KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TARAFLARýN KONTROL EDLEMEYEN BEþER ÖFKE ÞDDET VE HDDETLER ARASýNDA KAYBEDLEN ÝNCE AYRýNTý OKUMALARý

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         TARAFLARýN KONTROL EDLEMEYEN BEþER ÖFKE ÞDDET VE HDDETLER ARASýNDA KAYBEDLEN ÝNCE AYRýNTý OKUMALARý

 Taraflarýn Kontrol Edilemeyen Beþeri Öfke Þiddet ve Hiddetleri Arasýnda Kaybedilen Ýnce Ayrýntý Okumalarý

Aziz dostlar, sevgili kardeþlerim; hiçbir durumda kontrol edilemeyen detaylar arasýnda kaybolmamasý gereken selam, sevgi ve saygýlarýmý arz ediyorum. Þu üç buçuk günlük dünyada Kâbe’ye denk tutulan insan kalbini kýrmayý gerektirecek aðýrlýkta somut veya soyut bir sebep olamaz. Evet sevgili dostlar, Harakani Hazretlerinin düþüncesiyle; insan olma onur ve haysiyetini kazanmýþ olarak yüce yaratýcýnýn hatasýz sanat eserleri olan herkesin, o Alperen derviþin sofrasýnda yeri olduðu açýk bir þekilde vurgulanmýþtýr. Bu muhteþem irþat ustasýnýn felsefe ve davranýþlarý daha sonra dünyaya teþrif eden irfan ve ihlas sahibi hal ehlilerinin beslendiði billurlaþmýþ kaynaklar olmuþtur. Özellikle bu gün itibariyle bütün dünyanýn hak ve hakikatler ölçüsünde önünde saygýyla eðildiði bilge hümanist Hazreti Mevlâna; Harakaninin feyzinden nasiplendiðini belirtmiþtir. Aralarýnda yaklaþýk bir asýrlýk bir zaman farkýna raðmen zaman zaman örgün düzeyde gerçekleþtiði söylenen bu etkileþimin çaðýmýzýn modern ve alternatif eðitim ve öðretim teknolojisi olan zaman ve mekân baðýmsýz uzaktan eðitim modelini hatýrlatmaktadýr. Þüphesiz burada vurgulamaya çalýþtýðým modeli fersah fersah aþan ayrýntýlarýn olduðunu da unutmamak gerekir. Bu güzel insanlar, hiçbir zaman hakikat perdelerine yansýyan mutlak gerçeklikler ve hakikatler arasýna kendi isimlerine ve egolarýna yer vermemiþlerdir. Onlar bu mutlak hakikatler arasýnda kendilerini dünyaya bakan yüzleriyle yok ederek ebedi varlara dönüþtürmüþlerdir. Buna yokluðun sonsuzluðunda ilelebet var olmak denilebilir.

“Eþek ölür semeri kalýr, kiþi ölür eseri kalýr” özdeyiþinde de belirtildiði gibi; insaný ezelden ebede doðru yaþatan ve gerçek varlarla var eden de þüphesiz eserleridir. Ýnanç olarak bakýldýðýnda, öbür dünya anlayýþ ve kavrayýþý, bu dünyayla ilgili yaptýklarýmýzý günah ve sevap algýsý çerçevesinde akla getirmektedir. Bir insan düþününüz ki, bu dünyada ne sevap ve nede günah adýna hiçbir amel ve yaþantýya sahip deðil. Þimdi bu insan için öbür dünya denildiðinde herhangi bir algý geliþmeyeceði bir gerçekliktir. Dolayýsýyla görüleceði gibi, evet insaný ezelden ebede yani, hem bu dünya ve hem de öbür dünya ölçeðinde var edenin, bir ölçüde onun eserleri olan yaþantý, tecrübe ve deneyimleri olduðu anlaþýlmaktadýr. Bu eserlerin tamamý da akýl, kalp, vicdan, irade ve nefis kârlarýdýr. Bu yapýlar arasýndaki komþuluk iliþkileri gerçekten birisini diðerine iyi veya kötü varis yapar. Veraset ilamýný alan hemen iþe koþulur. Süreç içerisinde kurulan mahkemelerde her ne kadar adalet mülke temel olsun denilse de, baskýn komþular elde etmek istedikleri mülkü adaletin temeline koyabilirler. Kýsacasý pirinç ve taþlar birbirine karýþýr ve taþlarý pirinçlerden ayýrmazsanýz, ne aðzýnýzda diþiniz ve nede kaybedeceðiniz bir þeyiniz kalýr. Artýk azgýnlaþan ve kabaran nefis komþusu, diðer komþularýný birbirlerinden izole ederek yakar ve çürütür. Onlarýn çürüyen cüsse ve varlýklarýnda vücut bulan kurtlarý yemeye baþlar. Biri diðerinin lüzumu ve lazýmý durumuna gelmiþ olur ve bu yapýnýn ömrü ne kadar uzarsa, o kadar kalýcý ve izli olur.

Bu yapýnýn bozulmasý ancak diðer komþularýn yeniden dirilmesi ve cana gelmesiyle saðlanabilir. Bunun için gereken reçetelerdeki ilaçlar ve can sularý doðru seçilmelidir. Aksi halde komplikasyonlar geliþir ve artýk süreç iyiye ve güzele doðru yönetilip yönlendirilemez.

Bilindiði gibi, her toplumu meydana getiren temel toplumsal kurumlar vardýr. Bunlar toplumdan topluma deðiþiklik gösterdiði gibi, ayný toplum içerisinde zamandan zamana da deðiþiklik gösterir. Aile, din, ekonomi, eðitim, siyaset gibi toplumsal kurumlar ayný zamanda birer açýk sistem olma özelliklerine de sahiptirler. Kýsacasý kullandýklarý temel girdileri, bu girdilerin birbirlerini etkileyerek sonuçta bir ürünün elde edilmesini saðlayan iþlem boyutu olan bilgi iþlem boyutu ve bu iþlemler esnasýnda sürekli elde edilmesi gereken geribildirim ve neticede elde edilen bir ürün vardýr. Elde edilen gerçek ürünün hedeflenen ideal ürün olmasý sistemin baþarýsýný, ancak elde edilen gerçek ürünle hedeflenen ideal ürün arasýnda oluþan fark ise yaþanan sorunlara iþaret eder. Sorun, ya bilgi iþlem boyutunun yönetilmesiyle ilgili yada girdilerin defolu olmasýyla alâkalýdýr. Bu toplumsal kurumlarýn birbirleriyle çok yakýn iliþki ve etkileþimleri vardýr. Çünkü birisinin ürettiði iþlenmiþ mamul maddeler, bir alt toplumsal kurum veya sistemin temel girdileri olmaktadýr. Eðitim kurumu diðer toplumsal kurumlarýn ihtiyacý olan uzman, kaliteli ve donanýmlý insan kaynaklarýný yetiþtirir. Eðer bu kurumda sorun varsa, diðer toplumsal kurumlarýnýzýn çok saðlýklý olduðu düþünülemez.

Son günlerde ülke gündemini yoðun bir þekilde meþgul eden  siyaset kurumu ve baþka birtakým yapý veya deðiþen toplumun deðiþen kurumlarý arasýnda sürdürülen güç mücadelesi maalesef adeta kaybet-kazan ilkesini hakim kýlmaya baþlamýþtýr. Öyle görünüyor ki, bu mücadelenin kaybedenleri olmakla beraber, ülkemiz ve milletimiz temelinde kazananýnýn olmadýðý ve olmayacaðý kesindir. Þimdiden bunun emareleri ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Bu çok yakýcý bir ateþtir ve ancak suyla söndürülebilir. Ekrandaki egolar ve kontrol edilemeyen öfkeler acilen silinmeli, sadece ortak aklýn ürünü hak ve hakikatlere yer verilmelidir. Komþuluk haklarý daha muhkemleþtirilip, birinin varlýðý diðerinin varlýk nedeni olduðu bilincine ulaþýlmalýdýr.

Ordu-millet anlayýþý bu milletin temel güvenlik anlayýþýný yansýtýr ve asker ocaðý “Peygamber Ocaðý” olarak ulvileþtirilmiþtir. Þüphesiz bu kurum da zaman içerisinde öyle veya böyle evrilerek bu yapýnýn dýþýnda temayüller geliþtirmiþtir. Bu temayüller sonucu çeþitli kazalar da yaþanmýþtýr. Ýnþallah yaþanan musibetlerden nasihatler çýkarýlmýþ ve gereken tedbirler alýnmýþtýr.

Ancak þurasý da unutulmamalýdýr ki,  milletimizin ve ülkemizin varlýk sigortasý çok güçlü bir silahlý kuvvetleridir. Etrafýmýzda oynanan oyunlar ve gerçekleþen toplumsal çatýþmalar bu fikrimizin doðruluðunu teyit ediyor. Her sabah dünyayý ellerinde bir oyuncak gibi düzene koyan ve akabinde o düzeni bozan küresel güçlerin bölgesinde hesaplarý bozan bir Türk ordusunun olmasýndan ne kadar rahatsýz olacaklarýný söylemeye gerek yoktur. Böyle bir ordunun nasýl zayýflatýlacaðý ve millet nezdinde ki o güvenirliliðinin nasýl sýfýrlanacaðýný düþünelim. Böyle bir orduya dýþarýdan fiili bir müdahale yapamayacaklarýna göre baþka ve çok uzun süreli stratejilerin devreye sokulmasý gerekir. Ýlk aþama, ordunun millet ile olan baðlarýnýn zayýflatýlmasýdýr. Bu geçmiþ dönemlerde maalesef ziyadesiyle yapýlmýþtýr. Öyle bir hal olmuþtur ki, çocuðunu dualarla, kurbanlarla asker ocaðýna gönderen insanlar artýk göndermemek için türlü türlü çareler aramaya baþlamýþtýr. Ne kadar acýdýr ki, dünyada tek çocuðunu vatan ve millet için þehit veren anne, inancý gereði baþýndaki örtüsünden dolayý deðil askeri kurumlar, devlet kurumlarýna bile alýnmamýþtýr. Bu cinnet deðil de nedir? Ordumuzu bu noktaya getiren otoriteler ve mutlaka olmasý beklenen iradeler çok detaylý analizlere tabi tutulursa, bunu yaptýranlarýn arkasýndan bu ordunun yeniden düzene sokulmasý gereðiyle ilgili diðer taraf üzerine odaklaþtýklarý görülecektir. Doðal olarak halkýmýz da gözbebeði olan ordusunun yeniden makul sýnýrlarýna çektirilmesi talep ve beklentilerini canlandýracaktýr. Öyle de olmuþtur.

Bizim ordumuzun halkýmýzýn deðer ve normlarýyla, inançlarýyla olan yakýnlýðý veya uzaklýðý  bu oyunlarý milletimizin dýþýnda kurgulayanlarýn umurunda deðildir. Onlarýn tek hedefi; bu ordunun ne adýna ve hangi geçerli doðrular çerçevesinde olursa olsun, mutlaka zayýflatýlmasýdýr. Deðerli dostlar nihai olarak bu sürecin kazananlarýnýn da onlar olduðu açýk deðil midir? Þüphesiz geçmiþ dönemlerde milletin ordusunda olmamasý gereken anlayýþ sahipleri olmuþtur. Ýstisnalar hariç, bu ordu mensuplarýnýn doðal olarak vatan ve millet duyarlýlýklarýnýn tartýþýlmayacak kadar yüksek olduðu unutulmamalýdýr. Çünkü her ülkenin kolluk kuvvetleri milli olmak zorundadýr. Bakýn o gün askerlerimizle ilgili yapýlanlarýn doðrudan muhataplarýnýn, bu gün ayný durumla yüz yüze olduklarý ifade ediliyor. Eðer o gün yapýlanlar doðru olsaydý, o günün galiplerinin bu günün maðdurlarý olmamalarý gerekirdi. Yani, o günkü çatýþmanýn doðrudan taraflarý itibariyle kazananý yoktur ve bu gün tersi yaþananlarýnda ayný þekilde kazananý olmayacaktýr. Bu oyunlarýn kazananý oyun kuruculardýr ve onlarda bu milletin dýþýndadýr. Yeter artýk herkes eteðindeki taþlarý dökmelidir. Yada o taþlarý birbirimize deðil, bizleri birbirimize düþürenlere doðru atmalýyýz. Aklýn yolu aydýnlýktýr ve Paylaþýlmayacak þeyler de bellidir. Hata herkes içindir. Unutulmamalýdýr ki, hatalar ve yanlýþlarýn insaný doðruya yöneltme yaptýrýmlarý vardýr. Vicdanlarýn sesi halâ duyuluyorken, herkesim öz eleþtiri yapmalýdýr. Problemlerin sebepleri hissedarlarýna adalet ölçülerinde pay edilerek, uzaklýklar yakýn edilmelidir. Eðer bu sorun gerçekten ALLAH rýzasý, ülke ve milletimizin hayrýna çözülmezse bunun vebali altýndan dünya ahret çýkýlamayacak kadar aðýr olacaktýr.

Ne yazýk ki þu ana kadar, temelinde uzlaþma, paylaþma, fedakârlýk ve bazen de doðrular lehine feragat ilkelerinden bahsedilerek temelinde kazan-kazan ilkesinin olduðu anlayýþlar üzerinde duran çalýþmalara rastlayamadýk. Umarým bundan sonra bu uzlaþý ve kardeþliðin fiþekleri acilen atýlacak ve bu meyalde yazýlý ve görsel medyada anlamlý örneklere rastlanacaktýr. Ýnsanlar kolay yetiþmiyor. Ýster siyasi alanda ve isterse diðer alanlarda ortaya çýkan öncüleri yüce yaratan o millete bir lütuf olarak verir. Onlarda ait olduklarý milletlerinin ve genelde bütün mazlumlarýn makus talihlerini yenerek aydýnlýk ufuklarý aralarlar. ALLAH aþkýna birbirimizden korkmayalým. Çünkü bizleri korkutan ana kaynaklar hepimizin aklý ve iradesi dýþýndadýr. Bu ülkede yaþayan herkes kardeþtir. Bunu bozan herkim olursa olsun kalleþtir. Kimse kimsenin haini deðildir. Bu söylemler çok kolay baþvurulacak ifadeler deðildir. Bakýn ALLAH korusun, birisine kâfir denildiði zaman; eðer o kiþi bu sýfatý taþýyorsa diyenler açýsýndan sorun olmayabilir. Ancak öyle deðilse, bunu diyenin lafýnýn sahibi olmasý gerekir. Birbirimize bu ve benzeri ifadeleri kullanýrken çok ince eleyip sýk dokumalýyýz. Eðer ben birilerini çok aðýr suçlarla itham ediyorsam ve bunu da en saðlam kanýtlarýyla ispatlayamýyorsam, tehlike büyüktür ve sonunda o suçlarýn muhatabý kesinlikle ben olurum. Bu çok risklidir. Bu tür riskleri yaratanlar dönüp onlarý satýn almak zorundadýrlar. Ben bu ülkede ne yönetenlerin ve nede yönetilenlerin o suçlamalarýn muhataplarý olabileceðine inanmýyorum. Liderler ve öncüler kolay yetiþmez. Birbirimize sahip çýkalým, bir olalým, diri olalým, güçlü olalým. Herkes kendince ve inandýðý deðerler doðrultusunda bu aziz millete ve güzel ülkemize hizmet etme sevdasýndadýr. Bizim fýtratýmýz bunu gerektiriyor. Sevgi ve hoþgörü tüm zehirlerin panzehiridir.

Bütün zehirleri yok edecek panzehiri bol yarýnlar ümidiyle.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8159 Defa Okundu
2014-12-26

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır