KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

DARBE SONRASýNýN ARTçý DALGALAR

  Prof. Dr. Ali Osman ENGÝN

          aosmanengin@gmail.com
         DARBE SONRASýNýN ARTçý DALGALAR

15 Temmuz Gecesi Yaþanan Kalkýþma ve Ýhaneti Doðurtan 40-50 Yýllýk Arka Plânýn Psikolojik Sosyal Kültürel Süreçleri ve Darbe Sonrasýnýn Artçý Dalgalarý!..
 

Aziz dostlar, bugün sizlerle çok acayip ve oldukça sýra dýþý bir paylaþýmda bulunmak istiyorum. 15 Temmuz gecesi kolay kolay unutamayacaðýmýz ve unutmamamýz gereken bir kalkýþma ve saldýrýya maruz kaldýk. Toplum olarak ödemiþ olduðumuz çok aðýr bedellerine raðmen, Elhamdülillah, açýkça canýný cananýna tercih edip; Ezan susmasýn, Bayrak inmesin, Vatan bölünmesin diyerek meydanlara inen sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýz, diðer muhalefet liderlerimiz ve hainlerin kumpaslarýna gelmeyen gerçek komutan ve askerlerimizle beraber cansiperane görevlerini yapan polisimiz ve dünyayý gösterdikleri cesaret ve ferasetle gýpta ettiren kahraman halkýmýz, ALLAH’ ýn yardýmýyla, oynanan oyunu bozmuþtur. Daha açýk bir ifadeyle bu oyun, gerçek ve ölümüne birlik ve beraberlik ruhuyla defedilmiþtir.


Bu oyunlar; yapýlan, bozulan ve daha sonra her deðiþen koþula göre ve istendiðinde yeniden yapýlandýrýlan oyunlardýr. Hatta her tekrar safhasýnda daha sistematik varyasyonlarýn iç içe baðlantýlarla daha kompleks bir vaziyet almasý söz konusudur. Çünkü her bozulan oyun; kendi açýklarýný masaya yatýrýr ve o beklentileri zaafa uðratan zayýf noktalarý güçlendirerek yeniden ana hedefe kilitlenir. Anlaþýlan odur ki; oyun içerisinden oyunlar çýkýyor ve sonrakiler öncekilerle olan iliþkileri kapsamýnda bir sonrakine temel oluþturuyor. Bu noktada öncelik ve sonralýk belirleyicidir ve önemlidir. Her bir yeni durum; kendi içerisinde sistematik bir yapý oluþturmakla beraber, ana bütünün ortaya çýkmasýnda, bütün ve parça iliþkisi düzleminde üstlendiði rolünde kendisine kazandýrdýðý deðeri her zaman ortaya koymaktadýr. Zaten her bir durumun varlýk gerekçesi bütünle olan bu koordinasyon düzeyindedir. Her bütün en azýndan ve matematiksel olarak kendisini meydana getiren parçalarýn toplamý gibi algýlansa da, esasýnda bir nitelikli bütün kendisini meydana getiren parçalarýn toplamýndan daha fazla bir þeydir. O fazlalar gözlerden ýrak tutulan veya saklý kalan boyut ve derinliklerdir. Bu çok deðiþkenli karmaþýk hadiselerin vasat tecrübe ve deneyimlerle anlaþýlmasý zordur, hatta mümkün deðildir. Bu iþ derinlemesine geçmiþin kadim bilgisi yanýnda güncelin felsefi ve deneysel sýcak bilgisini gerektirir. Düþmanlarýn fendinden kurtulmak ve tuzaklarýna düþmemek demek ayný zamanda aþaðýlýk kompleksinden de kurtulmak demektir. Bu tür kompleks ve öðrenilmiþ çaresizliklerden kurtulmanýn yegâne yollarýndan birisi de bilme þuurudur.


15 Temmuz gecesi vatan ve millet düþmanlarýnýn kalkýþtýðý isyan ve ihanetin, aziz milletimize yaþattýðý tabloyu; kaos, iç savaþ ve stres boyutuyla daha önce ortaya koymaya çalýþtýk. Uzmanlar tarafýndan denildiði gibi; bu tablo 1. dalga diye tanýmlandý. Gerçekten de dünya ölçeðinde yaþanan durumlar hatýrlandýðýnda, yapýlabilecek en uygun tanýmlama idi. Ancak unutulmamasý gereken nokta þudur ki; bu kalkýþmaya birinci dalga denildiði zaman ikinci, üçüncü ve daha sonraki dalgalarýnda olabileceðine ihtimal veriliyor demektir. Bu kadar sistematik ve hazýrlanýlmýþ kanlý bir ihanet kalkýþmasýnýn milletimizden yediði darbelerin etkisiyle bir müddet uyuyabileceði ve daha sonra yeni oyun kurgularýyla sahne alacaðý abartma olmayacaktýr. Gerçekten de Ergenekon, Balyoz ve askeri casusluk gibi küresel kumpaslarla dostlarý sevindiren ve hain düþmanlarý kahreden ordumuzun bir bölümüne kabul edilemez bir operasyon yapýlarak zayýflatýlmaya çalýþýldý. Her ne olursa olsun, 15 Temmuz gecesi de geriye kalan bölümü üzerinde ayný operasyona devam edildi. Bir öncekiyle bir sonraki belki taban tabana zýt gibi gözükse de, asýl hedefin diðer kazanýmlarýyla beraber Türk Silahlý Kuvvetlerini zayýflatmak, bu manada demokrasi kültürümüzün geliþmesini engellemek ve þüphesiz bir iç savaþ çýkararak tam netice almak olduðu apaçýk ortadadýr.
 

Dolayýsýyla bu sürecin sosyolojik, psikolojik ve kültürel arka plâný incelenmeden, mevcut durumun kavranmasý ve geleceðe dönük etkili karþý tedbirlerin alýnmasý daha zorlaþýr. Çok derinlemesine bu süreçlere girmeden önemli gördüðüm birkaç detaya vurgu yapmak istiyorum. Her toplumu kurumsal olarak meydana getiren temel kurumlar vardýr. Aile, eðitim, siyaset, ekonomi, din gibi kurumlardan bahsediyorum. Bu kurumlar sistematik olarak üzerlerine yüklenen misyonlarýný yerine getirmez, eðitim kurumu diðer kurumlarýn ihtiyacý olan saðlýklý insan kaynaklarýný yetiþtiremez, din kurumu eðitim kurumunun kuruluþlar boyutuyla yetiþtirdiði insan kaynaklarýnýn duyuþsal öðrenme alaný deðerleri olarak ahlâkî temellendirmeleri özellikle inanç ve gerçek fýkýh temelli olan bu deðerleri ikame ettiremezse, toplumun temel yapý taþlarý olan bu kurumlar arasýndaki ahenk ve düzen bozulur. Ýþte bu yozlaþma ve bozulmalar sonucunda; Fetullah’çý sapkýn ve aslýndan gittikçe uzaklaþan, dini siyasete veya siyaseti dine malzeme olarak kullanan kurum ve kuruluþlar ortaya çýkar. Demek ki toplumumuzda din kurumu iþlevlerini tam olarak yapýp insanlarýmýzý yaygýn dini sapkýnlýklar konusunda bilgilendirip uyaramamýþtýr. Okumayan bir toplum olarak bu hassas konuda doðru ve yanlýþý ayýrt edemediðimiz temel bir gerçekliktir. Eðitim kurumu için de benzer durumlardan bahsedilebilir.


Eðer eðitim kurumu tüm eðitim, sosyal ve kültürel rollerini icra etseydi, en azýndan dershaneler boyutuyla bu yapýlara eleman devþirilemezdi. Diðer yandan toplumumuzda genç kýzlarýmýzýn bir kýsmýnýn inanç ve deðerler temelli kýlýk ve kýyafetlerinden dolayý eðitim haklarý ellerinden alýnmasa ve bahse konu þer odaklarýnýn insiyatiflerine býrakýlmamýþ olsa idi, yaþadýðýmýz kaoslarýn birçoðu yaþanmazdý. Ayrýca devlet her türlü uygulama ve seçme etkinliklerinin güvenliðinden taviz veremez. Mutlaka tüm açýklarýn kapatýlmýþ olmasý gerekir. Bunun saðlanamadýðý yerlerde hakký olmayan, haksýz yere, alýn teri ve göz nuru akýtmadan kolayca hayal bile edemedikleri rantlara ulaþan karaktersizler üzerinden ölümüne itaat kültürü baþýný alýp gider. Nasýl ki onlara baþkalarýnýn hak ve hukuklarý çiðnenerek makam ve mevkilere ulaþma fýrsatlarý verildiyse, onlarda ayný þekilde yine baþkalarýnýn özgürlük, vatan, millet, din, ar ve namus sevdalarýna yönelecek kahpe saldýrý ve kalkýþmalarýna malzeme olacaklardýr.

Ýnþallah bundan sonra her kurum ve kuruluþta liyakat usulüne dayalý personel sistemleri hayata geçirilir. Hak edenler mutlaka amasýz ve fakatsýz hak ettikleri görevler verilmelidir. Hak etmeyenlere ise hak etmedikleri promosyonlar verilmemelidir. Bunun sonucu ayrýþma, düþmanlýk ve çatýþmadýr. Böyle bir durumda kendisine hak etmediði halde verilen makam ve mevkilerin ihtiþamýna kapýlarak kabul edenlerin de demokrasi kültürü ve insan haklarý açýsýndan sorunlu olduklarý ve bedelini çok zor ödeyecekleri bir vebal altýna girdikleri unutulmamalýdýr.
 

Psikolojik açýdan bakýldýðý zaman, maalesef gençlerimizi düþünen ve sorgulayan þahsiyetler olarak yetiþtirememenin de çok önemli olduðu anlaþýlýyor. Gençlerimizi bu manada saðlýklý bireyler olarak yetiþtiremediðimiz zaman, kiþilikler ve benlik algýlarý tam olarak gerçekleþemez. Bu konuda çocuk yetiþtirme süreçlerinin önemli olduðunu biliyoruz. Psikolojik süreçler olarak kendisini gerçekleþtiremeyen kiþiler, önlerindeki hedefleri gerçekleþtirme durumunda oldukça zayýf olduklarýný anlarlar. Bu durumda dýþarýdan gelecek bir güç merkezine ait olmayý tek çýkar yol olarak benimserler. Kendi toplumunun kültürel deðerlerine yabancýlaþan kiþilerin de, toplumla olan baðlarý zayýflar ve her geçen gün artan narsist eðilimler ortaya çýkar. Bu yapýnýn ürettiði en çarpýcý deðer; baþkalarýný yok sayma, baský, yýpratma ve yaþam hakkýna saldýrýdýr. Ýþte böyle uydu ve gölge karakterli olarak yetiþen gençlerin aslýnda kaprisleri falan da olmaz. Onlarýn kapris diye ortaya koyduklarý þey, onlarý avuçlarýnýn çerisinde oynatanlarýn kendi kaprislerinden baþkasý deðildir. Bu kiþiler için yapýlabilecek en önemli taným; yoklarýn yoðu olmalarýdýr.


Kültürel açýdan bakýldýðýnda da, bu tür kiþiliklerin deðer ve normlar açýsýndan da oldukça sýkýntýlý olduklarýdýr. Bu kiþiler soyut ve psikolojik kavramlardan oluþan duyuþsal öðrenme alaný açýsýndan oldukça zayýftýrlar. Deðerler sistemlerinin tam olarak oluþtuðu söylenemez. Kendi öz derinliklerinden kaynaklanan mekanizmalara baðlý öz yönetim ve kontrol dinamikleri çok zayýf veya hiç oluþamamýþ olduðundan, baþkalarý ve de özellikle kendilerine rollerini daðýtanlar tarafýndan çok rahat ve maliyeti çok düþük bir þekilde yönetiyorlar. Tüm terör süreçleri içinde benzer ifadeler kullanýlabilir. Bu duruma düþen zavallýlar için mantýk, hak ve adalet, ahlâk ve din adýna bir þeylerden bahsetmek ve bu doðrultuda beklenti içerisine girmek sadece safdillik olabilir.

 

Evet sevgili dostlar; vurgulanan diðer dalgalarýn çoktan baþlatýldýðýný ve o sürecin hýzlý bir yayýlma gösterdiði gerçekliðinin mutlaka fark edilmesi gerekir. Bu FETÖ Paralel yapý diyerek kafa karýþýklýðý yaratmak yerine, bu yapýnýn felsefe olarak ne olduðu, okunan temel kaynaðýn veya kaynaklarýn neler olduðu, beslenme alanlarýnýn neler olduðu gibi konulara da netlik getirilmesi gereði açýktýr. Aksi halde eritilen yaðýn tortasýný almýþ ve orijinalini geri býrakmýþ olursunuz. Eðer bu yapý temizlenecekse, her türlü uzantýsý ve tabanýyla temizlenmelidir. Bu konuda açýða alýnan Dicle Üniversitesi Rektör yardýmcýsýnýn söyledikleri önemlidir. Çünkü Dicle Üniversitesi hastanesine sevk edilen ve çok aðýr olmayan yaralý güvenlik mensuplarýnýn cenazelerinin dýþarýya çýkarýldýðýný hepimiz biliyoruz.

 

Son günlerde özellikle görsel medyada FETÖ itirafçýlarý ekranlarý doldurmaya baþladý. Ben bu iþte bir bit yeniðinin olduðuna kesinlikle inanýyorum. Ne hikmetse hemen hemen hepsi benzer ve çok nadir olarak ta zýt açýklamalar yapýyorlar, ilanlar veriyorlar. Çok profesyonelce yürütülen bir algý operasyonuyla karþý karþýyayýz. Bu þahýslarla program yapmaya devam eden gazeteciler program süreci boyunca gösterdikleri þaþkýnlýk yüzlerinden belli oluyor. Adeta hipnotize edilmiþler gibi. Aziz dostlar itiraf diye ortaya konulan doneler sadece bu sapkýn akýmýn baþýndaki þahsý ve düþüncelerini her açýdan ya abarta abarta insanüstüleþtiren, yada 15 Temmuz gecesi olanlarý organize edemeyecek kadar bir zavallý olduðunu algýlara yerleþtiren donelerdir. Bunlarýn hiçbirisi itiraf edilen cezaya müstahak deliller deðildir. Bu örgütün bundan sonra ortaya koyacaðý tehditlerle ilgili bir þey demiyorlar. Yada neden bu kadar derinlemesine bilgiye sahip olmalarýna ve hatta o ihanet senaryolarýnýn sahneye konulmasý için en üst düzeyde rol icra etmiþ olmalarýna raðmen, 15 Temmuz gecesi olacaklarla ilgili bir þey söylemediler!.. Bence bu sorularýn cevaplanmasý gerekir. Sadece, ya darbe ve kalkýþmaya katýlan er ve erbaþlarýn, böyle cinlere ve þeytanlara bile pabuçlarýný ters giydiren bir kiþi tarafýndan hipnotize edildiði yada bu þahsýn bunlarý yapabilecek veya yaptýrabilecek akýl ve yeteneðe sahip olmadýðý gibi laflar dolaþýyor. Bilemiyorum ama biraz bana da garip geliyor. Umarým ben yanlýþ düþünüyorumdur. Ancak oturup programlarý izlediðim zaman, adeta bir Fetö dersi veriliyor hissine kapýlýyorum.
 

Bana göre bu þahýslara böyle medyatik fýrsatlar verilmemelidir. Ýtiraflar mahkemelerde yapýlýr diye biliyorum. Sevgili dostlar demek istediðim, iþte bütün bunlarýn acaba bu süreçlerin ikinci artçý deprem süreçleri olup olmadýðýdýr. Eðer durum öyleyse o zaman herhalde týrnak içerisinde söylüyorum, oda Pensilvanya’da oturan örgüt elebaþýnýn muhtemeldir ki sayýn Baþbakanýmýzýn çok iddialý bir þekilde belirttikleri gibi bu þahsýn Türkiye’ye iade edilmesi ve yargýlanmasý durumunda vereceði ifadeler olacaktýr. Bu ifadelerin olasý hedefinin de; kendince somutlaþtýrmaya çalýþacaðý kurum ve kuruluþlarýyla devlet erki, kendisini yöneten diðer üst akýllarýn kulaðýna üfleyecekleri, muhalefet ve diðer bazý sivil toplum kuruluþlarý ve sendikalar yani iþin özü ülkemizin ve milletimizin geleceði olacaktýr. Ne diyelim bekleyelim ve görelim.


(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12380 Defa Okundu
2016-08-15

SON YAZILARI

Amerika’nýn yeni dünya düzeni ve PDY/PKK’ya biçilen yeni rol!.. Barzani’nin Korsan Referandumu ve Fýrsat Bu Fýrsat diyenler! Ýhanet ateþinde aklýný ýsýtanlar kendi bedenlerinin yanýþýný seyredecekler!.. Ýhanet Çeteleri ve Terör Yapýlarýyla Beraber Kayýran ve Koruyanlara da Amasýz, Fakatsýz Dokunulmalýdýr!.. 15 Temmuz Üzerinden 1 Yýl Geçti Devleti Baþsýz Býrakmaya Niyet Edenler… Ýnfaz timlerinin varlýðýna iþaret etmiþtim, eyvah haklýymýþým!.. Neye Evet Neye Hayýr!.. Anayasa ve Hükümet Sistemi Referandumunda evetle hayýr yer deðiþtirirse! Anayasa Referandumu ve Türk Eðitim Sen Genel Baþkanýnýn Sözleri

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır