KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAFKAS ÜNVERSTES KüRESEL BR DüNYA ÜNVERSTES OLMAYA ÇALýþýYOR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         KAFKAS ÜNVERSTES KüRESEL BR DüNYA ÜNVERSTES OLMAYA ÇALýþýYOR

 Kafkas Üniversitesi Küresel Bir Dünya Üniversitesi Olmaya Çalýþýyor

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Kafkas Üniversitesi Küresel Bir Dünya Üniversitesi Olmaya Çalýþýyor” yazýsý:

Kafkas Üniversitesi 1992 yýlýnda kurulmuþ ve kurulduðu zamandan bu yana kayda deðer geliþmeler gerçekleþtirmiþtir. Þüphesiz ki kurulduðu andan bu yana; öncelikli olarak ülke çýkarlarýný gözeten, istihdam etmeye çalýþtýðý öðrenci ve öðretim elemaný kapasitesiyle yerelde bölgeye ve genelde tüm ülkemize ve insanlýða hizmet üretmeye devam etmiþtir. Giderek daha da çoðaldýðý gözlenen öðretim elemaný ve þüphesiz öðrenci profilinde ki  heterojenlik ve çoðulculuk, üniversitemizin rahmetli hocamýz Oktay SÝNANOÐLU’ nun deyimiyle;  bulunduðu kentin sýnýrlarýnýn dýþýna çýkamayan bir “Evren Kent” üniversitesi olmasýný engellemiþtir.  Þu ana kadar her kim bu üniversiteyi yönetmiþse, mutlaka gücü ve kapasitesi ölçüsünde taþ üstüne taþ koyarak iyi duygularla yâd edilmek istemiþlerdir. Bu düþüncenin aksini iddia etmek hem eþyanýn tabiatýna aykýrý ve hem de yönetimsel motivasyon teorileriyle de baðdaþmaz. Çünkü hiçbir üst yönetici arkasýndan kötü bir þekilde hatýrlanmasýný istemez. Elbette ki iþ üretilen bir yede yanlýþlar ve hatalarda olacaktýr. Önemli olan da bu hatalarýn giderilmesine ve daha doðrularýnýn yapýlmasýna fýrsat saðlayacak yapýcý ve özeleþtirilerin hukuk ve insaf boyutunu aþmayacak bir üslupla yapýlmasýdýr. Kendilerini muhalefet olarak konumlandýran aday adaylarý da iddialarýný bu özeleþtiri temelinde, daha iyiyi arama noktasýna odaklaþtýrýrlar.

Daha iyiye ve nihai hedef olarak mükemmele ulaþmak, plânlama, imkân ve fýrsat yönetimi temelinde bir  zamanlama iþidir. Toplumun en entelektüel kesimlerinin istihdam edildiði üniversitelerde mümkün olmasý gereken þey; hedeflenen baþarýnýn elde edilmesini olumsuz engelleyen durumlarýn biraz önce vurgulamaya çalýþtýðým deðiþkenlerde aranmasýdýr. Ýþte o zaman aranan mükemmelliðe ve standartlara ulaþýlabilir. Böylesi bir tutum ve davranýþýn bir diðer adý da, toplumsal güven, birlik ve beraberliktir. Eðer birileriyle ve kamu hizmetleri yürüten kurum ve kuruluþlarla iliþkili olarak hep olumsuzluklardan bahsediliyor, hiç olumlu taraflarýna deðinilmiyorsa, burada bir tezatlýðýn olacaðý unutulmamalýdýr. Öyle ya, eðer Mevlâna’nýn deyimiyle; “her þey zýddýyla kaim” ise, o zaman lafa dökülecek olumsuzluklarý var eden olumlulara da deðinilmesine ihtiyaç duyulacaktýr.

Kafkas üniversitesinde Ýnþallah tekamül adýna bir deðiþim ve daha üniversal bir yapýya dönüþümün baþladýðý, yönetim biriminde bir sosyal bilimciye duyulan ihtiyacýn dikkate alýnmýþ olmasýndan anlaþýlmaktadýr.  Þüphesiz bu sevindirici bir durumdur. Ayný akademik unvana sahip olanlarýn  “tamam da yani neden ben deðilim? Gibi sorular sormasý doðal karþýlanabilir. Ancak bu beklenti hiçbir zaman; “öyleyse beni var etmek için onu baþýyla-kýçýyla yok edeyim” istek ve beklentisine dönüþtürülmemelidir. Maalesef sýkça örneklerine rastlandýðý gibi, bu yaklaþýmýn kazananý olamaz. Böyle bir yaklaþýmda bütün taraflar az veya çok bir þeyler kaybederler. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olamaz ve olmamalýdýr da. Aksi halde zaman zaman üniversitelerimizin genelinde ortaya çýkan menfaat gruplarýnýn önüne geçilemez ve Allah korusun, altýndan kalkýlamayacak risk ve sorumluluklar altýna girilebilir. Dýþarýdan bakýldýðýnda, üniversitemizin gerçekten bir inþaat alanýna döndüðü görülmektedir. Demek ki devletimiz üniversitemize çeþitli imkân ve fýrsatlar saðlýyor. Önemli olan da bu imkân ve fýrsatlarýn verimli bir þekilde kullanýlmasýdýr. Ancak o zaman birçok açýdan katma deðerler saðlayan çalýþma ve yatýrýmlar fark edilecektir.

Maalesef  çok kötü bir alýþkanlýðýmýz var. Kendi kirli çýkar kalbimizin kirli kaný gözlerimizi bürüdüðü zaman, nerede bir olumsuzluk varsa oraya odaklaþýyoruz ve elde avuçta iyilik, güzellik ve doðruluk adýna ne varsa haraç mezat satýþa çýkarýyoruz. Ancak þurasý unutulmamalýdýr ki, birileri hep doðrularýn üzerini örtüp, hata ve yanlýþlarý gün ýþýðýna çýkararak eþyanýn korunumu ilkesini ortadan kaldýramýyor. Eþya, olay ve olgularýn üzerlerinin örtülmesi onlarý yok edemiyor. Ortada bir yok oluþ var amma bu doðrular ve iyiler deðil, daha fazla görünür olsun diye kafasýndan ve kulaðýndan tutularak okkasý ve cüssesi büyütülmeye çalýþýlan kötülükler ve kötülerdir.

Kafkas Üniversitesinde güzel þeyler de olmaktadýr. Akademik yapýdaki geliþmeler ve kariyer yükselmeleri diðer üniversitelerle boy ölçüþecek bir düzeydedir. Veteriner Fakültesinin Üniversitenin en eski fakültelerinden olmasý, son üç dönemdir üniversiteyi yöneten kadrolar çýkarmýþ olmasý, bölge hayvancýlýðýna yapmýþ olduðu katkýlar ve yönetmekte olduklarý SSCI dergileriyle diðer üniversiteler nezdinde popülariteleri oldukça yüksektir. Kafkas üniversitesi denildiði zaman ilk akla gelen fakültelerden birisi de veteriner fakültesidir. Fen Edebiyat Fakültesi içinde her yýl mezun ettikleri öðrencileri itibariyle ülke yükseköðretimine hatýrý sayýlýr katkýlarda bulunduðunu söyleyebiliriz. Rahmetli Doç. Dr. Adnan ALDEMÝR hocamýz bir biyolog olarak Sarýkamýþ ormanlarýnda yep yeni bir sivrisinek türü belirlemiþlerdi. Herhalde literatüre de geçmiþtir. Tema Vakfý baþkanýmýz Doç. Dr. Mehmet Ali KIRPIK Hocamýzýn doðal yaþamýn korunmasý ve geliþtirilmesi hususlarýndaki gayretleri de kayda deðer görülmektedir. Yürütülen lisansüstü yüksek lisans ve doktora çalýþmalarý batýdaki üniversitelerin standartlarýna ulaþtýðý gözlenmektedir. TÝKA çerçevesinde Türki Cumhuriyetlerde akademik, kültürel ve halk Edebiyatý çalýþmalarýnda görev alarak çok deðerli hizmetler üreten Doç. Dr. Mustafa ÞENEL, halen ayný görevde bulunan yine Doç. Dr. Kürþat ÖNCÜL, ismi dünya bilim adamlarý listesinde geçen Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MÝKAÝL, alanlarýnda dünya çapýnda tanýnan Azeri hocalarýmýz, 1998 yýlýnda kurulan Eðitim Fakültesine verdiði çok deðerli hizmetler veren Prof. Dr. Haydar YÜKSEK, Kafkas Üniversitesine ve bölgeye kazandýrýlan Ýlahiyat Fakültesi ile iliþkili olarak ta bir þeyler konuþma zamaný gelmiþtir. Tüm fakülteler içerisinde istihdam edilen öðrenci sayýsýyla ve öðretim üyeleriyle gerçekten çok önemli hizmetler yürütülmektedir. Bu fakülteyi mevcut duruma getiren çalýþanlarý ve onlara bu imkân ve fýrsatlarý saðlayan yöneticileri kutlamak gerekir. Konservatuarýn sürdürdüðü alan eðitimi hizmetlerinin sonucu olarak icra ettikleri müzik ve çalýþmalar hayranlýkla izlenmektedir. Diðer yandan Mühendislik Fakültesi de yavaþ yavaþ kendinden söz ettirmeye baþlamýþtýr. 1998 yýlýnda kuruluþu yapýlan Eðitim Fakültesi için de aslýnda çok güzel hizmetlerden ve üretilen katma deðerlerden bahsedebiliriz. Açýk bulunan tüm bölüm ve anabilim dallarýnda profesyonelleþmeyi ifade eden çalýþmalar sergilenmektedir. Öðrenci kontenjanlarýmýz artarak ve fakültemizin tercih edilebilirliði yükselerek devam ediyor. Eðitim Fakültesi bir aile ve bütün olarak sürdürdüðü Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika Programýyla özellikle bu bölgeye ve hatta tüm ülkeye hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye genelinde bu hizmeti veren üniversiteler arasýnda uzaktan eðitim sistemiyle teorik dersleri yürütürken sadece sisteme yüklenen dökümanlarýn kullandýrýlmasýyla kalmayýp, ayný zamanda örgün eðitim ve öðretim uygulamalarýndan daha titiz ve özverili sanal-canlý sýnýf uygulamalarý yapýlmaktadýr. Birçok üniversite içerisinde yürütülen bu çalýþmalar çerçevesinde uzaktan yüksek lisans eðitimi onayý YÖK’ ten Ýktisat Fakültesiyle beraber Eðitim Bilimleri Bölümü olarak alýnmýþtýr. Bu onayýn herhalde bir iletiþim aksaklýðýndan ve YÖK kaynaklý teknik bir sorundan dolayý öylece kaldýðýný da söylemek gerekir. Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika Programýný yürütebilecek düzeyde donanýmlý olan bir Eðitim Fakültesinden ve daha özelde de Eðitim Bilimleri Bölümünden bahsetmek gerekir. Bu bölümün PDR Anabilim Dalýnda halen bine yaklaþan bir öðrenci sayýsý yakalanmýþtýr. Neredeyse her yýl sadece yatay geçiþlerden 50 civarýnda öðrenci alýnmaktadýr. Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika programý ile hem kendi üniversitemizin mezunlarýna ve hem de yapýlan protokol çerçevesinde Ardahan Üniversitesine de ayný eðitim hizmeti katkýsý saðlanýyor. Bu eðitim çalýþmalarý çerçevesinde bölgemize, üniversitemize ve fakültemize çok önemli maddi imkânlar saðlanýyor. En azýndan çalýþan ve yürüyen bir üniversitenin sürekli olumsuz algýlara meydan verecek þekilde anýlmasýnýn en büyük zararýný þüphesiz ki bu þehre ve bölgeye verecektir.  Elbette ki her þeyin mükemmel olduðunu ifade etmek istemiyorum. Þüphesiz sorunlar olacaktýr ve herkes hepimiz elbirliði ve kurumsallaþmanýn getirdiði yeteneklerle bu sorunlarýn üstesinden gelebilmeye çaba sarf etmeliyiz.

Týp Fakültesiyle ilgili söylenenlerden yola çýkarak bu fakültede herhangi bir saðlýk hizmetinin verilmediði insan aklýna geliyor. Ancak en ufak bir saðlýk sorunumuzda hastaneye gittiðimizde çokta kaliteli bir saðlýk hizmeti aldýðýmýzý inkâr edemeyiz. Eðer bir sorun var ise kuruma zarar verecek deðersizleþtirme söylemlerine yer vermemek en akýllýca olandýr. Elbette ki sorunlarýn üzerine gidilmelidir ve gereken önlemler geliþmeyi engellemeyecek þekilde alýnmalýdýr. Esas sorun; çalýþanlar arasýna nifak tohumlarýnýn ekilmesi ve nihai olarak ta ideolojik bir kamplaþmaya gidilmesidir. Üniversitemizde þu ana kadar böyle bir durum olmadýðý gibi, inþallah ferasetli yöneticilerin alacaklarý önlemler çerçevesinde bu ve benzeri durumlar yaþanmayacaktýr.

Sayýn Rektörümüzün vermiþ olduklarý onay çerçevesinde uzun bir süredir ulusal ve yerel medyada eðitim, öðretim, toplumsal birlik ve beraberlik gibi uzmanlýk alanýma giren konularda yazýlar yazýyorum. Ýnþallah yazmaya da devam edeceðim. Bendeniz de bir üniversite çalýþaný olarak üniversitemizde vücut bulan güzel þeyleri de samimi olarak yazmam gerekir. Yaptýðým da bundan ibarettir. Ýþte tüm bu faaliyetlerden yola çýkarak geliþen ve diðer üniversitelerle hizmette yarýþabilecek bir üniversite olma yolunda önemli mesafelerin alýnmakta olduðunu da belirtmek gerekir. 

Daha fazlasýný yazabilmek ümidiyle.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1984 Defa Okundu
2016-01-16

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır