda tatmin olabilmenin rehberidir. Bu yüzden var gücümüzle ona sarýlmalý ve onu yaþantýmýzýn merkezine yerleþtirmeliyiz!

Allah(c.c.), Kur’an’a samimi bir þekilde imân edip yaþayanlardan etsin. Allah(c.c.)’ýn selâmý üzerinize olsun!

 (Âmin)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 265618 Defa Okundu
2013-06-28

SON YAZILARI

Kur’an’a Ýmân, Onu Yaþamakla Olur!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır