KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YAþADýðýMýZ HER OLAYA, KüRESEL PAYDAþLARý BOYUTUYLA BAKMAK ZORUNDAYýZ!

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         YAþADýðýMýZ HER OLAYA, KüRESEL PAYDAþLARý BOYUTUYLA BAKMAK ZORUNDAYýZ!

Yaþadýðýmýz her olaya, küresel paydaþlarý boyutuyla bakmak zorundayýz!

Eðer bir kelebeðin kanadýný çýrpmasýyla birtakým doða olaylarýnýn tetiklendiði varsayýlýyorsa, adeta bir zincirin halkalarý gibi peþ peþe gelen olaylarý da kendi içerisinde bir aþamalýlýk ilkesi çerçevesinde ortaya koymak zorundayýz. Dünyanýn neresinde olursa olsun, belki henüz adýný dahi bilmediðimiz bilgi teknolojilerinin kullanýmýyla riskleri en aza indirilmiþ operasyonlar yapýlabilmektedir. Rus istihbarat örgütü mensubu bir çalýþanýn batý ülkeleri lehine çalýþmaya baþlamasýndan dolayý, Ýngiltere’ de bir suikasta kurban gittiði yapýlan soruþturmalardan anlaþýlmýþtýr. Ancak bu suikastýn bizzat Putin’in onayýyla gerçekleþtiði ve suikast aracý olarak ta radyoaktif birtakým maddelerin kullanýldýðý anlaþýlmýþtýr. Delil olarak ta öldürülen kiþinin uðradýðý mekanlarda ve kendi vücudunda ifade edilen radyoaktif madde kalýntýlarýna rastlanmasý gösterilmiþtir. Bunun çok daha ötesinde ve belki de mevcut teknolojilerle henüz farkýna varýlamayan baþka hassas teknolojilerin kullanýmý da söz konusu olabilir. Bu tehditleri ayrý ayrý detaylandýrma þansýmýz yok. Ancak bu tür küresel saldýrýlara kolaylýkla maruz kalmamak için karþý tedbirlerin alýnmasý konularýnda duyarlýlýk geliþtirilebilir. Þüphesiz ki asgari düzeylerde de olsa alýnabilecek koruyucu önlemler vardýr. Bana öyle geliyor ki günümüzde özellikle bu tür teknolojilere sahip ülke yöneticileri bile bu iþin kuryeliðini yapabilirler.

Son günlerde yazýlý ve görsel medyada hem de üniversite öðretim üyeleri tarafýndan bir “illuminati” kavramý ortaya atýldý ve birkaç programý dinledikten sonra, iþin astarýyla yüzünün hiçte uyuþmadýðýný anladým. Sanki içerisinde bulunduðumuz evrende geçmiþin ve günümüzün her olayý ve olgusunun hazýrlayýcýsý, uygulayýcýsý ve evreni ve bütün kâinatý yönetme gibi bir güce sahip olunduðu þeklinde tanýmlar yapýlýyor. Buna bu þekilde inanan birisinin artýk yeni bir tanrý tanýmý ve onun eylemleri boyutuyla din algýsý geliþtirmesi doðal olacaktýr. Aslýnda burada yapýlmak istenen þey; aynen Ronesans kavramýna uygun senaryolarýn yazýlmasý gibi bir aklýn hakimiyetinin olduðu gerçekliðidir. Þimdi gelin düþünelim; soyut ve kabule dayalý, dogmatik ve ayný zamanda dini bilimlerde bile insanlýðý yeni inanç sistemlerine doðru yönlendirmeye çalýþanlarýn, diðer dünyevi meselelerde toplumlarý kendi baþlarýna býrakmalarý söz konusu deðildir. Ýfade etmeye çalýþtýðým dünyevi meseleler; toplumlarýn kalkýnýp geliþmeleri, ileri bilgi teknolojileri geliþtirmeleri, onlarýn amaçlarýna hizmet edip etmemeleri gibi konulardýr.

Ýsterseniz durumu son dönemlerde yaþadýðýmýz olaylar ve onlarýn olgu boyutlarýna bakarak somutlaþtýralým. Uzun bir zaman yürütülen barýþ süreci sonunda terör örgütünün baþlattýðý kalkýþmanýn gerekçelerini irdelediðimiz zaman bu senaryonun dýþarýda hazýrlandýðýný, sadece senaryo sahiplerinin bu süreçten yarar saðladýklarý açýkça ortadadýr. Durum sonuç itibariyle ne olursa olsun, her durumda kazanan yine onlar olmaktadýr. Allah korusun terör örgütü baþarýlý olsaydý, herhalde bize her dediklerini kabul ettirecekler ve etrafýmýzda yeniden þekil verdikleri yapýlanmalarda biz sahadan diskalifiye edilmiþ olacaktýk. Onlarýn bekledikleri gerçekleþmedi ve güvenlik güçlerimiz terör unsurlarýný bertaraf etmeye baþladý. Bakýn yine onlar devrede ve hemen arabuluculuk görevine soyunmaya baþladýlar. Bunu yaparken de tam olarak dillendirmeseler de taraf olduklarý anlaþýlýyor. Neden taraf olduklarýný fazla gizlemiyorlar? Çünkü daha sonra taraf olarak kurtaracaklarý örgütten daha baþka alanlarda yararlanmayý plânlamýþlardýr. Görüldüðü gibi her durumda kazanmayý kurgulamýþlardýr. Amerikan Baþkan yardýmcýsý, Joe Byden’ in aðzýndan YPG’ nin bir terör örgütü olduðu cümlesini almak için ne kadar zorladýðýmýzý, baþýmýzý gözümüzü patlattýðýmýzý bir düþünün! Ýþte bütün bunlar kendi beklentilerinin gerçekleþmesi içi kullanacaklarý temel kozlardýr. Belki bunu ilerde ifade edecekler ancak onlar açýsýndan iþte o zaman da ne alacaklarý önemli olacaktýr. Dedim ya, hep kazanan onlar olmak için yapamayacaklarý bir þey yoktur.

Ünlü sanayicimiz Mustafa KOÇ’ u kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bu ülke ve aziz milletimiz için zerre kadar taþ üstüne taþ koyanlardan Rabbim yardýmýný esirgemesin. Dünyamýzda yaþanan her olayýn olgularý boyutuyla deðiþen kýsa aralýklý zaman ölçeðinde her seferinde yeniden ele alýnarak deðerlendirilmesi gerekir. Bu durumu eðitim bilimleri ve program geliþtirme ölçeðinde sarmal programlama yaklaþýmýna benzetebiliriz. Özet olarak iki adým ileri gidildikten sonra karþýlaþýlan durumlarý yeniden bir adým geriye giderek daha önce yaþanýlanlarla birlikte yeniden ele almak gerekir. Ancak o zaman saðlýklý sebep ve sonuç baðlantýlarý kurulabilir. Böylece geleceðe doðru atýlacak adýmlarýn da daha doðru olmasý saðlanabilir. Gerçek yaþamda karþýlaþtýðýmýz olay ve olgulara böyle þüpheci bakmak artýk bir zorunluluk halini almaya baþladý. Çünkü baþka türlü açýklarýn kapatýlmasý ve kendimizi az da olsa güvende hissetmemiz zorlaþabilir. Þimdi günümüzde geçmiþin siyasi liderlerinin birçoðunun yeni yeni anlaþýlan gerekçelerden dolayý suikastlara kurban gittikleri ortaya konuluyor. Eðer denildiði gibiyse, bu suikastlarý tertip edip uygulayanlarýn sayýlamayacak kadar gerekçeleri vardýr. Aðzýmý dolu dolu doldurarak söylüyorum, büyüklüðünün ölçüsü tarihin altýn sayfalarýna nakþedildiði gibi büyük Türk Milletinin hep mazlumlardan yana tavýr koymasý, zalimlerin uykularýný bölen icraatlara imza atmasý, hak ve adalet ölçülerinden ayrýlmayan uygulamalar sergilemesi, doðal olarak zalimlerin þiddet ve gazaplarýna muhatap haline getiriyor. Dolayýsýyla bendeniz rahmetli Mustafa KOÇ’un aramýzdan çok erken ayrýlmasýný da biraz þüpheci bir bakýþla deðerlendirmek isterim. Belki ben kuruntu yapýyorum ve vakti saati geldiði için ebedi dünyaya göçtüðü söylenebilir. Ancak Öylesine bir toplumsal paranoya yaþýyoruz ki bunlarý da düþünmeden edemiyoruz.

Mustafa KOÇ, þüphesiz her zaman olmasý gereken diðer sanayici ve iþ adamlarýmýzla beraber, dünya çapýnda üretim yapan ve ülkemize çok önemli katma deðerler saðlayarak toplumsal kalkýnmamýza can suyu vermektedir. BU ülkenin ve aziz milletimizin bu manada kalkýnýp geliþmesini hiç istemeyen ve hatta tahammül bile edemeyen þer odaklarý var mý? Evet var. Hem de katmerli tarafýndan var. Peki Mustafa KOÇ bu þer odaklarýný en çok rahatsýz edecek en son nelerle meþguldü? Gelecekte Türk Savunma sisteminin önemli köþe taþlarýndan birisi olacak olan Altay Tankýný üretiyordu. Bakýn þimdi deðerli dostlar çok ama çok uyanýk olmak zorundayýz. Belki de benim düþüncem bir komplo teorisinden öteye gidemeyecek cýlýzlýktadýr. Ama binde, milyonda bir ihtimal olsa da bana göre önemlidir. Dikkate alýnmasý gerekir. Bu konularda farkýndalýk düzeyimizin çok yüksek olmasý gereken dönemlerden geçiyoruz. Amerikan Baþkan yardýmcýsý ve diðer yöneticilerinin dýþ ülkelere yaptýklarý seyahatlerde hep göze çarpan güvenlik tedbirleri iyi incelendiðinde hiçte aþýrý mübalâðalý bir yaklaþým olduðu söylenemez. Þüphesiz devletimiz bütün bu konularýn detaylarýný en ince ayrýntýsýna kadar hesap eder ve alýnmasý gereken önlemleri de her hangi bir kayba meydan vermeden alýr. Bizim yaptýðýmýz sadece önemli bir konuya dikkat çekilmesi kadardýr.

Bahse konu teknolojilerin geliþtirilmesi herhalde üniversite ve bu baðlamda araþtýrma enstitü ve birimlerince yapýlmasý beklenir. Daha yakýnýmýzda olduðu için kolay anlaþýlacaðýndan dolayý örnek olarak veriyorum. Bundan yaklaþýk 25-30 yýl önce Ýran üniversitelerinin doðru dürüst dýþ boya ve badanasý bile yoktu, duvarlarý dökülüyordu. Bunun gibi diðer durumlarý da hiç iç açýcý deðildi. Bizim ise adeta dünyaya göz kýrpacak gibi gözüken anlý þanlý üniversitelerimiz vardý. Arada geçen zaman diliminde Ýran Üniversitelerinin yaptýðý hamleler ve gerçekleþtirdiði bilimsel çalýþmalar sonucu geldikleri nokta ortadadýr. Bugün Ýran nükleer teknolojiye sahip ve nano teknolojide de dünya yedincisidir. Peki bizde neler oldu? Evet maalesef o anlý þanlý üniversitelerimiz sadece ideoloji ve terör ürettiler. Son dönemlerde adýndan çok bahsedilen bir üniversitemizin bir zamanlar Dev Solun karargâhý gibi çalýþtýðýný o dönemleri yaþayanlar iyi bilirler. 12 Eylül öncesi kardeþ kavgalarýnýn doðup

geliþtiði mekânlar hep üniversiteler olmuþtur. Þimdi bu gelenekten gelen birtakým öðretim elemanlarýnýn yayýnladýklarý kýþkýrtýcý bildirilerde bu düþüncemizi doðrulamaktadýr. Düþünce özgürlüðüyle ülkemizi büyük bir bölümünde gerçekleþen terör saldýrýlarýný yapanlarý kamufle ederek, güvenlik güçlerinin vatandaþýný ve ülkesini koruma operasyonlarýný etkisizleþtirmek için yapýlanlar asla kabul edilebilir deðildir. Ýnsan Haklarý bildirgesinin 10. Maddesi de bu durumu böyle tanýmlamaktadýr. Eðer çok isabetli tedbirler alýnýp yerinde kararlar verilerek çalýþýp üretenlerin önü açýlýrsa, önümüzdeki yirmi yýllýk zaman diliminde doðudaki üniversitelerdeki bilimsel çalýþma ve üretilecek olan bilgi teknolojileri batýdaki üniversitelerin önüne geçecektir.

Bu durumlar göz önünde bulundurulduðu zaman mevcut kamu kurum ve kuruluþlarýmýzýn ortaya çýkan sorunlar ve hatta olasý ilerde yaþanma ihtimali olan sorunlar bile dikkate alýnarak gelecek plânlamalarý yapýlmalýdýr. Dünyayý yeniden keþfetmeye gerek yok. Dünyada bu tür sorunlarýný çözmüþ toplumlarý uygulamalarý örnek alýnabilir. Bütün mesele haktan ve adaletten ayrýlmadan hakka tutunarak zirvelere eriþmektir. Sevebilmek ve sevilebilmektir. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1215 Defa Okundu
2016-01-25

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır