KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ERMEN TASARýSý LE YEN BAðLAMSAL ZýT KOþULLANDýRMALAR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         ERMEN TASARýSý LE YEN BAðLAMSAL ZýT KOþULLANDýRMALAR

 Ermeni tasarýsý ile yeni baðlamsal zýt koþullandýrmalar

Öncelikle Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanýmýz sayýn Ahmet Arslan’a yeni görevinde hayýrlý ve özlenen baþarýlar diliyorum. Ýnþallah ülkemizin ve bölgemizin maküs talihinin yenilmesinde hayýrlý hizmetlere imza taralar ve böylece halkýmýzýn gönül bahçelerinde hak ettikleri yere otururlar.

Son günlerde Almanya’nýn parlamentosundan onaylatarak geçirdiði Ermeni Soykýrým yasasý yazýlý ve görsel medyamýzda hiç hýz kesmeden gündeme oturdu. Esasýnda bu oyunu oynayanlarýn da istedikleri bu idi. Çünkü onlarýn esas beklentileri bundan sonra baþlamaktadýr ve sanýyorum o doðrultuda yapýlanmasýný bekledikleri karþý hamleler üzerinden kendi stratejilerinin, adeta gripsikolojik savaþ teknikleri boyutuyla fazla enerji bile harcamadan ortaya çýkmasýný beklemektedirler. Bu tasarýnýn tarihsel bir okuma, tarihsel bir bakýþ ve tarih bilinciyle yaþanan gerçeklikler üzerinden deðerlendirilmesi yanlýþtýr ve inanýyorum ki onlarda bunun farkýndadýrlar. Çünkü o dönemlerde yaþananlarýn ne olup ne olmadýðýný en az bizim kadar kendileri de biliyorlar. Bu tasarýnýn daha önce ayný þekilde parlamentolardan onaylatýlarak geçirilmesine þiddetle karþý çýkan ve bu konuda aleyhte makale bile yazmýþ olan Cem Özdemir’in þu an itibariyle bu tasarýyý hazýrlayanlarýn baþýnda gelmesi, bu teþebbüsün gerçek tarihle ilgisinin olmadýðýnýn kanýtýdýr. Çünkü dün yanlýþ olanýn hiçbir tarihi okumaya dayandýrýlmadan bugün doðru olmasý düþünülemez ve bu yanlýþ deðerlendirmeler sadece sahibine ait gerçeðiyle hiç uyuþmayan sanal gerçekliklerdir. Asla tarih olamaz.

Ancak görüyorum ki, yazýlý ve görsel medyamýzda bu konuyu manþetlere getirenlerin olayýn özünden uzaklaþtýklarýný, hatta bu alanda kariyer yapmýþ olan birtakým akademisyen ve köþe yazarlarý da bu bakýþ açýsýyla sadece tarihsel okumalar yapmaktadýrlar. Bence bu tasarýnýn asýl hedefi, bunlar deðildir ve gerçek hedefinin anlaþýlabilmesi için sürece küresel bir bakýþýn gerektiðini, son dönemlerde ülkelerin almaya baþladýklarý pozisyonlarýn derinlemesine incelenerek yine küresel ölçekte kim tarafýndan nasýl anlaþýldýðýnýn fark edilmesini ve olasý karþý hamlelerin sürece katký saðlayacak deðiþkenlerinin saðlýklý sonuçlara ulaþýlmasýný engelleyecek þekilde hýzlý deðiþen karakterleriyle algýlanmasýný gerektirmektedir. Ýþte bu noktada söze konu edilecek çok þey vardýr, ancak maalesef yok diyebileceðimiz kadar az öngörüsü olan vardýr. Ne yazýk ki bu kiþiler de içerideki kripto Alman ve Fransýzlar tarafýndan muhasara altýna alýnmakta ve yapabildikleri kadar etkisiz ve deðersiz hale getirmeye hamle üstüne hamle yapýlmaktadýr. Umuyor ve bekliyorum ki büyük devletimiz ve onu yöneten gerçek irade bu zavallýlarýn hesaplarýný görecektir.

Aziz ve gerçek dostlar; bu yasa tasarýsý gündeme gelmeden önce, Almanya’ da faal olarak çalýþan ve dünyanýn her tarafýna yapýlan uçuþlarýn daðýtým merkezi konumundaki hava limanýnýn iþletmesini ihale ile alan firma, Alman hükümetiyle yeniden bir pazarlýk masasýna oturmak istemiþtir. Sebep ise, Ýstanbul’da yeni yapýlmakta olan ve o manada dünyanýn en önemli hava limanýdýr. Öyle ya, iþletmecinin hedeflediði kâr büyük bir ihtimalle zarara dönüþecektir. Ýþte o tasarýnýn bu noktada bir anlamý olduðunu anlamak zorundayýz. Bu o tasarýnýn tali hedeflerinden birisidir ve sanýyorum Almanya bu sýkýntýdan çýkabilmek için belki de kafasýna bir ortaklýk bile koymuþ olabilir. Bekleyip göreceðiz. Bence bir diðer ve asýl beklenen ise, sadece Almanya ve Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Ayný zamanda Türkiye’nin ve

Almanya’nýn safýnda yer alanlarýn tamamýný ilgilendirmektedir. Hadi gelin bu ilgiyi hep beraber kuralým:

1-Son günlerde karþý tarafta yer alan doðu ve batý dünyasýnýn uykularýný kaçýran ve þu ana kadar maliyeti çok düþük olan o tatlý uykularýnýn yerini alan gara-guralar yaþatan Ýslâm Ordusunun kurulmuþ olmasý ve hemen akabinde dosta güven ve düþmana hüzün veren çok büyük bir tatbikatýn yapýlmýþ olmasý. Umarým ilerde bu ordunun daha geniþ bir katýlýmla dünya sahnesinde hak ettiði yerini alýr. Sevgili dostlar, bu oluþum çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve þüphesiz Türk-Ýslâm milletinin inanýyorum ki kendisine mutlak irade ve otorite tarafýndan verilmiþ olan rolünü þüphesiz icra edecektir ve bu vizyon ve misyonla yeniden mazlumlarýn umudu ve zalimlerin korkulu rüyasý olacaktýr. Bu rüya gerçekleþirken, karþý tarafýn kaybedeceði aþikârdýr. Dolayýsýyla bu yeniden diriliþin kaynaðýnda boðulmasý için çok sinsi ve ifade ettiðim gibi anlaþýlmasý çok zor stratejiler devreye sokulmuþtur.

2-Bu stratejilerden birisi, Türkiye’yi hep önceden yaptýklarý gibi, bu yapý içerisinden uzaklaþtýrmak ve Türk – Arap düþmanlýðý yaratmaktýr. Ancak o zaman bu birliktelik ve yeniden diriliþ yok edilebilir. Peki bu nasýl baþarýlacak? Evet sevgili dostlar bunun nasýl baþarýlacaðýnýn kodlarý yine son dönemlerde ortaya atýlan ve ayný þekilde bilinen ve þimdilik bilinmeyen kripto yapýlar tarafýndan da pompalanan, Türk – Ýsrail yakýnlaþmasýdýr. Türkiye Cumhuriyeti Devletini o yapýnýn dýþýnda býrakacak tek yol budur. Ýþte Almanya ve onun tarafýnda saflarýný çoktan almýþ olanlarýn, özellikle Alman meclisinden bu yasanýn geçirtilmesi, kesinlikle bu maksadýn hasýl olmasý içindir. Bu yasayý çýkaranýn Almanya olmasý, bizimde onlara karþý hemen akla gelebilecek benzer tepkiler vermemizi aklýmýza getirmiþtir. O tepki; Almanya’nýn Yahudilere uyguladýðý gerçek soykýrýmdýr. Türkiye basit bir mantýkla düþünüldüðünde belki de kendi parlamentosundan bu doðrultuda bir karar almayý bile düþünebilir. Peki böyle bir karar Almanya ve o tarafta olanlarýn beklentisi olan Türk-Ýsrail yakýnlaþmasýný saðlamayacak mýdýr!?.. Evet aziz dostlar o tasarýnýn gerçek hedefinin ne olduðunu sanýyorum þimdi daha net olarak anlýyoruz.

Bana bunu yazmak düþtü, Ýnþallah daha fazlasýný anlamak ve gereken tedbirleri almak ta siyasi otoriteye ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimize düþecektir. Saygý ve sevgi ile.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 35543 Defa Okundu
2016-06-04

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır