KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Bilgen dokunulmazlýklarý konuþtu
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Bilgen dokunulmazlýklarý konuþtu
2015-12-30 - 14:39
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Bilgen dokunulmazlýklarý konuþtu

HDP SÖZCÜSÜ AYHAN BÝLGEN, DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASIYLA ÝLGÝLÝ DEÐERLENDÝRMELERDE BULUNDU

Dokunulmazlýklarla ilgili son derece net tutumlarý olduðunu belirten Bilgen, “Partimizdeki eþ baþkanlarýmýz milletvekili arkadaþlarýmýz siyaset yaparken bir ayrýcalýk olarak bir zýrh olarak dokunulmazlýðý görmüyorlar. Dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýna ilkesel yaklaþtýðýmýz daha önceki dönemlerde de dile getirdik. Yolsuzluklarla ilgili dosyalar söz konusu olduðunda hiç acele etmeyen geciktiren mümkün olduðu kadarýyla mekanizmayý geç iþleten bir iradenin siyasal bir yaklaþým ortaya konduðu için bir öneri yapýldýðý için hem de anayasa tartýþýlan bir dönemde Türkiye’ye yeniden yapýlanma reform taslaðý sunduðu için eðer insanlar siyasetçiler yasaða maruz kalacaklarsa cezalandýrmaya maruz kalacaklarsa bu bizim deðil Türkiye demokrasisinin ayýbý ve utancý olur.” diye konuþtu.

Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basýn toplantýsý yaptý.

Bir gazetecinin, “Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan DBP’ye gönderilen bir uyarý yazýsý var tüzük deðiþikliði talep ediliyor deðiþiklik olmazsa kapatma kararý uygulanabilir. Bunu nasýl yorumlarsýnýz HDP’ye bir yazý geldi mi?” sorusuna Bilgen, “Henüz gelmedi. Benzer cümleler bizim tüzüðümüzde de var. Aslýnda bu durum yargýnýn Türkiye’de ne kadar baðýmsýz ve tarafsýz olduðunu göstermesi açýsýndan manidar. Bu partiler tüzüklerine programlarýna bu ifadeleri siyasetçiler 2 gün önce hedef gösterdiðinde yazmadýlar. Bazýlarý yýllardýr programlarýnda yazýlý, HDP’nin kuruluþundan bu yana DBP’de kurulduðu andan itibaren ilk programýyla birlikte var. Özerlikle ilgili ifadelerin anayasanýn deðiþtirilemez maddeleri ve 14. maddesiyle iliþkilendirilerek kapatma davasý konusu yapýlmasý hem esas itibariyle kabul edilemez bir durum. Bir yönetim modeli önerebilirsiniz. Türkiye’nin taraf olduðu sözleþmeler anlaþmalar Avrupa Yerel yönetimler özerklik þartý gibi içinde özerklik geçen Türkiye’nin de kabul ettiði bir sürü uluslararasý hukuk metni var. Zamanlamasý itibariyle de siyasetçiler bu kavramdan alerji duyup hedef gösterdiðinde yargýnýn da çok vakit kaybetmeden 24 saat içinde harekete geçmiþ olmasý da yargýnýn ne kadar siyasallaþtýðýný iktidarýn araçsallaþmýþ bir baský mekanizmasýna dönüþtüðünü gösteriyor. Bize böyle bir yazý geldiðinde bunu tartýþýrýz konuþuruz. Biz özerkliðin ülkenin bölünmesine yönelik bir giriþi deðil aksine bir arada yaþamanýn yeni bir formülünün bulunmasýna dair bir arayýþ düþüncesindeyiz. Her ne kadar iktidar partisi temsilcileri suikast, fantezi, demokrasiye yönelik sabotaj, istismar gibi kavramlarla bu öneriyi baþtan reddeden, mahkum eden bir söylem kullansalar da biz dünyada bu uygulamayý yapan ülkelerin çok fantezi olsun diye bu iþi yaptýklarýný düþünmüyoruz. Ýspanya 10’un üzerinde farklý özerklik statüleri var. Ýspanya herhalde fantezi yapmýyor, üniter yapý birlik beraberlik onlar açýsýndan da önemli. Kýrým, Kafkasya’da bir takým bölgeler bu modelin dünyada uygulandýðýný, demokratik ülkelerde de tartýþýlabilir bir þey olduðunu ortaya koymaya yetiyor. Biz tam tersini düþünüyoruz. Bu öneriyi cinayet olarak tarif edenlere diyoruz ki. Eðer siz yetki devrini yetkileri paylaþmayý sivil toplumla yerel yönetimlerle, halkla yetkileri paylaþmayý baþaramazsanýz bu intihar olur. Bu kadar intihara niyet etmiþ bir siyasal iktidar için suikastýn lafý bile olmaz suikast hiçbir þey ifade etmez. Çünkü bilerek isteyerek kasten kendisini deðiþtirmemek için direnen ya da deðiþtiremediðinde mevcut durumu statükoyu meþrulaþtýran bir söylemin arkasýna sýðýnan siyasal iktidarlar ülkeyi intihara götürürler. Bizim açýmýzdan bu süreç bir korkutma bir yýldýrma mekanizmasýyla biz neyi niye savunduðumuzu biliyoruz. Ülke þiddete fýrsat vermeyecek biçimde bu tür arayýþlarý ne kadar rahat ve cesur tartýþýrsa o kadar birlikte yaþama iradesini güçlendirir.” cevabýný verdi.

“DÜNYANIN EN GERÝ ÜLKELERÝNDEN BÝRÝNE GÝDERKEN BÝZE DEMOKRASÝ DERSÝ VERMEK BÝZE TERÖR ÞÝDDET DERSÝ VERMEKTE YAMAN BÝR ÇELÝÞKÝ”

Baþka bir gazetecinin, “Dokunulmazlýk dosyasý ile ilgili birkaç dosya geldi. Dönem sonuna býrakýlmayacaðýný belirtiliyor. Siz ne dersiniz?” sorusuna HDP Sözcüsü, þekilde cevapladý: “Bizim dokunulmazlýklarla ilgili son derece net tutumuzu var. Partimizdeki eþ baþkanlarýmýz milletvekili arkadaþlarýmýz siyaset yaparken bir ayrýcalýk olarak bir zýrh olarak dokunulmazlýðý görmüyorlar. Sokakta dünde ekranlara yansýdý güvenlik güçlerinin son derece kötü muamelesine milli iradeye saygýsýz muamelesine maruz kalmak deðil halk neye uðruyorsa hangi muameleye razý görülüyorsa vekillerimizde bu konuda bir farklý üstün pozisyonda deðiller. Dokunulmazlýklarýn kaldýrýlmasýna ilkesel yaklaþtýðýmýz daha önceki dönemlerde de dile getirdik. Yolsuzluklarla ilgili dosyalar söz konusu olduðunda hiç acele etmeyen geciktiren mümkün olduðu kadarýyla mekanizmayý geç iþleten bir iradenin siyasal bir yaklaþým ortaya konduðu için bir öneri yapýldýðý için hemde anayasa tartýþýlan bir dönemde Türkiye’ye yeniden yapýlanma reform taslaðý sunduðu için eðer insanlar siyasetçiler yasaða maruz kalacaklarsa cezalandýrmaya maruz kalacaklarsa bu bizim deðil Türkiye demokrasisinin ayýbý ve utancý olur. Bunun çok daha aðýrlarýný bu parlamento yaþadý. Milletvekilleri kullandýklarý cümleler ve barýþ mesajlarý nedeniyle derdest edildiler baþlarýna bastýrýlarak Toros'lara bindirildiler. Ama elbette onlarla birlikte o vekillerle birlikte Türkiye kaybetti. Biz yeniden Türkiye toplumunun Türkiye halklarýnýn da hem vakit hem umut hem birlikte ortak gelecek kurmak iradelerini hayal kýrýklýðýna uðratacak yanlýþlarýn vahim hatalarýn yapýlmamasýný umut ediyoruz.”

“Baþbakan randevuyu iptal etmeseydi hangi konulara konuþacaktýnýz?” sorusuna Bilgen, “Baþbakan kendi randevu talebi ile gündemi paylaþtý. Bizde randevu vesilesiyle anayasayla doðrudan iliþkili olan hem kendi önerilerimizi biz kampanyalarýmýzda halkýmýza böyle bir anayasa vaat ettik. Yerel iradenin güçlü olduðu halkýn yönetime katýlmasýndaki engellerin kalktýðý herkesin kendi kaynaklarýyla ilgili kararlarý kendisinin verdiði, devletinde yetki devrettiði toplumuna güvendiði bölünme korkusuyla yetkileri merkezde toplamadýðý bir süreç taahhüdümüz. Seçmenimize hangi taahhütte bulunduysak bunlarý paylaþmak ve içinde bulunduðumuz dönemle ilgili kaygýlarýmýzý da paylaþacaktýk. Bir terör estiriliyor. Bir biçimde bizim bu konuyu tartýþmamýz engelleniyor. Hendekler sokaða çýkma yasaklarý tam da bu konular tartýþýlarak bitirileceði halde bugün eðer bu durumdaysak þimdiye kadar konuþamadýðýmýz için siyaset kurumu bu konularý cesaretle tartýþamadýðý için bu sonuçla karþý karþýya olduðumuzu göz ardý ederek yeniden ortamý terörize eden krimalize eden ve bunu söyleyemezsiniz savunamazsýnýz bunu savunmak bölmektir gibi söylemler ile tartýþmayý engelleyen bir yaklaþýmla karþý karþýyayýz. Aslýnda sokakta þiddeti körükleyen budur. Bunu tekrarlamaktan bir an önce vazgeçilmeli. Bunu tartýþýlýr kýlacak bir ortam þiddetsiz bir ortamýn tesisi için siyaset konuþmalý. Siyaseti susturursanýz konuþmasýný engellerseniz zorlaþtýrýrsanýz baský oluþturursanýz insanlar taleplerinden vazgeçmeyeceklerine göre bunu baþka ortamlarda gündemleþtirecekler.

(BA-BA-S)  GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSIKHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 1438 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır