KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý
Anasayfaya Dn Tm Politika Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý
2016-05-04 - 19:51
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

CHP MÝLLETVEKÝLÝ SERTEL: KARS TARIM, HAYVANCILIK VE TURÝZMDE ÇEKÝM MERKEZÝ OLMALI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýzmir Milletvekili Atila Sertel, Kars’ta bir dizi incelemelerde bulundu. Kars’ýn Sarýkamýþ, Selim, Kaðýzman, Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerini gezen Atila Sertel, partisinin il, ilçe örgütleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin yaný sýra vatandaþlarla da bir araya geldi.

Kars halkýnýn sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Atila Sertel, Kars’ýn hayvancýlýk, tarým ve turizmde çekim merkezi haline gelmesi gerektiðini vurguladý. Her üç sektörde de Kars’ýn çok önemli bir potansiyele sahip olduðunu belirten CHP Ýzmir Milletvekili Sertel, alýnacak tedbirler, saðlanacak teþvikler ve tanýtým faaliyetlerinin artýrýlmasýyla Kars ve çevresinin kýsa sürede kalkýnacaðýný vurguladý.

TERÖR HAYVANCILIÐI TEHDÝT EDÝYOR

Kars’ta meydana gelen terör olaylarýndan sonra Valilik kararýyla uygulamaya baþlanan “güvenlik bölgesi” kararýnýn hayvancýlýðý ve tarýmý tehdit ettiðini anlatan Sertel, “Kars hayvan varlýðý bakýmýndan Türkiye’nin ilk beþ ili arasýnda yer alýyor. Ancak son dönemde meydana gelen birkaç terör olayý nedeniyle özellikle Sarýkamýþ, Selim ve Kaðýzman ilçelerini kapsayan üçgende büyük bir alan güvenlik bölgesi ilan edilmiþ. Bu nedenle köylüler hayvanlarýný yaylalara çýkaramýyor, tarlalarýna gidemiyor. Arýcýlar da ayný durumda. Halkýn can güvenliði elbette her þeyin üzerindedir ancak hayvancýlýðý ve tarýmý bitirmemek adýna ek tedbirler alýnmasý þart. Kars hayvancýlýðýn merkezi iken, nüfusunun 3-4 katý hayvan varlýðýna sahipken þimdi neredeyse kendine bile yetemez noktaya gelmiþ” diye konuþtu.

NE EKERSEN DERT BÝÇERSÝN

Geçmiþte Türkiye’nin kendi kendine yeten 7 tarým ülkesinden biri olduðunu ifade eden Sertel, AK Parti iktidarýnýn Türkiye’ye saman ve angus ithal eder noktaya taþýdýðýný söyledi. Sertel, þöyle devam etti:

“2002 yýlýnda yeþil kartlý sayýsý 300 bin idi. Bugün Türkiye’de sosyal yardýmlardan faydalanan vatandaþlarýn sayýsý 17 milyona ulaþtý. Ýnsanlarý yoksullaþtýrdýlar ve teslim aldýlar. Ülkeyi yoksullukla yönetiyorlar. Diðer birçok ilimiz gibi Kars ve çevresindeki iller de tarým ve hayvancýlýk açýsýndan Türkiye’nin en önemli merkeziydi. Her ikisini de bitirdiler. Sokaklar, kahvehaneler iþsiz gençlerle dolup taþýyor. Ýþsizlik nedeniyle doðudan batýya doðru yoðun bir göç var. Ekenin, yetiþtirenin cezalandýrýldýðý bir ülke haline geldik. Köylü ekiyor ama ürünü para etmiyor. Eskiden ‘Ne ekersen onu biçersin’ diyorduk, þimdi ‘Ne ekersen dert biçersin’ diyoruz. Bölgenin en önemli geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýk ancak terör ve güvenlik gerekçesiyle kuþatýlmýþ durumdalar. Köylüler ellerindeki hayvaný yok pahasýna satmak zorunda býrakýlýyor. Valilik ve hükümet nezdinde bu konuda gerekli tedbirler bir an önce alýnmalý.”

TURÝZMDE HIZLI DÜÞÜÞ

Kýþ turizmi açýsýndan son yýllarýn parlayan yýldýzý konumundaki Sarýkamýþ’ta otel doluluk oranlarýnýn sert bir þekilde düþtüðünü ifade eden Atila Sertel, þunlarý söyledi:

“Terör ve güvenlik bölgesi kararý hayvancýlýk ve tarýmýn yaný sýra turizmi de ciddi þekilde etkilemiþ. Geçen yýllarda yüzde 85 doluluk oranýyla faaliyet gösteren otellerin doluluk oraný bu sene yüzde 16’lara kadar düþmüþ. Bazý oteller kapanmak zorunda kalmýþ. Tarihi ve doðasýyla çekim merkezi olmasý gereken Kars’ta bugün ne yazýkki otelci, esnaf, tüccar ve köylüler can çekiþiyor. Terörle ilgili oluþan ön yargý yerli ve yabancý turistin bu bölgeye gelmesini engelliyor. Vatandaþlara güven telkin edecek açýklamalar ve uygulamalarla Kars’taki kýþ turizmi yeniden eski günlerine dönmelidir.”

KÖYLER KARANLIKTA

Kars’taki birçok köyün sokak lambalarýnýn yanmadýðýna dair yoðun þikayetler aldýðýný anlatan Atila Sertel, “Ýlçelere baðlý köylerin birçoðunda sokak lambalarý sökülmüþ, köylüler karanlýða mahkum edilmiþ. Karanlýk sokaklar nedeniyle baþta hayvan hýrsýzlýðý olmak üzere hýrsýzlýklar da artmýþ. Hangi gerekçeyle olursa olsun sokak lambalarýnýn sökülmesi, köylerin karanlýkta býrakýlmasý kabul edilemez. Bununla ilgili TEDAÞ Genel Müdürlüðü ile irtibata geçtim ve sorunun en kýsa sürede çözüleceðine dair söz aldým. Konunun takipçisi olacaðým” dedi.

BAÞARI ÖYKÜSÜ!

Halký yoksullaþtýrmanýn, kömüre, makarnaya muhtaç etmenin bir baþarý öyküsü olamayacaðýný dile getiren Atila Sertel, “Cumhuriyet’in bütün deðerlerini yok etmek, en önemli kurumlarý satmak, halký kömüre, makarnaya muhtaç etmek, gençleri iþsizliðe mahkum etmek, halký üretemez, kendi kendine yetemez noktaya getirmek baþarý öyküsü müdür” diye sordu.

Kars’ta iki gün boyunca altý ilçede incelemelerde bulunan CHP Ýzmir Milletvekili Atila Sertel, Kars Sanayi ve Ticaret Odasý ile Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði baþkanlarýný da ziyaret etti. Sertel, son olarak kendisine iletilen sorun ve talepleri aktarmak üzere Kars Valisi Günay Özdemir’le makamýnda bir araya geldi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 5772 Defa Okundu

YORUMLAR

Politika Kategorisine Ait Diğer Haberler

Özgen Beþli Bayramýnýzý kutlar Kars’ta AK Parti Selim Ýlçe Kongresi Yapýldý Yaver Özcan güven tazeledi 1915 Çanakkale Köprüsü`nün temeli atýldý Reis, Yaþ Haddinden Görevi Býraktý Tuncer Baþkan Ýlk Toplantýsýný yaptý CHP heyeti Kars’tan destek istedi AK Parti Digor Ýlçe Baþkaný teþkilatýyla birlikte istifa etti MHP’den Cumhuriyet ve Kurtuluþ Þöleni Arslan’ýn Bakan yolculuðu Ümit Özdað Kars’a Geliyor Sertel: Kars tarým, hayvancýlýk ve turizmde çekim merkezi olmalý

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır