KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RUS ATEþYLE ÝRAN SUYUNUN DANSý!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         RUS ATEþYLE ÝRAN SUYUNUN DANSý!..

 Rus ateþiyle Ýran suyunun dansý!..

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Rus ateþiyle Ýran suyunun dansý!..” yazýsý:

Ýnsanlýk tarihi incelendiði zaman, demode kaba güç anlayýþýyla tarih sahnesine çýkan ve Yüce Yaradan’ ýn kendi zatý sýfatlarýndan olan deðiþtirilemez, yerine suni ve sentetik yapýlarýn ikame edilemediði mutlak aklýn eseri olan, mutlak ilimler ýþýðýnda yoktan var ettiði, kâinatýn her objesinin derinliklerine gergef gergef iþlenmiþ mükemmel ilke ve yasalarý deðiþtirmeye çalýþarak kendi kaoslarýný yaratanlarýn sonu hep hazin olmuþtur. Rus Bolþevik Ýhtilali, Alman Hitler ve arý ýrk anlayýþý, Moðollarýn dünyaya saldýðý dehþet ve korku imparatorluðu, Ýsrail ve Yahudilerin tezgâhladýklarý kýyamet senaryolarý, Rusya’nýn þimdiki çarý olmaya heveslenen Put-ini, kendilerini adeta peygamber günahsýzlýðý ve özellikleri sýnýrlarý içerisinde sanan Ruhanilerin yönettiði ve ürettiði söylemlerin tam tersine, bütün zamanlarda kol kola ve sýrt sýrta olduðu Yahudi ve Haçlý anlayýþlarýn yanaþmasý Ýran’ýn Ýslâm dünyasýnýn baðrýna saplanmýþ bir zehirli hançer misali yayýlmacýlýk anlayýþý ve batý Ýllimunati anlayýþýnýn bütün dinleri yok ederek adeta kendi Tanrýlýk iddia ve algý oyunlarýnýn hepsindeki ana tema aynýdýr.

Suriye’de iþte bu Ýran suyuyla Rus ateþi dans etmeye baþlamýþtýr. Eðer su ile ateþ birbirlerinin zýddý iseler, mutlaka sonunda ya su ateþi söndürecek, yada ateþ suyu yok edecektir. Bu dansta þehvet gözleri öyle sarmýþtýr ki, ne ateþ suyun kendisini söndürebileceðini ve nede su ateþin kendisini buharlaþtýrýp yok edebileceðini anlayamazlar.

Geçmiþte yaþanan örnekler nasýl sonuçlanmýþ ise þimdikilerinde ayný akýbete mahkum olduklarý ile ilgili emareler de ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Siz hiç çalýþma sistemleri çok mükemmel diyebileceðimiz birtakým eserler veren emsalsiz ustalarýn ortaya koyduðu eserlerin kendilerine çizilen yörüngeleri kullanarak sahibinin iddia ve iradesini gasp ettiðini gördünüz mü?!.. Üstelik bu ürünlerin zaman, mekân ve teknoloji boyutlarýyla defolu ürünler olma ihtimalleri de gözden ýrak tutulmamalýdýr. Dolayýsýyla Rusya’nýn içerisine girdiði fýrtýnalý girdaplardan nasýl kurtulacaðýný hesaplarken, kendi Matruþkalarý gibi en içteki kaos kafeslerine doðru yol aldýðý bilinmelidir. Biraz sonra Ruslarýn insan haklarý, demokrasi ve uçak düþürme sicilinin ne olduðunu ifade edeceðim. Olaylar sadece somut olarak yaþanan durumlar boyutuyla incelendiði zaman; geldikleri en son noktada alabildiðine tehlikeli sularda omzunda bir füzeyle sarhoþ asker görüntüsü veren ve sýrtýndaki S-300 ve S-400 füzeleriyle ancak dolaþabileceðini anlayan Rus yetkililerin zulümleri Arþa ulaþmýþtýr. Yaptýklarý Türk ve Müslüman kýyým ve katliamlarýnýn bu dünyadaki hesaplarý henüz görülmemiþtir. Üstelik Suriye’ de Bayýr ve Bucak Türkmenlerine yapmaya çalýþtýklarý ve yaptýrdýklarý da bardaðý taþýrmak üzere olan son hamleleridir. Bu hesaplarýn bir gün görülmesi geceden sonra gündüzün gelmesi gibi bir hakikat ilkesidir. Bana göre Ruslarý bütün yaptýklarý ve yapacaklarý da sadece bu kaderin gerçekleþmesine hizmet etmektir. Dolayýsýyla Ruslarýn attýklarý her hamleden sonra gelmesi muhtemel hamlelerini iyi hesaplamak gerekir. Eðer bu hesaplamalar çok rasyonel bir þekilde yapýlamazsa, daha ileri hamlelerin otomatik olarak gelmesi kaçýnýlmaz olabilir. Bunun için atýlabilecek adýmlar için Ruslarýn davranýþ ve eylem sicillerini iyi analiz edilmelidir. 

Rusya ve Türkiye arasýnda ‘uçak düþürme’ krizi alýnan karþýlýklý kararlarla týrmanýrken benzer bir krizin 1976’da da yaþandýðý ortaya çýktý.

Iðdýr’da sýnýr uçuþu yapan Türk Hava Kuvvetleri‘ne ait RF-5A tipi keþif uçaðýndan biri, Sovyetler Birliði tarafýndan atýlan füzeyle uyarýlmadan düþürüldü. Uzmanlar, eskiden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliði (SSCB), sonrasýnda da Rusya‘nýn geçmiþini hatýrlatarak “Ruslar, hava sahamýzý ihlal ettikten sonra defalarca uyarýlan ancak uçuþuna devam ettiði için düþürülen Su-24 savaþ uçaðýnda neden bu kadar baðýrdýklarýný tarihte yaþananlar ortaya koyuyor diyor.

TÜRK UÇAÐINI UYARMADAN VURDULAR

Tarihler, 24 Aðustos 1976’yý gösterirken Diyarbakýr‘dan 184’üncü Filo’ya ait 2 adet RF-5A uçaðý Siirt, Aðrý ve muþ arasýnda seyrüsefer ve keþif görevi için havalandý. Bu uçaklar, burunlarýnda yer alan kameralarla havadan fotoðraf çekerek keþif amaçlý kullanýlýyordu. Lider uçakta Üsteðmen Sahir Beceren, iki numaralý uçakta ise Üsteðmen Hikmet Boðatýr uçuyordu.

Muþ’tan sonra Aðrý’ya dönen pilotlar, uçakta meydana gelen arýza nedeniyle sýnýr hattýný tam takip edemedi. Kýsa süreli sýnýr ihlali yapan uçaklara Sovyetler yerden havaya dört füze attý. Ýki numaralý RF-5A uçaðý saat 09.55’te vuruldu.

DÖRT FÜZE BÝRDEN ATTI

Pilot, olay anýnda þiddetli bir patlama duyduðunu belirtirken uçakta tüm ikaz lambalarý yandý. Kumanda sistemi boþaldý. Üsteðmen Hikmet Boðatýr, uçaðý fýrlatma koltuðu kullanarak terk etti. RF-5A tipi uçak, Iðdýr‘ýn 7 kilometre güneyine düþtü. Kaza bölgesinde yapýlan incelemede radar kontrolünde olan iki uçaðýn yaklaþýk 1-1,5 kilometre hudut ihlalinde bulunduðu, üç adet füzenin kumanda kýsýmlarýnýn kanopiden 1-1,5 metre ileriye düþtüðü belirlendi. Uçaðýn enkazý ise füze parçalarýndan 7-8 kilometre ileriye düþtüðü ortaya çýktý. Bilindiði gibi Türk Hava Kuvvetleri’ne ait RF-4E tipi uçak, bu olaydan yýllar sonra 22 Haziran 2012’de Akdeniz’de uluslararasý sahada vurulmuþtu. Olayda iki pilot þehit olmuþ, yapýlan incelemede RF-4E’yi vuran füzenin Rus yapýsý olduðu belirlenmiþti. Bu olayýn ardýndan Türkiye bölgedeki “angajman kuralýný” deðiþtirmiþti.

ÝÞTE RUSLARIN DÜÞÜRDÜÐÜ DÝÐER UÇAKLAR

1 Eylül 1983: New York JFK Havalimaný’ndan Seul‘e uçan Kore Havayolarýna ait 007 Uçuþ sefer sayýlý yolcu uçaðý yanlýþlýkla SSCB hava sahasýna girdi. 240 yolcu ve 29 mürettebat taþýyan uçak,Rus Su-15 avcý uçaðý tarafýndan iki adet hava-hava füzesi ile vurularak düþürüldü. Olayda 269 kiþi hayatýný kaybetti. SSCB olaydan bir hafta sonra uçaðý düþürdüklerini itiraf etmiþ, düþürülen uçaðýn casus uçaðý olduðunu iddia ederek üzüntü duyduklarýný açýklamýþtý. SSCB olay sonrasý özür dilemedi. Uçaðýn kayýtlarýný tutan kara kutular, SSCB daðýldýktan sonra 1993’te Güney Kore‘ye verildi.

14 Haziran 2014: Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait Ilyushin II-76MD tipi nakliye uçaðý, Lugansk kentindeki Rus sempatizaný ayrýlýkçýlar tarafýndan iniþ için yaklaþýrken düþürüldü. 40’ý paraþütçü, 9’ü mürettebat 49 kiþiden kurtulan olmadý. Saldýrýdan bir hafta önce Lugansk bölgesindeki Rus sempatizaný ayrýlýkçýlar tarafýndan “bölgede artýk havaalanýna uçuþ yapýlmasýný müsaade etmeyeceðizö þeklinde açýklama yapýlmýþtý. Askeri analizler sonucu Igla füzelerine ait iki adet ateþleme tüpü bölgede bulunmuþ, saldýrada bu füzelerin kullanýldýðý anlaþýldý.

17 Temmuz 2014: Amsterdam’dan 283 yolcu ve 15 mürettebatla Kuala Lu umpur’a giden Malezya Havayollarý’na ait Boeing 777, Rusya yanlýsý ayrýlýkçýlarýn kontrolündeki Donetsk bölgesinde 33 bin feet (yaklaþýk 10 bin metre) yükseklikte uçarken havada vurduldu. Yaþanan olay bütün dünyada infial yarattý. Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçlarken Batý’nýn tanýmadýðý bir referandumla baðýmsýzlýðýný ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Savunma Bakaný Ýgor Strelkov, uçaðýn düþtüðü dakikalarda paylaþtýðý “Az önce Ukrayna hükümetine ait bir nakliye uçaðýný vurduk. Sivil can kaybý yok mesajýný, yolcu uçaðý olduðu anlaþýlýnca sildi. Hollandalý uluslar arasý uzmanlarýn yaptýðý araþtýrma sonrasýnda hazýrlanan kaza raporunda uçaðýn yerden havaya atýlan füzeyle vurulduðu kesinleþti.

Aziz dostlar, Rusya’nýn bu saldýrgan politikalarýna endeksli olarak geliþtirmeye çalýþtýðý kürersel iddialý sömürgeci ve çýkar hesaplý faaliyetleri odaðýndaki Suriye ve genelde Ortadoðu plânlarýný geçmiþ, günümüz ve gelecek senaryolarýyla incelememiz gerekiyor. Bu manada deðerli hocamýz Prof. Dr. Ata Atunu’ un düþüncelerine kulak verelim. “Rusya belli ki Suriye’nin geleceðinde etkin bir rol almayý planlýyor ki,  kendi bölgesel çýkarlarý doðrultusunda Suriye’ye yerleþme amacý ile ilk adýmýný attý. Bölgede yapay bir sorun yaratarak, Türkiye’nin talebi olan “Uçuþa yasak” bölge uygulamasýný önlemenin yollarýný arýyor.

Gerçekte Rusya Federasyonu’nun Türk hava sahasýný kasten ihlal etmesi, Türkiye’nin hava savunma yeteneði ile NATO’nun bölgesel gücünü ve yeteneklerini sýnamak istemesinden kaynaklanýyor. Rusya’nýn gerçek hedefi ise çok farklý ve Suriye’ye tüm gücü ile yerleþmek, hava ve deniz sahalarýný kontrol altýna almak. Bu nedenle de Türk savaþ uçaklarýnýn açýk bir þekilde ve tüm uyarýlara raðmen kasti bir þekilde sýnýr ihlali yapan Rusya Federasyonu bayraklý SU24 uçaðýný vurmasýný bir gerekçe göstererek hemen Suriye’ye daha fazla askeri güç gönderme kararý aldý.

Bu askeri güç terimi kapsamý içinde kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri ile konvensiyonel tüm silahlar ve balistik füzeler yer almakta. Rusya halihazýrda Suriye’ye en son teknoloji ile geliþtirilmiþ T-90 tanklarý ile BTR-80 tipi zýrhlý araçlarýný ve SU24 savaþ uçaklarýný göndermiþ durumda. Tartus Limaný ise tam bir Rus deniz üssüne dönüþmüþ halde. Rusya, Esed rejimine gerektiði kadar askeri destek vermeye baþladý ve fiilen Suriye’ye yerleþti.

Türkiye’nin talebi olan “Uçuþa yasak” bölge uygulamasýný önlemenin tek yolu uzun menzilli balistik füzeleri bölgede konuþlandýrmak. Rusya, S-300 ve S-400 füzelerinin üreticisi ve Lazkiye’de inþasý neredeyse tamamlanmýþ olan Rus hava üssüne S-400 füzelerini konuþlandýracaðýný açýkladý.

S-400’lerin özelliði, S-300’lere göre daha geliþmiþ olmasý. 400 kilometre uzaktan hedefe kilitlenme yeteneðine sahip olduðu için 400 kilometre uzaklýktaki hedefi nokta atýþý ile vurabilme kapasitesine sahip. Yerden 56 kilometre yükseðe kadar çýkabilmekte ve bu nedenle de uzun menzilli balistik füzeleri de havada yakalayýp imha edebilmekte. Karadan karaya ve karadan havaya kullanýlabilen, Patriot’lardan çok daha geliþmiþ “yok etme” amaçlý bir füze.

S-400’ler Lazkiye’deki üsse yerleþtirildiði vakit, kapsama alaný 800 kilometre çapýnda olacaðý için tüm Suriye’nin üzerini bir þemsiye gibi örtecek ve Suriye üzerindeki hava sahasýnýn kontrolünü fiilen saðlayacak, daha doðrusu ele alacak. Bu da açýk ve net olarak, Suriye hava sahasý içinde Türkiye’ye, NATO’ya veya da örneði daha evvel Irak ve Libya’da oluþturulan “Koalisyon Güçleri”ne ait uçaklarýn ve de sivil havayollarýna ait yolcu uçaklarýnýn ancak Rusya Federasyonu’nun izni ile Suriye hava sahasý içinde uçabileceði manasýna gelmektedir. Bu aþamadan sonra Birleþmiþ Milletlerin veya da Koalisyon Güç’lerinin Suriye üzerinde uçuþa yasak bölge ilan etmesi olanaksýz hale gelmiþ demektir.

Suriye ile Rusya’nýn iliþkilerinin zirve yapmasý, baba Hafýz Esed’ýn Moskova’da Hava Harp okulunda okumasý, önce MIG pilotu sonra da MIG pilot eðitmeni olmasý ile baþladý ve iktidara geldiði 1970 yýlýndan sonra da iyice saðlamlaþýp kökleþti”.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1662 Defa Okundu
2015-12-10

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır