KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝMANýNA VE AKLýNA SýðýNANLARLA NADýNA VE þEYTANLARýNA SýðýNANLARýN FARKý!...

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ÝMANýNA VE AKLýNA SýðýNANLARLA NADýNA VE þEYTANLARýNA SýðýNANLARýN FARKý!...

 Ýmanýna ve aklýna sýðýnanlarla inadýna ve þeytanlarýna sýðýnanlarýn farký!...

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Ýmanýna ve aklýna sýðýnanlarla inadýna ve þeytanlarýna sýðýnanlarýn farký!...” yazýsý;

ÝSTÝKLÂL MARÞI

Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

***

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal!

Kahraman ýrkýma bir gül... Ne bu þiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal;

Hakkýdýr, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

***

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!

Kükremiþ sel gibiyim: Bendimi çiðner, aþarým;

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam taþarým.

***

Garb’ýn afakýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar;

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar,

‘‘Medeniyet!’’ dediðin tek diþi kalmýþ canavar?

***

Arkadaþ! Yurduma alçaklarý uðratma sakýn;

Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn.

Doðacaktýr sana va’dettiði günler Hakk’ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.

***

Bastýðýn yerleri ‘‘toprak!’’ diyerek geçme, taný!

Düþün altýndaki binlerce kefensiz yataný.

Sen þehid oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný:

Verme, dünyalarý alsan da, bu cennet vataný.

***

Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda?

Þüheda fýþkýracak topraðý sýksan, þüheda!

Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da Huda,

Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda.

***

Ruhumun senden Ýlahi þudur ancak emeli:

Deðmesin ma’bedimin göðsüne na-mahrem eli;

Bu ezanlar -- ki þehadetleri dinin temeli --

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

***

O zaman vecd ile bin secde eder -- varsa -- taþým;

Her cerihamda, Ýlahi, boþanýp kanlý yaþým,

Fýþkýrýr ruh-i mücerred gibi yerden na’þým!

O zaman yükselerek Arþ’a deðer, belki, baþým.

***

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilal!

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helal.

Ebediyyen sana yok, ýrkýma yok izmihlal:

***

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet;

Hakkýdýr, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY

Beste : Osman Zeki Üngör

            Milli þairimiz Rahmetli Mehmet Akif Ersoy’ un bu milli marþý yazdýðý dönemlerden geçiyoruz. Rahmetli; “ALLAH bana bir daha böyle bir marþ yazdýrmasýn” demiþlerdi. Bana göre fikir, söz, tutum ve davranýþlarýyla gelmiþ ve geçmiþ en önemli medeniyet analistlerinden olan Ersoy, yaþantý, tecrübe ve deneyimlerine dayalý olarak edindiði altýn deðerindeki kazanýmlar çerçevesinde, sadece çýkar hesaplý kendi varlýðýný korumak için ötekileri yok edici ve öldürücü Batý Medeniyetini ana hatlarýyla ortaya koyan, bugün dahi kirletilen ve silinmeye yüz tutmuþ hafýzalarý cana getirecek can suyu eserler ortaya koymuþtur. O’nun o zaman dillendirdiði o necip millete bugün düþen tek þey; ruhunu gergef gergef iþleyerek vücuda getirdiði eserlerini yeniden gözden geçirmek, Hakka ve Hakikatlere tutunarak dirilmek ve yeniden o eski duyarlýlýk ve ihtiþamýyla ayaða kalkmaktýr. Bu ayaða kalkýþ, Rahmetli Necip Fazýl Kýsakürek’ in; “Yüz üstü çok süründün, Ayaða Kalk Sakarya” dizelerinde olduðu gibi bir ayaða kalkýþtýr. Bu insan oðlu insanlarýn elmaslaþtýrdýklarý; “Vatan ve Millet Sevgisi” þüphesiz imanlarýnýn gereðidir. Öyle ya!... “Hübbül Vatan – Minel Ýman”….

            Eðer bugün o muhteþem düþünce ve fikir bayraðý hayatta olsaydý, acaba þöyle mi derdi diye düþünüyorum:

            Eyvah!.. Eyvah!.. Eyvah!.. Bu Yükselen yakýcý alevler Ýslâm Coðrafyasýnýn mý?..             Dumaný içe ateþi dýþa tutuþup közlenen sahipsiz deðerler Millet hafýzasýnýn mý?..              Nedir bu haliniz? Böyle olmamalýydýnýz! Hani biz Hilâli Haça boðdurmamýþtýk!..

            Yoksa; Malazgirt, Çanakkale ve Sarýkamýþ destanlarýnýn henüz dile gelmeyiþi mi?

            ***

            Bedrin Aslanlarý gibi Ýslâm için tek vatan tek bayrak tek millet diyen o yüce nesil

            Aman ALLAH’ ým þu hale bak! Haçlar Hilâle çökmüþ o necip nesil sefil mi sefil!..

            Korkmuþsun ya sönüyor þafaklarýn, kesmiþsin takatýný göklerde yüzen al sancaðýn

            O sönmeyen tek millet ocaðýný arýyorum tüttürmek için olayým sonuna kadar kefil!..

            ***     

            Taktikler deðiþmemiþ, niyetler ayný, deðiþen sadece yer zaman ve piyonlar olmuþ

           Can sularý verilmemiþ, Çanakkale’de yeþeren o iman çiçekleri kurumuþ ve solmuþ

Toplum ormaný çok ýsýnmýþ, þimdi daha kolay yok etmek için tutuþturup yakmak             Tezgâh açýk dolmuþ tuzakla yollar,  sen kaldýrmýþsýn idamý sehpa sana   kurulmuþ

            ***                 

            Unutmuþsun Kerbelayý; ders almamýþsýn Çanakkale den, Sarýkamýþ’ tan ne diye?             Ýþte bundan dolayýdýr, düþtüðün girdapta çýrpýnarak boðulmak sana kalan hediye                     Celladýný seçmiþsin düþtüðün darlardan el verip belki çýkarýr diye darlýktan feraha

            Kardeþi kardeþe düþürmüþler, niye anlamadýn ki bak  aslaný boðdurmuþsun kediye

            ***

            Düþünceyi sýfýrlamýþ hafýzayý silmiþsin fikir yok zikir de yok talimatlar þom aðýzdan

            Gören gözler ve duyan kulaklardýr beynin ilham kaynaðý suyu ayýramazsýn ki buzdan

            Kimler oturmuþ þu adaleti daðýttýðýn sofralarýna? Heyhat! Þimdi tilkiler mi besleniyor?

            Durum vahim hal aðýr  çare dersin de yýlana el uzattýðýn anlaþýlýyor kokuttuðun tuzdan

            ***

            O gün ýþýk tuttuk ya yolunuza gözünüz görsün kulaðýnýz  duysun iman þahlansýn adýna

            Biz kayýtlarý tutmuþtuk ya gel tazele hafýzaný varacaksýn o muhteþem deðerlerin tadýna

            Korkma sönmeyecek bu þafaklarda yüzen al sancak ebediyen ama titre ve kendine gel

            Hilâl Haça boðulmaz Ýlâhi adalet var sakýn ha ümitsiz olma çalýþ ermek için muradýna

            Þüphesiz ki milli þairimiz bunlarý veya bunlara benzer þeyler söylerdi. Hatta çok daha fazlasýný ima ederdi. Þüphesiz ki çok zor günlerden geçiyoruz. Ancak þurasý hiç unutulmamalýdýr ki, bu zor günlerin üstesinden gelecek tarihi birikimlere sahip büyük bir milletin mensuplarýyýz. Mesele aklýmýza ve imanýmýza vurulan prangalarýn paramparça dilmesidir. Ötesi kolaydýr. Çünkü aklýn yolu birdir ve bu biri çoðulculuk adýn sýfýr etkili birlere bölüþtürmeye çalýþanlarýn maskeleri düþmeye baþlamýþtýr. Þu ana kadar kullandýklarý türlü türlü maskelerini düþüre düþüre artýk en son maskelerine sýra gelmiþtir. Bundan sonra kullanacaklarý maskeleri de kalmamýþtýr ve kabarttýklarý milli öfke ve nefretin derinliklerinde boðulup gideceklerdir. Hiç kimse dünyevi gurur, kibir ve masonik/simonik çýkar adýna þeytanla nikâh yapamaz. Eðer yaparsa doðuracaðý ve milletin baþýna bela ettikleri çoðulculuk misali poligamik töretmeler ayný oyunun parçalarý olacak ve firavunlar döneminde yaþayan azgýnlar gibi firavun tebalarý olacaklardýr. Çünkü günümüzde madde zamana oynamakta ve bütün zamanlarýn kavrayýþý içerisine girmeye çalýþmaktadýr. Ýster yazýlý ve isterse görsel olsun sanal imaj yaratýcý medya gücünüz ne olursa olsun, bu niyet ve çabalarý daha fazla sürdürülebilir yapamazýnýz. Neticede bu topraklarda yetiþmiþ ve adlarý; Ahmet, Mehmet, Sait, Ali, Fatih, Ayþe, Fatma, Dilan, Boran, v.s. olan ve belki þeytanlarýna ve yaratýlan sanal öfkelerine yenik düþüp terör eylemlerini gerçekleþtirenler de hatalardan ve musibetlerden ders çýkaracaklar ve sonu felaket olan bu çýkmaz yoldan geri dönecekler ve tek vatan, tek bayrak ve etnik farklýlýklarý sadece zenginlik olarak birleþtiren Müslüman Türk Milleti nezdinde tekmillet olarak bu aziz vatan topraklarýnýn tamamýnýn herkes gibi sahipleri olduklarýnýn idrakine ulaþacaklardýr. Devlette sonuna kadar hukuk devleti olmaya devam edecektir. Ýþte o zaman, arada münafýklýk yapalar hak ettikleri cevabý alacaklardýr. Onlarýn söndürülen ocaklar ve kaybedilen canlar umurlarýnda deðildir.

            Çanakkale’yi hatýrlayalým, Sarýkamýþ’ý unutmayalým. Hiç kimse vatan ve millet adýna dede mahrumu deðildir. Bu kadar ortak deðere sahip toplumlar istese de birbirlerinden ayrýlamaz. Eðer öyle bir yola girilirse, hiç akla gelmeyecek travmalar yaþanacaktýr. Batý dünyasý inanç, kültür ve deðerler boyutuyla sýnýrlarý ortadan kaldýrýp, kullandýklarý ortak para birimiyle de bir ölçüde hayata geçirdikleri daha çok ortaklý birliktelikleri saðlamlaþtýrýrken, ötekileri bölüp parçalamaya çalýþýyor. Burada kazanan bölünüp parçalananlar deðil, sadece bölüp parçalayanlar oluyor. Irak ve Suriye gözümüzün önündedir. Fazla lafa da hacet yoktur.

            Kiminle yatarsanýz onlarla kalkarsýnýz. Beyler dinsizle, imansýzla, Yahudi ile, Hýristiyan ile ve terörist ile yatýp herhalde vatansever ve Müslüman ile kalkamazsýnýz. Ýçerisinde bulunduðumuz bu nazik zamanlarda mankurtlaþmýþ cüce ve kýllý beyinler  böyle þeytani bir çaba içerisine girmiþ gözüküyorlar. Hiç utanmadan ve arlanmadan da aðýzlarýnda baþka sakýzlar çiðnemeye devam ediyorlar.  Çiðnedikleri sakýzlarý bu aziz milletin kanýndan beslenen ve baþýna belalar getiren senaryolarý yazan küresel patronlarýnýn aðzýndan almaktadýrlar. Sakýz ne kadar tükürüklü olursa beslenme o kadar hýzlý olmaktadýr ve bindikleri ana kucaðý olmayan arabalarýn sahiplerinin türkülerini söylemeye devam ediyorlar. Bir gün ayaða kalkacak halleri ve mecalleri kalmayacak ve sanýrým oturduklarý yerlere takýlýp kalacaklardýr. Gidiþatlarý onu gösteriyor. Ne diyelim, þeytanlarla izdivaç sonucu  kimin ne doðuracaðý önceden kestirilemez. Kürt-Türk kardeþliðinin arasýna giremeyecekler ve her zaman yaptýklarý gibi öz kardeþleri birbirlerine daha fazla kýrdýramayacaklardýr.

            Onlar oyun ve desiselerle Türkiye Cumhuriyetini Devletini kuru bir inat ve çýkmaz bir yol uðruna zayýflatmaya ve Türk Milletini faklý etnik temelde ayrýþtýrmaya dursunlar, bu büyük millet ayrýþmayacak ve inadýna bütün dünyaya bunu ispat edecektir. Özellikle Kürt Türk yakýn akrabalardýr ve kesinlikle kardeþtir. Þu ana kadar kardeþler arasýnda hiçbir kavga ve tecavüz olmamýþtýr. Her zaman ve her ailede olabilecek sorunlar olmuþ olabilir. Kardeþ kardeþe düþman olamaz. Her zaman ve her yerde bütün provokatörlere raðmen kardeþlik hukuku hakim olmuþtur ve olmaya da devam edecektir. Hepimiz ayný yolun yolcularýyýz. Daða, bayýra, saða, sola sapmanýn gereði de, yararý da yoktur.

            Önümüzdeki günlerde üniversitelerimiz eðitim ve öðretime baþlayacaklar ve bütün öðrencilerimiz bu kardeþlik hukukunu inþa etme çabasý içerisinde olacaklardýr. Dosta ve düþmana ders verip örnek olacaklardýr. Sahip olunan ve uðruna ölünen deðerlerin tamamý birbirinden etkilenmiþ ve hepsi herkesin deðerleridir. Hiçbir etnik yapýnýn deðer ve normlarý içe kapalý olarak oluþturulmuþ olamaz ve mutlaka farklý etnik yapý ve farklýlýklardan aldýklarý ve verdikleri vardýr. Denilebilir ki ortak olmayan hiçbir deðer olamaz. Zaten deðer ve normlarýn oluþum süreci de bunu doðruluyor. O halde herkes her þeydir. Yani Türk Kürt’tür ve Kürt de Türk’tür. Günümüzün etnik anlayýþý bunu orta koyuyor.

            Birlikte hayýr ve ayrýlýkta þer vardýr. Hep beraber þerri býrakmak ve hayra yönelmek zorundayýz. Vakit henüz geç deðildir ve zararýn neresinden dönülürse kârdýr. Baþka ne diyelim, gün ola harman ola ama Ýnþallah hayýr ola…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (‘KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4330 Defa Okundu
2015-09-17

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır