KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NZAMý ALEM üLKüSüNüN ARADýðý þAHSYETN KAPTALST SSTEM çERSNDE GEçRDð BREY OLMA BUHRANLARý!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         NZAMý ALEM üLKüSüNüN ARADýðý þAHSYETN KAPTALST SSTEM çERSNDE GEçRDð BREY OLMA BUHRANLARý!..

 Nizamý alem ülküsünün aradýðý þahsiyetin kapitalist  sistem içerisinde geçirdiði birey olma buhranlarý!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Nizamý alem ülküsünün aradýðý þahsiyetin kapitalist  sistem içerisinde geçirdiði birey olma buhranlarý!..” yazýsý:

Küreselleþme olgusunun insanlýða yaþattýðý somut durumlar olan olaylar kaçýnýlmaz olmakla beraber, eðer gereken hazýrlýklar ve ortaya çýkacak olumsuzluklarý önleyici karþý tedbirler alýnmaz ise, sürdürülebilir ve tahammül edilebilir de olmadýðýný ifade etmekte sakýnca yoktur. Ýnsanlýðýn bugün itibariyle gelmiþ bunduðu zaman ve düzen boyutunda yaþadýðý bireysel ve toplumsal buhranlar demek istediðimizi açýkça ortaya koyuyor. Bu durumu nasýl ifade ederseniz edin, netice olarak insana kalan da tükenmiþlik ve öðretilip kabul ettirilmiþ çaresizliklerdir. Buradan ötesi aranan ancak bulunsa da kurtarmayan kurtarýcýlardýr. Çünkü bunu büyük bir hevesle bekleyen ve o formattaki kurtarýcýlarýn her þeyden ve her deðerden önce, Hak ve Adaletten ayrýþtýrarak kendilerince daha yücelere çýkarýp kurtarmalarý gereken egolarý ve hatta süper egolarý vardýr. Ancak ondan sonra iþ yapabilirler. Onlar Haktan ayrýldýktan ve çok yücelere çýktýktan sonra kendileri üstte, hak ve Adalet ise yerlerdedir. Onlar öyle firavunlaþýrlar ki, Hakký bile tutup ayaða kaldýrabileceklerinden dem vururlar. Bilmezler ki ancak Hakka tutunularak ayaða kalkýlabilir. Gerisi boþtur ve angaryadýr.

Hak Allah’ýn adýdýr ve “O” “Mütekebbirdir”. “O”nun azametli yüceliði karþýsýnda naylon/sentetik yüceliklerin hiçbir cazibesi ve tarifesi olamaz. Ancak “O”nun ipine tutunanlar yine kendi boyutlarý ölçüsünde ayaða kalkabilirler ve bu yönde geliþtirecekleri anlayýþlar ölçüsünde Ýbni Haldun’un deyimiyle þahsiyet olurlar ve özgürleþirler. Ýþte bu özgürlük; baþka bir güce, makama ve bedene haz veren nefsi arzulara kul olmama özgürlüðüdür. Onun için sosyoloji biliminin kurucularýndan olan Ýbni Haldun; þahsiyeti ararken, batý liberal felsefesinin üretimi olan birey tanýmlamasýnýn bize uymayacaðýný belirtiyor. Birey batý toplumlarýnda yaþanan din, siyaset, bilim, birey ve toplum arasýndaki güç mücadelesi sonucunda ortaya çýkabilmiþ ve bir yerde Niçe’nin felsefesine benzer þekilde kendisini sýnýrladýðýný düþündüðü tüm deðerlere karþý bir duruþ geliþtirmiþtir. Batý toplumlarý açýsýndan o dönem itibariyle doðal bir süreç olduðu düþünülebilir. Fakat Ýslâm inanç sistemini ana kaynaklarý çerçevesinde doðru anlayan toplumlarda bireysel/kiþisel düzeyde bir irade ve bu iradeyi kendisine verilen beden teknolojileri boyutunda kullanma özgürlüðü vardýr. Bu özgürlüðün getirdiði sorumluluðu da vurgulamamýz gerekir.

Ýbni Haldun’un aradýðý þahsiyeti ihmal ederken, yerine ikame ettiðimiz bireyle sorun yaþamaya baþladýk. Sanýyorum bireyi güç, þehvet, þan, þöhret, makam ve para gibi tapýnaklara kulluk etmekten kurtarýp özgürleþtiremedik. Öyle deðil mi!.. þu an gençlerimizin temel sorunlarýndan birisi bu deðil mi!.. Çok özet olarak söyleyelim; çocuklarýmýz ve gençlerimiz herhangi bir olumsuzluða hayýr diyemiyorlar. Hayýr’ý dedikten sonra bu hayýr’ýn gerekçesini ortaya koyup alternatifler üretemiyorlar. Terör olaylarý konusunda da benzer durumlar söz konusu olabilir. Gerçekten terör örgütü mensuplarý ile ilgili yapýlacak sosyolojik ve psikolojik araþtýrmalar, deðerler nezdinde bir isyan ve baþkaldýrý hareketi olduðunu gösterecektir. Örgüt mensuplarý arasýnda özellikle Hýristiyanlýk, Zerdüþt ve Marksist anlayýþlarýn geliþmesi böyle bir karþý duruþu göstermektedir. Bireyleri bu buhranlardan koruyacak eðitim programlarýna ihtiyaç duyulmaktadýr. Çünkü vurgulamaya çalýþtýðým sýkýntýlarýn ilacý eðitim sistemiyle bireylere kazandýrýlacak deðerlerdir. Eðitim programlarýnýn çaðdaþ anlamda temelini oluþturan ilerlemecilik ve yeniden kurmacýlýk eðitim felsefesi akýmlarý da buna ýþýk tutmaktadýr. Eðitim sistemleri çerçevesinde bunu baþaramayan toplumlarýn yaþadýklarý kaos ve buhranlar ortadadýr. Bankadan kullandýðý kredi kartýnýn borcunu yatýrmak veya baþka bir bankacýlýk iþlemi için giþelerin önünde ýþýklý numaratörlere adeta baðlanarak saatlerce ayak üstü bekletilen insanlarýn hepimiz için söylüyorum; 10 çalýþan giþe memuru yerine 2 giþe memuruyla güya kamu hizmeti verenlerin karþýlarýndakilere artýk þahsiyet mi yoksa birey  olarak mý baktýklarýný ben bilemiyorum. Ancak ben o durumda kendi kendime nasýl baktýðýmý çok iyi biliyorum. Elbette ki diðer kamu hizmeti veren kurum ve kuruluþlar açýsýndan da durum aynýdýr. Burada ortaya çýkan iþ gücü ve zaman kaybýnýn hesabý yapýldýðýnda durumun çok vahim olduðu anlaþýlacaktýr. Diðer yandan birey kaynaklý toplumsal duyarsýzlaþmanýn toplumsal saðlýk ve birlikteliði tehdit eden çok önemli bir faktör olduðunu da belirtmek gerekir. Nerede sivil toplum kuruluþlarý?.. Nerede o insanlarýn iradelerine ipotek koyan sendikalar?.. Nerede o seçim dönemlerinde akþam sabah anketler uygulayan güya araþtýrma þirketleri?.. Nerede demokrasi kültürü ve insan haklarý?.. Bu millete yazýk olmuyor mu?..  21. Yüz yýlda yakýþýyor mu?..

Bireysel ve toplumsal düzeyde sosyal yaþamýn vazgeçilmez kurum ve kuruluþlar boyutuyla da benzer durumlar söz konusudur. Örneðin çok partili demokratik sistem gereði parti il ve ilçe teþkilatlarý ve yöneticileri kendilerini kendi seçmenlerinin üzerinde, hoþlarýna gitmeyenlere git, gidenlere gel diyebilecek erkte görüyorlar. Böyle bir yaklaþýmda ne hakka hizmet ve nede halka hizmetten bahsedilebilir. Bu olsa olsa sadece kendisine hizmet olabilir. Hadi millet vekilleri halkýn oyu ile seçildiklerinden ne yapalým öyle davranýyor olabilirler!.. Ancak diðerlerinin böyle bir seçilmiþlikleri olmadýðý halde bu tutum ve davranýþlarýn doðru olmadýðýný herkesin bilmesi gerekir. O makamlar halkýn dertleriyle dertlenmek, kamusal sýkýntýlarýn giderilmesi için çaba sarf etmek içindir. Ýnsanlarýn vurgulamaya çalýþtýðým zaman kayýplarý ve duyarsýzlaþtýrma seanslarý iþte o siyasilerin meseleleri deðil midir?..

Yaþanan bu ve benzeri sosyal ve psikolojik olumsuzluklar, sonrasýnda çok daha travmatik semptomlar ortaya çýkar. Kuyrukta beklemekten usanan vatandaþ (birey/þahsiyet) artýk kuyruðun en önüne geçme yollarýný arar. Yani kendisini oraya geçirecek bir güç arar. Bu güç bir anlamda tapýnýlacak bir güçtür. Bu tür tapýnmalarýn sonucunda köleleþme olgusu vardýr. Çünkü bu manada en güçlüyü buluncaya kadar tapýnma ve itaat devam edecektir. Esasýnda verdikleri göz önünde bulundurulduðunda, kulluk yapýlacak en yüce varlýk Allah’týr. Ancak ona tapýnýldýðý zaman diðer sentetik tapýnaklara yönelme olmaz ve bunun adý da alabildiðine özgürleþmedir. Çok baþarýlý kurum yöneticileri de mutlaka bu bilinçtedirler ve tapýnak þövalyelerinin farkýnda olduklarý anlaþýlýyor.

Kuyruksuz yýldýzlara ulaþmak temennisiyle…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1496 Defa Okundu
2016-01-10

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır