KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

15 TEMMUZ GECES PüSKüRTüLEN KARANLýK KALKýþMANýN SVL AYAKLARý DOLAþýYOR!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         15 TEMMUZ GECES PüSKüRTüLEN KARANLýK KALKýþMANýN SVL AYAKLARý DOLAþýYOR!..

15 Temmuz Gecesi Püskürtülen Karanlýk Kalkýþmanýn Sivil Ayaklarý Dolaþýyor!..

 

15 Temmuz akþamý/gecesi ülkemize ve aziz milletimize yaþatýlan o karanlýk iç savaþ ve darbe kalkýþmasýnýn Paralel Çete ve PDY hain, satýlmýþ, Haçlý ittifaklarýnýn kiralýk tetikçi kuklalarýný perde arkasýndan oynatan oyun kurucular da birer birer saklayamadýklarý kirli emelleriyle ortaya çýkmaya baþladýlar. Özellikle Amerika Birleþik Devletleriyle beraber emperyalist ve sömürgeci Batý güçlerinin hep beraber bu oyunu tezgâhlayanlar olduklarý anlaþýlmýþtýr. Buna þaþýlmamasý gerekir, çünkü biz bu oyunlara yabancý deðiliz. Aþaðý yukarý benzer zamanlamalarla ve kullanýlan benzer argümanlarýn kullanýmýyla ýsýtýlýp ýsýtýlýp canýmýza çekilmektedir. Ne yazýk ki, bu hain oyunlardan alýnmasý gereken dersler alýnamadýðý için, tarihin tekerrür ettiði söylenebilir. Kanlý oyunlar sahnelenirken, kullanýlan oyuncularýn asker, Müslüman kýlýklý sarýklý ve cüppeli gizli kardinallerden oluþmasý süreci deðiþtirmiyor. Öyle veya böyle onlarýn hedefleri her ihtimalde gene de gerçekleþiyor. Ýster baþarýlý olsunlar, ister baþarýsýz olsunlar, hep kazanan onlar kaybeden ise büyük milletimiz oluyor. Çünkü sonuçta güç kaybeden, milletle arasý açýlmak istenen kendi gözbebeðimiz olan kurumlarýmýz ve temel toplumsal yapýlarýmýzdýr. Bastýrýlan bu kalkýþmayla ortaya çýkan birlik ve beraberlik ruhu, “mevzu vatansa gerisi teferruattýr” algýsý, aradýðýmýz kazanýmlar olmaktadýr. Ancak bu kazanýmlar üzerine odaklaþýldýðý zaman, hainlerin beklentisi olan olumsuz etkiler bertaraf edilebilir.

Alýnacak dersler çerçevesinde ortaya koymamýz gereken birtakým davranýþlar vardýr. 15 Temmuz yazýlan destanda rol alan asker, polis ve halkýmýzýn her türlü maddi ve manevi araç ve gereçlerle ödüllendirilmeleri önemlidir. Bütün bunlarýn yapýldýðýný görmekteyiz. Ancak benim çok çok önemli bir teklifim olacak. O gece vatan ve millet savunmasýnda þehadet þerbetini içen kahramanlarýmýzdan özellikle asker ve polislerimizin de hayattakilere verildiði gibi, en üst rütbe ve makamlarla ödüllendirilmelerini istiyorum. Meselâ Özel kuvvetlere yapýlan baskýný önleyen, o isyancý generali þehit olacaðýný bile bile komutanýnýn emri doðrultusunda alnýnýn çatýndan vuran, ayný zamanda isyancýlardan yedisini de etkisiz hale getiren, ancak mermisi bittiði için otuz kurþunla o yüce mertebeye ulaþan assubayýmýzýn da generallik rütbesine yükseltilmesi çok þýk olacaktýr. Geriye kalan altý kardeþine ve ailesine verilebilecek en büyük onur rütbesi olacaktýr. Diðer þehitlerimize de benzer ve çok yakýþacak yüceltmeler yapýlabilir.

O kahramanlarýmýz için ne yaparsak lâyýktýr ve azdýr. Bu þehitlerimizin yarým kalan hayallerini de mümkün mertebe tamamlamak gerekir. Örneðin bu kahramanýmýz köyünde bir ev yapmak istiyormuþ. O ev mutlaka yapýlmalýdýr ve o civanmerdin anýsýna yaþatýlmalýdýr. Bu vatan evlatlarýnýn ve kahraman gazilerimizin elbette ki bir baþka beklentilerinin de, ülkemize ve milletimize bu acýlarý yaþatan hainlerin sivil yaþamda ve kamu kurumlarýndaki iþbirlikçi karanlýk uzantýlarýnýn ortaya çýkarýlmasý ile ilgili yapýlan temizlik çalýþmalarýnýn gerçekçi ve mutlaka olmasý gerektiði gibi yapýlmasýdýr. Bu konuda bilerek veya bilmeyerek o küresel hainlere hayatý boyunca yardým ve yatakçýlýk yapan, onlarýn talimatlarýna göre davranýp diðerlerini hep yok sayarak bölücülük yapan, Türk Silahlý Kuvvetlerinde ve Emniyet Teþkilâtýndaki yapýlanmadan haberdar olup, ona göre bir özgüvenle haddini aþan baskýcý tutum ve davranýþlar gösteren kripto çetelerin, vatan ve milletin bekasý adýna ortaya çýkarýlmasý hayati bir öneme sahiptir. Nerde ve hangi kurumda olursa olsun engelleme ve karartma yapýlmamalýdýr. Çünkü devlet mekanizmalarýnda bu konulardaki bilgi ve

belgeler mutlaka fazlasýyla vardýr. Yeri geldiðinde o bilgi ve belgeler ortaya çýkacaktýr. Bütün bunlarla beraber, saðlam kanýt ve belgelere dayanmayan, birilerinin öfke ve kiþisel beklentilerine hizmet edecek mesnetsiz suçlamalara da gidilmemelidir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ve Baþbakanýmýzýn da sürekli vurguladýklarý gibi; hukukun çizdiði çerçevede gerekenler mutlaka yapýlmalýdýr. Çünkü o tetikçi piyonlar bu tercihi kendileri yapmýþlardýr. Sonuçlarýna da katlanacaklardýr. Vatana ihanetin sonuçlarý aðýrdýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün dediði gibi; “Vatana Ýhanetin Cezasý Olmaz, Eninde Sonunda Bedeli Olur”. Ýþte bu bedel oldukça aðýrdýr.

Bu aziz milleti þucu bucu diye kamplara bölen, kendilerini beyaz Amerikalýlar ve diðerlerini Zenciler gibi görerek, baský ve yýldýrma politikalarý izleyen, böylece devþirdikleri gücü kendi çýkarlarýna hizmet ettiren, diðerlerini de ellerine geçirdikleri araçlarla alabildiðine etkisizleþtiren, deðersizleþtiren, ellerinden geldiði ölçüde nefessiz býrakan; ar, namus, þeref, haysiyet, ahlâk, edep, erkân, hak ve adalet yoksunlarý artýk at oynatamamalýdýrlar. Onlarýn oynattýklarý atlar, ot yemeyen ama insan eti yiyen atlardýr. Binicilerine göre itleþmiþ ve kudurup bu aziz millete saldýrmýþtýr. Ancak onlar, her seferinde olduðu gibi, meydanlarda taþlarýn baðlý olduðunu sanýyorlardý. Dolayýsýyla taþý yakalayan o sahibiyle beraber itleþen atlarýn alnýnýn ortasýna yapýþtýrdýlar ve 15 Temmuz gecesindeki destaný yazdýlar. Onlarýn deðersizleþtirmeye çalýþtýklarý vatan evlatlarýna iadeyi itibar yapýlmalý ve adalet yerini bulmalýdýr. Bu konularda konferanslar ve paneller düzenlenmelidir.

BU zavallý hainler; muhtemeldir ki yeniden bir kalkýþmaya fýrsat verecek, ayný sindirme be baskýlarýna fýrsat saðlayacak toparlanma çabasý içerisindedirler. Bu konuda çeþitli kripto teþebbüsler göze çarpýyor. Buna da kesinlikle fýrsat verilmemelidir. Bu vatan ve millet düþmaný Sabatayist kriptolarýn deðersizleþtirmeye çalýþtýklarý onurlu insanlarýn kendilerinden çok daha zeki ve farkýndalýk düzeylerinin yüksek olduðunu anlamalarý gerekiyor. Bunu anladýklarý zaman, daha önce gösterdikleri pervazsýzlýklarýný ve hadlerini aþmalarýný tekrarlayamayacaklardýr. Her gördüklerine “anam” diye sarýlamayacaklar ve bir gün o gördükleri saçlýnýn, “babalarý” olduðunu anlayacaklardýr.

Daha ne diyelim, ALLAH bunlara büyük Türk Milletini tanýyabilecekleri akýl ve izan versin!..

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3275 Defa Okundu
2016-07-30

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır