KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YERELLEþME GöRüNTüLü çýKAR OYUNLARýYLA TERöRE ALTYAPý OLUþTURMA VE TüRKSüZ OSMANLýCýLýK OYUNLARý!

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         YERELLEþME GöRüNTüLü çýKAR OYUNLARýYLA TERöRE ALTYAPý OLUþTURMA VE TüRKSüZ OSMANLýCýLýK OYUNLARý!

 Yerelleþme görüntülü çýkar oyunlarýyla teröre altyapý oluþturma ve Türksüz Osmanlýcýlýk oyunlarý!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Yerelleþme görüntülü çýkar oyunlarýyla teröre altyapý oluþturma ve Türksüz Osmanlýcýlýk oyunlarý!” yazýsý:

“YAZIMA BAÞLAMADAN ÖNCE TEK VATAN TEK MÝLLET VE TEK BAYRAK ÜLKÜSÜNDEN YOLA ÇIKAN HERKESÝN 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLÝK VE SPOR BAYRAMINI KUTLUYOR VE BU TOPRAKLARI BÝZLERE VATAN YAPAN TÜM ÞEHÝTLERÝMÝZÝ RAHMET VE ÞÜKRAN DUYGULARIMLA ANIYORUM”

“AYRICA YENÝ BAÞBAKANIMIZ SAYIN BÝNALÝ YILDIRIM’A DA YENÝ GÖREVLERÝNDE BAÞARILAR DÝLÝYORUM VE BU AZÝZ MÝLLETE HÝZMET YOLUNDA RABBÝMÝN GÜÇ VE KUVVET VERMESÝNÝ NÝYAZ EDÝYORUM”

“BERAT KANDÝLÝNÝZ MÜBAREK OLSUN, RABBÝM BERATINI ALAN KULLARINDAN EYLESÝN”

Bu ülkeye  ve kurduðu Türk Ýslâm Medeniyetiyle sadece insanlýða deðil, Cenabý Allah’ýn ruh verip yarattýðý tüm canlýlara kol kanat geren, onlarý koruyan ve yaþatan, mazlumlarý ve zayýflarý güçlülere ve zalimlere ezdirmeyen, yaptýðý her iþ ve davranýþta en temel hareket noktasý olarak Allah’ýn rýzasýný gözeten, Hakka ve Hakkýn Hakikat olan Hakikatine çok sýký tutunduðu için her zaman, her yerde ve her koþulda dimdik ayakta durabilen, zalimlerin karþýsýnda aþýlmaz yüce daðlar gibi çok   büyük ve Mevlâ’sýna kul olma iradesiyle alabildiðine özgürleþen ve bütün bu katma deðerlerlin yekunu olan büyük Türk-Ýslâm Milletine yüreðinin derinliklerinden sevdalý olan çok deðerli dostlar; kesinlikle inanmalýyýz ki her birimizin, bu ülkenin ve bu ülkede yaþayan herkesin birbirini sevmeye ve her ne olursa olsun tahammül etmeye ihtiyacý vardýr. Bu aziz topraklarý bu deðerleri gözeterek vatan tutan her þahsiyet bu ihtiyaçlarla doðar, bu ihtiyaçlara yaþar ve yine bu ihtiyaçlarla göçüp gider. Adý-saný, soyu-sopu, iþi-gücü, dini-dili her ne olursa olsun bu topraklarý çok darda olsa þimdilik mekân tutmuþ herkesin bu þuura sahip olmasý gerekir. Bu dünyada olduðu gibi göçüp gideceðimiz öteki dünyada da gerçek kurtuluþ reçetesi budur. 

Bu ihtiyaçlarýmýzý birbirimizi gözeterek Hakkýn rýzasýný elde etmeye dönük olarak karþýladýðýmýz ölçüde de birlik ve beraberliðimizi mayalamýþ olacaðýz. Bu mayalanýþ sonucunda da toplumsal birlik ve beraberliðimizi saðlýklý bir þekilde sonsuzluða kadar canlý tutacaðýz. Aksi halde boþa harcanan enerjiyle beraber, elimizde olan her þeyimizin uçup gitmesini hep geriye doðru piþmanlýk duygularýyla ve bir ölçüde yutturulmuþ ve öðretilerek dayatýlmýþ çaresizlik içerisinde aðýt bile yakamadan seyredeceðiz. Belki bugün için bize deðmeyen yýlaný bin yaþatan duyarsýzlýðýn ve nemelazýmcýlýðýn neticesi ölümcül gölgesi altýnda gölgelenmeye devam eden tapýnak þövalyeleri ve daralmaya baþlayan boðazýn simonlarý, þimdilik ele geçirdikleri konfor içerisinde kristal kadehlerinden bu aziz milletin kanýný içmeye devam edebilirler. Hatta bu arada zafer sarhoþluðuyla sakladýklarý kirli kursaklarýndan portlayýp açýða çýkan kin, nefret ve ihanet þarkýlarýný terennüm edebilirler. Bunlar sadece onlarýn her fýrsatta ekmeye devam ettikleri rüzgârlardýr. Bu rüzgârlarý ekenler yarýn kýzýl kýyameti ve fýrtýnalarý biçeceklerdir. Bilinmelidir ki, bu dünyada ve öbür dünyada karþýlýðý olmayan hiçbir þey yoktur. Zaten olaný var eden de iþte bu karþýtlýklardýr.

Ýçerisinde yaþadýðýmýz terör belasýnýn her gün þehit ettiði vatan evlatlarýný her defasýnda yeniden ateþlenen baðrýmýza basarken, þimdilik dualarla beraber aðýt yakarak uzun uzun, ebedi istirahatgâhlarýna götürülen sessiz ve sedasýz tabutlarý arkalarýndan seyrediyoruz. Nefesimiz kesilip, tükürüðümüz boðazýmýza düðümlenirken; dün Bedir de, Çanakkale de ve Sarýkamýþ da yazýlan olaðanüstü destanlarla mabedinin üstüne namahrem eli deðdirmeyen, minarelerden ezaný susturmayan Bedrin, Çanakkale’nin, Sarýkamýþ’ýn Aslanlarý bugün de terör belasýna karþý ayný mücadeleyi, ayný ruhla vermeye devam ediyorlar. Evet sevgili dostlar; “Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez”. Çünkü vatan; hayallerimizi, ideallerimizi ve tüm geçmiþimizle beraber varýmýzý ve yoðumuzu sýðdýrdýðýmýz uçsuz bucaksýz mekânlardýr, Hak ve Hakikattir, yönü ezelden ebede doðrudur, somuttan soyuta doðrudur, her seferinde hep yeniden diriliþe doðrudur. Vatan bu sevdanýn ekildiði sýnýrsýz coðrafyalardýr. Bugün dünyanýn en ücra köþelerinde bile boy verip filizlenmeye baþlayan  bu sevda tohumlarý, her yöne filiz sürüyor ve açan çiçeklerinin bal yapan arýlarýný bekliyor. Aziz dostlar eðer sevda böyle büyükse, küçüklerin esemesi bile okunmaz. Yeri ve zamaný geldiðinde onlarýn esemeleri adaletin önünde okunacak ve hak ettikleri cezalarý yüzlerine okunarak kesilecektir. Umudumuzu ve duyarlýlýðýmýzý korumak zorundayýz.

Terörün hedef olarak seçtiði toplumsal birlik ve beraberliðimizi Allah korusun kaybettiðimiz an, emin olunmalýdýr ki mutlak iradenin cezasý hepimize kesilecektir. Çünkü bugün yüzleþmek zorunda kaldýðýmýz sýkýntýlarýn tamamý, üzerimize yüklenen misyonumuzun gereðini yerine getirmemiþ oluþumuzdandýr. Bilinmelidir ki; idealleri büyük olan toplumlarýn karþýlaþacaðý sorunlar ve çekilesi çileler de o ölçüde büyük olacaktýr. Dedim ya, biz büyüklere talip bir milletiz. Öyleyse hiç vakit geçirmeden silkinip ayaða kalkmak zorundayýz. Tutunmamýz gereken hakkýn ipidir. Bunun dýþýndakiler toz duman fýrtýnadýr, tipidir. Hemen sýnýrlarýmýzýn yaný baþýnda devam eden kýzýl kýyametler buna gerçek örneklerdir. Zalimler  çýyrýklarýný çevirmeye devam ediyorlar ve tezgâhlarýnda dokuduklarý boy boy ve desen desen kefenleri, elde etmeye çalýþtýklarý çýkarlarýna baðlý olarak acýmasýz ve insafsýzca ötekileþtirdiklerine giydirmeye çalýþýyorlar. Onlar doðal olarak bunu yapmaya devam ederken bunlarýn karþýsýnda bizim ne yaptýðýmýz ve ne yapmadýðýmýz önem kazanýyor. Ýsterseniz gelin biraz da bu konularý istiþare edelim.

Sýnýrlarýmýzý ihlal ettiði için bir Rus uçaðý düþürüldükten sonra gerilen ikili iliþkiler tartýþýlýrken, elbette ki ülkeyi yöneten siyasi otoritenin karþý taraftan gelebilecek karþý hamlelerin hesaplarýný da en ince yarýntýsýna kadar hesapladýklarýný ve eðitimdeki önlemsel yönetim anlayýþýyla gereken tedbirleri aldýðýna ve her durumda da alacaðýna olan inancýmýzý hiç kaybetmedik. Bu öngörünün doðru olduðu daha sonra geliþen olaylardan da anlaþýlýyordu. Ancak ilerleyen dönemlerde bir Rus gemisi boðazlardan geçerken geminin güvertesinde bir Rus askerinin omzunda karadan havaya atýlan bir füzeyle görüntüsü verilmiþti. O an için bunun ne anlama geldiði anlaþýlmadýðý gibi, herhalde gemiye yapýlacak herhangi bir saldýrýya karþý önlem olabileceði düþünülmüþtü. Yazýlý ve görsel medyada hemen hemen her konuda komplo teorileri üreten ve hatta siyasi otoriteyi yönlendirmeye çalýþan güya bilmem ne yazarlarý bu görsel imajýn gerçekte ne dediðini çözememiþlerdir. O gün bu manzaranýn özellikle terör örgütüne verilen bir mesaj olabileceðini düþünmüþtüm. Eðer o zaman o yazarlar ve çizerler kadar medya imkân ve fýrsatlarýna sahip olsaydým, sanýyorum bu düþüncem deðerlendirilebilir ve bu silahýn terör örgütünün eline geçme ihtimallerine dönük daha fazla önleyici ve karþý istihbari tedbirler alýnmýþ olurdu. Ancak devlet erkinin bunlarý düþünmediðini ve gereken tedbirlerin alýnmadýðýný düþünmüyorum. Mutlaka tedbirler alýnmýþ ve gerekenler de yapýlmýþtýr. Genelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada; maalesef, helikopterimizin yerden hava hedeflerine atýlan bir füzeyle vurulmuþ olabileceði belirtilmiþtir. Þimdi geriye doðru yeniden düþünüp taþlarý yerine koymak zorundayýz ki arkasýndan gelebilecek yeni hamlelerin neler olabileceðini öngörebilelim. 

Bu gemiden sonra da benzer bir gemi yine boðazlardan geçerken, üzerinde kamufle edilmiþ gibi görünse de fark edilen tanklar vardý. Þimdi ayný deðerlendirme ve þüphelere yer vermek zorundayýz. Yarýn bir gün terör örgütünün elinde tanklar görülürse, umarým benim bu yazdýðým komplo teorisi de hatýrlanýr. Ulusal medyada at oynatan o yazar ve çizerlerin de bu uyarýyý dikkate almalarýný ve deðerlendirmelerini bekliyorum. Hatta bu yazdýklarýmýn bölgede bulunan sorumluluk sahibi ilgililerinde dikkatini çekmiþ olmasýný bekliyorum.

Ne yazýk ki, kesintisiz olarak üzerimizde oynan oyunlarýn da kendi fýtratlarý gereði birtakým meyveleri alýnmaya baþlamýþtýr. Eðer bizler ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu oyunlarý önceden fark edemez ve o çýyrýklar el deðiþtirip yerli çýyrýkçýlarýn elinde aziz milletimize kefen dikmeye devam ederse, hiç þüphe yok ki, sonuçlarý çok vahim olabilir. Çünkü o zaman o uzak diyarlardaki çiçeklerin beklediði arýlar olup uçamazsýnýz. Uçamayan arýnýn bal yapmasý beklenemez. Kovanýna hapsolur ve eninde sonunda haramilere yem olur. Can havliyle sürdürülen terör eylem ve faaliyetlerinin ekmeðine yað süren en önemli açýðýmýz; insanlarýmýz arasýnda basit siyaset ve temelde þahsi ve günübirlik çýkar hesaplarýna dönük olarak, dünyevi menfaatler adýna yapýlan ayrýþtýrma ve oluþturulmaya çalýþýlan düþmanlýklardýr. Bu durum; tehlikeli bir seyir izlemeye baþlamýþtýr. Esasýnda bu tutum ve davranýþlar terörün bir baþka versiyonudur. Hatta terörün alt yapýsý da denilebilir. Özellikle Osmanlýnýn yýkýlýþ dönemlerinde ortaya çýktýðý gibi, son dönemlerde ayný þekilde birçok kamu kurum ve kuruluþlarýnda ayný oyunlar tekrarlanýyor. Geçmiþte þuculuk buculuk adýna yapýlan ayrýþtýrmalar, þimdi ise ya farklýlaþan deðerler, ya mikro milliyetçilik adýna þehircilik olarak ortaya çýkmaktadýr. Bu durum da yeni yeni ortaya çýkmaya baþlayan farklý bir tehlikedir.

Bu konuda terörün kol gezdiði özellikle Güneydoðu’ya baktýðýmýz zaman, daha önce ayný þekilde uygulanan mikro milliyetçilik ve bölgecilik adýna yapýlan ayrýþtýrma ve korkutup kaçýrtma çabalarýnýn etkili olduðu, o bölgedeki kamu kurum ve kuruluþlarýnda diðer bölgelerden devlet memuru olarak gelip çalýþanlarýn bir türlü uzaklaþtýrýlmýþ olmalarý sonucunda terör örgütünün daha rahat bir þekilde at binip kýlýç kuþanarak, her yerde rahat bir þekilde cirit attýðýný ifade etmek gerekir. O zaman olduðu gibi, þimdi de, ayný amaca dönük çaba sarf edenler ürettikleri korku ve baskýlarýn etkili olmasý için, nereden ve kimlerden destek aldýklarý konusu çok ayrýntýlý olarak incelenmelidir. Sanýyorum o zaman ortaya çok ilginç hatta bir ucu terör örgütüne kadar ulaþacak baðlantýlar çýkacaktýr. Hatta o baðlantýlarýn kamufle edilmesi için fark ettirilmeyecek kadar gizlenen detaylara ulaþýlacaktýr. Bu durum sistematik olarak tüm bölgeye yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Devletin ve devlet kurumlarýnýn sahipsiz olmadýðýný Ýnþallah anlarlar ve yol yakýn iken vazgeçerler diye düþünüyorum.

Ýster farklý bir bölgede çalýþanlar tarafýndan kendileri için üretilmiþ olsun ve ister ayný bölgenin insanlarý tarafýndan yapýlsýn, bu sözde bölgeciliðin ama özde þahsi ve de baþka çýkar hesaplarýnýn, ne o bölgelere ve nede o bölgelerde yaþayan yerli ve millilere herhangi bir faydasý olmazken, bu iþin organizatörleri kurguladýklarý çýkar hesaplý oyunlarýn kaymaðýný her fýrsatta kendileri götürüyorlar. Ýþin bir baþka enteresan tarafý da, o bölgenin seçilmiþlerinin de herhalde sergilenen  oyunlarýn farkýna varamadýklarý anlaþýlýyor ki, bu konularda her hangi bir beyanatlarý bulunmuyor. Bu durum hiçbir durumda kabul edilir deðildir. Oya tahvil edilemeyeceði gibi, hatta sürdürülemez. Siyasiler ve seçilmiþler, kendilerini sadece bir bölgenin veya þehrin deðil, ayný zamanda o bölge veya þehirde görev yapan ve nereli olursa olsun herkesin seçilmiþ temsilcileridir.  Bu ülkenin hiçbir tarafý birilerinden daha fazla birilerine ait deðildir. Ancak böyle düþünenlerin mantýðý terör mantýðýdýr. Eþelendiði zaman altýndan çýkacakta budur. Ancak teröre, bölücülüðe, kaos ve kargaþa yaratmaya ve bütün bunlar olurken de daha fazla nemalanmaya niyetli olanlar bunu yapabilir. Aklý baþýnda olan, kinine ve öfkesine teslim olmamýþ insanlarýn iþi bu olamaz.

Hiçbir bölgenin seçilmiþi; sadece hasbelkader o bölgede doðmuþ birilerine ve çeþitli nedenlerden dolayý kendilerine daha yakýn olduðunu düþünerek daha fazla ilgi ve alâka göstermekle nihai hedefine ulaþamaz. Çünkü nihai  hedef; gerçek manada halka ve dolayýsýyla Hakka hizmettir. Hakkýn ve hakikatin yanýnda olanlar ise, sadece kendi çýkarlarý peþinde koþanlar olamaz. Bu tür orantýsýz yakýnlýk gösterilmesinin,  diðerlerine karþý bir baský aracý olarak kullanýlmasýna ve çok geçmeden bir güç gösterisine dönüþtürüleceði unutulmamalýdýr. Maalesef öyle de olmaktadýr. Farklýlýk görev ve sorumluluklarýn yerine getirilmesinde, ülkeye ve millete yapýlan hizmette, toplumsal birlik ve beraberliðimize verilen önemde, geleceðimizin inþasý için taþlarýn altýna konulan ellerde ve akýtýlan alýn terlerinde aranmalýdýr. Bunun anlaþýlmasý çok zor olmasa gerektir. O insanlar ayný zamanda seçilmiþlerin, iþte o gerçek hizmet üretip katma deðer saðlayan insanlarla görüþüp yakýnlaþmalarýný ve istiþare etmelerini de ellerinden geldiði kadar engellemeye çalýþmaktadýrlar. Öyle ya o zaman kendi zayýflýklarý ve de niyet farklýlýklarý su yüzüne çýkacaktýr da ondan! Bu konularda doðru gerekçelere dayalý doðru tedbirlerin alýnmasý gerekir. Eðer böyle giderse, ilerisini kestirmek zor olacaktýr. Bölgede çalýþan herkes ülkesine ve o bölgeye hizmet ettiklerini düþünüyorlardýr ve düþünmek zorundadýrlar. Elbette ki farklý bölgelerden gelenlerinde ancak o bölgeye hizmetle ülkeye hizmet edileceði bilincinde olmalarý daha saðlýklý bir yaklaþým tarzý olacaðýna inanmýþ olmalarý beklenir. Onlarda ellerine geçen imkân ve fýrsatlarý suyunu içip ekmeðini yedikleri bölgeyi ihmal ederek her fýrsatta kendi yörelerini ön plâna çýkarýrcasýna yapýlandýrýrlarsa elbette ki ayný durum ve konumu paylaþmýþ olurlar. Zaman zaman bu tür örneklere de rastlandýðý söylenebilir. Öyle veya böyle bahse konu yanlýþlarý sergileyenler ise; kendilerine hizmet edilmediðini düþünmüþ olabilirler! Bu tür tutum ve davranýþlara baðlý olarak, sorumluluk sahibi olanlar üzerlerinde kayda deðer bir baský oluþabilir. Acilen bundan vazgeçilmeli ve görev ve sorumluluklarý yasalarla belirlenmiþ olan herksin iþini en ideal þekliyle yapmasýna fýrsat verilmelidir. Bunu daha iyi yapanlar ödüllendirilmeli, yapmayanlar ise uygun ve akýlcý stratejilerle yapmaya teþvik edilmelidir. Kimse kimsenin ötekisi deðildir. Kendi elde ettikleriyle yetinmeyenler, ister hak etsin veya ister etmesin, dönüp baþkalarýnýn önünü kesmeye, onlarý deðersizleþtirmeye, ötekileþtirmeye, ayrýþtýrmaya  baþlýyorlar. Maalesef bunda da baþarýlý olabiliyorlar. Halbuki temelde engellenen; o bölgeye ve bölge halkýyla beraber tüm ülkemize ve aziz milletimize verilecek çok daha anlamlý hizmetlerdir. Bireyler deðildir.

Her ne kadar yaþanýlan sorunlarla ilgili bazý tespitler üzerinde durmaya çalýþtýk ise de, zaman zaman da artýk can alýcý çözümler üzerinde durulmasý gereði ortaya çýkmaktadýr. Dolayýsýyla bu yapýlarýn oluþmamasý için daha az sorun yaratýcý yeni yaklaþýmlarýn da gerçekten tartýþýlmasý gerekir. Bu açýdan bakýldýðý zaman, dünyadaki uygulanýþ biçimleriyle beraber, bizim ülkemizin yaþanan sorunlarý ve genel gerçeklikleri göz önüne bulundurularak geliþtirilecek bir baþkanlýk sistemi elbette ki tartýþýlabilir ve þüphesiz uygulanabilir. Sistemler toplumsal sorunlarýn çözümü ve birlik ve beraberliðe saðladýðý katký ölçüsünde deðer kazanýr. Temel olarak vurgulamaya çalýþtýðým sorunlarýn temelinde mevcut sistemin yattýðýný herhalde yeniden tekrarlamaya gerek yoktur.

Gelelim bir baþka konuya; son günlerde çok az kiþinin farkýna varacaðý tarzda oldukça enteresan bir toplum mühendisliði inþa edilmeye çalýþýldýðýný ifade etmek gerekiyor. Þüphesiz ki bu ülkede yaþayan ve baþlangýçta tanýmlamaya çalýþtýðým güzel insanlarýmýzýn hepsi, Osmanlýyý baþýna taç eder. Çünkü soyu, sopu, dili, dini ne olursa olsun o yapý içerisinde kendine ait bir þeyler ve hatta çok þeyler bulur. Ancak anlaþýlan odur ki, bu iþi samimi deðil de baþka kirli emeller için dillendirenlerin aðýzlarýndan diðer etnik ve dini yapýlarýn hepsi zikredilmekle beraber, Türk kelimesi özellikle dillendirilmemeye çalýþýlýyor. Bunu yapanlarýn Osmanlý’nýn yine kurucu ve yönetici iradesinin çoðunluk olarak Türklerden oluþtuðunu ve hatta o þanlý dönemler dahil, Padiþahlarýn da ayný þekilde Türk oðlu Türk olduklarýný bilmemeleri imkânsýzdýr.

Elbette ki bunu ifade ederken, bu yapýya dahil diðerlerinin daha deðersiz veya uzakta olduðu algýsýný yaratmamak gerekir. Çünkü o muhteþem medeniyet inþacýsý olan imparatorluk yapýsý, böyle bir algý yaratýlmasýna hiçbir zaman fýrsat vermemiþtir. Þüphesiz her devletin  dini, milli, sosyal, psikolojik ve kültürel kodlarý vardýr ve o doðrultuda medeniyetini inþa edecektir. Ancak kendi tebasý olan þahýs ve topluluklarýn hiçbir zaman birinin diðerine üstünlüðü hissettirilmemiþ ve böyle bir ihtiyaçta ortaya çýkmamýþtýr. Ýman ve inanç düzeyinde de ayný þekilde;üstünlüðün amelde ve Allah’a kullukta olduðu, Arap’ýn Türk’e ve Türk’ün Arap’a baþka türlü bir üstünlüðünün olmadýðý açýktýr. Hepimizin milletimize olan sevda ve sevgimizin de iþte o ölçülerde olduðunu belirtmemiz gerekmektedir. Bu manada herkes kendi milletine sadece bu ölçülerde bir aidiyet duygusu geliþtirebilir. Bunun kimseye bir zararý da yoktur. Zararlý olan; kendi milletini var sayarken, diðerlerini yok saymasýdýr.

Osmanlý’da durum böyle olmansa raðmen, vurgulamaya çalýþtýðým gibi, beklide ilk defa tarafýmdan dillendirildiði biçimde, belli çevreler tarafýndan bu mevzu açýlýnca, dillendirdikleri Osmanlýcýlýk kavramý içerisinde her nedense Türk ifadesi barýnamamaktadýr. Böyle bir yaklaþýmda amelde ve icraatta olan üstünlük yerine baþka mecralara yol tutan baþka niyetlerin devrede olduðunu anlamak için kâhin olmaya gerek yoktur. Burada olay her nasýl olursa olsun, Türk milletine olan bir kin ve nefret olayýdýr. O zaman da bu yapýnýn gerçekte yeni bir Osmanlýcýlýk inþasý anlamýna gelemeyeceði ortadadýr. Bu garip yapý peþinde koþanlarýn hayalleri hamdýr ve iþlenmeye muhtaçtýr. Kendimize ait medeniyet deðerlerimizle iþlendiði zaman ortada en bariz fark edilen faktörün Türk Milleti faktörü olduðu anlaþýlacaktýr. Bunu böyle kabul edemeyenlerin aslýnda aradýklarý þeyin Osmanlýcýlýk adýna baþka bir þey olduðu ortadadýr. Aslýnda bunlarýn Hilâl ve Haç mücadelesinden geriye kalmýþ kuyruk acýlarý olanlar olduðu ve Osmanlýya ihanet içerisinde olduklarý anlaþýlacaktýr.

Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn, zaman zaman yerli ve milli olmaktan bahsetmelerinin odaðýnda sanýyorum bu düþünce yatmaktadýr. Hiçbir zaman sýnýrlarýmýz dýþýnda kalan coðrafyalardan bin bir zorluklarla elimizde kalan son vatan topraklarýmýza gelen ve kendilerini Osmanlý torunlarý olarak gören çok deðerli kardeþlerimizin, hiçbirimizden farlarý olamaz. Biz onlarýz ve onlarda biziz. Elbette ki ayný duygularýn o kardeþlerimiz tarafýndan da ayný tonda ve ayný tutum ve davranýþlarla ortaya konulmasý en doðru olandýr. Hepimiz birbirimize elimizi uzatalým ve kurulan tuzaklarý bozalým. Buna en çok ihtiyacýmýzýn olduðu dönemlerden geçiyoruz. Bilindiði gibi bir zamanlar üniversitelerimizde bir kripto yapýlanma gerçekleþtirilmiþti. Yine o dönemlerde de temelde vatan ve millet duyarlýlýðý yüksek öðretim elemanlarý sistemin dýþýna itilmeye çalýþýlmýþ ve bu þahsiyetli þahsiyetlerin dýþýnda kalan ve bu gün devletin ve milletin bekasý için çok tehlikeli olduklarý deklere edilen adý ne kadar albenili olursa olsun, devleti temelden sarsmaya yönelen  gruplar hep yeniden var olmuþlar ve belli ki onlarda önlerine atýlan atlarla Üsküdar’ý çoktan geçebileceklerine inandýrýlmýþlardýr. Çünkü onlarýn esas beklentileri ne o grubun ve ne de bu grubun diðerlerinden çok daha güçlü ve baþarýlý olmasý deðil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçsüzleþmesi ve rüyalarýndaki korkularýndan kurtulmalarýdýr.

Buna öylesine inandýrýlmýþlar veya öyle bir görüntü vermek durumunda kalmýþlardýr ki, dönüp kendilerine bu imkân ve fýrsatlarý hediye eden insanlara bile çeþitli kumpaslar kurmaya baþlamýþlardýr. Ancak þurasý çok enteresandýr ki; hep oynanan oyunlarýn bir yerlerine açýklar monte edilmiþtir. Bana göre burada oyun içerisinde oyunlar vardýr ve henüz her þey netleþmemiþtir. Aslýnda kendilerine bu kumpaslarý kurduran iradenin, gerçekte þerefli Türk Silahlý Kuvvetlerini zayýf düþürerek kapýmýzýn dibindeki coðrafyalarda at binip kýlýç kuþanarak cirit atmasýnýn önündeki en büyük engel bertaraf edilmiþtir. Elbette ki Peygamber Ocaðý olarak ad alan bu kurumda görev ve sorumluluklarýnýn dýþýna çýkanlar var idiyse, onlarý ayýklamanýn baþka yollarý da bulunabilirdi. Çok çetin bir coðrafyada bu aziz milletin olmazsa olmazý olan bir can güvenliði kurumunu toptan yok etmek, güçsüz býrakmak ve daha da zayýflatmak olmamalýydý. Artýk sonuçlarý yaþayarak deðil, sonuçlarla yüzleþmeden nedenleri anlayýp, ona uygun stratejiler geliþtirilmelidir.

 Ülkemize ve aziz milletimize bin bir türlü desiselerle elde ettiklerini sandýklarý bu imkân ve fýrsatlarla güç sarhoþu olup, at binip kýlýç kuþanarak geçtiklerine  Ya da öyle icap ettiði için rol yapýlmaktadýr. Her ne türlü olursa olsun, oyun oynanan kulvar ve güzergahlarýn gerçeklerinden türetilmiþ sanal kulvarlar ve güzergâhlar olduklarýný, onlarda anlayamamýþ olacaklar ki, baca boðazlarýna geçtikten sonra anlamaya baþlamýþlardýr. O günün en þanlý ve en þöhretlileri, yinede yazýk, bugünün en þanssýz ve en þöhretsizleri haline gelmiþlerdir. Bu büyük milletin kulvarlarý ve güzergâhlarý her at binip kýlýç kuþanana geçit vermez! Sadece geçtiklerine inanmalarýný saðlar ve sonunda farþýmalamat ve rezil rüsva olur ortalýkta kalýrlar. Ne diyelim kendi düþen aðlamaz. Rabbim herkese; esiri olunan gurur ve kibirden uzaklaþmayý, eteðindeki çamurlu taþlarý dökmeyi ve sevgi ve kardeþlik tohumlarýný ekmeyi, elbette ki hata kul içindir ve musibetler nasihatlerle doludur, hatalardan ders almayý, sahte tapýnaklardan vazgeçip Yüce Allah’a hakiki kul olarak aklen ve vicdanen özgürleþmeyi, akýl vicdan ve nefsin üzerinde onlarýn gerçek gözlemcisi olmayý ve doðru istikametlerde yönetmeyi hepimize nasip eylesin. Gelen sorulara sadece ezbere cevap vermeyi deðil, onlara dönüt ve yanýt vermeyi de Rabbim nasip eylesin.

Bu bilinç ve þuurla hareket etmeyen ve ayný ötekileþtirme ve ayrýþtýrma heveslerine devam edenlerin çok yakýnda heveslerinin kursaklarýna gömüleceðini hep beraber göreceðiz. Bu manada kendilerini kamufle ettiklerini sananlarýn adeta deve kuþuna benzedikleri ve baþlarý hariç her taraflarýnýn açýkta ve ana üryan olduðunu biliyoruz. Baþlarýnýn kuma gömülü olmasý da kaderin bir oyunu ve de adaleti olup, geriye dönüþlerinin olmadýðý anlamýna gelmektedir. Kafalarýný kumdan çýkarýp etraflarýnda olup bitenlerin farkýna vardýklarýnda ise, çok geç olacak ve çaktýrmadan ektikleri rüzgârlarýn fýrtýnalarýný aleni biçeceklerdir. Herkes elinde olanlarýn kýymetini anlamaya çalýþsýn. Makamlar ve mevkiler her zaman olduðu gibi geçicidir. Kalýcý olan; hiçbir ayrým gözetmeksizin ülkemize ve milletimize verilen hizmetlerdir.

NE EKERSEN ONU BÝÇERSÝN

“Bilesin ki ne ekersen onu biçersin

Gündüzün bakar geceleri seçersin

Çaresiz sýran geldiðinde göçersin

Saklanýp kalmanýn bir yolu yoktur

 

Güç hizmettir baþka yerde arama

Diþi kýrýk tarakla kel baþýný tarama

Helâl lokma yemek biraz zor ama

Þerbeti ondan daha tatlýsý yoktur

***

Yüzün asýk tadýn tuzun bozulmuþ

Nerede o servetin hepsi toz olmuþ

Aþkla koklattýðýn güller de solmuþ

Þimdi ye diyecek varýn da yoktur

***

Hep varlar yok olur çareler tükenir

Güzeller kaybolur çirkinler bezenir

Uzunlar kývrýlýrken kýsalar da uzanýr

Seninse buna halýn mecalin yoktur

***

Ne sultanlar gelip geçti dünyadan

Kiminin malý kiminin yari olmadan

Benim olsun diye sönüp yamadan

Bundan daha güzel bir yolu yoktur

***

Kime güvenerek çýktýn çetin yollara

Düþürürsün canýný þefkatsiz kollara

Hele birde tunduysan içi boþ dallara

Yükseklerde durmanýn imkâný yoktur

***

Devleti Aliyim ben Osman’ým ise haldir

Bundan ötesi berisi hep ham hayaldir

Ýnsanýn geçmiþi hep geleceðe misaldir

Kimse de iç okutan bir ayna da yoktur

Saygý ve sevgi ile.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3355 Defa Okundu
2016-05-22

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır