KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝK YANLýþ BR DOðRU ETMEDð YERDE DOðRUYU ARAMAK

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÝK YANLýþ BR DOðRU ETMEDð YERDE DOðRUYU ARAMAK

 Ýki Yanlýþ Bir Doðru Etmediði Yerde Doðruyu Aramak

Kafkas haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Ýki Yanlýþ Bir Doðru Etmediði Yerde Doðruyu Aramak” yazýsý:

Ýyi veya kötü beklentilerin birbirini inadýna teyit ettiði  son günlerde, yaþanan olaylardan yola çýkarak toplumsal düzeyli ve olgular odaklý analizler ýþýðýnda, olaný sadece var olaný inceleyip, objektif analizler ve tarafsýz bir bakýþ açýsýyla ortaya koymaya çalýþýrken, bu sefer olgularýn doðurmaya baþladýðý sýra dýþý somut durumlar ortalýðý altüst etmeye baþladý. Olaylarla olgularý arasýnda zaman ve süreç odaklý etik veya ahlâk namusu zedelendiði zaman, gerçek olaylarýn doðurduðu gerçek olgulara sipariþ edilen suni tohumlamalý olaylar, sonuç veya süreç temelli deðerlendirmelerle anlaþýlamayacak kadar karmaþýk bir hal alýrlar. Doðurtulanla doðuran arasýndaki iliþkisizlik düzeyi, durumun anlaþýlabilirliðini de olumsuz etkileyerek; ineði almaz ve danayý da emmez konuma sürüklemektedir.

Buzaðýnýn alýþkanlýðý ve refleksi olan emmeyi gerçekleþtirememesi, ineðin artýk eskisi gibi süt veremediði anlamýna gelmekte olup, ineðe en sonunda annelik içgüdüsünü, danaya da emme güdüsünü kaybettirir. Dolayýsýyla doðal olarak ortaya çýkan son durum, bir yeniden sorgulama ve çatýþma durumudur. Bu çatýþmanýn kazananý yoktur ve taraflar bunu bile bile geri adým atamazlar. Çünkü geri atýlan her adým, diðer tarafýn niyet ve düþüncelerini onaylamak anlamýna gelecek ve o kayýp bu kayýptan daha etkileyici olacaktýr. Bir kere oklar yaylardan çýktýmý artýk normal hesaplamalarla geri dönmez. Mutlaka anormal bir durumun olmasý gerekir.

Sayýn Hükümet Sözcüsü ve Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný arasýnda yaþanan gerginlik,  kendilerinin hazýrladýklarý kaplara sýðmamaya ve hatta çok önemli bir debiyle taþmaya baþladý. Sayýn Baþbakan her ikisi de yanlýþ yaptýlar diyerek durumun vahametine iþaret ettiler ve anlaþýlan odur ki, tartýþmanýn taraflarý yapýlan bu iki yanlýþtan bir doðruyu nasýl çýkaracaklarýný düþünmek zorunda kalmýþlardýr. Elbette ki kolay bir iþ deðildir. Aþaðýsý sakal ve yukarýsý býyýk. Her ikisinin arasýna sýkýþan aðýzdan çýkanlar býyýktan uzaklaþsa sakala ve sakaldan uzaklaþsa býyýða doðru yol almýþtýr. Ortada duracak yer kalmamýþtýr ve tek çare; tükürüklerin sakala veya býyýða ulaþmadan muhataplarýnca çýktýklarý yerlerine geri döndürülmesi olmuþtur!.. Böylece sakalda, býyýkta derin bir nefes almýþlardýr. Eðer iki yanlýþtan çýkan doðru bu ise, anlaþýlan odur ki, iki yanlýþ bir doðru etmemiþtir. Medya huzurunda oynanan Rus Ruleti’nin mermilerinin miadý dolmuþ olacak ki, adý her ne olursa olsun oyun beklenen heyecaný ve   taraftar kýzýþtýrmayý saðlayamamýþtýr. Ancak ilerisi için önemli riskler yaratýlmýþ ve bu riskler de yine muhataplarý tarafýndan satýn alýnmamýþtýr. Yaratýlan riskler risk pazarlarýnda haraç mezat muhataplarýna çoktan havale edilmiþtir. Benim korkum, bu riskleri satýn alacaklarýn çok farklý gibi gözükecek yeni sahne oyunlarýný devreye sokacak kapanma süreçlerini harekete geçirmeleridir. Çünkü hazýrlanan kýlýflarýn içerilerinin doldurulmasý gerekiyor. Hemen bu tatsýz tahtýrevalli oyununun akabinde yaþanan Ýstanbul adliyesi baskýný kafa karýþýklýðýný yeni artçý þoklarla daha da içerisinden çýkýlmaz bir hale sokmuþtur. Tam bu sýrada ülke genelinde yaþanan elektrik kesintisinin hangi olasý ana þokun öncüsü ve ayak sesleri olduðu anlaþýlamamýþtýr. Tüm bu anlaþýlmazlýklarýn anlaþýlaný olan bir þey var ki, oda bu artçý veya öncü þoklarýn arkasýnda saklanan ana þoklarýn olma olasýlýðýdýr. Dolayýsýyla devlet erkinin bu olasýlýklarý göz ardý etmeden en ince ayrýntýsýna kadar analiz etmesi ve hiç vakit geçirmeden karþý tedbirleri almasý gerekebilir. Ýstanbul adliyesinde yaþanan rehin alma olayýnda duvarlara asýlan afiþler yanýltýcý olabilir. Yanýltýcý olmayacak tek þey; o teröristlerden en azýndan birisinin ifadesi alýnabilecek düzeyde etkisiz hale getirilmesi olacaktý. Birbirinin devamý olma ve ardýþýklýk ilkesine göre tasarlanan ve plânlanan terör eylemlerinin kamuflaj malzemeleri o saldýrýyý yapanlarýn zihinlerine yerleþtirilmiþ olma ihtimali ihmale gelmeyecek þekilde önemli ve anlamlýdýr. Burada ne gariptir ki, algýya düþürülen; sanki o saldýrganlarýn amacý, gezi olaylarýnda öldürülen Berkin Elvan’ýn öcünü almak þeklinde lanse edilirken, edindiðimiz öðrenmelere göre ise, þehit edilen savcý, gezi olaylarýnda katledilen insanlarýn ve hatta Berkin Elvan’ýn da ölümüne sebep olan þahýslarýn da peþindeymiþ ve oldukça önemli de kanýtlar elde etmiþtir. O zaman sorulmasý gereken soru; sayýn savcý neden öldürülmüþtür? Bu sorunun cevabý öyle bir çýrpýda verilecek bir cevap deðildir. Esasýnda bu sorunun cevabý, ilerleyen zaman dilimleri içerisinde farklý mekânlarda ve farklý derinliklerde verilecektir.

Meselâ Aðrýda yaþanan en son askerlerimize saldýrý olayý, bir þeyler fýsýldýyor gibi. Yaþanan menfur olayla ilgili olarak yazýlý ve görsel medyaya düþen boyutuyla çok þaþýrtýcý ve ürkütücü olduðu söylenebilir. Eðer birilerinin dillendirdiði gibi, askerlerimize yardým edilmiþse ve bu iyi niyetle yapýlmýþsa, takdir ederiz. Her þeye raðmen bu olayda cevaplanmasý gereken sorular olduðu unutulmamalýdýr. Cevaplanabilecek her soru, yeni bir olumsuzluðun önüne set çekecek demektir.

Dedik ya! Nasýl ki iki yanlýþtan bir doðru çýkmadýysa, yaþanan son olayda da iki ölü teröristten bir itirafçý çýkmamýþtýr. Gerçekleþtirilen menfur olayýn detaylarý, olayýn aktörleriyle beraber topraða gömülmüþtür. Keþke o teröristlerden alýnmasý gereken bilgiler elde edildikten sonra hakkettikleri en aðýr cezalarý verilebilseydi. Belli ki bu olay, kendi deðiþkenleri boyutuyla yönetilmiþtir. Anlaþýlýyor ki o baskýn deðiþkenlerin derin etkileri ilerleyen günlerde baþka baþka boyutlarda ve etki alanlarýný geniþleterek devam edecektir. Allah milletimizi ve ülkemizi kötülerin ve soysuzlarýn þerrinden korusun. Âmin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 27907 Defa Okundu
2015-04-19

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır