KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERöRüN BESLEDð ZEHRL SARMAþýKLARA DOLAþAN çOCUKLAR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         TERöRüN BESLEDð ZEHRL SARMAþýKLARA DOLAþAN çOCUKLAR!..

 Terörün  beslediði zehirli sarmaþýklara dolaþan çocuklar!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Terörün  beslediði zehirli sarmaþýklara dolaþan çocuklar!..” yazýsý:

28.12.2015 tarihinde yaklaþýk saat 20.00 sularýnda CNN TÜRK TV kanalýnda yayýnlanan haber programýnda Güneydoðu Anadolu bölgesinde yaþanan terör belasý yüzünden bölge sakinlerinin özellikle çocuklarýn yaþadýklarý psikolojinin ilerde travmatik sonuçlar doðuracaðýný ortaya koyan bir çalýþmadan bahsediliyordu.

Programdan anlayabildiðim kadarýyla, yaþanan savaþ ve çatýþma ortamýndan kaynaklanan þiddet olgusunun gençlere ve milletimizin geleceði olan çocuklara ilerde birtakým travma ve psikolojik sorunlar yaþatacaðýný vurguluyorlardý. Elbette ki çocuklarda daha fazla etkili olacak bu sorunun mutlaka masaya yatýrýlmasý ve ilerde ortaya çýkacak olumsuz sonuçlar baþ göstermeden gerekli sosyal ve psikolojik tedbirlerin alýnmasý uygun olacaktýr. Bu sorunlarla ilgili saha çalýþmalarý da þüphesiz üniversitelere düþmektedir. Buna hiç kimsenin itiraz etmesi düþünülemez ve bilakis herkesin elinden geleni yapmasý kardeþliðin bir gereðidir. Bana göre bundan daha fazlasý da yapýlmalýdýr Hatta o çocuklarla ve ailelerle kardeþ ailelik ve kardeþ ailelerin kardeþleri olmak baþlýklarý altýnda ulusal projeler hemen hayata geçirilmelidir. Hatta bu kaos ortamýnda bu ailelerin diðer bölgelerdeki dili, dini, ýrký ne olursa olsun diðer aileler tarafýndan büyük bir misafirperverlikle misafir edilmeleri seferberliði yapýlmalýdýr. Çeþitli isimler altýnda varlýklarýný sürdüren sivil toplum kuruluþlarýnýn bu konuda hiç vakit geçirmeden iþe koyulmalarýný öneriyorum. Televizyon ekranlarýndan izlediðim kadarýyla evinden sýrtýna alýp taþýyabildiði eþyalarýyla canýný kurtarmaya çabalayanlarýn çaresizlikleri hepimizi çaresizliði olmaktadýr. Eðer öyleyse bu manzara karþýsýnda sessiz kalamayýz.

“Yiðit bin yaþar fýrsat bir düþer” veciz sözünden hareketle adý ne olursa olsun, ülkemizin her zamankinden daha fazla ihtiyacý olan kardeþlik projelerine ihtiyacý ortadadýr. Bir aile içerisinde de çeþitli anlaþmazlýklar olabilir. Önemli olan; anlaþmazlýklarý ve irade dýþý da geliþse düþmanlýklarýn ve buna baðlý çatýþmalarýn, musibetlerden nasihatler çýkarýlmasý gerçekliði altýnda bütün taraflar için öðretim yöntemine dönüþtürerek hatalardan vazgeçilmesi ve bir daha kopmayacak kardeþlik baðlarýnýn tesis edilmesidir.   Bu millet Çanakkale’de, Sarýkamýþ’ ta ve daha nice yerlerde bu sýnavý büyük bir baþarýyla vermiþtir. Þimdi neden vermesin!.. Birbirimizle ekmeðimizi de suyumuzu da bölüþmek zorundayýz. Suriye’den gelen kardeþlerimize bunu yapýyoruz. Zaten baþka da yapan yoktur. Ýþte bu noktada meselenin çözümü düðümlenmektedir. Oynanan oyunlarýn temelinde de bu Ýslâm kardeþliði baðlarýný yok etmek ve kardeþi kardeþe kýrdýrtmaktýr. Bu oyuna gelenler, piþman olup gerçekten geri dönmedikçe sýrtlarýna yüklenen vebalin altýnda ezileceklerdir. Dönebilecek kadar zaman ve fýrsatýmýz varken dönmek ve tebessümle birbirimize sarýlýp nefesimiz kesilinceye kadar aðlamalýyýz.

Ýþte o aðlayýþlar ve sarýlmalar var ya, hepimizin yaþadýðýmýz psikolojik travma ve sorunlarýn en etkili panzehirleri olacaðýný göreceðiz. Þüphesiz ki yaþadýðýmýz sorunlar çok ciddi ve üzücüdür. Ancak her þeye raðmen hepimizin hepimizin kalbinde sýðýnacak yerleri ve birbirimize söyleyecek çok daha güzel ve candan sözleri vardýr.  Ben eminim ki daha söyleyecek sözlerimiz vardýr. Bunu hiç kimse birbirinden esirgememelidir.

Bölgede yaþanan travmanýn sebebi kesinlikle kendilerine devlet olarak verilen görevlerini yapan güvenlik kuvvetleri deðildir. Her ülkenin kolluk kuvvetleri kuruluþlarý gereði milli olmak zorundadýr. Beynelmilel olanlar farklýdýr. Güvenlik kuvvetlerinin o bölgede olmasý bir sonuçtur ve olmak zorundadýr. Artý yeniden o bölgede yaþanan çatýþma ortamý ve buna baðlý yaþanan olgularýn sebeplere taksimini yapmak istemiyorum. Çünkü bunu herkes en az bizim kadar biliyor. Ben diyorum ki hiç kimsenin  buna çocuklarýmýz da dahil ilerde sulayýcý pozisyonlar geliþtirmesine fýrsat vermeyelim. Sorun odaklý yaklaþýmlardansa, çözüm odaklý yaklaþýmlara dönmeliyiz. Ýþin güvenlik boyutu güvenlik kuvvetlerinin iþidir. Ancak orada terör ateþinin közleri arasýnda kalan kardeþlerimizin dertleri ve çaresizlikleri bizim derdimiz ve üzüntümüzdür.

Bölgeyi tüm tarihi dokusu, havasý, suyu, sineði, böceði, akýllýsý ve delisiyle beraber korumak zorundayýz. Bu deðerleri yýkma teþebbüslerine de asla geçit vermemeliyiz.  Yörede yaþayan çocuklarla ilgili olarak vurgulanan travmatik sorunlar elbette ki kayda deðer sorunlardýr. Ancak onlara bu sorunlarý yaþatan sebep Türk Güvenlik kuvvetleri deðil, bizzat terör örgütü ve onlarý davranýþ biçimleridir. Güvenlik kuvvetlerinin orada bulunmasý sadece bir sonuçtur. Þüphesiz ülkesini ve milletini seven yöre insanýnýn hemen hemen tamamýna yakýný yaþadýklarý travmanýn gerçek sebeplerini çok iyi biliyorlar.  Bana göre o çocuklar gelecekte o terör örgütünü ve bu örgüte yardým ve yataklýk edenleri sorgulayacaklardýr. Hatta ben diyorum ki gelecekte bu tür suçlamalara bile fýrsat vermeyerek zamaný boþa israf etmeyelim. Çocuklarýmýz; ilimle, irfanla meþgul olsunlar ve vatan-millet  duyarlýlýðý çok daha yüksek bir düzeyde yetiþsinler. Ülkemiz ve aziz milletimiz üzerinde oynanan oyunlarýn oyun kurucularýndan olan güya küresel güç iddiasýnda bulunan birtakým devletlerin durumlarý ortadadýr.

 Rusya’nýn kendi devlet güvencesinde eðitim almak için orada bulunan Türk öðrencileri uçak krizinden sonra adeta bir çadýr devleti gibi sýnýr dýþý etmesi, onlarýn ne kadar büyük bir devlet olduklarýný gösteriyor. Rusya’nýn çok yakýn bir gelecekte nasýl çatýr çatýr çatýrdayacaðýný herkes görecektir. Batý camiasý için bu çatýrdamalarýn panzehiri olarak da, Ýran’a yapýlacak hizaya getirme operasyonlarýnda batýdan yana tavýr koymasý olacaktýr. Batýnýn sessizliði bundandýr. Ortadoðu’dan atýlacak olan bir Rusya ve Ýran’dan boþalacak yerleri dolduracak yegâne güç de alternatifsiz olarak Türkiye ve ona güvenen kardeþleri  olacaktýr. Bunun emareleri su yüzüne çýkmaya baþlamýþtýr. Kendilerine rol verilen figüranlar sadece rollerini oynuyorlar.  Kendisine verilen rolleri oynayanlardan rol kesmeye çalýþanlarýn kendi buhranlarýný yaþadýklarý söylenebilir.

Her gecenin bir þafaðýnýn, her yokuþun bir iniþinin, her darlýðýn bir ferahlýðýnýn olacaðý inkâr edilemez bir gerçekliktir. Esasýnda yaþanan sorunlar ne kadar yoðun ve yýpratýcý ise, çözümde o kadar yakýn durumdadýr. Çünkü avantajlar ve dezavantajlar daha objektif olarak ortaya çýkar. Dolayýsýyla herkes elinde ve eteðindekiler doðrultusunda stratejilerini yeniden belirlerler. Öyleyse her zamankinden daha fazla çaba gösterilmelidir. Maalesef güzel ülkemiz kan kaybediyor. Hakikaten bölge halký acý çekiyor. Bunun önlenmesi için herkes elinden geleni yapmak zorundadýr. 

 Adý ve ideolojisi ayrý olsa bile, devlete ve terör örgütüne paralel ayrýlýkçý yapýlarýn yakýndan izlenmeleri gerekir. Çünkü bu yapýlarýn insanlarýn birtakým açýklarýný da kullanarak kursaklarýndaki kin ve nefret tohumlarýný ekebilecekleri uygun ortamlar aradýklarý unutulmamalýdýr. Bu ülkenin kendi sýnýrlarý içerisinde Çanakkale ve Sarýkamýþ ruhuyla yaþayan insanlarýn kökeni ne olursa olsun, birbirleriyle sorunu yoktur. Her birisinde diðerini var eden deðerler ve can sularý vardýr. Bu insanlarýn ölüleri nasýl ki ayný kabristanlarda koyun koyuna yaþýyorlarsa, dirileri için de öyle olacaktýr. Hiç kimsenin bunu bozmaya ne ömrü ve nede gücü yetmeyecektir. Þurasý hiç unutulmamalýdýr ki; dini, kültürel ve tarihi olarak Kürdün Kürt’ten ve Türk den, Türkün de yine Türk den ve Kürt den baþka sýðýnacaðý daha güvenli bir dostu yoktur. Bu ifadeler altýn sloganlar olarak daða taþa iþlenmelidir.

Ne diyelim gün ola harman ola!..

 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 993 Defa Okundu
2016-01-02

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır