KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ORTADOðU COðRAFYASýNA KURULAN SATRANç TAHTASýNýN DOðAL OYUN KURUCUSU TüRKYE OLACAKTýR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ORTADOðU COðRAFYASýNA KURULAN SATRANç TAHTASýNýN DOðAL OYUN KURUCUSU TüRKYE OLACAKTýR

 Ortadoðu Coðrafyasýna Kurulan Satranç Tahtasýnýn Doðal Oyun Kurucusu Türkiye Olacaktýr

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Ortadoðu Coðrafyasýna Kurulan Satranç Tahtasýnýn Doðal Oyun Kurucusu Türkiye Olacaktýr” yazýsý:

Bilindiði gibi Türkiye’nin Kuzey Irak’a çýkarma yapmasý, baþlangýç veya açýlýþ itibariyle satranç tahtasýndaki basit bir hamle olmasýna raðmen, izlendiði gibi kendilerini küresel dünyanýn jandarmasý sananlarý ve onlarýn akýtmaya devam ettikleri mazlum milletlerin kanýndan ve gözyaþlarýndan beslenen yanaþmalarýnýn hayallerini bozmuþ, rüyalarýný gara gura baskýnýna uðratmýþ, midelerine de kývrým kývrým kývrandýran kramplar sokmuþtur. Çok haklý ve sade bir hamlenin verdiði karýn aðrýlarýna baktýðýmýzda, hamlelerin doðru olduðunu, içeride yaþanan bazý sorunlarýn çözümünün sanki sýnýrlarýn geniþletilmesi ve dýþarýdan içeriye yönelmekle gerçekleþecek gibi bir gerçeklikle yüz yüzeyiz. Birilerinin korkusu da bundan kaynaklanýyor.

Irak Baþbakanýnýn devlet ciddiyeti ile örtüþmeyen tutum ve davranýþlarýnýn, ilerde yaþanacak bir tükeniþin öncü ayak sesleri olarak anlaþýlmasý doðru olacaktýr. Haydar Abadi, kendisini bölgedeki mezhep çatýþmasý görüntülü çýkar bataklýðýna sokan Ýran, Yahudi imanlý ve haçlý zihniyetli yandaþlarýnýn kendisini çok uzun süre koruyamayacaklarýný idrak edecektir. Þurasý çok iyi bilinmelidir ki, o topraklarda ve o topraklardan beslenen halkýnýn yaþantý, tecrübe ve deneyimlerinde karþýlýðý olmayan çýkýþlarýn tesiri olamaz. Bu tür teþebbüsler olay boyutuyla yaþansa da, hiçbir zaman olgu boyutuna yükselecek kalýcýlýkta sonuçlarýn yatýrýmý olamaz. Bu tür çýkýþ ve eylemler þüphesiz ki birtakým sonuçlara gebe olacak ve gerçekleþecek doðumlar da sadece mukadder sonlarýn doðumlarý olacaktýr.

Rusya’ da ünlü satranç ustasý, Kasparow; Put-in’ in yanlýþ hamle yaptýðýný ifade etmiþtir. Garip olan; Kasparow’un bunu görmesi ve ne yazýk ki bizim ülkemizde yaþayan bazý zavallýlarýn gözlerine inen perdeleri kaldýramadýklarýndan, bu deðerlendirmeyi yapamamalarýdýr. Aslýnda bunu da fazla abartmamak gerekir. Çünkü onlarda ne yapsýnlar öyle kurgulanmýþlardýr. Hafýza kartlarýndaki virüslerden kurtulduklarý zaman muhtemelen onlarda ayný gerçeklikleri daha net olarak göreceklerdir.

Þu an Rusya’da sadece limonun kilosunun 20 EURO olduðu söyleniyor ve sanýyorum bu bilgi doðru bir durum tespitidir. Rusya’nýn çok çabuk ve hemen kâra dönüþmesi gereken çýkýþ ve hamlelerinin arka plânýnda ekonomik kaygýlar saklýdýr. Onun için panik halinde tepkiler üretmekte ve en büyük ikinci pazarýný kaybetmek üzere olduðundan, özellikle çok çeþitli olmayan ve aðýrlýklý olarak gaz ve petrolden oluþan mallarýný pazarlayacak baþka pazarlar bulma sýkýntýsýný saklamaya çalýþýyor. Bunun içindir ki, bütün dünyayý da kendisi gibi kaosa sürükleyecek panik ataklar içerisine giriyor. Rus yöneticilerinin bu panik ataklarý kendi ülkelerinde karþýlýk bulmazken, birtakým portatif hafýza kartlý beyinlerde git gide kokuþan etkiler yaratýyor. Bu durumu çok fazla yadýrgamamak gerekir. Çünkü iþin doðasýnda bunlar olmalý ki, karar mekanizmalarý her türlü ihtimali de dikkate alarak olumsuz bir ihtimale bile taviz vermeden çalýþsýn.

Çaðýmýzýn güç tanýmlarýnýn odaklaþtýðý senaryolarýn baþýnda; yeni ve çok kompleks risk alanlarýnýn  yaratýlmasý ve sonrasýnda o risklerin satýn alýnmasý ve ortaya konulacak herhangi bir gerçeklik uðruna yönetilmesidir. Risk yaratamayan, kendi yarattýðý riskleri satýn alamayan ve istediði doðrultuda yapýlandýracaðý sanal gerçeklikler doðrultusunda yönetemeyen toplum veya devletlerin küresel oyun kurucu aktörler olmasý beklenemez. Oyun kurucu küresel ölçekli güç odaklarýnýn kurguladýklarý, oyunlarýn sahnelenmesinde her zaman hedefledikleri baþarýyý yakalayamayabilirler. Burada önemli olan; risk yaratmak ve o riskleri sistemli bir þekilde satýn alýp yönetmektir. Karþý tarafýn da sizin risk alma yetenek ve kabiliyetinizi bilmesi, en önemli önleyici tedbirdir.

Ortadoðu coðrafyasýnda risk yönetimi erkinin en güçlü olabileceði tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Çünkü alacaðýnýz her tedbirin ve atacaðýnýz her türlü adýmýn, o coðrafyanýn havasýnda, suyunda, taþýnda, topraðýnda ve halkýnda karþýlýðý vardýr. Halbuki Rusya’nýn yarattýðý riskleri satýn almasýnýn ve yönetmeye çalýþmasýnýn uzun vadede herhangi bir karþýlýðý yoktur. Diðer yandan Rus ve Ýran dostluðunun da karþýlýðý yok gibidir. Sevgili dostlar eðer iyi okunursa gidiþat da o yöne doðrudur. Geçmiþten günümüze bu yüce Millete ihanet edenler hep aðýr bedeller ödemiþlerdir. Bunu bu bedeli ödemek zorunda kalanlar dillendiriyorlar. Sanýyorum Ýran için de ayný kader paylaþýlacaktýr. Türkiye þimdilik sadece gücünü ve kararlýlýðýný göstermiþ ve bunu pazara sürmüþtür. Arkasý da gelmeye devam edecektir. Nasýl mý?

Türkiye kimsenin ruhu duymadan Kuzey Irak’a çýkarma yaptý. 8 bin asker ve 140 zýrhlý aracý Musul’un kuzeyindeki Baþika’ya konuþlandýrdý. 30 bin asker için yapýlan karargahý bir tek TAKVÝM görüntüledi

Türkiye’nin Suriye sýnýrýnda adeta 3. Dünya Savaþý yaþanýrken, ortalýðý karýþtýran DAEÞ unsurunun bitirilmesi için Türk askeri sahaya indi. 2 yýldýr Musul’da Irak Bolgesel Kürt Yönetimi’ne baðlý asker ve gönüllüleri eðiten Türk askeri 6 bin kiþilik birlikle Musul’un 30 km kadar kuzeyindeki Baþika’ya gitti. 140 zýrhlý aracýn da götürüldüðü sevkiyattan dünyanýn haberi olmazken, 2 bin asker daha bölgeye ulaþtý.

BÝR KAMP DA ZELÝKAN’DA

TAKVÝM’in elde ettiði bilgilere göre bölgeye giden asker, Baþika’ya dev bir operasyon merkezi oluþturdu. Mescitten hamama, onarým kademelerinden komuta merkezlerine kadar inþa edilen karargah 30 bin askeri barýndýracak þekilde kuruldu. Bölgeye 25 tank, 13’ü askeri 37 otomobil, 18 küçük zýrhlý araç, 14 büyük zýrhlý araç ve çok sayýda ambulans, su tankeri, kamyon ile iþ makinesi gönderildi. TAKVÝM’in, bölgesel haber ajansý RUDAW’dan elde ettiði görüntülere göre iþ makineleri ve kamyonlar, karargahýn geniþletilmesi için gün boyu çalýþtý. Baþika’ya inþa edilen dev karargahýn dýþýnda Zelikan’da da bir kamp oluþturulduðu bilgisi elde edildi.

ASKER SAYISI 30 BÝNE ÇIKACAK

Sýnýrý geçen tank ve askeri araçlardan bir kýsmýnýn zýrhlý birlik askerleri ile birlikte Bamarni’de olduðu belirlendi. Bolu Dað Komando Birliði’nden bolgeye sevk edilen bazý askerler ise sýnýrdaki Kanimasi’de mevzilendi. Buradaki komandolarýn PKK’nýn sýnýr geciþlerine karþý konuþlandýrýldýðý öðrenildi. Kuzey Irak’a gonderilen 8 bin askerden Bordo Bereli birliklerin Erbil, Zaho, Dohuk, Batufa, Süleymaniye ve Amadiye’de de irtibat timi olarak bulunduðu belirtildi. Bölgedeki Türk askeri sayýsýnýn ise yakýn dönemde 30 bine yükseleceði öðrenildi.

HAYDAR ABADÝ BÝZZAT ÝSTEDÝ

Musul eski Valisi Esil Nuceyfi, Türk askerinin Irak Baþbakaný Haydar Abadi’nin bizzat talebi üzerine Baþika’ya geldiðini ve Musul operasyonu için hazýrlýk yapýldýðýný söyledi. Haydar Abadi, askeri sevkiyat üzerine yaptýðý yazýlý açýklamada, “Irak Hükümeti’ne bilgi vermeden geldiler. Türkiye’den herhangi bir güç talebinde bulunmadýk” demiþti. Ancak Nuceyfi, Türk askerinin bizzat Irak Baþbakaný Haydar Abadi’nin talebi üzerine bölgeye geldiðini söylerken, “20 gün içinde önemli geliþmeler olacak” diye konuþtu.

Baþika Karargahý’nda iþ makinalarý gün boyu çalýþtý ve toplar için mevzi oluþturdu.

ABD BÝLGÝMÝZ VAR

ABD Savunma Bakanlýðý, Kuzey Irak’a yapýlan çýkarma icin “Bilgimiz yok” demiþti. Dün ise Koalisyon Gücleri komutanlarýndan biri “Tük Ordusu bilgimiz dahilinde Musul’a gitti. Askerler Musul’u kurtarma operasyonunda görev yapacak” diye konuþtu.

DAEÞ 10 KM ÖTEDE

Merkezi DAEÞ’in iþgalinde olan Baþika, Musul’un kuzeydoðusunda, DAEÞ mevzilerine 10 kilometre mesafede bulunuyor. Baþika’nýn çevresi ve kente nazýr yükseltileri ise Peþmerge Güçleri’nin kontrolünde. Ýlçede Ezidi ve Þebek Kürtler’in yanýsýra Süryaniler ve Araplar da yaþýyor. DAEÞ, Baþika’nýn adýný Haziran 2014’te ele geçirdikten sonra “Dua” olarak deðiþtirmiþti.

Çok deðerli bilim adamýmýz, Prof. Dr. Aziz SANCAR Hocamýzý candan tebrik ederken, kendilerinin gençlerimiz tarafýndan örnek alýnmasýný ve bu topraklarýn neresinden olursa olsun, baðrýndan çýkan, her nereye giderse gitsin geçmiþini unutmayan,  inandýðý deðer ve normlarýný her zaman baþ üstünde tutan Aziz SANCAR’ larýný, milletini aydýnlatmak için yanan muhteþem kandiller olarak benimsemelerinin imkân ve gerekçelerini hazýrlamalýyýz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2389 Defa Okundu
2015-12-21

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır