KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DEVLET SABRýNýN SýNýRLARý VE TERöR öRGüTüNüN öFKE KONTROLSüZLüðü

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         DEVLET SABRýNýN SýNýRLARý VE TERöR öRGüTüNüN öFKE KONTROLSüZLüðü

 Devlet sabrýnýn sýnýrlarý ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüðü

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in “Devlet sabrýnýn sýnýrlarý ve terör örgütünün öfke kontrolsüzlüðü” yazýsý:

Bilindiði ve yaþandýðý gibi zaman zaman adý deðiþse de, ülkemizin bir bölgesinde ikamet eden vatandaþlarýmýzýn sürekli dillendirilen birtakým demokratik ve kültürel haklarla beraber ekonomik ve sosyal kalkýnmaya alâkalý geciktiði düþünülen talep ve beklentilerinin karþýlanmasýna dönük, birtakým hukuki düzenlemeleri de kapsayan hizmetlere aðýrlýk verilmesi çerçevesinde temellenen çözüm süreci diye bir proje hayata geçilmiþti. Bu projenin devlet yetkililerimiz, yazýlý ve görsel medyanýn büyük bir bölümü kanalýyla halkýmýza yansýtýlan yüzünde, olmasý gerektiði gibi, insanýmýzý rahatsýz edecek herhangi bir olumsuz algý oluþmamýþ, herkes ve her kesim samimi duygu ve beklentilerle, terörün ülkemizden ebediyen çekilmesini, kardeþlik  ve eþit yurttaþlýk zemininde yok olmasýný beklemeye koyulmuþtu. Kýsacasý herkes elindeki ve eteðindeki taþlarý dökmeye hazýrlanýyordu. Bahse konu bölgelerimizde yaþayan insanlarýmýzýn yüzleri gülmeye, aþ, ekmek anlamýna gelen önemli yatýrýmlarýn yavaþ yavaþ zemim tutmaya baþladýðýný görmek gerçekten mutluluk kaynaðýydý. Ýnanýn içerisini vatan tuttuðumuz bu coðrafyanýn  havasýnýn ve suyunun tadýnýn bile deðiþmeye baþladýðýný hissediyorduk.

Dedik ya, bu sürece baþýndan beri karþý olan kesimler bile söylemlerini daha yumuþatarak bu sürecin gerçekten barýþ ve kardeþliðin tesis edilmesinde etkili olmasýný beklediklerini, ancak terör örgütüne kontrolsüz bir güvenin ileriye dönük sakýncalarý olabileceðini dillendirdiler. Benzer kaygýlar özellikle bölge halký arasýnda varlýklarýný sürdüren farklý siyasi yapýlar tarafýndan da dile getiriliyordu. Daha Ýslâmcý bu yapýlar; bölgenin çözüm süreci çerçevesinde tek temsilcisinin terör örgütü ve onun taraftarlarýnýn olduðu düþüncesinin tüm gerçeklikleri yansýtmadýðýný açýklýyorlardý. Bu manada bu farklý yapýlar arasýnda gerçekleþen ve 50 yurttaþýmýzýn canýna mal olan çatýþmalarýn etkileri halâ devam ediyor. O kesimler, süreç baþladýðýnda; bu stratejinin hatalý olduðunu, sadece terör örgütüne zaman kazandýracaðýný, terör örgütü kazandýðý zaman içerisinde Türkiye’ nin her tarafýnda önemli yýðýnaklar yapacaðýný, ilerde baþlatacaklarý çatýþma ve kendilerinin dillendirdikleri gibi  savaþ döneminde kullanacaklarý bomba ve mayýnlarý daðlara, taþlara ve yollara tuzaklayacaklarý anlamýna gelen tahkimatlarýn yapýlacaðýný, toplumun kin ve nefret tohumlarýyla daha derinlemesine kutuplaþtýrýlacaðýný, çok önemli miktarlarda silah ve mühimmatýn tüm büyük þehirlere nakledileceðini dolayýsýyla daha temkinli olunmasýnýn, ilerde ortaya çýkabilecek piþmanlýklar açýsýndan hayati bir gereklilik olduðunu da sürekli söylem haline getirdiler.  O gün o kesimlerin çözüm sürecine karþý olduklarý ve neden birlik,  beraberlik ve kardeþlik projesi olan bu çalýþmalara temkinli yaklaþtýklarý bir türlü anlaþýlmýyordu. Hatta bu kesimler hepimiz tarafýndan doðal olarak suçlanýyorlardý.

Ancak bu noktada yapýlan ve söylenen her þeye raðmen, devletimizi yöneten iradenin bütün bu ihtimallerin farkýnda olmadýðýný, süreci tamamen kendi akýþýna býraktýðý, alýnmasý gereken tedbirlerin örtülü veya açýk olarak alýnmadýðý yada kýsacasý kimsenin ne yaptýðýndan haberdar olunmadýðý  gibi maksadýný aþan söylemlerin de doðru olamayacaðýný ortaya koyma gereði, þu an içerisinde bulunduðumuz durum itibariyle her zamankinden daha fazladýr. Bu süre zarfýnda devlet erki tarafýndan nelerin yapýlýp, nelerin neden yapýlmýyor gibi gösterildiðini algý problemi olanlar açýsýndan anlaþýlýr hale getirmek mümkün deðildir ve binlerce yýllýk devlet geleneði olan ülkeler açýsýnda riskleri vardýr. Beyler, mücadele edilen terör örgütü, ülkemizin bir bölgesinde ve hatta ülkemizin her tarafýnda bu ülkenin asli unsurlarýndan olan, vatandaþlarýmýzýn öyle veya böyle evlerinde yetiþen, yine dýþ baðlantýlarýn manipülatif tesiri ile daða çýkarýlarak içlerine kin ve nefret tohumlarýnýn ekildiði beden tarlalarý haline getirilen çocuklarý ve gençleri de içerisinde bulunduruyor. Benim rahmetli nenem Ermeni katliamlarýný yaþamýþ, 93 Osmanlý Rus harbini ifade eden seferberlik dönemini yaþamýþ ve adý duyulmamýþ Nene Hatunlar dan birisiydi. Yaklaþýk 100 yaþýn üzerinde vefat ederken yanýnda babam ve amcamla beraber bende vardým. Rahmetli babam tam ruhunu teslim ederken elinde tesbihi ve gözleriyle namaz kýldýðýný anladýðým bu dev çýnara; “Ana þu ana kadar ne gördün?” diye sordu. Nenem de; “Oðul ne göreyim hiç, dün doðdum ve bugün göçüyorum. Ona üzülmüyorum amma ano oðlan yetim kalacak ona üzülüyorum” dedi. Kendileri yetim kalacaðýna üzüldüðü oðlu ile kalýyordu ve bu amcam babam dan küçüktü. Ancak o da yaþýný baþýný almýþ ve torun sahibiydi. Anne-baba ve çocuk arasýndaki baðlar bizim toplumumuzda iþte bu kadar ayrýlmaz ve güçlüdür. Evlat her zaman özellikle ananýn gözünde daha çocuktur. Deðerli kardeþlerim bu mücadelenin ne kadar hassas olduðu buradan anlaþýlmýyor mu?

Terörle mücadelenin en hassas ve zor boyutu da burasýdýr. Neticede top yekün bir kalkýþmaya meydan verecek uygulamalardan kaçýnmak zorundasýnýz. Devlet ve millet baðýný zayýflatacak algýlara meydan veremezsiniz. Çünkü bu terör faaliyetlerinin arkasýnda, yanýnda ve yöresinde olan karanlýk güçlerin ellerinde ihmal edilemeyecek düzeyde imkân ve fýrsatlar vardýr. Zaten bunu her seferinde ortaya koyuyorlar. Bu süreçte karþýnýzda olanlarýn hepsinden daha zeki, daha güçlü, daha þefkatli, daha birlik ve beraberlik içerisinde ve daha hukuk devleti olmak zorundasýnýz. Ýþte bütün bu faktörler sizin davranýþlarýnýzý kontrol etmesi gereken temel deðiþkenlerdir. Burada terör örgütüne ve onun yandaþlarýna devlet samimiyetine ve ciddiyetine yakýþýr bir fýrsat verilmiþtir. Bu fýrsat; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve farklý etnik yapýsý, farklý dini, farklý dili, farklý kültürel deðerleri boyutuyla büyük Türk Milletini meydana getiren zenginlik unsurlarýnýn ana bütünü meydana getiren eþit paydaþlarýn görev ve sorumluluklarýnýn farkýna varmalarýný saðlayacak bir fýrsattý. Bu fýrsat; beynelmilel haçlý ve Siyonist güçlerin bu milleti zayýf düþürüp parçalama niyet ve eylemlerinin anlaþýlýp karþý tedbirlerin alýnmasýna imkân saðlayacak bir fýrsattý. Bu fýrsat; “Kürt Türk Kardeþtir, Bunu Bozan Kalleþtir” düþüncesinin hayata geçirilmesini saðlayacak bir fýrsattý. Bu fýrsat; devletin sahip olduðu küresel güç ve bu güce baðlý ancak mutlaka sýnýrlarý da olan sabrýnýn çok aþýrý zorlandýðý zaman sýnýrlarýný koyarak gereken tedbirleri en þiddetli boyutuyla ortaya koyabilecek iradeye sahip olduðunun anlaþýlmasýný kolaylaþtýracak bir fýrsattý. Bu fýrsat kuzgunlarýn baþýna üþüþecek leþ býrakmadan devleti baþa getirecek bir fýrsattý. Velhasýlý bu fýrsat; Bu ülkede yaþayan her þahsýn ve farklýlýðý ne olursa olsun toplumsal yapý ve gruplarýn devlet erki karþýsýnda eþit yurttaþlar olduðunun ve her türlü hak ve sorumluluklarýn kullanýlmasýnda yer ve pozsiyon itibariyle eþit olduklarý bilincini ve demokrasi kültürünün daha fazla geliþtirilmesine verilmiþ bir fýrsattý…

Son günlerde patlak veren terör olaylarýna bakýldýðýnda, bu fýrsattan gerektiði ölçüde yararlanýlmamýþ olduðu anlaþýlýyor. Þüphesiz ki devlet, musibetlerden dersini almýþtýr. Çünkü musibetler ders alýndýðý zaman anlamlý ve deðerlidir. Artýk gelinen noktada yasama, yürütme ve yargý erkleriyle þekillenen devlet, milli birlik, beraberlik ve kardeþliði sarsmaya yönelik her türlü terörü durdurmak zorundadýr. Terör örgütü mensuplarýnýn girdiði yolun çýkmaz bir yol olduðu açýktýr. Umarýn en kýsa zamanda bölge ve ülke insanlarýmýzla ayný objektif düþüncelerle ellerindeki silahlarý býrakýr ve bu ülke ve millete en az herkes kadar sahip çýkarlar ve bunu dosta düþmana en etkili bir biçimde haykýrýrlar. Bu kesinlikle çok zor deðildir. Artýk yeter! Anneler hakikaten aðlamasýnlar. Þöyle bir teröre ara verin ve on, on beþ dakika düþünün. Ýnandýðýnýz deðerlerinizi, ailenizi, annenizi-babanýzý, kardeþlerinizi, eþ dost ve akrabalarýnýzý düþünün. Hatta kendi geleceðinizi ve varsa sevdiðinizi düþünün. Ýlerde kurmayý hayal ettiðiniz evinizi, yuvanýzý ve çocuklarýnýzý düþünün. Elbette ki sorunlarla dolu bir dünyada yaþýyoruz. Bu sorunlarýn çözümünde silah ve terörden çok daha etkili ve mutlaka sonuç alýcý yöntemler vardýr. Herkes ve toplumun her kesimi bunu istiyor. Sizin bizim ve ülkemizin düþmanlarý aynýdýr ve ayný beklentiler içerisindedirler. Onlara fýrsat vermeyelim. Bunlarý saðlayacak koþullar ve aktörler de vardýr. Her þeye raðmen halkýmýzýn ortaya koyduðu iradeye sahip çýkalým ve onlarýn alanlarýný geniþletelim. Bu ülke hepimizin. Hiç kimsenin ayrýcalýðý ve üstünlüðünün olmadýðýný anlayalým ve anlatalým. Ýnsan ömrü çok uzun deðildir ve beklentilerimizin tamamýný karþýlayacak kadar kâfi deðildir. Hiç deðilse ömür süremize sýðdýrabildiðimiz güzellikleri birlikte yaþayalým. Bu toplumdaki farklýlýklar ancak birbirlerini var eden deðerlerdir. Bizler ayrýlmaz bütünün ana parçalarýyýz. Nerede birimiz varsa ötekimizde oradadýr. Bizler hepimiz birbirimize verilmiþ nimetlerdir. Kendi elimiz ve irademizle bu nimetleri cezaya dönüþtürmeyelim.

Belirttiðimiz fýrsatlarýn hayata geçirilmesi için bu süreç hayata geçirildi ve çatýþmasýzlýk dönemine girilerek terör örgütünün silah býrakacaðý ve ülkemizi terk edeceði dillendirilmeye baþlandý. Bu süreçte çok üst düzeyde siyasi otoriteye baðlý yetkililerimiz; terör örgütünün kendilerini aldattýðýný, silah býrakmak ve ülke dýþýna çýkýlmasý gibi beklentilerin karþýlanmadýðýný, aksine kýþlasýna ve karakoluna çekilen güvenlik kuvvetlerinin milletçe içerisine girilen beklentilerin ha bugün ha yarýn ortaya konulacaðýna olan inancýndan dolayý terör örgütünün davranýþlarýyla ilgilenmediði gibi gözüken ama gerçekte tabiî ki kontrolün bir türlü býrakýlmýþ olmadýðý bir davranýþ sergilediði algýlandý. Bu samimi ve belki devlet millet kaynaþmasýný saðlayacaðýna inanýlan beklentiler karþýlanmadýðýndan dolayý devlet sabrý da taþýrýldý.

Þu an itibariyle geldiðimiz noktada baþlatýlan çatýþma ve terör olaylarýyla bu süreç beklendiði gibi deðil, beklenmediði gibi bir yol izlemeye baþlamýþtýr ve baþýndan beri çekincelerle yaklaþanlarýn öngörülerinin ne yazýk ki anlamlý olduðu algýsý yerleþmeye baþlamýþtýr. Sanki terör örgütünün bu süreçte niyet ve beklentileri tam olarak deþifre edilememiþ gibi gözüktüðünü iddia edenler var. Bu çevreler, örgütün gerekli tahkimat ve hazýrlýklarýný yapmak için kazanmasý elzem olan zamaný kazanmaya oynadýðý ve bunu da kendince saðladýðýna inanarak eylem yapmaya baþladýðý gibi bir düþünce geliþtirdiler. Örgütle ilgili elbette ki niyet analizleri fazlasýyla yapýlmýþtýr. Kimse burada þüpheye düþmesin. Devlet güçlüdür ve ABD’ nin de itiraf ettiði gibi artýk bölgesinde oyun kuran küresel ve nükleer bir güçtür. Devlet bu gücünün farkýnda olarak ve kendisine güvenerek çeþitli ihtimallere belki biraz taviz vermiþtir. Aslýnda bir devlet zafiyeti söz konusu deðildir. Öyle olmadýðý þu an itibariyle yürütülen operasyonlardaki kararlýlýðýndan da anlaþýlýyor. Eðer öyle olsaydý bu devletin var olmasý düþünülemezdi.

Her gün gelen þehit haberleri hepimizin yüreðini yakýyor. Ateþ düþtüðü yerleri kýp kýzzýrik ederek yakýp geçmiyor, hep kavurduðu yerlerde kalýyor. Günahkâr biri Cehenneme girdiði zaman, bedeni yanýp kül olduktan sonra, yeniden baþa dönüp tüm bedeni yenilendikten sonra bir daha yanýp kül olma devam ettiði anlatýlýyor. Ýþte durum tam da buna benziyor. Analarýn acýsý buna benzetilebilir. Keþke o mayýn ve bomba tuzaklarýna karþý etkilenmeyecek kadar dayanýklý ve saðlam araç ve gereçler olsa da bu üzücü can kayýplarý da yaþanmamýþ olsa.

Toplumsal olaylarýn maddi yanlarýndan çok psikolojik yanlarý önemlidir. Karþý tarafýn motivasyonunun daðýtýlmasý ve kendisinin daha fazla motivasyon geliþtirmesi çatýþmalarýn sürdürüle bilirliðini doðrudan etkiler. Dolayýsýyla terör örgütleri de içerisinde bulunduklarý zor durumlarý hep gizlerler. Bu bir çatýþma psikolojisidir. Dolayýsýyla hangi terör örgütü olursa olsun güçlü ve binlerce yýllýk devlet geleneði olan bir devletle baþa çýkmasý söz konusu deðildir. Eðer terör  örgütünün tüm imkân ve kabiliyetleri imha ediliyorsa, örgütün giriþtiði ve geliþtirdiði yeni hamleler neyin nesi oluyor?  Diye soru soranlar varsa, bunun bire bir gerekçelerinin ne olduðu gibi çok ince ayrýntýlarý ancak ilerde tarih yazabilir ve tarihçiler de yorumlayabilir. Þu an itibariyle halktan bizler gibi birilerinin çok iddialý yaklaþýmlarý doðru olmayabilir.

Ýpte oynayan cambaza baktýrýlarak, atý alanýn Üsküdar’ ý geçmesinin saðlandýðý dönemlerden geçiyoruz. Etrafýmýz ateþ çemberiyle sarýlýdýr ve bizim dýþýmýzda ve etrafýmýzý kuþatan coðrafyalarda çok önemli geliþmeler yaþanýrken bize içeride cambazlara baktýran dýþ mihraklar, kendi iþlerini kolaylaþtýrmaya çalýþýyorlar. Halkýmýzýn iradesini temsil yetkisini almýþ olan siyasiler, kendilerini meþgul edecek koalisyon, yeni seçimler, yeni adaylar, dolarýn deðer kazanmasý, Türk Lirasýnýn deðer kaybetmesiyle uðraþtýrýlýyorlar. Orasý öyle de, peki halkýn iradesini üzerlerine almýþ olan bu siyasilerin hiç mi hatasý yoktur? Elbette ki vardýr. Belki de bu yaþanan terör olaylarý siyaset kurumunun da kendisini sorgulamasýna imkân ve fýrsat verecektir. Hatta zorlayacaktýr. En son kurulan seçim hükümeti çok önemli ve oldukça anlamlýdýr. Ýnþallah ülkemiz ve milletimiz için hayýrlý olur.

Geçmiþten gelen siyaset anlayýþýna balý olarak siyaset kurumu, sadece seçime endeksli siyasetlerle meþgul. Diðer yanda milli birlik ve beraberliðin sabote edilmesine ve böylece içeride yaratýlan sorunlarla meþgul olmamýz saðlanýrken, dýþarýda her gün yeni senaryolar sahneye konuluyor, devletler yýkýlýyor ve yeni devletçikler kuruluyor. Ýran’ ýn bile terörö örgütüyle yakýnlaþmasýnýn anlamý budur.

Sonuç olarak, ülkemizin ALLAH korusun yangýn yerine dönüþtürülmeye çalýþýldýðýnýn  farkýnda olacak ve oyun kurucularýn oyunlarýný boþa çýkartabilecek öngörü sahibi ve alanlarýnda üst düzeyde yetiþmiþ uzman kiþilere de siyaset kurumunda daha fazla rol verilmesi ihtiyacý meydandadýr. Bulunduklarý çalýþma alanlarýnda ve bölgelerde tek baþlarýna doðrularý ve sadece gerçekleri hiç korkmadan dile getiren, “eðer bildiklerimi ve görebildiklerimi milletim adýna dile getirmezsem, ALLAH hesap sorar” mantýðýný kendilerine düstur haline getiren bu kiþilerin mutlaka aranmasý ve bulunmasý gerekir. Elbette ki siyaset kurumunda rol sahibi siyasi partiler içerisinde, bu duyarlýlýðý dile getiren politikacýlarýn olduðu inkâr edilemez. Ancak daha etkili olunmalýdýr.

Önümüzde gerçekleþecek seçimlerde kesinlikle halkýn oy verebilirliðinin daha yüksek olduðu daha donanýmlý adaylara rol verilmelidir. Bu yetenek ve kabiliyette olan insanlarýn belki de aday adayý olabilecek maddi birikimleri yoktur. Çalýþtýklarý kurumlardan istife ederek birkaç ay maaþ almadan ailesinin geçimini saðlama þanslarý olmayabilir. Bu tür insanlarýn farkýna varýlmasý çok zor deðildir. Aslýnda bu kiþilerin farkýna varmak istemeyen siyasetçilerin her þeye raðmen seçilebilmelerinin arkasýnda da o insanlarýn bireysel olarak yürüttükleri mücadeleler ve çalýþmalarýn olduðu bilinmelidir. Bir önce yapýlan seçimlerde, halkýn beklenen ve çok muhtemel olan oylarýný alamayan adaylar üzerinde ýsrar edilmemelidir. Mutlaka bu noktada çok geniþ ve sadece parti il yönetimlerinin sýnýrlý yönlendirmelerine baðlý kalýnmamalýdýr. Çünkü birçok ilde parti il yönetimlerinin  adeta  ahbap dayý iliþkileriyle yönetildiði, çok deðerli ve gerçekten hiçbir karþýlýk beklentisi olmadan inandýðý deðerler doðrultusunda hizmet veren ve asla ümitsizliðe düþmeyen þahsiyetlerin bilinçli olarak küstürüldüðü yeniden hatýrlanmalý ve araþtýrýlmalýdýr. Kýsacasý bu tür olumsuzluklara fýrsat verilmeden gerekli tedbirlerin alýndýðý bir adaylýk süreci organize edilmelidir. Diðer yandan,  daha marjinal ve kapalý siyasi anlayýþ ve partilerin toplumun her kesimini temsil kabiliyetlerinin geliþtirilmesi ve kýsacasý Türkiye partisi olma çaba ve pozisyonlarý önemsenmeli ve mutlaka desteklenmelidir. Hiç kimsenin tek bayrak, tek vatan ve farklý etnik yapýlardan oluþarak ortak bütün olan tek millet noktasýnda hemfikir olunan ötekileri yok sayma lüksüne ve iradesine sahip olamayacaðý bilinmelidir.

Þu anda ülkemizde oynanan demokrasi oyunu çerçevesinde takýnýlan tutum ve ortaya konulan davranýþlarýn çoðu, içeriden ve kesinlikle dýþarýdan kurgulanýp tasarlanan oyunlarýn senaryolarýnýn rol paylaþýmlarýndan baþka bir þey deðildir. Oyun kurucularýn oyunlarýnýn arka plânda gizlenen gerçek niyet ve hedeflerinin ortaya çýkarýldýðý derin deðerlendirme ve analizler daha fazla ihtiyaç vardýr. Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarýnda birbirlerinin savaþ karþýtlarý gibi savaþan taraflarýn el altýndan aralarýnda anlaþarak taraflarýn yanlarýnda bulunan müttefiklerinden bazýlarýný saf dýþý býraktýklarýna þahit olunmuþtur. Günümüzde de ayný þekilde Irak ve Suriye’de birbirleriyle karþýt taraflar gibi cephe açan taraflarýn, geliþtirdikleri ortak ve nihai hedeflerin gerçekleþmesi için ayný tarafta yer aldýklarýna da þahit oluyoruz. Ülkemize yapýlan bazý terör saldýrýlarýnda da benzer organizasyonlara rastlandýðýný bu ülkeyi yöneten siyasilerin dile getirdikleri unutulmamalýdýr.

ALLAH ülkemizi ve aziz Milletimizi korusun ve yüceltsin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3114 Defa Okundu
2015-08-30

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır