KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERöR VE SSTEMATK DENGELER SOSYOLOJS

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         TERöR VE SSTEMATK DENGELER SOSYOLOJS

 Terör ve Sistematik Dengeler Sosyolojisi

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in “Terör ve Sistematik Dengeler Sosyolojisi” yazýsý:

Küresel güçlerin küresel hesaplarýnýn yansýmalarý olarak ülkemize yansýyan sorunlarý, sadece içerden içeriye bakarak anlama þansýmýz yoktur. Eðer bizim yüzleþtiðimiz olaylar küresel ölçekli ise, yapýlacak analizler ve okumalar da küresel ölçekte yapýlmalýdýr. Yüce ALLAH evreni bir dengeler sistemi olarak yaratmýþtýr. Bunu anlamak için öncelikli olarak kendi madde ve manamýzdan yola çýkmalýyýz. Bildiðimiz gibi insan dediðimiz mükemmel varlýk biyo-psiþik ve sosyo-kültürel bir canlýdýr. Bu mükemmel bütün; psikolojik, sosyal, biyolojik ve kültürel boyut ve derinliklerden oluþur. Bu boyutlar arasýnda mükemmel dengeler vardýr. Ýnsaný eðitirken, iþte bu dengeleri bozmadan ve ona bütüncül yaklaþýlmasý ve onun bir bütün olarak yetiþtirilmesi gerekir. Dengenin bozulmasý, o mükemmelliðe daha yakýnlaþtýrýlmasý gereken varlýðýn kaybedilmesi anlamýna gelecektir.  Dengeleme zýtlar ve benzerler arasýnda olur. Ölçme ve deðerlendirmelerde de ayný kýyaslamalar ve karþýlaþtýrmalar söz konusudur.

Yaratýlmýþ evreni kendi olay ve olgularý çerçevesinde düþündüðümüz zaman, tarihsel bilinç ve bakýþ ýþýðýnda ayný dengelerin söz konusu olduðu unutulmamalýdýr. Ýnsanlýk tarihi sürecinde yaþanýlan olaylarýn, yani bire bir yaþanýlan somut durumlarýn renginin, deseninin, beklenen olgu boyutunun þu veya bu olmasý çok önemli deðildir. Önemli olan bu olay veya onlarýn olgu boyutlarýnýn dengeleyicilerinin ne zaman, nerede ve ne biçimde ortaya çýkacaklarýnýn kestirilmesidir. Mevlâna’nýn “her þey zýddýyla kaimdir” düþüncesi aslýnda iddiamýzý güçlendirmektedir. Maharet, neyin neyin zýddý ve muadili olduðunu anlayabilmektir. Eðer doðru anlaþýlabilirse, burada kargaþa veya kaosta aranamaz. Çünkü bu doðal ve sistematik bir süreçtir. Burada olasý kaos; zýtlarýn birbirinin gerçek zýddý olmayýþý, muadil diye sunulan ve ortaya çýkanlarýn esasýnda zýtlýklardan müteþekkil olmalarý veya suni ve sentetik yapýlandýrmalardan kaynaklanmaktadýr. Eðer ateþin yanýna zýddý olarak benzini koyarsanýz iþte burada kaos olur ve bu yapýlar birbirini itmez ve aksine çekerek daha korkunç kaoslar oluþtururlar. Halbuki ateþ ve suyun zýtlýðýnda herhangi bir kaos yoktur. Çünkü biri diðerinin dengeleyicisi ve yeniden düzene koyucusudur. Bu bakýþ açýsýyla; düzen ve düzensizlik, kararlýlýk ve kararsýzlýk, savaþ ve barýþ gibi kavramlarýnda çalýþtýrýlabileceði akla gelebilir.

Bu gün içerisinde bulunduðumuz dünyada yaþanýlan küresel ölçekli toplumsal olay ve olgularýn mutlaka akabinde ortaya çýkmasý mukadder olan karþýlýklarý, yani dengeleyicileri veya yaratýlýþtaki sistematik dengelere benzeyen karþýt deðerleri veya olasý muadilleri vardýr. Bu deðerler þaþmaz bir þekilde birbirlerini ortaya çýkarýr ve var eder, muadilleriyle de bu varlýðýn devamlýlýðýný saðlar. Bundan kaçýþ yoktur. Çünkü evren dediðimiz sistemin iþleyiþi de buna baðlýdýr. Bu adeta bir raylý sistemdir ve hep git geller vardýr. Kýsacasý her gidin bir geli vardýr. Sistemin iþleyiþini saðlayan ana motor bu þekilde sistematik bir yapý arz etmektedir. Ateþin var olduðu ve çalýþtýðý bir dünyada suyun olmamasýnýn ne anlama gelebileceði, hastalýðýn olduðu bir dünyada ilaç ve çarenin olmayýþýnýn neyi ifade edebileceði, varlýðýn olduðu bir mekânda yokluðun hiç olmadýðý ve bilinmediði bir yaþamýn nasýl olabileceði iyi düþünülürse sanýyorum ne demek istediðim daha net olarak anlaþýlacaktýr. BU sistematik yapýyý belki diðer saydýðýmýz kavramlarla olduðu gibi, “ödül ve ceza” ikilemiyle de açýklayabiliriz.

Çok eskilere gitmeden daha yakýn örneklerden hareketle örneðin, eski Sovyetler Birliðinin  Afganistan’ý iþgalinin geleceðe dönük mukadder dengeleyicilerinin olacaðý kaçýnýlmazdý. Bu manada ön görüsü kuvvetli olan toplumlarýn bunu kestirmelerine baðlý olarak yapýlandýrdýklarý politikalarýnýn ne kadar doðruya yakýn olduðunu görebiliyoruz. Yada bu iþgalin muhtemel ödülü ve cezasýnýn neler olabileceðinin ortaya konulmasýnýn da ayný sonucu vereceðini söyleyebiliriz. Sovyetler Birliðinin Afganistan iþgalinin bence en önemli dengeleyicisinin bu imparatorluðun daðýlmasý, baskýcý komünist yönetimin ve materyalist anlayýþýn bir yerde çökmesi olduðunu iddia edebiliriz. Olaylar olgulara yansýyacak detaylarýyla iyi okunduðunda, bu doðal sonuçlara ulaþýlabilir. Ancak eski Sovyetlerin Afganistan iþgaline sanal ve sentetik dengeler, karþýlýklar ve zýtlýklar olarak oralara Amerikalýlarýn askeri güçleriyle yerleþmeleri ve deðiþen Rusya’ya da Ortadoðu ve özellikle Suriye’nin verilmiþ olmasý  gibi bir gerçekliðin ortaya çýkmasý, sentetik olarak yapýlandýrýlmýþ kaos kaynaklarýný da beraber getirmiþtir. Batýlý güçlerin; Afganistan’dan çýkmalarýnýn dengeleyicisi ve karþýlýðý olarak Ruslara verdikleri anlaþýlan Ortadoðu ve Suriye ödülünün, gerçek muadilleri, karþýlýklarý, zýt deðerleri ve sebepler alemini var eden gerçek sonuçlarý olmadýðý için; bu süreçleri plânlayanlarýn akýllarýna ve hayallerine bile getiremeyecekleri doðal ve mukadder karþýlýk ve zýt deðerlerin ortaya çýkmasýný zorladýklarý, yavaþ yavaþ ucundan ve kulaðýndan da gözükmeye baþlamýþtýr. Ýran’ýn batýdan ve doðudan koluna ve aklýna girilerek taþýndýðý Suriye’deki aktivasyonunun, dengeleyici karþýlýðýnýn bana göre savaþ ve çatýþma sahalarýnda test edilmesi, savaþ davranýþ biçimlerinin analiz edilmesi ve sonuçta hassas zaman ve mekân ölçümleriyle tepesine binilmesi olacaktýr. Bu akýbet Ýran’ýn kaçamayacaðý en doðal  akýbet olacaktýr. Çünkü Suriye ve Irak’ta oynanan oyunlarýn müteahhitleri batýlý ve doðulu güçlerdir. Ýran ise sadece taþeron bir firmadýr. Uzun sürede kazanacaðý fazla bir þey yoktur ve olamayacaktýr. Ýnsanlýk tarihi bunun gibi örneklerle doludur. Çok uzun süreli düþmanlýklarýn kaynaklandýðý  ve katliamlarla sonuçlanan çatýþmalarýn bu tür karþýlýðý olmayan birlikteliklerden kaynaklandýðý unutulmamalýdýr. Ýran’ýn Suriye bataklýðýnda zavallý satranç piyonlarý gibi sürüldüðü çatýþma alanlarýnda kaybettiði onlarca asker ve hatta general rütbesindeki elemanlarý çerçevesinde ayaðýndaki çorabýnýn sökülmeye baþladýðý düþünülebilir. Sökülen savaþ çoraplarýyla yalýn ayak kalacak bir Ýran’ýn çok yakýcý savaþ meydanlarýnda daha fazla yürüyemeyeceði gözden ýrak tutulmamalýdýr. Ýran’ýn þu an itibariyle Suriye ve Irak topraklarýnda giriþtiði taþeronluðun Ýsrail karþýtlýðýnýn muadili olamayacaðý, olsa olsa Ýsrail dostluðunun muadilleri olabileceði açýktýr.  Öyleyse; bu muadillerin çok belalý karþýtlarýný beklemelidir.

Bir zamanlar güzel ülkemizde de toplumumuzun bazý kesimlerine uygulanan ve çok istisna bazý zavallýlarýn iþtahlarýný kabartan zulüm ve baskýlarýn kime yarar ve kime zarar verdiði þimdilerde daha da netleþmiþtir. Bu netleþmeden kaynaklanan stratejiler, yeni ve gerçek muadillere ve zýtlýklara yol vermeye baþlamýþtýr. Ýnancýndan ve içselleþtirdiði deðerlerinden dolayý baþýndaki örtüsüne bakýlarak alýnmadýðý eðitim kurumlarýna ve üniversitelere artýk idareci ve öðretim üyeleri olarak döndükleri gerçekliði de ancak böyle izah edilebilir. Elbette ki yokuþlarý var edeni hemen akabinde gelen iniþler olduðu, çöküþlerin kapýlarýnýn genel olarak yeni yükseliþlere açýldýðý, musibetlerin çok deðerli nasihatler olduðu gibi gerçeklikler de oldukça anlamlýdýr. Ortaya çýkan yeni durumlara karþý alýnmasý gereken vaziyetlerin sürecin doðasýna uygun olmasý gerekir. Aksi halde kurulan doðal git-gellerin yönü ayný istikamete olur ve gitsiz geller ve geli olmayan gitler ortaya çýkar. Kýsacasý gidenler gelmez ve gelenler de artýk gitmezler.

Rusya’nýn Suriye’de DAEÞ diyerek muhalifleri bombalamasý sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn da samimi ve sade bir þekilde belirttikleri gibi, dönüp kendilerini de yakan bir ateþ haline gelmiþtir. Rusya’nýn düþen veya kendi açýklamalarýyla terörist bir saldýrý sonucu düþürülen yolcu uçaðý da, ifade etmeye çalýþtýðýmýz sistematik yapýyý akla getiriyor. Fransa Cumhurbaþkanýnýn kendi sarayýnda ülkemizde apaçýk terörist saldýrýlarda bulunarak binlerce kadýn, çocuk , sivil ve resmi vatandaþlarýmýzý katleden örgüt yöneticilerini misafir etmesi ve onlara kucak açmasýnýn doðal sonucu olarak, bu gün Fransýzlar seri terör saldýrýlarýna maruz kalmýþlardýr. Hani bizim inancýmýzda da vurgulandýðý gibi; zalimlerin zulümleri arþa ulaþtýkça Cenabý ALLAH ingýlazýný verir”. Ýþte bu ingýlaz ifade etmeye çalýþtýðým dengeleyiciler ve olasý, mukadder ve doðal karþýlýklardýr. Hiç kimsenin yaptýðý yanlýþlar ve zulümler yanlarýna kâr kalmayacaktýr. “Alma mazlumun âhýný çýkar aheste aheste” gibi özdeyiþlerin mutlaka karþýlýklarý vardýr. Esasýnda bunlar hep çýkmýþtýr. Ancak görecek göz ve duyacak kulak sahibi olmak gerekir. Eðer siz doðru yoldaysanýz, bu gidiþin karþýlýðýný alýrsýnýz. Bu sadece bir zaman ve mekân sorunudur. Batý dünyasýnýn yarattýðý ve yaygýnlaþtýrmaya çalýþtýðý Ýslâmofobisi, beklentileri olan Ýslâm düþmanlýðýndan öte belki de tam zýddý bir algýyý geliþtirecektir. Çünkü kurulan tezgâhlar tanýdýk ve bildik yapýlarýyla, oluþturmaya çalýþtýklarý sahte gerçeklikleriyle deþifre olmaya baþladýkça, bu beklentilerde tamamen zýt deðerleriyle yer deðiþecektir. Fransa’da gerçekleþen terörist saldýrýlar sonucunda kendilerince acýnýn paylaþýlmasý adýna dünyaca tanýnan binalarýný Fransýz bayraðýnýn renkleriyle aydýnlatanlarýn, kendileri açýsýndan barýþ dönemlerinde aleni bir þekilde her türlü desteði verdikleri teröristlerin gerçekleþtirdikleri kanlý eylemlerin kan ve gözyaþlarýný da iþte o binalardan yansýtmalarý gerekir. Papa’nýn bu saldýrýyý parça parça gerçekleþen üçüncü dünya savaþýnýn bir parçasý olduðunu açýklamasý da çok manidardýr. Eðer bu üçüncü dünya savaþýnýn bir parçasý ise, diðer parçalarýnýn hangileri olduðunu ve kimler tarafýndan desteklenip tezgâhlandýðýný da ortaya koymasý beklenir!..

Batý dünyasý hazýrladýðý senaryolardaki samimiyetsizliðinin bedelini er veya geç ödemek zorunda kalacaktýr. Elbette ki terörün hiçbir þeklinin kabul edilmesi söz konusu deðildir. Katledilen insanlarýn da bizler gibi yüce Rabbimizin yarattýðý kullarý olduðuna inanýyoruz ve böyle katliamlara maruz kalmalarýný kýnýyoruz. Artýk o insanlarýn yakýnlarýnýn ve tüm Fransýz halkýnýn bu sonuçlara maruz kaldýklarý politikalarý üreten yöneticileri de mutlaka sorgulamalarý gerekir. Ýsrail’in zulüm ve kabul edilemez iþkencelerine tebessüm edenlerin, hatta daha fazlasýný yapmalarýna destek verenlerin suyun akýþý gibi engellenemeyecek sonuçlarla karþýlaþtýkça uyanacaklarýna inanmak istiyoruz. Çünkü o vurgulamaya çalýþtýðýmýz doðal sonuçlar bu yöne iþaret ediyor. Ülke olarak geliþtirilen ve yürütülen iç ve dýþ politikalar eðer gerçekten olmasý gerektiði kadar doðru ise, durdurulamayan deðiþim ve dönüþümün, bunu destekleyecek pozisyona geleceði açýktýr ve durdurulamayacaktýr. Zaten ortaya çýkan yeni durumlar da sanki bunu destekler durumdadýr. Ülkemizde yürütülen terör mücadelesinin belki azýyla beraber doðru olduðunu, terör örgütlerinin amaçlarýna hiçbir þekilde ulaþamadýklarýný  ve asla da ulaþamayacaklarýný açýk bir þekilde ortaya koyabiliriz.

Bu gün dünyanýn geldiði noktada insanlýðýn sanki yeni bir toplumsal yapýya doðru yol aldýðýný ifade etmek gerekiyor. Belki 21. Yüz yýl bilgi toplumunun para eden temel deðer olan bilgi teknolojilerinin de yaþanan olay ve olgularla deðiþip dönüþerek daha doðal dengeler bütününden oluþacak mekanik bir toplumsal yapýya doðru evrildiðini gözlemliyoruz.  Bana göre bu yapýlanma; birçok sanal gerçekliðin, sentetik yapýlanmalarýn, emeksiz kazanç aptallýðýnýn, iðneyi kendisine batýrtmadan çuvaldýzý baþkalarýna batýrma tutum ve davranýþlarýnýn  sonunu getirecektir. Asýl mücadele gerçek zýtlýklarýn ve benzerlerin eþleþtirilmesi mücadelesi olacaktýr. Cebinde akrep taþýyanlarýn bir gün kendi ellerinin ýsýrýlmasýný beklemeleri ve bunu içlerine sindirmeleri gerekecektir. Çünkü akrebin doðasý ýsýrarak zehirlemektir ýsýrtmak deðildir.

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5002 Defa Okundu
2015-11-14

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır