KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

VATAN MLLET DüþMANý HAN DARBECLERN TüM FARKLýLýKLARý çNE ALAN BüYüK TüRK MLLETNDEN YEDKLER FLAH OLMAZ DARBELER

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         VATAN MLLET DüþMANý HAN DARBECLERN TüM FARKLýLýKLARý çNE ALAN BüYüK TüRK MLLETNDEN YEDKLER FLAH OLMAZ DARBELER

Vatan millet düþmaný hain darbecilerin tüm farklýlýklarý içine alan büyük Türk milletinden yedikleri iflah olmaz darbeler

Öncelikle bütün milletimize ve sevenlerimize geçmiþ olsun, þehitlerimizin ruhlarý þad ve gazilerimize Rabbim acil þifalar ihsan eylesin. 15 Temmuz gecesi vatan haini satýlmýþ beynelmilel þer þebekelerinin uþaklarýnýn sahneye koyduklarý oyunun kodlarý yavaþ yavaþ çözülmeye baþlýyor. Bu oyun; düþman küresel aktörler tarafýndan ekilen iç savaþ tohumlarýndan yükselen darbe kolunun sahnelediði bir oyundur. Dolayýsýyla ortada verilmiþ bir ihale ve bu ihaleyi alan taþeronlar vardýr. Ýhaleyi veren her zaman olduðu gibi batý ve doðu emperyalizmi, bu ihaleyi alanlar ise; Vatikan’ýn cübbeli ve sarýklý gizli kardinali olduðunu tereddütsüz söyleyebileceðimiz okyanus ötesi Haþhaþi post modern Hasan Sabbah’ýn paralel örgütünün yapýlandýrdýðý ve beyinleri kurutularak iradeleri ipotek altýna alýnan tapýnak þövalyeleridir. Daha önce yazdýðým bir yazýda bu tapýnak þövalyelerinin bir yerlerde saklandýklarýný ve uygun ortam bulduklarýnda ise mutlaka heveslerini gerçekleþtirmek için ortaya çýkacaklarýný belirtmiþtim. Maalesef 15 Temmuz, iþte böyle bir hevesin harekete geçirdiði tapýnak þövalyeleriyle boðazýn simonlarýnýn baþkaldýrdýklarý karanlýk bir gece olmuþtur. Onlar ses duvarýný aþan jetlerle ve kursaklarýndaki kin ve nefreti mermileþtirerek kusan savaþ helikopterleriyle karanlýklarý delip, Çanakkale gibi, Sarýkamýþ gibi, milli mücadele de olduðu gibi, Bedir de ve Kerbela’ da olduðu gibi Hilâli Haça çiðnetmeyen, minarelerden ezaný susturmayan vatan evlatlarýna kan ateþi kusanlara karþý, sarsýlmaz imanýný siper eden, canýný cananýna tercih eden serden geçtilere tosladýlar. Onlar 15 Temmuz Gecesi Aslanlarýnýn, bu aziz milletin maküs talihini yenen aslanlarýn iman nurlarýnýn, onlarýn attýklarý mermi ve bomba ýþýklarýndan çok daha ferli olduðunu bilmiyorlardý. Bunu onlarla beraber bütün dünya da öðrenmiþ oldu. Ýþte bu millet büyük Türk Milletidir ve onun reisi cumhuru da, modern çaðlarýn yüce Alpaslan’ýdýr. Oda kefenini giyerek cenk meydanýna çýkmýþtý. Milletin þimdiki reisi de ayný þekilde kefenim üzerimde diyerek cenk meydanlarýna inmiþtir. Hükumet ve muhalefet liderleri de ayný þekilde çok önemli öngörülerle oynanan ihanet oyunlarýna karþý tavýr almýþlar ve özellikle sayýn Dr. Devlet Bahçeli; baþlatýlan ihanet sürecinin hemen arkasýndan devlet ve milletle beraber olduðunu yüksek sesle ortaya koymuþtur.

Vatan millet düþmaný hain darbecilerin tüm farklýlýklarý içine alan büyük Türk milletinden yedikleri Halk dünyayý þaþýrtan ve içten içe gýpta ettiren cesaretiyle Hakka sým sýký tutunarak ayaða kalkmýþ ve artýk hiçbir dünyevi gücün bu kükreyen ruhu çökertemeyeceði, ezelden ebede yazmýþtýr. Kendisiyle gururlandýðýmýz o kahraman Dadaþ astsubay’ ýn özel kuvvetleri basan hain baþýný alnýndan vurarak indirmesi ve bile bile þehadet þerbetini içmeye gönüllü olmasý, muhteþem ötesi muhteþem bir destandýr. Bu olay tarihe altýn harflerle iþlenecektir. Çünkü ihaneti geri döndüren mihenk noktalarýndan birisidir. Ölüm yaðdýran bomba ve mermilerin korkutamadýðý bu aziz millet rüþtünü yedi düvele ispat etmiþtir. Artýk ölümler ve öldürenler bizden korksunlar. Artýk girdiðimiz yolun geri dönüþü yoktur ve gemiler yakýlmýþtýr. Kilitleneceðimiz hedefler dahi bizden daha fazla bize koþacaklar. Çünkü biz hedeflerin de hedefleriyiz. Hedefleri hedeflerine ancak biz ulaþtýracaðýz. Temkinli olmalý ve acele etmeliyiz. Zamanýn ruhu da bize göre deðiþecek. Durmak yok, rehavet yok, yýlmak yok, yorulmak yok.

Bir zamanlar bu Haþhaþi örgütün yeðeniyle komþuluk yapmýþtým. Yeðeni malum þahsa; “o bir þarlatandýr. Milletin sandýðý gibi birisi asla deðildir” þeklinde tanýmlamalar yaptýðý zaman, bazýlarýnýn pek hoþuna gitmiyordu. Þimdi nasýl bir gizli Kardinal þarlatan olduðunu umarým anlýyorlardýr. Bu örgütün bütün kamu kurum ve kuruluþlarýndaki hücreleri deþifre edilmeli ve mutlaka hukuk devletimizin hukuk kurallarý çerçevesinde gerekenler yapýlmalýdýr. Onlarý koruma refleksi gösterenler, devlet erkinin kendilerine verdiði yetki ve sorumluluklarý onlarla paylaþanlar, bu paylaþýmlarý

ötekileþtirdikleri vatan evlatlarýna baský aracý olarak kullananlar bütün bunlarýn hesabýný vermelidirler. O satýlmýþ çete mensuplarý hep kriptolu çalýþmýþlar, örgütsel faaliyetlerde bulunmuþlar, birbirlerini motive ederken, vatan ve millet duyarlýlýðý yüksek olanlarý gizli hedefler olarak belirlemiþlerdir. Bunlarýn; ne teröristlerle, ne bu aziz milletle hesabý olanlarla, ne esrarcýyla, ne fuhuþçuyla, ne kumarcýyla ve nede tefecilerle bir hesaplarý yoktur. Onlarla her zaman amaç ve hedef birliktelikleri olmuþtur. Bu milletin evlatlarýný ailelerinden koparýp köleleþtirmiþlerdir. Bu aziz milletle hesabý olanlar, hep oyunlarýný genç kuþaklarý imha ve heba etme temeline oturtmuþlardýr. Çanakkale öyledir, 12 Eylül öncesi ve sonrasý öyledir, bu hain paralel terör yapýlarýnýn üzerinde operasyonlar yaptýklarý hedef kitleleri yine bu milletin çocuklarýdýr. Amansýz bir mücadele verdiðimizi düþündüðüm terör organizasyonlarýnýn hedef kitleleri de yine ayný þekilde gençlerdir.

Oynanan oyunlar çok kompleks ve derindir. Bugün böyle, yarýn baþka görüntülü olabilir. Ama hep hedef aynýdýr. Hedef bu aziz millettir ve onun elde ettiði veya etme ihtimali olan kazanýmlarýdýr. Son terör saldýrýsý olan baþkaldýrý ve iç savaþ çýkartma kalkýþmasý baþlatýldýðýnda, Ermenistan’da da benzer durumlarýn olduðunu duyuyoruz. Bu durumun daha önce sahneye konulan Arap Baharýna benzediðini görüyorum. Yeni bir bölgesel dizayn olayýnýn kokularýný alýyorum. Devlet yetkililerimizin de bu durumun farkýnda olduklarýný anlýyorum.

Rabbim ülkemizin, milletimizin ve bütün mazlumlarýn yar ve yardýmcýsý olsun, amin.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4494 Defa Okundu
2016-07-20

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır