KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Suçlu 1 Kasým mý?
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Suçlu 1 Kasým mý?
2015-11-05 - 12:36
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Suçlu 1 Kasým mý?

Yazar Settar Kaya’nýn, “Suçlu 1 Kasým mý?” yazýsý:

Keþke sayýn genel baþkanýmýz 7 Haziran akþamý 15 Kasým’da seçim demeseydi. Ekim veya Aralýk deseydi. Ülkücülere sorsaydý Kasým demezlerdi, sormadý.

Kasým ayýnda seçim istemek MHP’ye uðurlu gelmiyor. Hatýrlarsanýz yine bir kasým ayýnda, yine genel baþkanýmýzýn kararýyla 3 Kasým 2002 de seçime gitmiþtik ve baraj altýnda kalmýþtýk. Kanaatimce bu defaki sonuç baraj altýndan daha kötü, zira bir týkanmaya yol açtý. Dýþarýda milyonlarca memnuniyetsiz partili, içeride mutlu kýrk kiþi.

Neyse þaka bir yana, her þey 1 Kasým’da olmadý. Perþembenin geliþi, býrakýn Çarþamba’yý, Pazartesi’nden, Salý’dan belliydi.

2011 seçimlerinde yaþanan kaset rezaleti, partinin iþleyiþindeki çürümenin iþaretiydi. Gerekli kararlar o seçimden sonra alýnmalýydý.

7 Haziran seçimleri de MHP’nin baþarýsý deðil, seçmenin AKP’ye kestiði faturadan MHP’nin payýna düþendi. Her þeye raðmen saðýn ikinci partisi MHP’ye sadece yüzde 3’lük bir pay düþmüþtü.

Son günlerde MHP için yapýlan deðerlendirmelerde çok doðru bir tespitte bulunuyorlar ”hiç bir þey yapmadan varlýðýný devam ettiren parti”.

Ýþte bütün sýkýntýda burada. MHP son yýllarda sürekli sermayeden tüketiyor. Partimizin Baþbuð döneminde 9 Iþýk baþta olmak üzere dönemin ruhuna ve þartlarýna uygun politikalarý  “nitelikli insan kaynaðý” edinmemizde önemli rol oynadý.

Sayýn Bahçeli’nin genel baþkan olmasýyla birlikte kurulan parti okulu verimli çalýþmalar yaptý. Partililer eðitimden geçirildiler. Tarým, Saðlýk, Çalýþma hayatý, Enerji ve Dýþ politika baþta olmak üzere hemen her alanda son derece ciddi projeler yayýnlandý. O kitapçýklardan þahsen halen istifade etmekteyim.1999 seçimlerinde gelen baþarýdan bu gayretin önemli payý vardýr.

2002 seçimlerinden sonra ise bir duraðanlýk, tembellik dönemine girildi.  Parti yönetim kademesi her þeyi kendi konumlarýný koruma üzerine planladýlar. Proje üretilmedi, nitelikli insan kaynaðý da tüketildi.1 Kasým’a gelen süreçte böyle baþladý.

Partimizin imdadýna AKP’nin uyguladýðý politikalar yetiþti. Terör örgütü ile müzakereler, dýþ politikada yapýlan yanlýþlar, Cumhuriyetin temel deðerlerinin aþýndýrýlmasý MHP için hayat suyu vazifesi gördü. Ne var ki bu da bir yere kadardý.

Tepeden inmeci yönetim yaklaþýmlarýnýn terkedildiði, istiþarenin, ortak aklýn öne çýktýðý, yönetim kavramýnýn yerini yönetiþime býraktýðý, profesyonelliðin hayatýn her alanýný kavradýðý, iletiþim alanýnda yaþanan geliþmelerle her sektörün olduðu gibi siyasi partilerinde her adýmýnýn halk tarafýndan yakýndan takip edildiði bir zamanda MHP geleneksel yönetim anlayýþýnda direndi.

Hiçbir þey yapmadan varlýðýný devam ettirmeye siyasi literatürde “konforlu siyaset ”diyorlar. MHP konforlu siyaset tuzaðýna düþtü ve bir daha da çýkamadý.

Hareketin geleceði ne olur? Bize çocukluðumuzdan beri Önce ülkem, sonra partim, sonra ben ilkesini öðretenlerin samimiyetine baðlý. Bu kadar konfor yetmez mi?

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 15220 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır