KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

RüZGâR EKENLERN BçTð FýRTýNALARýN BýRAKýLDýðý GEBELKLERN DOðUM SANCýLARý!..

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         RüZGâR EKENLERN BçTð FýRTýNALARýN BýRAKýLDýðý GEBELKLERN DOðUM SANCýLARý!..

 Rüzgâr Ekenlerin Biçtiði Fýrtýnalarýn Býrakýldýðý Gebeliklerin Doðum Sancýlarý!..

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Doç. Dr. Ali Osman Engin’in, “Rüzgâr Ekenlerin Biçtiði Fýrtýnalarýn Býrakýldýðý Gebeliklerin Doðum Sancýlarý!..” yazýsý:

Ýçerisinde yaþadýðýmýz küresel dünyada yaþanan toplumsal olaylarý bilinen bilimsel yöntemlerle analiz edip, daha anlaþýlýr hale getirme ve parçalardan yola çýkarak arka plânda kalan bütünün kavranmasý için harcanan zaman çerçevesinde yeni deðiþkenlerin ortaya çýkabileceðinden saðlýklý sonuçlara ulaþmak oldukça zorlaþmaktadýr. Kýsacasý ulaþýlan herhangi bir sonucu detaylý olarak raporlaþtýrýlýp tartýþmaya açýldýðý an bile, yapýlacak yeni bir deðerlendirme sonucunda elde edilecek verilerin bir öncekini desteklememe ihtimali oldukça yüksektir. Maharet; hangi sonuçlarýn hangi sebeplerden kaynaklandýðýný zamanla yarýþarak ortaya koyabilmektir. Maddenin ve zamanýn birbirlerine olan baðýmlýlýklarý, sýnýrsýz ve sonsuz deðildir. Zaman uzayýp geniþledikçe maddeyle olan baðý ve maddeye kazandýrdýðý düþünülen deðerler de deðiþmekte ve mutlaka her seferinde yeniden belirlenmesi gereði ortaya çýkmaktadýr. Tersi olduðunda ise, daha olgunlaþmadan dalýndan alýnan meyve misali maddenin varlýk gerekçelerine rastlanamayacaktýr. Öyleyse maddenin esas varlýk gerekçesi zaman ve mekânla olan uyumu nispetindedir. Bu temel unsurlar arasýndaki uyumsuzluk ise kaos nedenidir.

Bu durumda tek tek parçalardan bütüne ulaþma çabasýna ilave olarak parçanýn ve bütünün birlikte algýlanmasý yoluna gidilerek ortaya çýkacak çeliþki ve farklýlýklarý asgariye indirmek anlamlý olabilir. Ýnsan dediðimiz o mükemmel canlýnýn bu potansiyeli var mýdýr? Evet vardýr. Çünkü en azýndan biliyoruz ki; insan beyni paralel ve çoklu iþlemcidir. Birden fazla olayý olguyu ayný anda anlamlandýrabilir, parçayý ve bütünü aralarýndaki iliþkiler kapsamýnda algýlayabilir. Yaþadýðýmýz kaos temelli toplumsal olaylarý da, iþte bu bakýþ açýsýyla deðerlendirmek ve olabildiðince hýzlý hareket ederek yeni yeni baðýmsýz deðiþkenlerin etkisinden kurtarmak gerekir. Ýþte o zaman karþý tarafýn hamleleri de birbirine karýþacak ve artýk alýnacak saðlýklý tedbirlere baðlý olarak onlarýn elleri ve ayaklarý birbirine dolaþacaktýr. Bu aynen satranç oyunundaki hamlelere de benziyor. Eðer hamle sýrasý sizde ise, bu þansý kullanmadan karþý tarafýn yeniden yapacaðý hamleleri beklerseniz, artýk olaylarýn arkasýndan sürüklenmekten kurulamazsýnýz. Çünkü o saatten sonra oyun kurucu deðil, kurulan oyunlarýn piyonlarý durumuna gelirsiniz. O halde eðer hamle sýrasýnýn sizde olduðunu düþünüyorsanýz, bu hamleyi doðru veya yanlýþ mutlaka yapmanýz gerekir. Hatta eðer baþarabiliyorsanýz, karþý tarafýn beklentilerinizin dýþýnda bir hamle yapmasýna fýrsat vermeden, hesapladýðýnýz ve beklentiniz olan hamleleri yapmasýna fýrsat vermeniz; sizi oyunu kurgulayan ve yöneten, rakibinizi ise bu oyunun tamamlayýcýsý olan baðýmlý bir deðiþken yapacaktýr. Öyle ki, oyunu bu kurgularla yönettiðiniz zaman karþý tarafýn daha sonra yapacaðý hamleler, sadece sizin kurgulayacaðýnýz oyun ve hamleler için gerekçeler olacaktýr.  

Yaþadýðýmýz olaylardan hareketle uzun yýllar boyunca yanlýþ veya doðru hamle yapmak þöyle dursun, hep hamle  sýramýzý karþý tarafa kaptýrmýþýz ve maalesef olaylarýn arkasýndan sürüklenip durmuþuz. Bu yüzden karþý tarafýnda bu duruma baðlý olarak çeþitli alýþkanlýklar kazanmasýna sebep olmuþuz. Baksanýza olaylarýn seyri biraz deðiþtiðinde, yani onlarýn beklemediði bir anda beklemedikleri hamlemizi yaptýðýmýzda; kafalarý karýþýyor, daha agresifleþiyorlar, daha düþmanca tavýrlar sergileyerek oyunun kurallarýný rahatlýkla ihlal edebiliyorlar. Hatta bununla da kalmayýp, kaybetmeye baþladýklarý oyunu kendi lehlerine döndürmek için oyuna yeni kurallar koymaya baþlýyorlar. Bakýn güya müttefikimiz olan Amerika Birleþik Devletlerinin üst düzey yetkililerinin; Türkiye’ de yaþanan son iç savaþ kalkýþmasýný gerçekleþtiren hainleri kast ederek: Türkiye’de kendi müttefiklerinin hapse atýldýðýný dillendirmeye baþlamalarý da iþte bu baðlamlar çerçevesindedir. Toplumsal olaylarý incelerken, sürece katýlan deðiþkenlerin tamamý tarafsýz ve önyargýsýz çalýþýlmalýdýr. Çünkü toplumsal olaylarýn gerçek nedenleri ancak bu þekilde objektif olarak ortaya çýkarýlabilir. Þüphesiz ondan sonra yapýlmasý gerekenler üzerinde durulabilir.

15 Temmuz gecesi yüzleþmek zorunda kaldýðýmýz ve kendi gerçekliði çerçevesindeki resmin bütünü olarak ta ifade edebileceðimiz olaylarýn doðum sancýlarý, bu bütünü meydana getiren parçalar olarak daha önce farklý zaman ve mekânlarda mutlaka yaþanmýþtýr. Eðer o parçalar yine uygun zaman ve mekânlarda bir araya getirilebilmiþ olsa idi, ya 15 Temmuz gecesi yaþanmayacak, yada o gecenin plânlayýcýlarý kurguladýklarý hayallerinin rüyalarýný görürken uykularýný garaguralar basacak ve belki de bir daha hiç uyanamayacaklardý. Sevgili dostlar, 15 Temmuz gecesi milletimize yöneltilen o vahþetin kahraman ve milli güçler tarafýndan püskürtüldüðünü ve bedeli aðýr olsa bile onlarýn küstah ve kirli hayalleri kursaklarýnda kalmýþtýr. Bu hayallerin ilerde hangi doðum sancýlarýyla yeniden canlanmaya baþlayacaklarýný hesaplamak zorundayýz.

Oluþabilecek her durum için mutlaka yeni stratejilere ihtiyacýmýz olacaktýr. Bana göre bu manada alýnabilecek en önemli tedbirlerden birisi de iþte bu milli güçlerin daha da güçlendirilmesidir. Öyleyse bu milli güçler kesinlikle ve hiç zaman geçirilmeden silahlandýrýlmalýdýrlar. Yeni ve çok ivedi seferberlik çalýþmalarýyla da, daha bilinçli ve profesyonel anlamda donanýmlý hale getirilmelidirler. Burada demek istediðim; reþit olan vatandaþlarýmýzýn birçok batý toplumlarýnda olduðu gibi taþýma ruhsatlý silah sahibi olmalarýnýn kolaylaþtýrýlmasýdýr. Bunun önündeki maddi ve zorlaþtýrýcý engeller yeniden belirlenerek daha kolaylaþtýrýlmalýdýr. Evet biz ordu – millet bir toplumuz. Bunun gerekleri yerine getirilmelidir. Geçmiþ dönemlerde daha ortada terör diye bir þey yokken, halkýn elinde güvenlik maksatlý çakar almaz silahlarý toplanýrken, hiç aklým almamýþtý. Meðer se bu olayýn da gerekçelerinin bu gün terör olarak yaþadýklarýmýzla bir baðlantýsý varmýþ. Evet eðer vatanýný ve milletini seven, vatan ve millet savunmasýnda canýný seve seve hiçe sayan kahramanlarý silahsýzlandýrýrken, terör unsurlarýnýn silahlanmasý ve çobansýz sürülere ellerini kollarýný sallaya sallaya girip çýkmalarý buna baðlýymýþ. Düþünebiliyor musunuz, üç buçuk terörist ellerindeki otomatik silahlarla yol kesiyor, gözlerine kestirdikleri vatan evlatlarýný indirip kurþuna diziyor ve geride kalanlar da bu sahneleri çaresizce izlemekten ve yalvarmaktan baþka bir þey yapamýyorlar. Halbuki eðer o insanlarda da silah olsa, herhalde çocuðunu indirip kurþuna dizenlere karþý tereddütsüz kullanacaktýr. O hain þerefsizler de o rahatlýkla bu eylemleri yapamayacaklardýr.

Bu konuda daha önce Ýçiþleri Bakanlýðýna da taleplerde bulundum. Ancak günü geçiþtiren kaçamak cevaplar aldým. Þimdi yeniden devlet büyüklerimize teklif ediyorum. Bu konu mutlaka meclise getirilmeli ve ne gerekiyorsa yapýlmalý, halkýmýzýn vatan ve millet savunmasýnda daha güçlü ve donanýmlý olmasýna fýrsat saðlanmalýdýr. Böylece geçmiþte yaþanan olumsuzluklar  bir daha yaþanmayacaktýr. Amerika’ da devamlý katliam boyutunda saldýrýlar yaþanmasýna raðmen, her türlü otomatik silahýn kolayca elde edilmesi, herhalde sebepsiz ve gerekçesiz deðildir. Hele iþe bakar mýsýnýz, bulundurma silah ruhsatýnýz varsa bile silahýnýzý arabanýzýn torpido gözünde taþýyamýyorsunuz. ALLAH aþkýna bu nasýl bir þeydir. Böyle bir þey olabilir mi!.. Bu konuda saygýdeðer devlet yetkililerimizin gerekli düzenlemeleri yapacaklarýna inanýyorum. Çünkü alýnmasý gereken en önemli tedbirlerden birisi budur. Bu konu hiç tartýþýlmamalýdýr bile. Ancak böyle bir durumda insanlar birbirlerine daha temkinli ve daha gerçekçi bir þekilde davranacaklardýr. Suça meyilli olanlar ve þer odaklarý her durumda silah ve suç aletlerine ulaþabiliyorlar. Sadece mütedeyyin ve sade vatandaþlarýn bu tür imkân ve fýrsatlarý yoktur ve her durumda bu insanlar o þer odaklarý karþýsýnda güçsüz durumda kalýyorlar. O halde bu durumu ortadan kaldýrmak için vatanýný ve milletini canýndan çok seven ve bu uðurda neler yapabileceðini her durumda kanýtlayan insanlarýmýzýn da elleri güçlü kýlýnmalýdýr. Üstelik onlar bu imkânlarý nerede, ne zaman ve kime karþý kullanacaklarýný da çok iyi bilirler.

Yaþadýðýmýz 15 Temmuz gecesinden sonra, hainlerin vatana ihanet suçlarýnýn bedeli olarak yüzleþtikleri durumlar düþünüldüðünde, onlarý bu çýkmaza sokan üst akýllarýn boþ durmayacaðý ve kendi taþeronlarýný düþtükleri durumlardan kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarý da unutulmamalýdýr. Halihazýrda bu kalkýþma ve ihanet çemberine düþüp, ortaya çýkan gerçeklikleri anlayarak bu karanlýk girdaptan kurtulma çabasý göstermeyenlerin yeni yeni karanlýk sayfalar açmaya dönük depreþmeler gösterdikleri anlaþýlýyor. Halbuki yaþadýðýmýz ihanet gecesinden sonra geçen zaman süreci duyulacak piþmanlýklarýn dillendirilerek keskin dönüþlerin yapýlmasý için yeterliydi. Halen de bu fýrsatýn kullanýlabileceðini düþünüyorum. O yolun bataklýk olduðu ve çýkýþýnýn olamayacaðý açýktýr. Yol daha yakýnken ve sadece kendi vicdanýnda hesaplaþarak bile o karanlýk istikametlerden kurtulma þansýnýn kullanýlmasý en doðru tercih olacaktýr. Þüphesiz o kahraman gazi ve þehitlerimize ihanet ve kahpelik kurþunlarýný sýkanlarýn hak ettikleri cezalarýný çekmeleri tartýþýlmaz bir gerekliliktir. O ölümsüz þehitlerimiz bizim gönlümüzün generalleridir. Gazilerimiz baþýmýzýn taçlarýdýr. Onlarýn açtýðý ve ezelden ebede giden yolumuza korkmadan ve ürkmeden devam edeceðiz. O vatan hainleri bunu çok iyi bildikleri  için hep düþmanca tavýrlar sergilemiþler ve 15 Temmuz gecesi de artýk kin ve nefretlerini kusmuþlardýr. Bu karanlýk ve ihanet çýkmazý yola devam etmek isteyenlere baþka diyecek bir sözümüz yoktur. Ancak þunu hiç unutmasýnlar ki; bu devlet büyüktür, onlarýn sandýðý gibi ölüm uykusunda deðildir, onlarýn kýrk yýllýk hayallerini doðuran kurutulmuþ beyinlerinin alamayacaðý kadar uyanýk ve farkýndalýk düzeyi yüksektir. Aslýnda herkesi uyuttuklarýný sandýklarý kýrk yýl boyunca adým adým izlenmiþlerdir. Ýþte ondandýr ki, bütün oyunlarýn ve plânlarýn üzerinde plân sahibi olan Yüce Rabbimin yardýmý ile kýrk yýllýk ihanet oyunlarý bir gecede çapulcularýn kursaklarýna gömülmüþ ve üretmeye çalýþtýklarý kan ve irin deryalarýnda boðulmuþlardýr.

Müslüman Türk Yurdu ve büyük Türk Milletine olan düþmanlýklarý açýk hale gelen; ruhunu, dinini ve tüm deðerlerini haçlý güruhlarýn hizmetine veren satýlmýþlarýn yeniden varlýklarýný hissettirmek isteyecekleri unutulmamalýdýr. Çünkü akrep akrepliðini yapacaktýr. Ýþte bu vatan ve millet hainlerinin bu konuda yapabileceklerinden birisi; halen kendilerinden olan üst yöneticilerin o makamlarda kalmasýný saðlamak ve böylece ileriye dönük kendilerinden yana kararlar aldýrarak daha az hasarla bu durumu atlatmak istemeleri olacaktýr. Bu konuda herkes uyanýk ve duyarlý olmak, sorumluluk bilinciyle davranmak zorundadýr. Ödediðimiz bedel aðýrdýr ve buna raðmen hala bu tür çaba ve gayretler içerisinde olanlarýn, kendilerini hangi vakfýn, sivil toplum kuruluþunun, derneðin, þirketin, partinin, tarikatýn ve cemaatin desteðiyle çok güçlü sanýrsa sansýn, bunun öyle olmadýðýný mutlaka görecek ve yaptýklarýndan çok büyük piþmanlýklar duyacaktýr. Güçlü olan; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve asil Türk Milletidir. Bu ülkede tek millet, tek vatan ve tek bayrak ülküsünü þiar edinen herkes bu aziz milletin þerefli ve imanlý bir üyesidir. Bu millet, zenginliklerimiz olarak deðerlendirdiðimiz farklýlýðý ne olursa olsun, bu duyarlýlýða sahip her bir þahsiyetin milletidir. Çünkü temelde de ayrýlýk ve gayrýlýk yoktur. 

Ayrýþtýrýcý ve ötekileþtirici olmayan bu büyük millete ihanet edenlerin ihanetlerinin cezai karþýlýðýndan öte, çok aðýr olan bedeli vardýr. Bu bedeller mutlaka ödenecektir. Hiçbir hain bundan kaçacak kadar güçlü olmadýðýný anlayacaktýr. Çünkü devletten kaçtýðýný sananlar görüldüðü gibi kahraman halk tarafýndan derdest edilmektedir. Ülkemizin her tarafýnda vatan ve millet duyarlýlýðý yüksek olan insanlarýmýzýn üzerlerine düþen sorumluluklarýný yerine getirme noktasýnda asla geri durmayacaklarý açýktýr. Bu mücadele sürdürülürken sapla saman da birbirine karýþtýrýlmamalýdýr. Bu tür hesaplarýn yapýlacaðý merciler devlet mercileri ve hukuktur. Hiç kimse kendilerini bu mercilerin yerine koyarak önyargýlarla hareket edemez. Uzun yýllar birçok kurum ve kuruluþlarda üstlenilen görevler çerçevesinde gerçekten takdire þayan çalýþmalar yapan yönetici ve çalýþanlara da çamur atýlmamalýdýr. Bu hain çeteyle iliþkisi olanlarýn elbette ki yine devletin belirleyeceði iliþkileri ve saðladýklarý katkýlar ölçüsünde deðerlendirilip sorgulanacaklarýna þüphe yoktur. Devletimiz hukuk devletidir. Devlet yetkililerimizin de bu konuya önemli vurgular yaptýklarý bilinmektedir. Bu hain kalkýþma karþýsýnda halkýmýz birlik ve beraberlik ruhunu yakalamýþtýr. Darbecilere verilen en büyük karþýlýk budur. Bunun mutlaka korunmasý gerekir. Ne þekil olursa olsun, bu ruhu yaralayacak tutum ve davranýþlara kesinlikle fýrsat verilmemelidir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn Þeref Malkoç’un sayýn Dr. Devlet Bahçeli ile ilgili sarf ettiði  sözlere tepkileri çok anlamlý ve kýymetlidir. Çünkü bu tür söylemlerin yakalanmýþ olan birlik ve beraberlik ruhunu acýtmaktan baþka bir yararý olamayacaktýr. Birçok örnekte olduðu gibi, Reis bu yanlýþa geçit vermemiþ ve gereken özür diletilmiþtir. Sayýn Dr. Devlet Bahçelinin de tüm teþkilâtlara gönderdiði genelgenin de üzerinde durduðumuz tehlikelere iþaret etmesi açýsýndan ayný þekilde çok çok deðerli ve önemli olduðu anlaþýlýyor. Çünkü ihanet odaklarýnýn üzerinde çalýþacaklarý zemin; kaos yaratma temelli provokasyon, yeniden ayrýþtýrma ve  küçük gruplar arasý baþlatýlýp köpürtülecek ayrýþtýrma ve çatýþtýrma zeminleridir. Geçmiþte sebebi ne olursa olsun artýk görmeyen gözler bu gerçeklikleri görmeli, duymayan kulaklar duymalý ve kilitlenmiþ olan vicdan ve iradelerin tutsaklýðýna son verilmelidir. Dolayýsýyla beklentimiz; gözlere inen perdelerin açýlmasý, kulaklara doldurulan kirli sularýn boþaltýlmasý, ipotek altýna verilmiþ iradelerin tutsaklýðýna son verilmesi, hakkýn ve adaletin þaþmaz ipine tutunarak ayaða kalkmaktýr. Bunu bütün bir millet olarak yapacaðýz ve mazlum milletlerin umudu olmaya devam edeceðiz. Ok yaydan çýkmýþtýr ve geri dönüþü yoktur. Hedefine amasýz, fakatsýz ulaþacaktýr. Hiç kimsenin bunu durdurmaya gücü ve nefesi yetmeyecektir. Rabbim bu aziz milletimizin yar ve yardýmcýsý olsun Ýnþallah. Kötülerin her türlü kötülükleri kendilerine dönsün, amin.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2553 Defa Okundu
2016-08-06

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır