KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAR BEYAZý KAN AðLAYAN SARýKAMýþ!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         KAR BEYAZý KAN AðLAYAN SARýKAMýþ!..

 Kar Beyazý Kan Aðlayan Sarýkamýþ!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Kar Beyazý Kan Aðlayan Sarýkamýþ!..” yazýsý:

Sarýkamýþ þehitlerimizi; adeta aðýzdan çýkan sözlerin bile donarak o heybetli Allahuekber Daðlarýnýn semalarýna tutuþturan kýzýl kýyamette tertemiz ve iman dolu ruhlarýný dondurarak geleceðimizi aydýnlatan fedakârlýklarýna bir dokunuþ olarak rahmet ve minnetle anýyorum. Rabbim Ýnþallah onlarýn niyet ve amellerinin kendilerine bahþettiði Þehitliðin hürmetine bizleri de affetsin. Bugün eðer müsaadeniz olur ise biraz onlarýn aðzý, gönüllerinde süzülenler ve ruh gözleriyle meramýmý anlatmak istiyorum.

ZEMHERÝ AYAZINDA YANARAK MÝLLETÝNÝN UFKUNU AYDINLATANLAR

Sarýkmýþ dile gel vakit tam aydýnlat þu kararan ufuklarý

Gönüllerde cana gel avazlar ver çöz amansýz uyuþuklarý

Sen fýrtýnalý zemheri ayazlarýnda kavrularak yanarken

Akla gel hayale gel vakit tam ya yýrt þu beyaz karanlýklarý

***

Komutaným dalda durma yerimdeyim býrak gelsin kýyamet

Allah’ým bu ne iman dolu teslimiyet donarken de kýyam et

Uyanýkken uyusam da görevdeyim hep rüyamda uyanýram

Es bre deli rüzgâr korku yok artýk örtme dimaðlarý âyan et

***

Anladým dondurmaz ve yandýrmaz tatlýdýr þahadetin þerbeti

Tükenmeyen bir güçtür her an canlý tutar göstermeye ibreti

Bizimle dondu ya kurduðumuz o ölümsüz hayallerle hedefler

Þimdi buzlar çözülüyor bitirmek için bu dayanýlmaz hasreti

***

Asla ölmedik karda buzda fýrtýnalarda diri diri donduk ya

Kim kaybetti kim kazandý onlar gitti biz burada kaldýk ya

Aç yorgun ve açýkta katlanýrken biz o yandýrýcý donmalara

O gün uyusak ta amansýz ayazlarda gönüllerde uyandýk ya

***

Gönüllerde buz tutarken meðerse sadece bedenleri uyutmuþuz

Heykel olup heybetleþen ruhlarýmýzla ayrýk otlarýný kurutmuþuz

Biz donarken canlanýp ses vermek için o muhteþem baharlarda

Ne mümkün hissetmek acýyla kederi onlarý çoktan unutmuþuz

***

Anladým ya geçmiþle geleceði birleþtirdik meðer ne de uzunmuþuz

Giyer miyiz kar fýrtýna ve kýzýl kýyameti biz geleceðe soyunmuþuz

Bedbahtlýk etmedik  haktan geldi emir deyip  boyun eðdik amma

Uyuyarak deðil el tetikte ayakta, ya abdestte ya namazda donmuþuz

***

Dayandýk bizler her hasrete çoluk çocuk demedik onlar size emanet

Yazmaz bizim kitabýmýzda sözle de olsa teslim edilen emanete ihanet

Ayrýlmadý hep devam etti emanetin emini doðru dürüst giden yoluna

Orada saklýymýþ meðer uzayýp sonsuzluða yol tutan kerametle kehanet

***

Biz tohum ettik de ruhumuzu þeref namus haysiyet kodlarýyla ektik topraða

Hasatýný doðruca yap kaybetme yolunu gömülme beyaz karlarda karanlýða

Yolun hep sarpa çalýyor deðil sadece nefsini uyan gafletten bizi de mutlu et

Sararlar seninde çýrýlçýplak bedenini dalýndan kopan kirletilmiþ yapraða!..

Sarýkamýþ her ne kadar bir efsane olarak ve tarihsel bir bakýþ açýsýyla zihinlerde  yerini almýþ olsa da; meseleyi daha derin boyutlarda ele almak gerekmektedir.

Sarýkamýþ topraðýn vatanlaþtýðý bir kutsal mekândýr. Bu yerin Sarýkamýþ olmasý günümüz toplumsal sorunlarý açýsýndan ayrýca bir deðer ifade etmektedir.

Her yýl kar beyazý kýyafetini mutlaka giyinen gizemli Sarýkamýþ ormanlarý ve bölgenin en yücesi ve heybetlisi olan Allahuekber daðlarý günümüzü ve geleceðimizi aydýnlatmak için adeta bir misyon üstlenen bu tarihi vaka’ya en uygun zemini oluþturmuþtur.

Evet Sarýkamýþ’ta bir boyutuyla belki bir dram yaþanmýþ, ancak bu dram büyük Türk Ýslâm Milletinin geleceðine vurulmuþ bir mühür olma özelliðini de taþýmaktadýr.

Çünkü Sarýkamýþ’ta þehit olan vatan evlatlarý adeta o heybetli ve gizemli topraklara, ruhunu donduranlara inat bir ruh kazandýrmýþtýr.

Bazý mekanik zihinlerin hararetle etkisizleþtirmeye çalýþtýklarý gibi maddi hatalar üzerine odaklaþýp, gelecek kuþaklarýn portatif hafýza kartlarýyla silinmeye çalýþýlan hafýzalarýnýn geri getirilmesini ve baþka bir ifadeyle algý yönetimini engelleme çabalarý iyi anlaþýlmalýdýr.

Bence Sarýkamýþ, her gün yeniden tezgâhlanýp milletimize yaþatýlan acý olay ve olgularýn panzehiri olacaktýr. Gittikçe daha iyi anlaþýlan ve geleceðe saldýðý karçiçeði kökleriyle algýlarda boy verip, sanal zihinsel yapýlarý yerinden sökmeye baþlayan bu ve benzeri tarihsel panzehirler üzerinde, çok daha yoðun çalýþmalar yapýlmalýdýr. Musibetler nasihatlerle doludur.

Kâinatýn sahibinin irade ve kararý dýþýnda olmayan ve O’nun onay verdiði bire bir yaþanan her somut durumdan hareketle gerçekleþen algýsal olgularýn, kader cihetinde hedeflenmiþ nihai varýþ noktalarýnýn olacaðý anlaþýlmalýdýr.

Öyleyse gerçekten belirtmek istediðim gibi, Sarýkamýþ yýrtýlan kâðýtlara deðil, insanlýðýn sahip olduðu teknolojilerle yok edilemeyen ve yýrtýlmayan, ana sütü gibi bembeyaz karlara vurulmuþ Türk Ýslâm mührüdür.

Sarýkamýþ ölümsüzlüðü devam eden bir tiyatrodur ve orada geleceðin karanlýklarýný bertaraf edebilecek dayanýklýlýk ve tutarlýlýkta, bizler açýsýndan doðaçlama ancak asýl onay makamý tarafýndan muhteþemce tasarlanmýþ bir oyun sahnelenmiþtir.

Çünkü oyunun tüm kahramanlarý hayattadýr ve ya biz onlarýn arasýndayýz, yada onlar bizim aramýzdadýr. O bembeyaz karlar bugünde ayný düzen ve ihtiþamla bizlerde buradayýz diyen heybetli Sarýkamýþ Ormaný ve Allahuekber daðlarýný güvence altýna almakta, þehitlerin bedenleri donsa da donmayan ve hep uyanýk olacak ruhlarýyla buluþmakta, dolayýsýyla o dersler veren tiyatro yaþamaya devam etmektedir.

Sarýkamýþ diyor ki; “bizim ruhlarýmýzý diri tutup bedenimizi donduran bu beyaz karlarýn, sizin ruhlarýnýzý da dondurmaya niyetli çok daha siyahlarý altýndasýnýz!..

Bizim yolumuzu kapatarak bu sahneyi koruyan þu ormanýn görünebilen aðaçlarý var ya, iþte onlarýn görünmeyenleri ve gözlerinizi batýp kör etmek için sabýrsýzlýkla dalýný budaðýný sivrilten ve sürekli zehir saçanlarýnýn arasýndasýnýz!...

O aðaçlarýn kökleri yok ve sürekli yer ve þekil deðiþtirme kabiliyetleri var!.. Eðer siz donarsanýz bir daha uyanamazsýnýz. Aman ha dikkatli olun!.. Ruhunuzu dondurmayýn!.. 

Etrafýnýzý kuþatan simsiyah gara aðaçlarýn gýlevili keskin ve sivri budaklarý insan gýbalýnda aranýzda dolaþmakta ve batýp kör edecek gözler aramaktadýrlar.

Bunu yaparken o malum aðaçlarýn dalý budaðý olduklarýný saklayarak güya þuculuk ve buculuk adýna çalýþtýklarýný söyleseler de, onlarýn taþnakçýlýklarýný yutmayýn. Yutarsanýz boðazýnýza takýlýr ve boðulursunuz!..

Bizler burada kar, fýrtýna, ayaz ve buzlarda vakit saati geldiðinde uyandýrmak için uyuttuðumuz bedenlerimizi birbirimize yaslarken; Erzurumlu, Karslý, Sarýkamýþlý, Diyarbakýrlý, Vanlý, Hakkarili, Hasankaleli, Köprüköylü, Edirneli, Sinoplu, Adanalý diye ayýrmadýk. Vatanlaþtýrdýðýmýz topraklarýn tapusunun hepimiz ortaklarýyýz.

O halde hiç birinin diðerinden fazlasý olmaksýzýn torunlarýmýzýn hepsi varislerimizdir.

Sadece topraklarýmýzda gözü olan malum çevreler bu topraklarýn sadece kendilerine ait olduðunu iddia ederek diðerlerine kapýyý göstermektedirler.

Eðer içinizde bu ve benzeri iddialar peþinde olanlar varsa, bilin ki onlarýn aidiyetleri onlaradýr. Aldanmayýn!..

Bizler bu topraklara ruhumuzu giydirirken hiç ad ve nam peþinde deðildik, onun için yaratana kul, büyük milletimize ruhlarý azat köleler olmak için baþýmýzla topraða kadar eðildik!..

O gün gelecek mutlaka, bütün varlarýn sahibi dondurduðumuz bedenleri yeniden ruhlarýmýza giydirecek ve bizi o derin uykudan uyandýracaktýr!..”.

“Bu vatan topraðýn kara baðrýnda sýradaðlar gibi duranlarýndýr

Bir tarih boyunca onun uðrunda kendini tarihe verenlerindir”

Bu ruh artýk aramýza inmiþ ve milletin geleceðini aydýnlatmaya baþlamýþtýr. 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1249 Defa Okundu
2016-01-04

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır