KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EKONOM YORUMU

  

          
         EKONOM YORUMU

Ekonomi Yorumu

Bu yazýmda bir ülkenin ekonomik göstergelerinden bahsetmek istiyorum, bu kriterler bir insanýn saðlýk durumunu nasýl ki  tahliller ile belirliyorsak, ekonominin de saðlýklý olup olmadýðýný belirleyen kýstaslardýr bu göstergeler. Bunlara kýsa baþlýklar halinde deðinmeye çalýþacaðým,

Faiz, ekonominin gösterge kadraný gibidir, para zaman deðeri olarak tanýmlansa da bedavacýlýðýn kolay yoludur. ekonominin hýzýný ve piyasanýn  nabzýný gösterir. Piyasalarý mal ve hizmet piyasasý, para piyasasý, sermaye piyasasý olarak tanýmlarsak, faiz oraný bir ekonomide mal ve paranýn karþýlýklý etkileþimine göre belirlenir.  Örnekleyecek olursak pazara gittiðimizde mevcut mallarýn toplam deðeri,  cebimizdeki paranýn toplamý kadar olmasý gerekir, böylece faiz dengesi oluþur. Üretimin artmasý, memur maaþlarýna zam yapýlmasý, vergi oranlarýnýn düþürülmesi vb. uygulamalar mal ve hizmet piyasalarýnda olumlu etki yaratýrken, MB reeskont oranlarýnýn, karþýlýklarýn, politika faizinde yaptýðý oynamalar piyasada ki para arzýný etkilediðinden, bu etkiler faiz oranlarýný yeniden piyasada belirlemektedir.

Enflasyon, TÜFE – ÜFE oranlarýnda ki yükseliþ piyasada talebin arttýðýný ve talep artýnca Merkez bankasý bu talebi baskýlamak için faiz oranlarýný yükseltme eðilimine gireceðinden piyasada mevduat ve kredi faizleri artacaktýr.

Ýstihdam, Bizim 15 yaþ üstü nüfusumuz 53,8 milyon, iþgücü dýþýnda kalan nüfus 26,6 milyon. Geriye kalýyor, çalýþmaya hazýr 27,1 milyon kiþi. Bunlardan iþi olanlarýn sayýsý 24,7 milyon. Demek ki 2,3 milyon kiþi çalýþmaya hazýr, iþ arýyor ama iþsiz. Bu iþsiz sayýsýný, çalýþmaya hazýr nüfusa bölünce(2,3/27,1=%8,8) bulunan 8,8 rakamý iþsizlik oranýný gösterir buda hane halkýnda ki sýkýntýnýn piyasaya talep azaltýcý göstergesidir.

Para arzý, bir ekonomide dönen toplam para miktarýdýr. Para arzý M1 ve M2 denen 2 araçla ölçülür. M1 (Money 1) ekonomideki nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerin toplamýdýr. M2 (Money 2) ise M1’e ek olarak tasarruf ve kýsa dönem vadeli mevduatlarýn toplamýdýr. Eðer bir ekonomide para arzý çok artarsa faiz oraný düþerken enflasyon oranýnýn yükseldiði görülür. Aksi takdirde ekonomide para arzýnýn azalmasý durumunda ise faiz oranlarýnýn yükseldiði, fiyatlarýn ve üretimin azaldýðý görülür. Bu durum iþsizliðe ve üretim kapasitesinin yetersiz kullanýlmasýna yol açar. M2 deki herhangi bir deðiþimin, 2-3 aylýk bir süre sonunda enflasyon oranýnda da paralel bir deðiþime neden olduðu görünmektedir. Sonuç olarak faiz ve enflasyon engeline saplanan ekonomi, çareyi borçlanmakta aramaktadýr.

Reeskont oraný, Bankalar Merkez Bankasý ndan kredi almak istediklerinde ellerindeki senet, bono gibi kýymetli evraklarý Merkez Bankasý na vererek iskonto ettirirler. Merkez Bankasý nýn bu iþleme uyguladýðý faiz reeskont oranýdýr. Bu oranýn yükselmesi kredi hacminin daralmasýna, azalamasý ise kredi hacminin geniþlemesine neden olur. Sonuç; reeskont oranýnýn hazine bonolarýnýn faizinin üzerinde olmasý, izlenen para politikasýnda önemli bir deðiþiklik olmadýðýný gösterir.

Döviz kurlarý, ekonomide kurlar yükselmeye baþladýðýnda ve oldukça hýzlý arttýðý dönemlerde, fonlarýn ulusal paraya yönlendirilebilmesi için faiz oranlarý yükseltilir buda faiz seviyesini arttýrýr ve yüksekten borçlanmanýza sebep olur.

Ýç talep, piyasalarda tüketim eðilimli iç talebin çok canlý olup enflasyonist baskýlara neden olduðu dönemlerde, faiz oranlarý yükseltilir. Böylelikle, paranýn tüketimden tasarrufa çekilmesi ve tüketimin kýsýlmasý amaçlanýr. Ekonomi durgunlaþmaya baþladýðýnda faiz oranlarý düþürülmeye baþlar ve bununla birlikte mevduat faizi ile birlikte kredi faiz oraný da gerileyeceðinden, kredi kullanýmý artar ve ekonomide canlanma baþlar.

Kamu bütçesi, Bütçe ve KÝT açýðýndaki artýþa paralel olarak kamunun borçlanma ihtiyacýndaki yükseliþ, piyasada devlet tahvili ve bono faizleri yükseldiði için, para piyasasýnda mevduat ve kredi faiz oranlarýnýn yükselmesine neden olmaktadýr.

Eðer ki yatýrým yapmak, kredi almak, ülkenin nabzýný kontrol etmek isterseniz bu kriterler size ýþýk tutmasý ümidiyle esen kalýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 72944 Defa Okundu
2013-09-02

SON YAZILARI

Faizlerin Cazibesi Ekonomi Yorumu Devlet baþa, Kuzgun leþe Bireysel emeklilik zamaný Kredi faizleri düþme eðiliminde

YORUMLARPalmiye yayýnlarý 2013-12-18
Kitabýnýzý basalýmmý

Palmiye yayýnlarý olarak yazýlarýnýzý makalelerinizi, denemelerinizi, romanlarýnýzý, hikayelerinizi, öykülerinizi, þiirlerinizi ve diðer tüm dokümanlarýnýzý destekli yayýncýlýk kapsamýnda kitaba dönüþtürelim. SÝZ YAZIN BÝZ BASALIM YAYINLAYALIM.
Konu ile ilgili ayrýntýlý bilgi için lütfen iletiþime geçiniz.
Ýletiþim bilgilerimiz:
Adres: Atatürk Cad.Gül Sok. No:13/8
GÖRÜKLE/ NÝLÜFER/ BURSA
www.palmiyeyayinlari.com
bilgi@palmiyeyayinlari.com
https://www.facebook.com/palmiyeyayinlari
Tel: 0555 2915061-0539 3602045

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır