KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

CUMHURBAþKANLýðý SARAYýNý KAFALARýNýN çERSNE SARýP SARMALAYýP SERENLER!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         CUMHURBAþKANLýðý SARAYýNý KAFALARýNýN çERSNE SARýP SARMALAYýP SERENLER!..

Cumhurbaþkanlýðý Sarayýný kafalarýnýn içerisine sarýp sarmalayýp serenler!..

Sevgili dostlar, çok muhterem kardeþlerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularýmla selamlamak ve son dönemlerde yazýlý ve görsel medyada farklýlýklarý deðil de, farksýzlýklarý fark etme düzeyleri oldukça yüksek birileri, sanki ülkemizin kronikleþmiþ yapýsal sorunlarýnýn çözüm yollarýný ortaya çýkaracaklarmýþ gibi, Atatürk Orman Çiftliðine önce Baþbakanlýk konutu olarak tasarlanýp inþa edilen ve daha sonra Cumhurbaþkanlýðý köþkü olarak hizmet alaný deðiþtirilen Cumhurbaþkanlýðý Sarayýný masaya yatýrmak için yapým süreci boyunca beklemiþler ve ne hikmetse bitirilip seçilmiþ Cumhurbaþkanýmýz taþýnmaya baþlayýnca birden bire büyük Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkanýna bütün dünyaya vereceði imaj boyutuyla yakýþan köþkün, çukur ve tümsek ayna ve camlarýnda garip silüetler þeklinde beliren kendi resimlerini görünce, sarayýn karþýsýnda olma durumunu yeniden fark edip yaygarayý koparmýþlar. Gazi Mustafa Kemal’ in hatýrasý olan Atatürk Orman Çiftliðine böyle bir saray yapýlamazmýþ ve böyle bir teþebbüsün Gaziye hakaret anlamýna geleceði söz konusuymuþ!..

Böyle bir mantýk yürütmenin bana göre anlamý; Atatürk Orman Çiftliðinde çeþit çeþit hayvanlar, yýlanlar, böcekler, kuþlar ve aðaçlar bulunabilir ve yaþar, amma bu ülkenin ve rahmetli Gaziyi, bu coðrafyada ve bu coðrafyanýn dýþýnda yaþayan ve kendilerini bu coðrafyaya ve büyük milletimize ait hisseden etnik ve dini ayrým gözetmeden herkesi temsil eden sayýn Cumhurbaþkanýmýz yaþayamaz demektir. Bu öfke patlamasýna dönük bir kontrolsüzlük ifadesidir. Hani derler ya; “hýrs gelince göz kararýr, hýrs gidince yüz kýzarýr”.  Ancak bazý yüzler hep kýzarýk kaldýðý için, deðiþen yeni durumlarda oluþacak olan kýzarýklýklar fark edilememektedir. Ýþte o zaman sarayýn tümsek ve çukur aynalarý gibi kalýn mercekli gözlükler kullanýlmalý ve yeni yüz kýzarýklýklarýnýn farkýna varýlmalýdýr. Gerçekten vatan, millet, insanlýk ve insanlýk deðerleri kaygýsý yüksek herkesin; o muhteþem sarayýn çok özel cam ve aynalarýnda ebatlarý bozulmuþ yaygaracý görüntüleriyle, benzer mercek ve camlarý olan gözlüklerle fark edilen yüz kýzarýklýklarý arasýnda fazla bir farkýn olmadýðýný anlayabilecekleri açýktýr.

Bu saray, bu yüce milletin öz malýdýr ve hiç kimsenin özel mülkiyeti de olmayacaðý açýktýr. Bunu herkes gibi kendileri de çok açýk bir þekilde biliyorlar. Ancak maksat güneþi balçýkla kapatmak olunca, durum ve söylemler de deðiþiyor ve artýk akýl ve irfan süzgecine gerekte kalmýyor. Süzme ve süzgeçsiz fýrlatmalar sonucu savrulan toz toprak ve taþlarý sarayýn duvarlarýna ve camlarýna denk getirirlerse surda bir gedik açýlacaðýný ve o anda açýlan gediklerden saraya gireceklerini sanýyorlar. Ne yapsýnlar onlar açýsýndan saraya girmenin baþka da yolu yoktur. Yada ayný þekilde atýlan taþ ve topraklar kimin kafasýna gelirse, oradan açabilecekleri boþluklardan içeri nüfuz edip, saray olmasa da yeni oturma odalarý inþa ederek kendilerini algýda  güvenilir ve savunulur hale getiriyorlar.

Sevgili dostlar burada karþý çýkýlan durum, saray veya sarayýn yapýlýþý deðil,  sarayda oturandýr. Onlara göre, o sarayda eðer onlarýn geleneðinden gelen bir cumhurbaþkaný otursaydý, hiçbir diyecekleri olmazdý. Çünkü o türlü yerlere ancak kendileri lâyýk olabilirler. Bilindiði gibi, baþörtü mücadelesinin verildiði ilk yýllarda kýzlarýmýz, analarýmýz ve bacýlarýmýz ekonomik düzeyleri itibariyle çok pahalý baþörtüleri ve kýlýk kýyafet giyinemiyorlardý. O dönemlerde ayný veya benzer zümrelerin tepkileri doðrudan baþörtüsüne idi. Aradan yýllar geçti ve o kýzlarýmýz ve bacýlarýmýz tüm zorluk ve ihmallere raðmen eðitimlerini dünya üniversitelerinde tamamlayarak ortaya koyduklarý hizmetler karþýlýðý kazandýklarý paralarýný giyim ve kuþamlarýna harcayýp, daha kaliteli ve pahalý baþörtü ve kýyafetler giyinince bu sefer; “çok lüks, pahalý ve modern” giyinmelerinden rahatsýz olunmaya baþlandý. O gençlerin içerisinde bulunduklarý  Ýslami   kýyafetleri de muhakkak ki onlarýn saraylarýdýr. Ya ada karþýlýðýný daha muhteþem saraylar olarak alacaklarý Cennet saraylarýnýn, Atatürk Orman Çiftliðindeki Cumhurbaþkanlýðý Sarayýnýn camlarýna düþen yaygaracý silüetlerinin aksine gerçek görüntü ve temsilcileridir.

Bu anlamsýz tepkilerin kaynaðýnda olabilecek baþka bir gerekçe ise, fikir ve irfan düzeyine kafalarýnýn içerisi fazla dolu olmayanlar, o gerçekten gurur ve güven veren sarayý sarýp sarmalayýp sermeye çalýþarak kendilerine ve kendi stratejilerine yeni alanlar oluþturuyorlardýr. Gazi Mustafa Kemal’in hatýrasý olan bu ülkenin ortaya konulan yanlýþ anlayýþlarla ve düþüncelerle ALLAH korusun bir yerlerine zarar gelirse, bu insanlarýn Cumhurbaþkanlýðý sarayýna gösterdikleri yaygarayý göstereceklerini düþünmüyorum.

Selam ve saygý ile.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1545 Defa Okundu
2014-11-15

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır