KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAKýN ÇEVREMZDE OLUP BTENLER VE DüþüRüLEN RUS UçAðýNA TAKýLý MASKELERN Düþüþü

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         YAKýN ÇEVREMZDE OLUP BTENLER VE DüþüRüLEN RUS UçAðýNA TAKýLý MASKELERN Düþüþü

 Yakýn Çevremizde Olup Bitenler Ve Düþürülen Rus Uçaðýna Takýlý Maskelerin Düþüþü

Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Yakýn Çevremizde Olup Bitenler Ve Düþürülen Rus Uçaðýna Takýlý Maskelerin Düþüþü” yazýsý:

Ülkemizde, artýk akýl ve izan kodlarýyla açýklanmasý zor olan Rus yöneticilerin kullandýklarý psikolojik üstünlük arayýþý ve yalan propagandalarýnýn dümen sularýna kapýlarak yüzmeye çalýþanlarýn takatlarý ve sevdalarý sarpa sarmaya baþladý. Çünkü sonunda anlamaya baþladýlar ki, bu devletin sandýklarý ve kendileri gibi korku kültürüyle yetiþmiþ ve sadece görev verilip emir alma formatýnda olan idareciler tarafýndan deðil, bu yüce ve büyük devletin geçmiþten süzülerek gelen tarihsel bakýþ ve tarih bilinci güçlü kurumlarý ve yönetici devlet adamlarý var. Bu devlet adamlarý Rus yöneticiler üzerinden dünyaya; “basmayý düþündüðün ve hep hayal ettiðin yerleri kirletmekte olduðun yerler gibi zannetme! Taný! Eðer sen düþünmezsen sana düþündürürüm altýndaki binlerce kefensiz yataný!.. Ben þehit oðluyum ne kadar istersen iste, ben incitmem, incitemem altýndaki atamý, babamý, dedemi. Bizim tutum ve davranýþýmýzdan incinenler ne gariptir ki topraðýn altýndakiler deðil, üstünde gezinen satýlmýþlardýr. Öyle anlaþýlýyor ki o zavallýlar her geçen gün daha fazla üzülmeye devam edeceklerdir. Çünkü ok yayýndan çýkmýþ ve hedefe ulaþmak üzeredir. Hedef yakýndýr ve sýnýrlarý da beyinlerde kök salacak Turandýr.

Sevgili dostlar, Rusya denildiði zaman, kendi aklý baþýnda entellektülleri tarafýndan da dillendirildiði gibi, 16-17 gibi rakamlarla ifade edilen çete gruplarý tarafýndan yönetilen bir çok tehlikeli bir þimdilik öyle sanýldýðý gibi içi fos küresel bir güçtür. Çok güçlü bir dokunuþla yerinde yellerin eseceði bir hantallýk içerisindedir. Bu hantallýðýn en güzel görüntüsü kendi sýnýrlarý bulunmayan coðrafyalara taþma durumudur. Bu taþkýnlýk, kendi makul sýnýr ve beden çerçevesi dýþýna gevþeyerek hantallaþma demektir. Bu þaþkýn taþkýnlýk tekrar esnekliðini koruyarak kendi sýnýrlarý etrafýna ulaþamadan kat ettiði mesafelere boðulacak ve çatýr çatýr sökülüp gidecektir. Rusya’nýn durumu hiçbir açýdan güvenilir ve sürdürülebilir deðildir. En büyük ikinci pazarýný kaybetmek üzere politika geliþtiren Rus yetkililerin kendi çete devlet yapýlarýnýn kabadayýlýðýna soyunduklarý anlaþýlýyor. Ýçerisinde bulunduðumuz küresel dünyada asýl gücün kabadayýlýk temelli savaþ araçlarýndan oluþan akýlsýz ve sert güç deðildir. Dünyanýn geldiði noktada asýl gücün akýl temelli yumuþak güç olduðu üzerinde durulmaktadýr.

Osmanlýnýn yüzyýllar öncesinde bulunduðu ve oralardaki topluluklarý yöneten bir imparatorluk olarak o insanlarýn bugün torunlarý tarafýndan da halâ aranýr ve beklenir olmasýnýn arkasýnda iþe o yumuþak ve akýl gücü bulunuyor. O insanlarýn aklýna ve gönüllerine nüfuz edilmiþtir. Ama Çar deli Petro’ nun yönetici torunlarý gücü bomba yaðdýran uçaklar ve aðýzdan çýkan saldýrgan söylemler olarak görmektedirler. Öyle olmadýðýný zaman onlara da gösterecektir. Rusya’yý yöneten Duma’da  yaklaþýk 40-45 milyar dolarlýk bir servet dönmekte ve yönetenler bu para üzerine oturuyorlar.  Dolayýsýyla içeriden ve dýþarýdan gelen mesajlarýn odaðýnda bunlar vardýr. Burada þekillenen politikalarýn büyük devlet olmakla ve küresel ölçekli tepkilerle iliþkisi olamaz ve zaten de öyledir.

Hal böyle iken bizim ülkemizde Putin’e aþk mesajlarý çekenleri, onu adeta tapýndýklarý putlarý olarak lanse edenlerin de düþürülen Rus uçaðý gibi maskeleri çok yakýnda düþürülecektir. Zaten maskeler düþmeye baþladýðý için kendilerini saklayamýyorlar. Yazýk zavallý böcekler eziyet çekiyorlar. Þu ana kadar toplayýp yuvarlamaya baþladýklarý pislik toplarýnýn altýnda kalacaklardýr. Ne yapalým onlarýn kaderleri de öyle olsa gerek!..

Sayýn Yýlmaz ÖZDÝL beyefendinin vurgulamaya çalýþtýðý gibi;

 “Kimin kimi öldürdüðüne deðil… Para kimin cebine giriyor, daima ona bakmak lazým” . gerçekten Arap itmiþ ve mezhepler karýþmýþ. Atla itleþmiþ ve itler de atlaþmýþ. Artýk ot yemeyip et yemeye baþlayan atlar it gibi havlamaya ve et yemeyip ot yemeye baþlayan itlerde atlaþmýþ ve at gibi kiþnemeye baþlamýþ. Böylece at izi it izine karýþmýþ. Varýn gerisini de siz hesap edin.

Dünyada her gün 88 milyon varil petrol tüketiliyor. 20 sene sonra, her gün 100 milyon varil tüketilecek. Aradaki farký kim karþýlayacak? Nereden gelecek bu deðirmenin suyu? Irak’tan…

Uluslararasý Enerji Ajansý’na göre, dünya petrol talebindeki artýþý tek baþýna Irak üstlenecek. Hani Saddam’dan kurtarýp, özgürlük getirmiþlerdi ya… Son damlasýna kadar inek gibi saðacaklar o özgür Irak’ý!

Þii bölgelerindeki yataklarda 115 milyar varil rezerv bulunuyor. Kuzey Irak’ta 45 milyar varil rezerv olduðu tahmin ediliyor. Ne demek bu? En az beþ-altý nesle yetecek kadar petrol geliri demek… Doðalgaz rezervlerini saymýyorum bile, varýn siz hesap edin.

 “Kuzey Irak’ýn kendi baþýna petrol ihraç etmesine izin vermeyen Þii Baðdat yönetimi, 10 sene içinde, Irak’ýn günlük üretimini 10 milyon varile çýkarmayý hedefliyordu. Bunu baþarýrsa… Petrol gelirinde Suudi Arabistan’la kafa kafaya gelecekti. Petrol piyasasýnda Suudilerin Katar’ýn Kuveyt’in borusu eskisi kadar ötmeyecekti”. Fakat gelin görün ki durum saniye saniye deðiþiyor. Þu anda Katar biraz daha öne çýkmaya ve Irak merkezi otoritesine baðlý sistemler deðil, Kuzey Irak daha güvenilir ve popüler olmaya baþladý.

 “Zart diye IÞÝD çýktý ortaya!

Ne idüðü belirsiz, ne zaman, nerede, kimler tarafýndan kurulduðu belirsiz, toplama katiller sürüsü… Suriye’de dehþet dengesi kurdu, Tahran-Baðdat-Þam hattýný kopardý, Þii Baðdat’ýn Suudi Arabistan’a rakip olmasýný güçleþtirdi. Tesadüf iþte… Sadece Kuzey Irak’a dokunmadý”, denilse de, Kuzey Irak yöneticileri Iþidle esasta sadece kendilerinin mücadele ettiklerini belirtiyorlar. Bu manada binlerle ifade edilen þehitlerinin olduðunu söylüyorlar. Türkiye’nin o Peþmergelerin eðitiminde rol aldýðýný son takviyelerden de anlýyoruz. Türkiye ile Irak arasýndaki iliþkilerin geliþmesinden rahatsýz olanlar çoktan výzýlamaya baþladýlar.

 “Barzani’nin, þu anda, Katar emiri kadar, Dubai þeyhi kadar petrolü var. Exxon Mobil, Chevron, Hunt Oil, Addax, Heritage Oil, Oryx Petroleum, BP, Shell, Total gibi dünya devleriyle anlaþma imzaladý”. Türkiye ile de iliþki ve yakýnlaþmasý devam ediyor. Rusya’nýn ambargosu karþýsýnda Türkiye’ye yetecek 50 yýllýk gazýnýn olduðunu açýk bir dille ortaya koydular.

 “Peki, kuzeyde bunlar olurken, güneyde neler oluyor?

Rus petrol devi Lukoil, 20 milyar varil rezerviyle, dünyanýn henüz delinmemiþ en büyük petrol alaný Batý Kurna-2’de üretime baþladý. Çin devlet þirketi Petro China, güneyde petrol sahalarý satýn aldý, 10 bin Çinli iþçiyi bölgeye taþýmak için, kendi havaalanýný inþa etti. Petro China’ nýn satýn aldýðý bölge, eskiden Exxon Mobil’e aitti, Amerikalýlar sepetlendi, onlarýn yerine Çinliler oturdu.

Parantez açalým, fantastik bir film senaryosu uyduralým… Arap baharý ayaklarýyla Libya petrolüne oturan Batý bloðu, gözünü Suriye’ye dikmiþti. Kuzey Irak’ýn petrolünü Akdeniz’e akýtmak için, Kuzey Suriye’de koridor açýlacaktý. Müdahale an meselesiyken, Rusya hamle yaptý, zurt diye Ukrayna’ya daldý. Ukrayna’da çarþý karýþýnca, Suriye geri planda kaldý, Esad rahat nefes aldý. Batýlý ülkeler, Rusya’ya ambargo uygulamaya kalktý. Sadece bir kiþi itiraz etti… Fransýz petrol devi Total’in ceo’su Christophe de Margerie, Batý’nýn Rusya’ya ambargo uygulamasýna karþý çýktý. “Oyun kurallarý”nýn dýþýna çýkmýþtý. Kendi ülkesinin kararýný bile sallamamýþtý. Total dediðin zurna deðildi, dünyanýn en büyük 11’inci þirketiydi, 130 ülkede faaliyet gösteriyordu. Total ceo’sunun görüþü, pekçok ülke liderinden önemliydi. Ve o da, Putin’in yanýnda saf tutmuþtu. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Geçen sene ekim ayýnda Moskova’ya gitti, Putin’le görüþtü. Paris’e dönmek üzere Vnukova havalimanýna geldi, özel uçaðýna bindi, havalanmak üzere pistte hýzlanýrken, haþýrt, önlerine kar küreme aracý fýrladý, burnundaki dört metrelik kar küreme kepçesi uçaða çarptý, tekerlekleri yerden kesilmiþ olan uçak, piste çakýldý, alev alev sürüklendi. Total ceo’su, pilotlar, hostes, uçakta dört kiþi vardý, hepsi öldü. Batý bloðunda yeralýp, Putin’i destekleyen tek kiþi, kendisini en güvenli hissettiði yerde, Putin’in baþkentinde, tuhaf bir kazayla can vermiþti. Talihsizlik iþte!

Filler tepiþirken çimenler ezilir.

Bu defa, filler tepiþirken gergedan ezilmiþti.

Üç ay sonra… Libya petrolüne oturan Batý bloðunun, Libya harekatýný yürüten merkezi Paris’te, Charlie Hebdo basýldý.

Paris’e mesaj mýydý acaba?

Çalma kapýmý, çalarlar kapýný mýydý?

Iþid görünümlü iki tetikçi saldýrmýþtý. Peki gerçekten öyle miydi? Kuklalarýn, kuklacýyý tanýmasý mümkün müydü?

Enteresan ötesi iki açýklama geldi. Ýran cumhurbaþkaný, Ýslam adýna baþvurulan terörizmi kýnadý. Hizbullah lideri Nasrallah ise “radikal Ýslamcýlar, Hazreti Muhammed’e hakaret eden karikatüristlerden daha fazla zarar veriyor” dedi. 

Sonrasý malum, Almanya, Ýngiltere, Ýtalya, elli kadar Batýlý ülkenin baþbakaný, Paris’te protesto yürüyüþüne katýldý. ABD ise, þaþýrtýcýydý, sadece büyükelçisiyle katýldý. ABD adalet bakaný Paris’teydi, buna raðmen katýlmadý. Acaba… Hakikaten katýlmadý mý, yoksa, Fransa’nýn tepkisi yüzünden katýlamadý mý? Yoksa hakikaten, onca baþbakan karikatüristler öldürüldü diye mi yürüdü zannediyordunuz?

Charlie Hebdo’dan sonra bazý sürprizler oldu… Fransa, Rusya’yla 1 milyar 200 milyon euroluk anlaþma imzalamýþtý, iki adet helikopter gemisi satacaktý, 210 metre uzunluðundaki gemiler 70’er adet helikopter taþýyabiliyordu, ismi helikopter gemisiydi ama aslýnda indirme-çýkarma gemisiydi, güvertesinde 16’þar helikopter taþýrken, kargosunda 55’er adet tank taþýyabiliyordu. Þak… Paris bu anlaþmayý iptal etti, bu sene teslim etmesi gereken gemileri vermedi.

Ayný þekilde, Charlie Hebdo’dan 10 gün sonra… Rusya enerji bakanlýðý, taahhütlerini yerine getirmeyen, imzalanmýþ sözleþmelere uymayan Total’i uyardý. Çünkü, Total’in ceo’su deðiþince, Total’in Rusya’ya bakýþý da deðiþmiþti. Eski ceo zamanýnda yatýrým üstüne yatýrým yaparken, yeni ceo gelince, yeni yatýrýmlarý boþver, yaptýðý anlaþmalarý bile iptal etmiþti. Total artýk Rusya’nýn yanýnda deðildi.

Ve, 14 gün önce… Mýsýr’da tatil yapan Rus turistlerin bulunduðu Rus yolcu uçaðý, Þarm El Þeyh’ten Sankt Petersburg’a gitmek üzere havalandý, 20 dakika sonra patlama oldu, Sina’ya düþtü, 224 kiþi hayatýný kaybetti, bavullarýn arasýna bomba konulduðu ortaya çýktý. Sýradan Rus vatandaþlarý hedef alýnmýþtý.

14 gün sonra… Paris’te silahlar patladý, canlý bombalar patladý. 152 kiþi hayatýný kaybetti. Sýradan Fransýz vatandaþlarý hedef alýnmýþtý. Acaba gene… Çalma kapýmý, çalarlar kapýný mýydý?

Neyse… Sakýn ola ciddiye alýnmasýn. Uydurduðumuz fantastik bir film senaryosuydu, gerçek deðildi, kapatalým parantezi.

Demem o ki…

Bu yaþanan hadiselerin etnik kökenle, mezheple filan uzaktan yakýndan alakasý yoktur.

45 milyar varil petrolü ver…

Danimarkalýlar bile Kürt olur.

Arjantinliler bile Sünni olur!

“CIA, FSB, MI6, DGSE, Mossad coðrafyasýna ÝETT’yle girmek, intihardýr.

Misak-ý milli” denilen kavram, akýldýr”, yeni paradigmalar boyutuyla yumuþak güçtür.

Günün Sözü: Çalma kapýmý çalarlar kapýný!..

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 926 Defa Okundu
2015-12-05

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır