KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
AK Parti Kars Milletvekillerinin gündem toplantýsý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
AK Parti Kars Milletvekillerinin gündem toplantýsý
2015-12-05 - 17:45
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 AK Parti Kars Milletvekillerinin gündem toplantýsý

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Ýl Baþkaný Adem Çalkýn ve parti yönetimiyle birlikte bir turizm otelinde gazetecilerle bir araya geldiler. Gündemdeki konularýn deðerlendirildiði toplantýda vekiller; seçim süreci boyunca tek baþýna istikrar ve istikrardan yana olunmasýnýn Kars’ýn ve Türkiye’nin yararýna bir tercih olduðunu belirttiler. Vekiller bu anlamda AK Parti’ye oy veren vermeyen tüm Kars halkýna teþekkür ederken, önümüzde kenti bekleyen yatýrýmlarla ilgili da bilgilendirme yaptýlar. Gazetecilerin sorularýný da cevaplayan Vekiller, “Kars’ý güzel günler bekliyor” diyerek hýzlý bir þekilde hizmetlere start verdiklerini ifade ettiler.

Kentte görev yapan ulusal ve basýn temsilcilerinin büyük bir bölümünün iþtirak ettiði toplantýda ilk olarak Ýl Baþkaný Adem Çalkýn söz aldý. 1 Kasým seçimlerinden önce de basýnla bir araya geldiklerini hatýrlatarak, bugün de istiþare ve teþekkür amaçlý bu toplantýyý düzenlediklerini söyledi.. 1 Kasým seçimleri sonrasýndan bugüne ve bundan sonrasýna beklentilerin de bu toplantýda dile getirilecek olmasýnýn önemli olduðuna iþaret eden Çalkýn, 1 Kasým’dan sonra il teþkilatýnýn ve milletvekillerinin nasýl bir yol haritasý çizeceklerinden de söz edileceðini açýkladý. Kars’ý neler bekliyor noktasýnda da görüþ ve fikirlerin sunulmasý açýsýndan bu toplantýnýn önemli olduðunu aktaran Çalkýn, bu buluþmanýn Kars için de hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Çalkýn, AK Parti iktidarlarýnýn geçmiþten bugüne kadar yatýrýmlara verdiði önemin bu günden sonra da kat kat artarak devam edeceðini anlattý.

Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey de, yoðun geçen 1 Kasým seçimlerinin ardýndan basýn mensuplarýyla ilk kez bir araya geldiklerini söyledi. Bu süre içerisinde hükümet kurulduðunu, güven oylamasýnýn yapýldýðýný da aktaran Beyribey, hükümetin çalýþmasýyla ilgili alt yapýlarýn da tamamlandýðýný belirtti. Asl olanýn bundan sonraki süreç olduðuna vurgu yapan Beyribey, bu süreç zarfýnda hizmetlerle ilgili planlamalarý yapacaklarýný, bu plan doðrultusunda en kaliteli hizmetleri hayata geçireceklerini ifade etti. Sarýkamýþ’ýn önemsenmesi gerektiðinin altýný çizen Beyribey, Kars’la ilgili yakýn gelecekte en önemli çalýþmalarýnýn Sarýkamýþ þehitleriyle ilgili etkinlikler olacaðýný vurguladý. Sarýkamýþ Cýbýltepe Kayak Merkezi’nin biran önce bitirilmesiyle ilgili çalýþmalarýmýz sürdüðüne de dikkat çeken Beyribey, konuyla ilgili olumlu geliþmelerin olduðunu açýkladý. Milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte yeni görev alan bakanlarý ziyaret ettiklerini da aktaran Beyribey, bu ziyaretlerde önemli görüþmeler yaptýklarýný, bur çok alanda Kars için önemli sözler aldýklarýný da kaydetti. Bakanlarla Kars’ýn önemli sorunlarýný paylaþtýklarýný ve bunlarla ilgili destek sözleri aldýklarýný dile getiren Beybirey, istiþare içerisinde çalýþtýklarýný bunu da þiar edindiklerini ve böylelikle baþarýya ulaþtýklarýnýn altýný çizdi.

Basýný çok önemsediklerini bunun için de ilk toplantýyý basýn mensuplarýyla yaptýklarýný ifade eden Beyribey, basýnýn; kamuoyunun sesi olduðunu her yerde dillendirdiklerini belirtti. Beyribey, Kars’ýn sorunlarýný yakinen takip ettiklerini, ‘devlette devamlýlýk esastýr’ ilkesinden hareketle yapacaklarý hizmetlerin devamlýlýðýný saðlayacaklarýný aktardý.

Milletvekili Ahmet Arslan da, 1 Kasým sonrasý bir yandan hükümet kurulmasý çalýþmalarý, diðer yandan meclis çalýþmalarý, teþekkür ziyaretleri gibi yoðun bir tempo içinde olduklarýný, bu süre içinde yine 3 defa Kars’a geldiklerini söyledi. Komisyonlarýn belirlenmesi sürecinden de söz eden Arslan, Plan, Bütçe Komisyonu çok önemli bir komisyon olduðunu, Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey’in de bu Plan, Bütçe Komisyonu üyesi olarak bu dönem görev aldýðýný açýkladý.

Bütçe Komisyonu üyesi olarak Kars’a ve bölgeye bu anlamda ciddi katkýlarýnýn olacaðýný kaydeden Arslan, kendisinin de Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu baþkan vekili olarak görev alacaðýný ifade etti. Böylelikle Kars’ta iktidar partisinin 2 milletvekilinin böylesine 2 önemli komisyonda görev almalarýnýn da ilk kez gerçekleþmiþ olacaðýna vurgu yaptý.

Ulaþtýrma ve turizm alanýnýn özellikle Kars, Ardahan, Iðdýr ve Aðrý bölgesi açýsýndan çok önemli olduðunun bilinmesini isteyen Arslan, komisyon baþkan vekili olarak Kars’a hizmet etmek adýna gayretlerini ortaya koyacaklarýný, bu konuda kendilerini bu görevlere layýk gören baþta Sayýn Genel Baþkan ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu olmak üzere grup yönetimine teþekkür etti. 1 Kasým sonrasý “tabiri caizse paçalarý sývadýk” diyen Arslan, bütün kurumlarla görüþmeleri devam ettirmekle birlikte bakanlarý da ziyaret ettiklerini hatýrlattý. Özellikle meclis genel kurulunda bakanlarla görüþmeler yaptýklarýný ve bu görüþmeleri her fýrsatta deðerlendirdiklerini belirten Arslan, böylelikle sorunlarý ve bu sorunlarýn yanýnda hizmet, plan ve projeleri de bakanlarla paylaþtýklarýný anlattý. Bunda önemli olanýn bugünden sonraki beklentileri ve çözüm önerilerini ortaya koymak olduðunun altýný çizen Arslan, bu tür bir çalýþmayý da aktif þekilde yürüttüklerini dile getirdi. Özellikle yeni bakanlar açýsýndan bu tür çalýþmanýn önemli olduðuna vurgu yapan Arslan, “Bakanlarýn bütün birimlerinden brifing almasý, konulara hakim olmasý, konulara müdahale etmesi belli bir zaman alýyor. O zaman ve sýralamayý beklersek gecikmiþ olabiliriz diyoruz. Onun yerine biz çözüm önerilerimizle gidiyoruz. Eðer çözüm önerilerinizle birlikte giderseniz iþleriniz daha hýzlý bitebiliyor ve sonuç alabiliyorsunuz.” diye konuþtu. Buradaki avantajdan da söz eden Arslan, Beyribey ve kendisinin geçmiþte de milletvekili olarak görev yapmalarý nedeniyle sorunlarý çok iyi bilmiy olmalarýný bir avantaj olarak deðerlendirdi.

Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Selahattin Beyribey’in açýklamalarýnýn ardýndan basýn mensuplarý kentin önemli sorunlarý hakkýnda soru sordular. Vekiller baþka BTK ve Lojistik Merkez olmak üzere kurumlardaki iþleyiþ, iþ istihdamý ve daha bir çok konuda yöneltilen sorularý cevaplandýrdýlar. 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1622 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır