KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KADýN ALENN SGORTASýDýR YANARSA KARANLýKLAR KAçýNýLMAZ OLUR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         KADýN ALENN SGORTASýDýR YANARSA KARANLýKLAR KAçýNýLMAZ OLUR!..

 Kadýn ailenin sigortasýdýr yanarsa karanlýklar kaçýnýlmaz olur!..

Bütün kadýnlarýmýzýn 8 Mart kadýnlar gününü caný gönülden kutluyoruz. Ýnþallah toplumsal geleceðimizin inþa edilmesinde kadýnlarýmýzýn statüleri her ne olursa olsun, üstlenmiþ olduklarý görev ve sorumluluklarýný yerine getirmede daha geniþ ve kadýna yakýþýr imkân ve fýrsatlara sahip olurlar. Bunu temenni olarak ifade ederken, bu günün kutlanmasýnýn sadece üç beþ cilalý ve boyalý laflarla ve özellikle gazete manþetlerini süsleyen mesajlarla geçiþtirilmesinin yeterli olamayacaðýný, kadýnlarýmýzýn her geçen gün daha da sýkýcý ve içerisinden çýkýlmaz bir hal alan devasa sorunlarýný ortadan kaldýramayacaðýný, dolayýsýyla bu konuda çok daha fazla farkýndalýk yaratacak çalýþmalara imkân verilmesinin gerekli olduðuna vurgu yapmak istedim. Öncelikli olarak ülke genelinde farkýndalýk yaratacak çalýþmalarýn da þüphesiz ki eðitim kurumlarý ve özellikle üniversiteler tarafýndan organize edilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluþlarý için de bu konuda yapýlacak çok þey olduðu açýktýr. Kadýn sorunlarý bakanlýðýnýn olmasý oldukça anlamlý gözükmektedir. Ancak bu bakanlýk tarafýndan sadece kadýnlarýmýzýn yaþamakta olduklarý bilinen sorunlarýyla ilgilenilmesi, bir ölçüde yaþanan kronik sorunlarýn sadece yasal mevzuatlar boyutuyla çözülmeye çalýþýlmasý, arkadan gelecek benzer sorunlarý ortadan kaldýrmamaktadýr. Aksine her geçen gün sanki daha fazla kadýn sorunuyla yüzleþilmekte olduðu gerçekliðinden söz edilebilir. Öyleyse kadýnlarýmýzýn yaþadýklarý sorunlar ortaya çýkmadan daha önce olasý sorunlarýn üzerine gidilmeli ve bu manada çok geniþ bir farkýndalýk yaratýlmalýdýr. Bütün bunlara önlemsel tedbirler de denilebilir.

Kadýnlarýmýzýn problem olarak yaþadýklarý sorunlarý bire bir somut durumlar ve o somut durumlarýn olgu boyutlarýyla analiz ettiðimizde birkaç problem baþlýðý karþýmýza çýkýyor. Bunlar;

1-Kadýnlarýmýzýn eþlerinden ve yakýn çevrelerinden fiziksel, duygusal ve sosyal þiddet ve baský görmeleri                  

2- Aile içi karar mekanizmalarýnda etkili olamamalarý

3- Aile içerisinde ve aile dýþýnda adeta mobinge maruz kalmalarý

4- Maruz kalýnan þiddet ve baskýlar sonucunda öðrenilmiþ çaresizlik içerisine girmeleri

5- Maddi özgürlük ve bu manada aile bütçesi açýsýndan bir katma deðer üretememenin vermiþ olduðu özgüven bunalýmý ve yaþanan aþaðýlýk kompleksi

6- Aile içerisinde ve toplumsal çevrelerde kadýn olma statüsünün getirdiði rollerin dýþýna çýkarak genel toplumsal ve ahlâkî ret alanlarýna taþmalarý veya taþýrýlmalarý

7- Kadýnlarýn bir kýsmýnýn kendilerinin ticari ve reklamcýlýk faaliyetlerinde adeta sembolik deðerler üreten metalar haline getirilmeleri; birincil eþya, mal ve hizmetlere dürtüsel cazibeler katarak kendi yapýsal konumlarýnýn dýþýnda bir konumlandýrmaya tabi tutulmalarý

8- Çocuk yaþta gerçekleþen evliliklere baðlý olarak ortaya çýkan vahim durumlar

9- Kadýn ve özellikle ana-baba eðitimi konularýnda çok anlamlý adýmlarýn atýlmamasý ve her þeye raðmen onlarýn koþulsuz ve her türlü desteðin verilmesiyle eðitim düzeylerinin yükseltilememiþ olmasý ve bu durumun halâ devam etmesi

10- Aile içerisinde koruyucu, kollayýcý, yaþatýcý ve mutlaka üreten ve o ölçüde de tüketen bir anne rolünü gerçekleþtirememeleri gibi baþlýklardan bahsetmemiz gerekir.

Sevgili dostlar, iþte yukarýda sýralamaya çalýþtýðým sorunlarýn kaynaðýný teþkil eden problemli durumlarla ilgili konu baþlýklarý mutlaka yeniden masaya yatýrýlmalý ve çok ama çok acil olarak gerekli tedbirler alýnmalýdýr.  Þimdi gelin bu konu baþlýklarýndan daha belirleyici olanlarý diðerlerini de ifade edecek þekilde birer birer açalým ve nedenleriyle beraber çözüm önerilerini de ortaya koyalým.

1-Kadýnlarýmýzýn kendi eþlerinden ve yakýn çevrelerinden fiziksel, duygusal ve sosyal þiddet ve baský görmeleri:

Burada gerçekleþen durumlarý daha iyi anlamak için evlilik ve aile kurumunun ne anlama geldiðini ve insanlarýn neden böyle bir gereklilik ve ihtiyaç duyduðuna bakalým. Ýnsanlýk tarihinin baþlangýcýndan günümüze kadar geçen süreç içerisinde insanlarýn toplumsal birer varlýk olarak dünyaya geldikleri, karþý ve hemcinsleriyle beraber bütün toplumlarý meydana getiren toplumsal kurum ve kuruluþlar içerisinde kurduklarý aile kurumuyla da türe özgü ihtiyaçlarýný karþýlamak için dürtüsel zorlamalar, bu dürtüsel zorlamalara baðlý olarak ortaya çýkan ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna dönük güdülerin kabarmasý ve sonuçta da ortaya konulan tepkiler çerçevesinde birtakým davranýþlarýn gerçekleþmesi þeklinde bir döngüden bahsedebiliriz. Bu manada birincil fizyolojik iç dürtüler ve beklentilerin insanlarýn ve bütün canlýlarýn doðasýnda var olduðu ve bu ihtiyaçlarýn karþýlanmasýndan daha önce insanýn yönelebileceði ihtiyaç alanlarýndan bahsedilemez. Ancak bu temel ihtiyaçlar karþýlandýktan sonra daha üst düzeydeki ihtiyaçlarýn karþýlanmasýna yönelmeler söz konusudur. Aile kurumu diðer toplumsal kurumlar arasýnda en temel ve çekirdek kurum olmaktadýr. Ayný zamanda çocuklar için ilk temel eðitim kurumudur. Her çocuðun temel kiþilik özellikleri aile kurumu içerisinde þekillenir ve daha sonra bu kazanýmlara eklemeler yapýlarak geliþtirilebilir veya hiçbir þey yapýlamaz. Böylesi kutsal sayýlan bir toplumsal kurumun kendine has ilke, yöntem ve mutlaka yasalarý vardýr. Bu yasalar adeta eþya ve objelerin derinliklerindeki ilke ve yasalara benzer. Nasýl ki taþý taþ yapan, suyu su yapan, topraðý toprak haline getiren atom ve moleküler yapýlar nezdinde ilkeler ve yasalar var ise, aile kurumunu da þekillendiren daha karmaþýk ilke ve yasalar vardýr. Örneðin suyu su haline getiren; H20 gibi bir yasa olduðunu biliyoruz. Aile kurumunu oluþturan evlilik müessesesini bir erkek ve bir kadýn oluþturur. Bu yapý insan dediðimiz mükemmel varlýðýn doðasý gereðidir. Þekli farklý olmakla beraber her canlý için benzer mekanizmalarýn çalýþtýrýlmasý söz konusudur. Birincil fizyolojik dürtüler, dürtüler, iç güdüler bunu ifade eder. Dolayýsýyla evrensel türe özgü özellikler de denilebilir.

Eþya ve nesneler açýsýndan bahse konu ilke ve yasalar maddi ve nesnel boyutlu olsa da, tüm canlýlar için bu özelliklerin maddi ve nesnelle beraber soyut ve psikolojik temelli ilke ve yasalarý da vardýr. Bu belirleyici ve kontrol edici ilke ve yasalar daha çok dini ve ahlâkî yapýdadýrlar. Bunlarýn toplamýna da bir boyutuyla kültürel özellikler de denilmektedir. Kadýn ve erkek biyolojik olarak sahip olduklarý haz alma mekanizmalarýnýn ihtiyacý olan ve dürtü olarak ortaya çýkýp o doðrultuda güdülenme sonucu ortaya çýkan durumlarýn tamamýna yakýný karþýt cinslerde vardýr. Sevgi, saygý, güven duyma ve güven verme, namuslu, haysiyetli ve onurlu olma ve bunlarýn korunmasýyla beraber toplum içerisinde takdir edilme, yaþanýlan biyolojik ve fiziksel tatminlerin, doyumlarýn psikolojik ve ruhsal düzeyde yaþanmasý ve daha birçoðu ancak evlilik kurumunun ürettiði katma deðerlerdendir. Bu deðerlerin üretilemediði bir evliliðin yapýlmasý ve sürdürülmesi altýndan kalkýnamayacak sorunlara müstahak olmaktýr. Aileyi korumanýn yolu iþte bu deðerlerin güçlendirilmesinden geçer. Vurgulamak istediðim; sorunlar ortaya çýktýktan sonra çözmeye çalýþmakla beraber daha önemlisi; iþte o deðerlerin en baþýndan toplumsal bir seferberlikle güçlendirilmesidir. Sanat ve estetikten, insaný insaný-kâmil mertebesine yükselten ve yüceleþtiren deðer ve normlardan yoksun birtakým televizyon programlarýyla akþam sabah toplumu karþý karþýya getirilmesi  ile büyük bir çözülmenin yaþandýðý da inkâr edilemez.

Evlilik müessesesi iþte bu ilke ve yasalarýn erkeðe ve kadýna yüklediði görev ve sorumluluklarýn farkýnda olunmasýný gerektirir. Bunlarý uzun uzadýya anlatmak istemiyorum. Ancak bu kurum tesis edilirken taraflarýn hiçbirisi diðerine hayatý zindan etmek, varlýðýna zarar vermek, sosyal, kültürel, psikolojik ve fiziksel þiddet ve baský uygulamak maksadýný güdemez ve gütmez. Burada esas olmasý gereken taraflarýn birbirlerinin ve kendilerinin noksanlarýný tamamlamaktýr. Çünkü ancak o zaman varlýðý özünden önce gelen insanýn özünü gerçekleþtirme serüveni baþarýya ulaþabilir. Vurgulamaya çalýþtýðým ilke ve yasalara riayet edilmemesinin ana gerekçesi; kadýnýn çok çeþitli açýlardan zayýf noktalarýnýn olmasý ve erkeðin de ayný þekilde belki biyolojik ve fiziksel baskýnlýðýný kullanarak ayný þekilde zayýf noktalarýný kapatma eðilimi göstermesidir. Halbuki aile kurumu döllenmiþ bir tohumun ekildiði çok verimli bir toprak ve yetiþtirilen çocuklarda o topraðýn geleceðe boy veren fidanlarýdýr. Þiddete uðrayan annenin temel problemi en baþta eðitimsizlik, maddi imkânsýzlýklar, kendi statü ve rollerinin farkýnda olunmamasý gibi dýþsal faktörlerle beraber insanýn yine kendi beden, duygu ve zihin gibi temel teknolojilerle iliþkili ortaya çýkan davranýþ bozukluklarýdýr. Tüm bu olumsuz faktörler en baþta vurgulamaya çalýþtýðým temel ilke ve yasalarýn ihlal edilmesi sonucunu doðuracaðýný söyleyebiliriz. Ýþte þiddet temelli sorunlarýn da kaynaðý bunlardýr. Nasýl ki bir eþya satýn alýnýrken kazanýlýr veya zarar edilirse, evlilik müessesesi de yapýlandýrýlýrken eþ seçimleri oldukça önemlidir. Aile kurumunun korunmasýnýn temellerinin saðlam olmasý doðru eþ seçimine baðlýdýr. Esasýnda eðitimin gizil görevlerinden birisi de budur. Davulun dengi dengine çalmasý, tencerenin yuvarlanýp kapaðýný bulmasý gibi özdeyiþlerin de bu noktayý iþaret ettiði anlaþýlýyor. Evlenmek isteyen gençlerin neden bu kararý verdiklerini çok iyi bilmeleri, birbirlerinin rakipleri olmayacaklarýný, birbirlerinin açýklarýný ve noksanlýklarýný gidererek tek baþlarýna olduklarýnda zuhur edecek zayýflýklarýný ortadan kaldýrarak en azýndan her ikisinin mükemmel bir bütün edeceðini bilmeleri ve kabul etmeleri doðru olandýr. Her iki tarafýn birbirlerinin kullanýp attýklarý veya atabilecekleri mallarý olmadýðýný, yaþamýn tadýna ancak o birliktelikle varýlabileceðini anlamalarý gerekir. Bu anlayýþ kavrandýðý zaman eþlerin birbirlerine þiddet uygulamalarý gibi bir ilkelliðin ortaya çýkmasý muhtemel deðildir. Her iki tarafta birbirlerinden beklentilerini çok saðlýklý bir þekilde analiz etmeli, onlarý karþýlamaya yoðunlaþmalý, kesinlikle tolerans ve hoþgörü ikliminin yakalanmasý ki burada güven müessesesinin inþa edilmiþ olmasý önemlidir, aile kurumunun çok önemli dayanaklarý olacaktýr.

Maalesef bu ilke ve yasalarýn ihlal edilmesi sonucu ortaya çýkacak þiddet algý ve olgusundan kadýnlarýmýzý korumanýn birinci yolu; onlarýn kesinlikle eðitim düzeylerini yükseltmek ve buna baðlý olarak ta maddi bir güvenceye kavuþturmaktýr. Ancak bu noksanlýklarýn tamamlanmasýyla daha da güçlü olacak kadýnlarýn bunu eþlerine bir baský aracý olarak deðil, daha fazla paylaþým araçlarý olarak ortaya koymalarý beklenir. Bir kadýn hangi eðitim kademesi ile ilgili eðitim almamýþsa, mutlaka hiçbir ön koþul olmadan kendi isteði ve arzusu canlý tutularak bu ihtiyacýn karþýlanmasý gerekir. Diðer geliþmiþ toplumlarda olduðu gibi bizim ülkemizde de bir uzaktan eðitim gibi teknolojiler var. Öyleyse neden ev hanýmý olarak aile kurumunu ayakta tutan kadýnlarýmýz için bu tür uygulamalardan söz edemiyoruz?!.. Bana göre bu sorunun çok acil olarak giderilmesi ve bu çabayý gösterebilecek kadýnlarýmýza da mutlaka devamlý olmak kaydýyla en azýndan bir asgari ücretin baðlanmasý mümkün olmalýdýr. Toplum olarak yaþadýðýmýz birçok sorun da böyle bir uygulama sonucunda ortaya çýkmadan çözülmüþ olacaktýr. Kadýnlarýmýz bir kamu görevlisi olmasa da, evinde çocuklarýný yetiþtirerek ve aile kurumunu diþi kuþ misali ayakta tutmalarýnýn da en azýnda bir toplumsal hizmet olduðu kabul edilmelidir. Esasýnda kadýn derneklerinin bu konuya odaklaþmasý beklenir. Çocuklarýn suça yönelmemeleri, temel kiþilik özelliklerinin güçlü bir þekilde ve istendik doðrultuda oluþmasý da bahse konu ettiðimiz açýlardan ailenin güçlendirilmesine baðlýdýr.

2-Kadýnlarýn Aile Ýçi Karar Mekanizmalarýna Katýlamamalarý

Aile içerisinde çok kýsa olarak belirtmeye çalýþtýðým iþlevleriyle beraber çok önemli bir temel olan kadýnlarýmýzýn aile içerisinde geleceðe dönük olarak alýnan kararlara katýlmamalarý; bu önemli paydaþlarýn kendilerini ötelenmiþ, deðersizleþtirilmiþ, kendi baþýna bir anlam ifade etmeyen ve sadece erkeðine yarayan bir mal ve hizmet olarak görmesine sebep olur. Bu öyle bir çýkmaz hal alýr ki, artýk doðasý gereði dýþarýdan gelecek deðer vermelere ve gururunu okþamalara yönelme ihtiyacýný doðurur. Çünkü bu tür beklentiler her insanýn yaratýlýþýnda vardýr ve belki ertelenebilir ancak yok edilemez. Böyle bir yöneliþ, geriye kalan tüm deðerleri çürütür ve sonunda adeta hesaplaþma kaçýnýlmaz bir hal alýr. Bu durumun saðlýklý olarak yönetilmesi için daha önce de belirttiðim gibi kadýnlarýmýzýn mutlaka eðitim ve ekonomik düzeylerinin birlikte yükseltilmesine baðlýdýr. Ancak o zaman kazan-kazan ilkesine baðlý olarak gerçekleþecek kriz yönetimleri her iki taraf içinde kazanýma dönüþecek ve performanslar artacaktýr.

4-Maruz Kalýnan Þiddet ve Baskýlara Dayalý Olarak Yaþanýlan Öðrenilmiþ Çaresizlikler

Saygýdeðer dostlar, doðal olarak kadýnlarýmýzýn yaþadýklarý sorunlar çözülmez ve devam ederse; artýk tüm çýkýþ yollarýnýn tükendiðini gören kadýn olup bitenleri kendi çaresizliði olarak algýlayacak ve belki de en sonunda kendisinin buna lâyýk olduðu algýsýný geliþtirecek ve neticede kendisini hayata baðlayacak her baðý ve dengeyi kaybedecektir. Ýnsan denilen canlý biyo-psiþik ve sosyo-kültürel bir varlýktýr. Bu temel boyutlar arasýnda mükemmel dengeler vardýr. Böyle bir durumda bu dengeler zaten bozulur ve bedenin haz mekanizmalarý dahil her þey birbirine karýþýr. Böylesine yaþanýlan kaotik durum insaný tamamen tüketir ve yaþayan bir ölü haline getirir. Ölüler düþünemez ve çare üretemezler!..

Sevgili dostlar bütün samimiyetimle belirtmek isterim ki, þu anda bu satýrlarý yazarken inanýn içim burkuluyor ve tehlikenin boyutlarýný düþünmek dahi istemiyorum ve daha fazla yazamayacaðýmý belirtmek istiyorum. Eðer Rabbim fýrsat verirse bu konularý hazýrlayacaðým kitaplarýmda daha detaylý olarak ele alacaðým.

Yuvayý yapan diþi kuþ, anne olma þeref ve haysiyetine sahip, çocuðunun parmaðýna çöp batsa bunu yüreðinin derinliklerinde hissetme hassasiyetine sahip kadýnlarýmýzý saygý ve sevgilerimle selamlýyorum.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6172 Defa Okundu
2016-03-10

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır