KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

REKTöRLüK SEçM VE YARATýLMASý GEREKEN ALGýYA DUYULAN ÝHTYAç

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         REKTöRLüK SEçM VE YARATýLMASý GEREKEN ALGýYA DUYULAN ÝHTYAç

Rektörlük Seçimi ve Yaratýlmasý Gereken Algýya Duyulan Ýhtiyaç

Ülkemiz genelinde bazý üniversitelerimizde gerçekleþtirilen rektörlük seçimleri nihayet sonuçlandý ve sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan gerekli atamalar yapýldý. Öncelikle görev verilen ve görevlerini tazeleyen üniversite rektörlerimizi kutluyor, Ýnþallah baþarýlý ve hukuk devletinin üniversiteleri olunmasý ve beklenen hizmetlerin verilmesi yolunda gereken çalýþmalarý muhakkak yapacaklarýna inanýyor ve bekliyoruz. Rabbim utandýrmasýn, hayýrlý ve uðurlu olsun.

Þüphesiz üniversitelerimizde bir açýdan temayül yoklamalarý yapýlýrken, ki buna rektörlük seçimi diyoruz, öðretim üyelerimiz tercihlerini özgür iradeleriyle yapmýþlar, kimileri kimilerine demokratik temayül ve geleneklerimiz çerçevesinde muhalefet olmuþlardýr. Zaten, temayül yoklamalarýnýn geçerli olabilmesi için en az bir oy almýþ altý adayýn yarýþmasý gerekir. Demokrasi gereði herkes kendi tercihlerini yönlendirdikleri adaylarýný övmüþler ve diðerlerinden daha çok hizmet üreteceklerini savunmuþlardýr. Bunlarý yaparken, eleþtirel yaklaþýmlar ve sorgulayýcý üsluplar da kullanýlmýþ olabilir. Hatta süreç devam ederken adaylarýn ve taraftarlarýnýn ince veya kaba mizah  türünde söylemleri de olmuþ olabilir. Muhtemelen bu tür söylemler adaylara ve kadere pay edildiði zaman, herkesin üzerine düþen paylarý arasýnda bir eþitlik olacaðýndan, fazla önemsenmemelidir.   Bütün bunlar elbette ki demokrasi gereðidir ve hukuk devleti olmanýn vazgeçilmezleridir. Eðer rektörlük seçimlerinin muhalefetleri ve birbirlerinin rekabet eden rakipleri olmasaydý, þu an itibariyle atanmýþlar da olmayacaktý. Çünkü muhalefetler iktidarlarý var eden paydaþlardýr. Bu seçimler sonuçlanana kadar bir yarýþ ve ipi göðüsleme mücadelesi olarak süreç boyunca biraz da ayrýþtýrýcý ve gruplaþtýrýcý yönelimler yaþanmýþ olsa da, seçimlerin sonuçlanýp rektörlerin belirlenmesinden sonra ise, bütün akademisyenleri ve diðer çalýþanlarý ve öðrencileri de kapsayacak þekilde birlik ve beraberliði, samimiyet ve dayanýþmayý sonuç olarak öne çýkarmalýdýr. Çünkü seçilen ve atanan rektörlerimiz, sadece kendilerinden yana tavýr koyan akademisyenler düþünülerek atanmamýþlar ve gerçekte herkesin rektörleri olarak atanmýþlardýr. Sayýn rektörlerimizin de mutlaka bu anlayýþ içerisinde olacaklarý, herkesin rektörleri olarak ister kendilerine oy versin, isterse vermemiþ olsun, bütün üniversite çalýþanlarýný eþitlik, hak ve adalet ölçülerinde  gözetip kollayacaklarý, çalýþanlar ve daha çok üretenler ister muhalefet, ister tabiri caiz ise iktidar olsun, önemseyecekleri, görev daðýlýmlarýnda profesyonel uzmanlýk alanlarýný dikkate alacaklarý, akademik unvanlar arasýndaki hiyerarþik yapýyý önemseyecekleri, üniversitelerimizde idari makamlara atamalar yapýlýrken önce kendi üniversitelerinden baþlanmasýnýn daha yararlý ve birleþtirici olacaðý yönünde adýmlar atmalarý beklenmelidir.

Öðretim üyeleri hiçbir zaman kendilerinin dýþlandýðý, deðer verilmediði, ötekileþtirildiði algýsýna düþmemelidirler. Bazý akademisyenlerimizin, kendilerini seçimin havasýna fazla kaptýrýp baþkalarýna karþý kýrýcý ve dökücü olmamalarý gerekir.  Sayýn rektörlerimizin ve yönetimlerinin hangi taraftan olursa olsun, her dönemde yaþanmýþ olduðu gibi, kiþisel problem ve yaþantýlardan kaynaklanan aþaðýlayýcý ve deðersizleþtirici bilgi akýþlarýný test etmeden tepkide bulunmamalarý beklenir. Mesnetsiz kasýtlý olan bilgi akýþýný yapanlarýn da bu tutum ve davranýþlarýnýn yanlýþ olduðu ve bir daha yapmamalarý gereðini kavramalarý yerinde olacaktýr. Kýsacasý doðru ve objektif bilgi aktarýmlarý dikkate alýnmalý, bu durumun aksine manipülatif ve getirenin kendi dünyasýndan kaynaklanan kirli bilgi aktarýmlarýna fýrsat verilmemelidir. Üniversitelerimizde görev yapan herkes üniversitesine aidiyet duygusunu geliþtirmeli ve dayanýþma kültürüne katký saðlamalýdýr. Bunun için gereken tedbirler zaman geçirilmeden alýnmalýdýr. Belki de sayýn rektörlerimizin kendilerine muhalefet olan aday ve oy verenleri de ötelemeden rol paylaþýmýnda dikkate alarak yeniden ihya edilecek birlik, beraberlik ve dayanýþma kültürünü canlandýrmalarý çok yerinde olacaktýr. Ýþte o zaman kazanan üniversitelerimiz ve üniversite çalýþanlarýmýzla beraber ülkemiz ve milletimiz olacaktýr.

Esasýnda çok deðerli üniversite rektörlerimize Þeyh Edebalinin Osmangazi’ye nasihatini hatýrlatmakta yarar olacaktýr.

Selam ve sevgilerimle.

“Ey Oðul!

Beysin! Bundan sonra öfke bize; uysallýk sana... Güceniklik bize; gönül almak sana.. Suçlamak bize; katlanmak sana.. Acizlik bize, yanýlgý bize; hoþ görmek sana.. Geçimsizlikler, çatýþmalar, uyumsuzluklar, anlaþmazlýklar bize; adalet sana.. Kötü göz, þom aðýz, haksýz yorum bize; baðýþlama sana... Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana.. Üþengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, þekillendirmek sana..

Ey Oðul!

Yükün aðýr, iþin çetin, gücün kýla baðlý, Allah Teala yardýmcýn olsun. Beyliðini mübarek kýlsýn. Hak yoluna yararlý etsin. Iþýðýný parýldatsýn. Uzaklara iletsin. Sana yükünü taþýyacak güç, ayaðýný sürçtürmeyecek akýl ve kalp versin. Sen ve arkadaþlarýnýz kýlýçla, bizim gibi derviþler de düþünce, fikir ve dualarla bize va’dedilenin önünü açmalýyýz. Týkanýklýðý temizlemeliyiz.

Oðul!

Güçlü, kuvvetli, akýllý ve kelamlýsýn. Ama bunlarý nerede ve nasýl kullanacaðýný bilmezsen sabah rüzgarlarýnda savrulur gidersin.. Öfken ve nefsin bir olup aklýný maðlup eder. Bunun için daima sabýrlý, sebatkar ve iradene sahip olasýn!.. Sabýr çok önemlidir. Bir bey sabretmesini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz. Ham armut yenmez; yense bile baðrýnda kalýr. Bilgisiz kýlýç da týpký ham armut gibidir. Milletin, kendi irfanýn içinde yaþasýn. Ona sýrt çevirme. Her zaman duy varlýðýný. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandýr.

Ýnsanlar vardýr, þafak vaktinde doðar, akþam ezanýnda ölürler. Dünya, senin gözlerinin gördüðü gibi büyük deðildir. Bütün fethedilmemiþ gizlilikler, bilinmeyenler, ancak senin fazilet ve adaletinle gün ýþýðýna çýkacaktýr. Ananý ve ataný say! Bil ki bereket, büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancýný kaybedersen, yeþilken çorak olur, çöllere dönersin. Açýk sözlü ol! Her sözü üstüne alma! Gördün, söyleme; bildin deme! Sevildiðin yere sýk gidip gelme; muhabbet ve itibarýn zedelenir...

Þu üç kiþiye; yani cahiller arasýndaki alime, zengin iken fakir düþene ve hatýrlý iken, itibarýný kaybedene acý! Unutma ki, yüksekte yer tutanlar, aþaðýdakiler kadar emniyette deðildir.

Haklý olduðun mücadeleden korkma! Bilesin ki atýn iyisine doru, yiðidin iyisine deli (korkusuz, pervasýz, kahraman, gözüpek) derler.

En büyük zafer nefsini tanýmaktýr. Düþman, insanýn kendisidir. Dost ise, nefsi tanýyanýn kendisidir. Ülke, idare edenin, oðullarý ve kardeþleriyle bölüþtüðü ortak malý deðildir. Ülke sadece idare edene aittir. Ölünce, yerine kim geçerse, ülkenin idaresi onun olur. Vaktiyle yanýlan atalarýmýz, saðlýklarýnda devletlerini oðullarý ve kardeþleri arasýnda bölüþtüler. Bunun içindir ki, yaþayamadýlar.. (Bu nasihat Osmanlý’yý 600 sene yaþatmýþtýr.) Ýnsan bir kere oturdu mu, yerinden kolay kolay kalkmaz. Kiþi kýpýrdamayýnca uyuþur. Uyuþunca laflamaya baþlar. Laf dedikoduya dönüþür. Dedikodu baþlayýnca da gayri iflah etmez. Dost, düþman olur; düþman, canavar kesilir!..

Kiþinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaþar. Bilginin ýþýðý, kapalý gözlerden bile içeri sýzar, aydýnlýða kavuþturur. Hayvan ölür, semeri kalýr; insan ölür eseri kalýr. Gidenin deðil, býrakmayanýn ardýndan aðlamalý... Býrakanýn da býraktýðý yerden devam etmeli. Savaþý sevmem. Kan akýtmaktan hoþlanmam. Yine de, bilirim ki, kýlýç kalkýp inmelidir. Fakat bu kalkýp-iniþ yaþatmak için olmalýdýr. Hele kiþinin kiþiye kýlýç indirmesi bir cinayettir. Bey memleketten öte deðildir. Bir savaþ, yalnýzca bey için yapýlmaz. Durmaya, dinlenmeye hakkýmýz yok. Çünkü, zaman yok, süre az!..

Yalnýzlýk korkanadýr. Topraðýn ekim zamanýný bilen çiftçi, baþkasýna danýþmaz. Yalnýz baþýna kalsa da! Yeter ki, topraðýn tavda olduðunu bilebilsin. Sevgi davanýn esasý olmalýdýr. Sevmek ise, sessizliktedir. Baðýrarak sevilmez. Görünerek de sevilmez!.. Geçmiþini bilmeyen, geleceðini de bilemez.

Osman! Geçmiþini iyi bil ki, geleceðe saðlam basasýn.

Nereden geldiðini unutma ki, nereye gideceðini unutmayasýn...”

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2994 Defa Okundu
2014-11-20

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır