KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Düzce Akçakoca ve Kars Arpaçay ilçeleri kardeþ oldu
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Düzce’nin Akçakoca Ýlçesi ile Kars’tan Arpaçay Ýlçesi kardeþ ilçe oldu. Kardeþ ilçe protokolü her iki ilçenin CHP’li Belediye Baþkanlarý arasýnda Arpaçay Belediyesi’nde imzalandý.
2012-07-04 - 14:36
KARS ARPAÇAY /DÜZCE AKÇAKOCA
Facebook'ta Paylas
Düzce Akçakoca ve Kars Arpaçay ilçeleri kardeþ oldu
 
Düzce’nin Akçakoca Ýlçesi ile Kars’tan Arpaçay Ýlçesi kardeþ ilçe oldu. Kardeþ ilçe protokolü her iki ilçenin CHP’li Belediye Baþkanlarý arasýnda Arpaçay Belediyesi’nde imzalandý.
 
Akçakoca Belediye Baþkaný CHP’li Fikret Albayrak, Akçakoca Karslýlar Dernek Baþkaný Þerefettin Polat, Düzce Karslýlar Dernek Baþkaný Zarif Top, Bursa Karslýlar Derneði Baþkaný Alibey Top, Akçakoca Belediyesi birim müdürleri ve Akçakoca’nýn ulusal ve yerel basýn temsilcileri kardeþ protokolünün imza töreni için dün Kars’a geldiler. Kars þehir turu, Kars Kalesi ziyareti ve Büyük Kale Otel’deki etkinliðe katýlan Akçakoca ekibi bugün öðlen saatlerinde Arpaçay Ýlçesi’ne geçtiler. Burada Arpaçay Belediye Baþkaný Enver Akkaya, baþkan yardýmcýlarý ve belediye meclis üyeleri tarafýndan karþýlanan Akçakoca ekibine ilk olarak baþkanlýk makamýnda Arpaçay’ýn tanýtým CD’si izlettirildi.
 
Arpaçay Belediye Baþkaný CHP’li Enver Akkaya, “Sayýn Akçakoca Belediye Baþkanýmýz benim çok iyi bir dostumdur. Kendisini tanýma þansýný tanýdýðým içinde son derce mutluyum. Gürbüz Çapan ile birlikte Akçakoca Belediyesi’ni ziyaret ettik. Akçakoca’da hem Meliköylü hemþirelerimizle birlikte derneklerimizi de ziyaret ederek onur duymuþtuk. Bize çok hürmet ettiler ve çok iyi bir þekilde aðýrladýlar. Bu nedenle yüreklerimize ayrý bir sevinç yayýlmýþ oldu.” dedi.
 
Bu ülkede herkesin birbirileriyle kardeþ olduklarýný da belirten Akkaya, “Bizler herkesi kardeþ olarak görüyoruz ve halkalar kardeþtir. Bu kardeþliði biraz daha yakýnlaþtýrdýk ve bin 400 kilometre deðil de daha yakýnlaþtýk. Zaten onlar Meliköylü vatandaþlarýmýzla Akçakoca’da kardeþçe yaþýyorlar. Zaten Meliköy Arpaçay’a 10 dakikalýk uzaklýktadýr. Ýki belediyenin kardeþ olmasýnda Meliköylülerin büyük emeði oldu. Bu nedenle tüm Meliköylü olup da Akçakoca ve Türkiye’nin her yerinde yaþayan her kese çok teþekkür ediyorum. Her kesin gönlünde iki ilçemiz kardeþ olsun diye bir sevda vardý. Daha sonra da ne yardan nede sevdadan vazgeçtiler. Yani ne sizden, ne de benden vazgeçmediler. Lütfederek kardeþ belediye olmamýz için karar verdiler ve bizlerde bu kararlara uymaya karar verdik. Umuyoruz ki bu kardeþlik sonsuza kadar devam edecek. Böylesinde bir kardeþlik köprüsünün kurulmasýnda sevgili hemþerilerimiz ön ayak oldular. Onlara minnet duyuyor ve teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.  
 
Akçakoca Belediye Baþkaný CHP’li Fikret Albayrak da; bugün burada tarihi bir an yaþadýklarýný ifade ederek, “1960’lý yýllarda Akçakoca yeni bir kültürler tanýþtý. Akçakale halký Arpaçay’ýn Meliköy Köyü’nden gelen vatandaþlarla tanýþtý. Yani çok bilinmeyen bir Doðu kültürüyle tanýþtýk ve birlikte yaþamaya baþladýk. Aslýnda daha önce bunu bizim dedelerimiz yaþadý. Bu vatandaþlarýmýzýn sayýsý arttý. Meliköyden gelen insanlarýn çocuklarý daha sonra da Akçakocalý olarak doðdular. Onlarda þimdi ” bizler ayný zamanda Akçakocalýyýz” da diyorlar. Bizde tamamýný bir Akçakaocalý olarak görüyoruz. Benimde gençliðimden bu yana günlük yaþamýn her alanýnda Karslýlarla birlikte yaþadýk ve yaþamaya da devam edeceðiz. Yani artýk kültürlerimizde kaynaþtý. Birçok dernek kuruldu. Bende þahsým olarak her kese insan olarak bakar ve deðer veririm. Yaþam þeklimiz de bu þekilde oluþtu.” ifadelerini kullandý.  
 
Albayrak daha sonra þunlarý söyledi:
“Ama bütün Akçakoca ve ben de hep Arpaçay’ý, Meliköy’ü ve Kars’ý merak ederdik ve görmek isterdik. Her gün buralarý konuþurduk. Ama þimdiye kadar da kardeþlik anlaþmasý imzalayacak duruma getirememiþtik. Bu nedenle de bu gün kardeþ olmamýzý imza altýna alarak resimlendirdiðimiz içinde son derece mutluyuz. Enver Baþkanla da daha önce Ankara’da tanýþtým. Kedisini tanýyýnca da bu kardeþlik baðýný protokole de baðlayarak perçinleþtirmek istedik ve kendisini de Akçakocaya davet ettik ve sevgi baðý ve dostluk oluþtu. Ýlçelerimiz arasýnda da sevgi baðý oluþtu. Bu baðýn oluþmasýna en büyük etken de dernek baþkanlarýmýn emeði çoktur. Umarýz ki Türkiye de diðer ilçelerde yapar. Doðu ile batý arasýnda kardeþlik ve dostluk baðlarý daha da geliþir. Ayrýmýz gayrýmýz yok. Bizler de insanýz. Bu topraklarý bereber yaþadýk ve bu topraklarda sonsuza kadar birlikte yaþayacaðýz. Önyargýlarý kardeþlikleri yaþayarak yýkacaðýz. Bu da çok kolay olacaktýr. Akçakoca da birçok iþadamý ve iyi yerlere gelmiþ Karslý var.”
 
Akçakoca Karslýlar Dernek Baþkaný Þerefettin Polat, Düzce Karslýlar Dernek Baþkaný Zarif Top, Bursa Karslýlar Derneði Baþkaný Alibey Top da birer konuþma yaparak Akçakoca’da yaþayan Karslýlar, Arpaçaylýlar ve Melikköylülerin birlik ve beraberlik içerisinde olduklarýný ve Akçakoca belediyesinin de destekleriyle bir çok organizasyonda bir araya geldiklerini belirttiler. Bu kardeþlik protokolünün imzalanmasýyla birlikte önümüzdeki yýllarda da daha etkin bir þekilde sosyal ve kültürel faaliyetlerde bir araya geleceklerini, hem Akçakoca’da hem de Kars Arpaçay’da buluþacaklarýný vurguladýlar. Ayrýca, Düzce’de Karslýlar derneklerinin bir çatý altýnda toplanarak Federasyon kuracaklarýnýn da mesajýný vererek bu çatý altýnda daha güçlü hareket edeceklerini dile getirdiler.
 
Kardeþlik protokolünün imzalanmasý, karþýlýklý hediyelerin takdimi, hatýra fotoðraflarýnýn çektirilmesinin ardýndan Akçakoca heyeti daha sonra Arpaçaylýlarla birlikte kol kola-omuz omuza þehir turu atarak tanýþýp kaynaþtýlar.
 
Ýmzalanan Kardeþlik protokolüyle birlikte her iki ilçede de ilçe adlarýný taþýyan park yapýmlarý, yeþillendirme çalýþmalarý yapýlacaðý gibi sosyal ve kültürel etkinliklerinin yanýnda ekonomik desteklerde saðlanacak. Ayrýca, Arpaçay ilçesinde eðitim alanýnda da giriþimlerde bulunulmasý ve özellikle de öðrencilerin eðitim ve barýnma ihtiyaçlarýnýn giderilmesi için yurt yapýmýnda hareket geçilmesi bekleniyor. Düzce ve Akçakoca’da yaþayan Karslý iþadamlarýnýn da özellikle eðitim alanýna el atmalarý isteniyor.
(BA-BA-S) KARS / ARPAÇAY (KHA) – BEDÝR ALTUNOK
 

KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5830 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır