KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SON TERöR SALDýRýSý üZERNDEN çERY VE DýþARýYý YENDEN OKUMAK!

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         SON TERöR SALDýRýSý üZERNDEN çERY VE DýþARýYý YENDEN OKUMAK!

 Son terör saldýrýsý üzerinden içeriyi ve dýþarýyý yeniden okumak!

Ankara’ da gerçekleþtirilen ve adeta bir sivil katliam olan terör saldýrýsýnda hayatlarýný kaybeden vatandaþlarýmýza Allah’ tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk – Ýslâm Milletine baþ saðlýðý diliyorum. Bu saldýrý milletimizin tamamýný hedef almýþtýr. Hatta sadece mevcut Anadolu Coðrafyasýndan ibaret olan sýnýrlarýmýz içerisini deðil, bütün bir Türk ve Ýslâm dünyasýný nihai hedef olarak belirlemiþtir. Ýþte bu yüzden, yapýlan insanlýk dýþý  alçak katliam çok iyi ve de doðru okunmalýdýr. Hedef; özelde bölgede en büyük oyun kuruculardan birisi olma yolunda durdurulamaz roller icra etmeye baþlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, genelde de yine Türk – Ýslâm Milleti ve etnik yapýlarýna bakýlmaksýzýn seçilen Ýslâm Ümmetidir.

Eðer bir küresel güç kendisine rakip diye bir baþka gücü hedef olarak seçmiþ ise, bilinmelidir ki o gücü kendi imkân ve fýrsatlarýna zarar verecek gerçek bir potansiyel olarak görmekte ve onun bilinen ve bilinmeyen dehþetinden ödü korkmaktadýr. Bilinmelidir ki korkunun ecele faydasý yoktur. Öylede olmuþtur ve Türk Devletine yapýlan hain saldýrý ve kumpaslarýn sebepleri de bir bir ortaya çýkmaya baþladý. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yerli iþbirlikçilerle yaptýklarý kirli ittifaklarla, durdurulamayacaðýný, ne yaparlarsa yapsýnlar asla diz çöktüremeyeceklerini anlamaya baþladýlar. Dahasý kendilerinin dize çökmek gibi ilahi bir adaletin tecellisi olacak sonuca doðru yuvarlandýklarýný  görmeye baþlamýþ olacaklar ki, panik halinde son kozlarýný oynamak istiyorlar. Ancak bilinmelidir ki, oynanan oyunlar ve kullanýlmaya baþlanan kozlar, artan bir güç ifadesi asla deðil ve sadece son demlerini yaþayan ölümcül bir hastanýn bilinçli olmayan ancak bilinç altýný dolduran hezeyanlardýr. Bunun için üretmek istedikleri eylemler için daha önce ortaya attýklarý söylemleri birleþtirmek istiyorlar. Bunu da kaybettikleri enerjiyi psikolojik olarak yeniden toparlamaya çalýþýyorlar. Bilindiði gibi daha önce ortaya attýklarý bir söylemle; adlarý kendileri arasýnda sadece sýralarý deðiþen harflerle çeþitlendirilen terör örgütlerinin birleþerek Türkiye Cumhuriyeti Devletine karþý yürütülen Haçlý savaþýnda onlarýn safýnda yer aldýklarý vurgulanmýþtý.

Esasýnda yaptýklarý her eylem ve söylemde ortak olduklarýný bildiðimiz bu hainlerin sonlarýnýn geldiði açýkça görülmektedir. Ne ayrýlacak cesaretleri ve nede birleþecek güçleri kalmýþtýr. Yýlanýn kuyruðu koparýlmýþtýr ve ölüm kafasýna doðru yaklaþýyor. Yapýlan eylemler sadece son çýrpýnýþlardýr. Bu durumda olan yýlan zehrini dökmek zorundadýr. Aksi halde döner kendisini zehirler. Buna güç zehirlenmesi diyorlar. Yýlanýn içerisine düþtüðü bu pozisyonda kimi zehirlediðine bakma þansý yoktur. Diþini geçirebildiði kendi çocuðu olsa bile geri duramaz ve kusar zehrini. Öyle olmuyor mu? Bombalarý patlatýrken kendileri de patlamýyor mu? Bu eylemlerin psikolojisini arayanlar iþte bu noktalara odaklaþsýnlar. Biraz Freud’un tezlerine baksýnlar. Güneydoðumuzda gerçekleþen aile içi þiddeti araþtýrsýnlar. Yaþanan intihar vakalarýný mutlaka gerçek sebepleriyle birlikte incelesinler. Aile içerisinde cinsel taciz ve þiddete uðramýþ bir çocuðun devam eden hayata baþkaldýrýsýnýn davranýþ boyutlarýný incelesinler. Terör örgütlerinin resmetmeye çalýþtýðým bu vahim tablonun kurbanlarý üzerinde yaptýðý psikolojik operasyonlarý anlamaya çalýþsýnlar. Terörün gerçek yüzü açmaya çalýþtýðým bu pencerelerden çýplak gözlerle bakýldýðý zaman ancak anlaþýlabilir. Çýkýlan yolda uðranan benzer yeni yol kazarý da bu kirli süreçlerden geri dönüþlerin yolunu tuzaklanan bombalar misali yok eder. Orta yerde kalan sadece teslim olunmuþ çaresizliktir. Çaresizlik tüm çirkin ve kötü fiillerin kaynaðýdýr. Onlar için en iyi en kötü olandýr.  Kötüden daha iyi olan yoktur. Öldüren ve yýkan terörün incitmeden saklayacaðý bir deðeri olamaz. Deðer üretmek için ana olmak ve o anaya herif olmak gerekir. Bunun için de aile kurumu olmazsa olmazdýr. Terörün diðer toplumsal kurumlarla beraber aile kurumu yoktur. Birincil fizyolojik içgüdülerin (dürtülerin) engellenemez karþýlanýþ biçimleri ve sonuçlarý ölümcül terör yaþamýný daha kolay ve zorunlu ölümcül kýlabilir.

Terör saldýrýsýný içeriden okumaya baþlayalým. Ülkemiz uzun bir süredir ayrýlýkçý bir terör saldýrýsýyla  karþý karþýyadýr. Artýk bu örgütlerin gerçek kimliklerini, amaçlarýný ve kimler tarafýndan ne amaçla kullanýldýklarýný açýk ve net olarak ortaya koymak zorundayýz. Bir kere bu örgütler; etnik olarak görünürde Kürt olduklarý imajý yayýlmakla beraber, gerçekte Ermeni kökenlidir. Gerçekte Kürt kökenli kardeþlerimizin bu ülkeye ve bu yüce millete zerre kadar zarar vermeleri, haçlý ittifaklarýnýn taþeronlarý olmalarý ve onlar adýna ülkeyi kaosa sürüklemeleri akýl ve izan dýþýdýr. Buna inançlarý da, kültürleri de, yaþantý, tecrübe ve deneyimleri de engel olur. Ýdeolojik olarak ise; sol, Marksist ve ateist bir ideolojiye sahiptirler. Bu yapýnýn bu topraklarda hiçbir karþýlýðý yoktur. Havasýna, suyuna, topraðýna, geçmiþine ve geleceðine taban tabana zýttýr. Güneydoðu halkýnýn gerçekleþtirilen son baþkaldýrý eylemlerine bekledikleri desteði vermemiþ ve Türk Devletinin yanýnda yer almýþ olmalarý da bunun çok net bir ifadesidir. Yapýlmak istenen; kardeþ kavgasý çýkarmak ve toplumsal kargaþa yaratmak ve Güneydoðuda yedikleri darbelere misilleme yapmaktýr. Diðer yandan da kaldýysa taraftarlarýna güçlüyüz daðýlmayýn mesajý vermektir. Çünkü terörün sürdürülebilirliði ortaya koyacaðý eylem ve buna baðlý terennüm edeceði söylemlerle gerçekleþir.

Dýþarýya verilmek istenen mesaj ise; yeni ihaleler almak ve gereklerini yerine getirmektir. Çünkü içeride sýkýþtýrýldýklarý gibi, dýþarýda da sýkýþmýþ durumdalar. Sýrasýyla Hizbullah’ýn, Rusya’nýn ve Ýran’ýn yavaþ yavaþ Suriye topraklarýndan çekilmeye baþlamasý, bir an önce ateþkes antlaþmasýnýn imzalanmaya çalýþýlmasý gibi durumlar iþte ifade etmeye çalýþtýðým dýþa yansýyan boyutlarýdýr. Salih Müslim önderliðindeki PYD’ nin Suriye’ de özerklik ilan etmelerine Türkiye’nin rýza göstermeye zorlanmasý olarak ta algýlanabilir. Çok daha farklý bir bakýþ açýsýyla da okunabilir. Acaba Türkiye’nin öfkesini kabarttýrarak Suriye’ye bir müdahaleye zorlamak ta olabilir mi diye düþünmeden kendimi alamýyorum. Hep akla gelen mümkünlerden yola çýkarak neticeye ulaþýlamayabilir. Bazen akla gelmeyen imkânsýzlardan yola çýkarak neticeye ulaþýldýðýný da gözden uzak tutmamak gerekir. Türkiye’nin içe kapanmasýný saðlayarak dýþa açýlýp küresel stratejiler kurup yönetmesini engellemek için de terör eylemleri seçilmiþ olabilir. Bu bilinen bir klasik yöntemdir. Ayrýca Türkiye’nin turizm potansiyeline de vurulmak istenen bir balta þeklinde de deðerlendirilebilir. Gerçekleþtirilen terör saldýrýlarýndan Türkiye’nin onlarý rahatsýz edebilecek bir þeyler yaptýðý ve onlarý rahatsýz ettiðine göre doðru yolda olduðu da söylenebilir. Ortaya çýkan sonuçlardan hareket edildiðinde bu yargýya varmak daha da kolaylaþýyor.

Diðer yandan, hayata geçirilen ve Ýslâm ülkelerinin katýlýmýyla dosta güven ve bu düþmanlara korku salan “Ýslâm Ordusu”, dünyalarýný karartmaya yetmiþtir. Elbette ki bu oluþumda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin rolü oldukça büyüktür. Bu geliþmenin önü alýnamaz. Karþý taraf tutum ve davranýþlarýný yaparken artýk bu gücü dikkate alacaðýnýn emarelerini vermeye baþlamýþtýr. Git gide bu davranýþlar daha fazla görülecektir. Çünkü bu zalimlerin zulümlerinden inim inim inleyen mazlumlarýn feryatlarý arþa dayanmýþtýr. Allah onlarýn ingýlazlarýný vermeye baþlamýþtýr.

Gün ola harman ola!..

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 28755 Defa Okundu
2016-03-17

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır